ŠĻą”±į>ž’ sž’’’ž’’’r’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą¶|Ą ą¶#|Ą ą8Ą @€I€@ ą²<Ą @€I€@ ą²<Ą @€‰€@ ą¶#|Ą € ą²"<Ą €€ą³<Ą R€@ ą8Ą B€ ą8Ą @€P@ ą8Ą @€@ ąxĄ ąxĄ P@ ą¶|Ą € ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą¶#|Ą €€ą¶#|Ą €€€ ą °<Ą ą °|Ą ą °"|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ¶|Ą ą ¶#|Ą ą ¶#|Ą € ą ² ,Ą ą ° ,Ą ą²<Ą @€J€@ ą²<Ą @€Š€@ ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€B€ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… §"Sheet1 T8Ķ  CųWĻrK÷§˜Ā dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H} O} ` O} ` L} ( L} ) B  ))@)))))))i@)i@ )i@ )x@ ) )YĄK )ļĄG)€G)ĄG)Ąq)Ąq)ĄG)))))))))))))A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_57_H02.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH02¾ FFJ¾ FFB•½¬2”N¾BBBBB(B Žs’¬‘ŗ•Ź•Ņ§•ūŽ®•ŹŠw‹‰”[’†ŠwZ]¾ [[¾ BEEES \‹ę•Ŗ ]‘” t’PŽ®Šw‹‰¾ uuv t•”Ž®Šw‹‰¾ uv r ‚V‚Tš‚ĢŠw‹‰¾: rrrrsMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM(¾ BEEES^_ WŒv W1Šw”N W2Šw”N W3Šw”N WŒv W2ŒĀŠw”N W3ŒĀŠw”N XŒv Xø_”–Žć X Žˆ‘Ģ•sŽ©—R X •aŽćg‘Ģ‹•Žć X “ļ’®Œ¾ŒźįŠQ YīįŠQ¾0 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(¾IPP`a½$U>ĄU>ĄU$ĄU$ĄU$Ą  U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) b(-)¾0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(¾qiFFTc •½¬Œ³”N“x½0U\„@UŠ£@U‹@U ‰@U ‹@U@V@  V-½V@h@V€c@ V-½V@Vš?Z€A@¾0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(¾ijjkl½$m>Ąm>Ąm$Ąm$Ąm$Ą  m(-) n(-) n(-) n(-) n(-) n(-) n(-) n(-) o(-)¾0ppppppppppppppppppppp(¾GIjjkl •½¬2”N“x½*mD„@m¦£@m`Š@m‹@m(‰@n@  n-½ n@n`i@nc@ n-½n@nš?oH@¾0ppppppppppppppppppppp(¾BEFFTc½$U>ĄU>ĄU$ĄU$ĄU$Ą  U(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) Z(-)¾0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(¾ FFJ cŽsŒv½*Vș@Vš—@V€@Vˆ€@V€~@V@  V-½ V@V]@VT@ V-½Vš?Vš?ZA@¾FFJc½$V2ĄV2ĄVĄVĄVĄ  U(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) Z(-)¾ FFJd’·–ģŽs½*VPy@V w@V `@V@`@VĄ]@V@  V-½ V@V9@V0@ V- V-½Vš?Z @¾FFJd½$V(ĄV(ĄVĄVĄVĄ  U(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) Z(-)¾ FFJd¼–{Žs½$V j@V€h@VP@V@Q@V€O@  V- V- V-½V1@V*@ V- V- V-~ Z@¾ FFJdć“cŽs½$V b@VĄ`@VG@V€G@V€D@  V- V- V-½V&@V@ V-~ Vš? V-~ Z@¾ FFJd‰Ŗ’JŽs½$V@S@UR@V7@V:@V7@  V- V- V-½V@V@ V- V- V-~ Z@¾ FFJd”Ń“cŽs½$V@[@VY@V€A@V€@@V@@  V- V- V-½V"@V@ V- V- V-~ Z@¾ FFJdz–KŽs½$VP@V€M@V4@V4@V3@  V- V- V-½V@V@ V- V- V-~ Z@¾ FFJd{āŽs½$VĄQ@VQ@V6@V8@V6@  V- V- V-½V@V@ V- V- V-~ Zš?¾ FFJd¬”Žs½$V€J@VI@V0@V2@V0@  V- V- V-½V@V@ V- V- V-~ Zš?¾ FFJdˆÉ“ߎs½$V€R@V@Q@V6@V8@V7@  V- V- V-½V@V@ V- V- V-~ Zš?¾ FFJd‹īƒ–ŖŽs½$V€C@VB@V(@V*@V&@  V- V- V-½V@V@ V- V- V-~ Zš?×D·l@:-% ,Š=÷Ž÷Żł Į©Į¼½¼¼¼¼¼¼ )!)")#)$)€R%)&)')()))*)+),)-).)/)0123456789:;<=>?¾ FFJ d’†–ģŽs½$ V€J@V€H@V0@V1@V0@ V- V- V-½ V@V@ V- V- V-~ Zš?¾ !FFJ!d‘å’¬Žs½$!V€D@V€B@V(@V*@V(@ ! V- ! V- ! V-½!V@V@ !V- !V- !V-~ !Zš?¾ "FFJ"d”ŃŽRŽs½$"VD@V€A@V(@V(@V&@ " V- " V- " V-½"V@V@ "V- "V- "V-~ "Z@¾#RPFFJ#dŠ–ģŽs½$#V€O@V€N@V5@V4@V4@ # V- # V- # V-½#V@V@ #V- #V- #V- #Z-¾$BEFFT$d‰–KŽs½$$V€S@V@R@V8@V9@V8@ $ V- $ V- $ V-½$V@V@ $V- $V- $V- $Z-¾0$QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ(¾ %FFJ%dXūŽs½$%VI@V€F@V.@V.@V.@ % V- % V- % V-½%V@V@ %V- %V- %V-~ %Z@¾ &FFJ&d²‹vŽs½$&VĄR@V€Q@V:@V7@V5@ & V- & V- & V-½&V@V@ &V- &V- &V- &Z-¾ 'FFT 'cŒSŒv½*'VĄ@VøŽ@Vt@Vu@VŠs@V@ ' V-½' V@VĄU@VR@ 'V-~ 'Vš? 'V-~ 'Z,@¾ (FFJ(e“ģ²‹vŒS½$(VO@VL@V2@V4@V2@ ( V- ( V- ( V-½(V@V@ (V-~ (Vš? (V-~ (Zš?¾ )FFJ)d‰P“c’¬½$)V4@V2@V@V@V@ ) V- ) V- ) V-½)V@Vš? )V-~ )Vš? )V- )Z-¾ *FFJ*d²‹v’¬½$*V&@V$@V@V@V@ * V- * V- * V-~ *Vš? *V- *V- *V- *V-~ *Zš?¾ +FFJ+d¬ŠC’¬½$+V&@V$@V@V@V@ + V- + V- + V-½+Vš?Vš? +V- +V- +V- +Z-¾ ,FFJ,dģć‘ŗ½$,V@V@V@V@V@ , V- , V- , V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,Z-¾ -FFJ-d“ģ–q‘ŗ½$-V@V@V@V@V@ - V- - V- - V-½-Vš?Vš? -V- -V- -V- -Z-¾ .FFJ.d“ģ‘Š–Ų‘ŗ .V- .V- .V- . V- . V- . V- . V- . V- .V- .V- .V- .V- .V- .Z-¾ /FFT/d–k‘Š–Ų‘ŗ /V- /V- /V- / V- / V- / V- / V- / V- /V- /V- /V- /V- /V- /Z-¾ 0FFJ0d”Ŗē•ä‘ŗ½$0V@V@V@V@V@ 0 V- 0 V- 0 V-½0Vš?Vš? 0V- 0V- 0V- 0Z-¾ 1FFJ1c–k²‹vŒS½$1VR@V@P@V5@V7@V5@ 1 V- 1 V- 1 V-½1V@V@ 1V- 1V- 1V-~ 1Zš?¾ 2FFJ2dŒyˆä‘ņ’¬½$2V2@V0@V@V@V@ 2 V- 2 V- 2 V-½2V@Vš? 2V- 2V- 2V-~ 2Zš?¾ 3FFJ3d–]ŒŽ’¬½$3V*@V(@V@V@V@ 3 V- 3 V- 3 V-½3Vš?Vš? 3V- 3V- 3V- 3Z-¾ 4FFJ4dŒä‘ć“c’¬½$4V0@V.@V@V@V@ 4 V- 4 V- 4 V-½4Vš?Vš? 4V- 4V- 4V- 4Z-¾ 5FFJ5d—§‰Č’¬½$5V$@V"@V@V@V@ 5 V- 5 V- 5 V-½5Vš?Vš? 5V- 5V- 5V- 5Z-¾ 6FFJ6dó‰Č‘ŗ½$6V @V@V@V@V@ 6 V- 6 V- 6 V-½6Vš?Vš? 6V- 6V- 6V- 6Z-¾ 7FFJ7d–kŒä–q‘ŗ½$7V@V@V@V@V@ 7 V- 7 V- 7 V-½7Vš?Vš? 7V- 7V- 7V- 7Z-¾ 8FFJ8c¬Œ§ŒS½$8V€Y@V€W@V€@@V?@V>@ 8 V- 8 V- 8 V-½8V @V@ 8V- 8V- 8V-~ 8Z@¾ 9FFJ9dŠŪŽq’¬½$9V?@V=@V$@V$@V"@ 9 V- 9 V- 9 V-½9V@V@ 9V- 9V- 9V- 9Z-¾ :FFJ:d’·–å’¬ :V- :V- :V- : V- : V- : V- : V- : V- :V- :V- :V- :V- :V- :Z-¾ ;FFJ;d“Œ•”’¬½$;V>@V<@V$@V"@V"@ ; V- ; V- ; V-½;V@Vš? ;V- ;V- ;V-~ ;Zš?¾ <FFJ<d^“c’¬½$<V1@V.@V@V@V@ < V- < V- < V-½<V@Vš? <V- <V- <V-~ <Zš?¾ =FFJ=d•Ī‘ŗ½$=V(@V&@V@V@V@ = V- = V- = V-½=Vš?Vš? =V- =V- =V- =Z-¾ >FFJ>d˜a“c‘ŗ½$>V@V@V@Vš?V@ > V- > V- > V- >V- >V- >V- >V- >V- >Z-¾ ?FFJ?dĀ–Ų‘ŗ½$?V@V@V@V@V@ ? V- ? V- ? V-½?Vš?Vš? ?V- ?V- ?V- ?Z-×Dl¼¼¼æó¼»­æ¼Į»æ»ŚŚ½¾¾»½»»½¼»Ų¼¼»æ@ABCDEFGHIJKLMNOP)Q)R)€RS)T)U)V)W)X)Y)Z)[)\)])^)_)¾ @FFJ@cz–KŒS½$@VO@VM@V3@V4@V3@ @ V- @ V- @ V-½@V@V@ @V- @V- @V- @Z-¾ AFFJAd‰ŗz–K’¬½$AVA@V@@V$@V&@V&@ A V- A V- A V-½AV@V@ AV- AV- AV- AZ-¾ BPPJBd•xŽmŒ©’¬½$BV3@V2@V@V@V@ B V- B V- B V-½BVš?Vš? BV- BV- BV- BZ-¾ CPPJ CdŒ“‘ŗ½$CV"@V @V@V@V@ C V- C V- C V-½CVš?Vš? CV- CV- CV- CZ-¾ DPPJDećˆÉ“ߌS½$DV@]@V@[@VC@V€B@VA@ D V- D V- D V-½DV @V@ DV- DV- DV-~ DZš?¾ EPPJEd‚‰“’¬½$EV$@V"@V@V@V@ E V- E V- E V-½EVš?Vš? EV- EV- EV- EZ-¾ FPPJFd’C–ģ’¬½$FV:@V9@V @V"@V @ F V- F V- F V-½FVš?Vš? FV- FV- FV- FZ-¾ GPPJGd–„—Ö’¬½$GV@@V=@V$@V$@V"@ G V- G V- G V-½GV@V@ GV- GV- GV-~ GZš?¾ HPPJHd”Ń“‡’¬½$HV,@V*@V@V@V@ H V- H V- H V-½HVš?Vš? HV- HV- HV- HZ-¾ IPPJId“ģ–„—Ö‘ŗ½$IV(@V(@V@V@V@ I V- I V- I V- IV- IV- IV- IV- IV- IZ-¾ JPPJJd’†ģ‘ŗ½$JV"@V @V@V@V@ J V- J V- J V-½JVš?Vš? JV- JV- JV- JZ-¾ KPPJKd’·’J‘ŗ½$KV@V@Vš?Vš?Vš? K V- K V- K V- KV- KV- KV- KV- KV- KZ-¾ LPPTLd‹{“c‘ŗ½$LV&@V$@V@V@V@ L V- L V- L V-½LVš?Vš? LV- LV- LV- LZ-¾ MPPJMc‰ŗˆÉ“ߌS½*MV`a@VĄ_@VE@V€E@VE@V@ M V-½M V@V$@V"@ MV- MV- MV-~ MZš?¾ NPPJNd¼ģ’¬½$NV1@V0@V@V@V@ N V- N V- N V-½NVš?Vš? NV- NV- NV- NZ-¾ OPPJOd‚X’¬½$OV0@V.@V@V@V@ O V- O V- O V-½OVš?Vš? OV- OV- OV- OZ-¾ PPPJPdˆ¢“ģ’¬½$PV"@V"@V@V@V@ P V- P V- P V- PV- PV- PV- PV- PV- PZ-¾QRPPPJQdć‹½’¬½$QV8@V6@V @V@V@ Q V- Q V- Q V-½QV@Vš? QV- QV- QV-~ QZš?¾RBEPPJRd““ą˜H‘ŗ½$RV@V@Vš?Vš?Vš? R V- R V- R V- RV- RV- RV- RV- RV- RZ-¾0RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ(¾ SPPJSdˆ¢’q‘ŗ½*SV"@V@V@V@V@Vš? S V-½S Vš?Vš?Vš? SV- SV- SV- SZ-¾ TPPJTd˜Q‡‘ŗ½$TV@V@Vš?Vš?Vš? T V- T V- T V- TV- TV- TV- TV- TV- TZ-¾ UPPJUd•½’J‘ŗ½$UV@V@Vš?Vš?Vš? U V- U V- U V- UV- UV- UV- UV- UV- UZ-¾ VPPJVdŖ‰H‘ŗ½$VV@V@Vš?Vš?Vš? V V- V V- V V- VV- VV- VV- VV- VV- VZ-¾ WPPJWd‰ŗš‘ŗ½$WV@V@V@V@V@ W V- W V- W V-½WVš?Vš? WV- WV- WV- WZ-¾ XPPTXd”„–Ų‘ŗ½$XV@V@Vš?Vš?Vš? X V- X V- X V- XV- XV- XV- XV- XV- XZ-¾ YPPJYd“V—³‘ŗ½$YV@V@Vš?Vš?Vš? Y V- Y V- Y V-½YVš?Vš? YV- YV- YV- YZ-¾ ZPPJZd‘וŒ‘ŗ½*ZV@V@V@V@V@Vš? Z V-~ Z Vš? ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZZ-¾ [PPJ[d‹Ŗ–Ų‘ŗ½$[V$@V"@V@V@V@ [ V- [ V- [ V-½[Vš?Vš? [V- [V- [V- [Z-¾ \PPJ\d–L‹u‘ŗ½$\V$@V"@V@V@V@ \ V- \ V- \ V-½\Vš?Vš? \V- \V- \V- \Z-¾ ]PPJ]d‘厭‘ŗ½$]V@V@Vš?Vš?Vš? ] V- ] V- ] V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]Z-¾ ^PPJ ^dć‘ŗ½$^V@V@Vš?Vš?Vš? ^ V- ^ V- ^ V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^Z-¾ _PPJ_d“ģM”Z‘ŗ½$_V@V@Vš?Vš?V@ _ V- _ V- _ V-½_Vš?Vš? _V- _V- _V- _Z-×D4l»½½¹¾»»¼»Į»æ»°»»æĄł­æææ»æ»¹»»æ½`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¾ `PPT`c–Ų‘]ŒS½$`VQ@VO@V5@V3@V6@ ` V- ` V- ` V-½`V@V@ `V- `V- `V- `Z-¾ aPPJad –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½$aV(@V&@V@V@V@ a V- a V- a V-½aVš?Vš? aV- aV- aV- aZ-¾ bPPJbdć¼’¬½$bV$@V"@V@V@V@ b V- b V- b V-½bVš?Vš? bV- bV- bV- bZ-¾ cPPJcd“ģ–Ų‘]’¬½$cV"@V @V@V@V@ c V- c V- c V-½cVš?Vš? cV- cV- cV- cZ-¾ dPPJdd—Pģ‘ŗ½$dV@V@V@V@V@ d V- d V- d V-½dVš?Vš? dV- dV- dV- dZ-¾ ePPJed–Ų‘c‘ŗ½$eV@V@V@V@V@ e V- e V- e V-½eVš?Vš? eV- eV- eV- eZ-¾ fPPTfd“ś‹`‘ŗ½$fV@V@Vš?Vš?V@ f V- f V- f V- fV- fV- fV- fV- fV- fZ-¾ gPPJgdŠJ“c‘ŗ½$gV@V@Vš?Vš?Vš? g V- g V- g V- gV- gV- gV- gV- gV- gZ-¾ hPPJhdŽOŠx‘ŗ½$hV@V@Vš?Vš?Vš? h V- h V- h V- hV- hV- hV- hV- hV- hZ-¾ iPPTid‰¤‘ź‘ŗ½$iV@V@Vš?Vš?Vš? i V- i V- i V- iV- iV- iV- iV- iV- iZ-¾ jPPJjd‘åŒK‘ŗ½$jV@V@V@V@V@ j V- j V- j V-½jVš?Vš? jV- jV- jV- jZ-¾ kPPJkdŽRŒū‘ŗ½$kV@V@Vš?Vš?Vš? k V- k V- k V- kV- kV- kV- kV- kV- kZ-¾ lPPTlc“Œ’}–€ŒS½$lV€S@VĄQ@V8@V8@V7@ l V- l V- l V-½lV@V@ lV- lV- lV- lZ-¾ mPPJmd–¾‰Č’¬½$mV*@V(@V@V@V@ m V- m V- m V-½mVš?Vš? mV- mV- mV- mZ-¾ nPPJnd”g“c’¬½$nV2@V1@V@V@V@ n V- n V- n V-½nVš?Vš? nV- nV- nV- nZ-¾ oPPTodŽl‰ź‘ŗ½$oV"@V @V@V@V@ o V- o V- o V-½oVš?Vš? oV- oV- oV- oZ-¾ pPPJpd–{é‘ŗ½$pV @V@V@V@V@ p V- p V- p V-½pVš?Vš? pV- pV- pV- pZ-¾ qPPJqdā–k‘ŗ qV- qV- qV- q V- q V- q V- q V- q V- qV- qV- qV- qV- qV- qZ-¾ rPPJrd–ƒŃ‘ŗ½$rV@V@V@V@V@ r V- r V- r V-½rVš?Vš? rV- rV- rV- rZ-¾ sPPTsdāˆä‘ŗ sV- sV- sV- s V- s V- s V- s V- s V- sV- sV- sV- sV- sV- sZ-¾ tPPJtd¶ā‘ŗ½$tV@V@Vš?Vš?Vš? t V- t V- t V-½tVš?Vš? tV- tV- tV- tZ-¾ uPPJudŽRŒ`‘ŗ uV- uV- uV- u V- u V- u V- u V- u V- uV- uV- uV- uV- uV- uZ-¾ vPPJvd’©“ś‘ŗ½$vV3@V2@V@V@V@ v V- v V- v V-½vVš?Vš? vV- vV- vV- vZ-¾ wPPJwe“ģˆĄ“ÜŒS½$wV@]@V€Z@V€B@VB@V€@@ w V- w V- w V-½wV&@V@ wV- wV- wV-~ wZ@¾ xPPJxd–L‰Č’¬½$xV€@@V=@V$@V$@V"@ x V- x V- x V-½xV@V@ xV- xV- xV-~ xZ@¾ yPPJyd•ä‚’¬½$yV@@V>@V$@V&@V"@ y V- y V- y V-½yV@Vš? yV- yV- yV-~ yZš?¾ zPPJzd“Žģ‘ŗ½$zV@V@Vš?Vš?Vš? z V- z V- z V- zV- zV- zV- zV- zV- zZ-¾ {PPJ{dˆĄ“Ü‘ŗ½${V@V@V@V@V@ { V- { V- { V- {V- {V- {V- {V- {V- {Z-¾ |PPJ|dˆ²ģ‘ŗ½$|V*@V&@V@V@V@ | V- | V- | V-½|V@Vš? |V- |V- |V-~ |Zš?¾ }PPT}dŽO‹½‘ŗ½$}V4@V2@V@V@V@ } V- } V- } V-½}V@Vš? }V- }V- }V-~ }Zš?¾ ~PPJ~d–x‹ą‘ŗ½$~V$@V"@V@V@V@ ~ V- ~ V- ~ V-½~Vš?Vš? ~V- ~V- ~V- ~Z-¾ PPJc–kˆĄ“ÜŒS½$V€H@VG@V.@V1@V,@  V- V- V-½V@V@ V- V- V- Z-×Ddl»æ»½»»ææææ»æ½»»»»Ų»Ų»Ų»¾¼¼ææ¼¼»€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¾ €PPJ€d’r“c’¬½$€V,@V*@V@V@V@ € V- € V- € V-½€Vš?Vš? €V- €V- €V- €Z-¾ PPJd¼ģ‘ŗ½$V(@V&@V@V@V@  V-  V-  V-½Vš?Vš? V- V- V- Z-¾ ‚PPJ‚d”Ŗā‘ŗ½$‚V@V@Vš?Vš?Vš? ‚ V- ‚ V- ‚ V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚Z-¾ ƒPPJƒd”ü–ƒ‘ŗ½$ƒV@V@Vš?Vš?Vš? ƒ V- ƒ V- ƒ V- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒZ-¾ „PPJ„d”’”n‘ŗ½$„V&@V$@V@V@V@ „ V- „ V- „ V-½„Vš?Vš? „V- „V- „V- „Z-¾ …PPJ…d¬’J‘ŗ½$…V@V@V@V@V@ … V- … V- … V- …V- …V- …V- …V- …V- …Z-¾ †PPJ†cX‹‰ŒS½$†V@V@Vš?Vš?Vš? † V- † V- † V- †V- †V- †V- †V- †V- †Z-¾ ‡PPJ‡dćŽR“c’¬ ‡V- ‡V- ‡V- ‡ V- ‡ V- ‡ V- ‡ V- ‡ V- ‡V- ‡V- ‡V- ‡V- ‡V- ‡Z-¾ ˆPPJˆd‘å‰Ŗ‘ŗ½$ˆV@V@Vš?Vš?Vš? ˆ V- ˆ V- ˆ V- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆZ-¾ ‰PPJ‰cū‰ČŒS½$‰V€K@VI@V1@V1@V0@ ‰ V- ‰ V- ‰ V-½‰V@V@ ‰V- ‰V- ‰V-~ ‰Z@¾ ŠPPJŠdāé’¬½$ŠV7@V5@V@V@V@ Š V- Š V- Š V-½ŠV@Vš? ŠV- ŠV- ŠV-~ ŠZš?¾ ‹PPJ‹dŒĖ‘q’¬½$‹V@@V=@V$@V$@V"@ ‹ V- ‹ V- ‹ V-½‹V@V@ ‹V- ‹V- ‹V-~ ‹Zš?¾ ŒPPJŒcć‚ˆäŒS½$ŒV<@V9@V @V"@V @ Œ V- Œ V- Œ V-½ŒV@V@ ŒV- ŒV- ŒV-~ ŒZš?¾ PPJd¬•zŽ{’¬½$V1@V.@V@V@V@  V-  V-  V-½V@Vš? V- V- V-~ Zš?¾ ŽPPJŽd‚ŽR‘ŗ½$ŽV&@V$@V@V@V@ Ž V- Ž V- Ž V-½ŽVš?Vš? ŽV- ŽV- ŽV- ŽZ-¾ PPJc‰ŗ‚ˆäŒS½$V€A@V€@@V&@V&@V&@  V-  V-  V-½V@V@ V- V- V- Z-¾ PPJdŽRƒm“ą’¬½$V6@V5@V@V@V@  V-  V-  V-½Vš?Vš? V- V- V- Z-¾ ‘PPJ‘d–Ų“‡•½‘ŗ½$‘V@V@V@V@V@ ‘ V- ‘ V- ‘ V-½‘Vš?Vš? ‘V- ‘V- ‘V- ‘Z-¾ ’PPJ’d –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½$’V@V@V@V@V@ ’ V- ’ V- ’ V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’Z-¾ “PPJ“cć…“ąŒS½$“VĄR@V@Q@V5@V:@V6@ “ V- “ V- “ V-½“V@V@ “V- “V- “V- “Z-¾ ”PPJ”dMBV’¬½$”V @V@V@V@V@ ” V- ” V- ” V-½”Vš?Vš? ”V- ”V- ”V- ”Z-¾ •PPJ•d–L–ģ’¬½$•V,@V*@V@V@V@ • V- • V- • V-½•Vš?Vš? •V- •V- •V- •Z-¾ –PPJ–dM”Z’¬½$–V.@V,@V@V@V@ – V- – V- – V-½–Vš?Vš? –V- –V- –V- –Z-¾ —PPJ—d–“—ē‘ŗ —V- —V- —V- — V- — V- — V- — V- — V- —V- —V- —V- —V- —V- —Z-¾ ˜PPJ˜dŽO…‘ŗ½$˜V1@V0@V@V@V@ ˜ V- ˜ V- ˜ V-½˜Vš?Vš? ˜V- ˜V- ˜V- ˜Z-¾ ™PPJ™dŒĖ‰B‘ŗ½$™V@V@V@V@V@ ™ V- ™ V- ™ V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™Z-¾ šPPJšd‹S–³—¢‘ŗ½$šV@V@Vš?V@Vš? š V- š V- š V- šV- šV- šV- šV- šV- šZ-¾ ›PPJ›d¬ģ‘ŗ½$›V@V@Vš?V@V@ › V- › V- › V-½›Vš?Vš? ›V- ›V- ›V- ›Z-¾ œPPJœd’†š‘ŗ½$œV@V@Vš?Vš?Vš? œ V- œ V- œ V-½œVš?Vš? œV- œV- œV- œZ-¾ PPJc‰ŗ…“ąŒS½$V$@V"@V@V@V@  V-  V-  V-½Vš?Vš? V- V- V- Z-¾ žPPJžd–L“c‘ŗ½$žV@V@V@V@V@ ž V- ž V- ž V-½žVš?Vš? žV- žV- žV- žZ-¾ ŸPPJ Ÿf‰h‘ŗ½$Ÿg@g@gš?gš?gš? Ÿ g- Ÿ g- Ÿ g- Ÿg- Ÿg- Ÿg- Ÿg- Ÿg- Ÿh-×DYl»»ææ»ææŚæ¼¼¼¾¾»½½½Ć½½»»Ų»æĮ»»½»=ń’X/ #8X> ¶«" š’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€ļ’:–Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`až’’’cdefghiž’’’klmnopqž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’AĆSummaryInformation(’’’’bDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’j