ŠĻą”±į>ž’ ‹ž’’’ž’’’‰Š’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą¶|Ą ą¶#|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą²<Ą @€I€@ ą¹ń<Ą ą¹ń<Ą ąį"8Ą ą²<Ą @€‰€@ ą¶#|Ą € ą³<Ą ą³<Ą R€@ ą8Ą @€P@ ą8Ą J€@ ą8Ą @€H@ ą¶ |Ą ą¶ #|Ą ąxĄ ąxĄ P@ ą¶ |Ą € ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą¶#|Ą €€ą¶#|Ą €€€ ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ¶ |Ą ą ¶ |Ą € ą ¹ń<Ą ą ² ,Ą ą ° ,Ą ą ¶|Ą ą ¶#|Ą ą ¶#|Ą € ą²<Ą @€J€@ ą²<Ą @€Š€@ ą²#Ą ą8Ą @€J€@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… G#Sheet1 T8Ķ  =D”_Żƒ1ØxĢ±š dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H}   O} ` O} ` L}   N} 0 L} 1 B  11@1111111i@1i@ 1i@ 1x@ 1 1YĄK 1ļĄG1€G1ĄG1Ąw1Ąw1ĄG1111111111111A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_54_H03.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH03¾ FFJ¾ FFB•½¬3”N¾BBBBB(B Žs’¬‘ŗ•Ź•Ņ§•ūŽ®•ŹŠw‹‰”[¬ŠwZ]¾ XX¾ }}¾ BEEES `‹ę•Ŗ b‘” ~’PŽ®Šw‹‰¾ ~~~~~~ ~•”Ž®Šw‹‰¾ ~~~~~ { ‚V‚Tš‚ĢŠw‹‰¾> {{{{{|_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0¾ BEEESac WŒv W1Šw”N W2Šw”N W3Šw”N W4Šw”N W5Šw”N W6Šw”N WŒv W2ŒĀŠw”N W3ŒĀŠw”N W4ŒĀŠw”N W5ŒĀŠw”N Y6ŒĀŠw”N YŒv Yø_”–Žć Y Žˆ‘Ģ•sŽ©—R Y •aŽćg‘Ģ‹•Žć Y“ļ’® YŒ¾ŒźįŠQ ]īįŠQ¾2 SNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0¾IPPfg d(30) d(30) d(5) d(5) d(5) d(5) d(5) d(5) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) h(-)¾2SNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0¾wpFFTi •½¬2”N“x½BU”µ@U@“@U8Š@U`Š@U@Š@Uˆ‹@UHŒ@UX‹@U6@V0@ V- V- V-½V@Vąs@V@l@ V-½V@V@V€B@^€F@¾2ZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0¾pqqor s(30) s(30) s(5) s(5) s(5) s(5) s(5) s(5) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) t(-)¾2uvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0¾GIqqor •½¬3”N“x½Nxvµ@x“@xŠ@x`Š@xPŠ@x0Š@x‹@y`Œ@y6@y2@y@yš? y- y-½y0t@y@l@ y-½y@y@y€B@zI@¾2uvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0¾BEFFTi d(30) d(30) d(5) d(5) d(5) d(5) d(5) d(5) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) h(-)¾2ZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0¾ FFJ iŽsŒv½NVä©@V6Ø@V€@VĄ@VĄ@V @V €@V(@V@V@Vš?Vš? V- V-½V j@V€`@ V-½V@V@V=@^€C@Z¾FFJi e(18) e(18) e(3) e(3) e(3) e(3) e(3) e(3) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) h(-)Z¾ FFJj’·–ģŽs½<VPŠ@VĄˆ@V`@V€`@V@`@V€_@VĄ`@VĄa@Vš? V-~ Vš? V- V- V-½V€H@V€A@ V- V-½V@V@^"@[¾FFJj e(12) e(12) e(2) e(2) e(2) e(2) e(2) e(2) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) d(-) h(-)[¾ FFJj¼–{Žs½BV€z@VĄx@V€P@V@Q@VO@VO@VQ@V@Q@V@V@ V- V- V- V-½V:@V3@ V- V-½Vš?Vš?^@[¾ FFJjć“cŽs½6Všq@V€p@V€E@V€E@V€E@VF@V€F@VG@ V- V- V- V- V- V-½V7@V.@ V-~ Vš? V-½V@^@[¾ FFJj‰Ŗ’JŽs½6Vą`@UĄ^@V5@V3@V5@V3@V6@V5@ V- V- V- V- V- V-½V(@V@ V- V- V-½V@^@[¾ FFJj”Ń“cŽs½BV@l@Vąj@V€A@VB@VA@VA@VC@VC@V@Vš? V-~ Vš? V- V-½V"@V@ V-~ Vš? V-½Vš?^š?[¾ FFJjz–KŽs½6V@]@V\@V3@V0@V4@V1@V3@V5@ V- V- V- V- V- V-½V@V@ V- V- V-½Vš?^@[¾ FFJj{āŽs½6V`a@V `@V5@V4@V6@V6@V7@V9@ V- V- V- V- V- V-½V@V@ V- V- V-½Vš?^@[¾ FFJj¬”Žs½6V€[@V€Y@V1@V0@V2@V0@V1@V2@ V- V- V- V- V- V-½V @V@ V- V- V-½V@^@[¾ FFJjˆÉ“ߎs½6V€d@V`c@V8@V:@V:@V9@V<@V:@ V- V- V- V- V- V-½V"@V@ V-~ Vš? V-~ V@ ^-[¾ FFJj‹īƒ–ŖŽs½6V€R@VQ@V(@V$@V(@V&@V(@V&@ V- V- V- V- V- V-½V@V@ V-~ Vš? V-½V@^š?[×D°l@:-% ,ą·‡‡‰ŪYśYņū 1!1"1#1$1€R%1&1'1(1)1*1+1,1-1.1/10123456789:;<=>?¾ FFJ j’†–ģŽs½6 V@]@V[@V1@V2@V1@V2@V2@V4@ V- V- V- V- V- V-½ V"@V@ V-~ Vš? V-½ V@^@ [¾ !FFJ!j‘å’¬Žs½6!VS@VĄP@V&@V&@V$@V(@V&@V(@ !V- !V- !V- !V- !V- !V-½!V"@V@ !V-~ !Vš? !V-½!Vš?^@![¾ "FFJ"j”ŃŽRŽs½B"VĄU@V@S@V(@V,@V,@V(@V(@V*@Vš?Vš? "V- "V- "V- "V-½"V"@V@ "V- "V- "V-~ "V@ "^-"[¾#RPFFJ#jŠ–ģŽs½6#V@_@V@]@V2@V3@V2@V3@V5@V6@ #V- #V- #V- #V- #V- #V-½#V @V@ #V- #V- #V-½#V@^@#[¾$BEFFT$j‰–KŽs½6$V a@V€`@V5@V6@V6@V6@V7@V6@ $V- $V- $V- $V- $V- $V-½$V"@V@ $V- $V- $V-~ $V@ $^-¾2$QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ0¾ %FFJ%jXūŽs½6%V@V@V@U@V,@V*@V,@V,@V.@V.@ %V- %V- %V- %V- %V- %V-½%V@V@ %V- %V- %V- %V-~ %^š?%[¾ &FFJ&j²‹vŽs½6&V d@V c@V9@V8@V9@V9@V:@V<@ &V- &V- &V- &V- &V- &V-½&V @V@ &V- &V- &V- &V-~ &^š?&[¾ 'FFT 'iŒSŒv½H'V”@V @V°t@Vu@Vąt@V@u@Vąu@Vpv@V0@V,@V@ 'V- 'V- 'V-½'V€\@V€W@ 'V-~ 'Vš? 'V-½'V @^&@'Z¾ (FFJ(k“ģ²‹vŒS½6(Vb@V@a@V7@V8@V6@V7@V6@V8@ (V- (V- (V- (V- (V- (V-½(V@V@ (V-~ (Vš? (V- (V- (^-(\¾ )FFJ)j‰P“c’¬½6)VE@V€C@V@V@V@V@V@V@ )V- )V- )V- )V- )V- )V-½)V@V@ )V-~ )Vš? )V- )V- )^-)[¾ *FFJ*j²‹v’¬½6*V?@V>@V@V@V@V@V@V@ *V- *V- *V- *V- *V- *V-½*Vš?Vš? *V- *V- *V- *V- *^-*[¾ +FFJ+j¬ŠC’¬½6+V4@V3@V@V@V@V@V@V@ +V- +V- +V- +V- +V- +V-½+Vš?Vš? +V- +V- +V- +V- +^-+[¾ ,FFJ,jģć‘ŗ½6,V,@V,@V@V@V@V@V@V@ ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,V- ,^-,[¾ -FFJ-j“ģ–q‘ŗ½6-V(@V(@V@V@V@V@V@V@ -V- -V- -V- -V- -V- -V- -V- -V- -V- -V- -V- -V- -^--[¾ .FFJ.j“ģ‘Š–Ų‘ŗ½6.V@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? .V- .V- .V- .V- .V- .V- .V- .V- .V- .V- .V- .V- .^-.[¾ /FFT/j–k‘Š–Ų‘ŗ½6/V@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? /V- /V- /V- /V- /V- /V- /V- /V- /V- /V- /V- /V- /^-/[¾ 0FFJ0j”Ŗē•ä‘ŗ½60V*@V(@V@V@V@V@V@V@ 0V- 0V- 0V- 0V- 0V- 0V-½0Vš?Vš? 0V- 0V- 0V- 0V- 0^-0[¾ 1FFJ1i–k²‹vŒS½B1Vąc@VĄb@V7@V9@V9@V:@V:@V9@Vš?Vš? 1V- 1V- 1V- 1V-½1V @V@ 1V- 1V- 1V- 1V-~ 1^š?1Z¾ 2FFJ2jŒyˆä‘ņ’¬½62V€F@VE@V@V@V@V@V@V@ 2V- 2V- 2V- 2V- 2V- 2V-½2V@V@ 2V- 2V- 2V- 2V- 2^-2[¾ 3FFJ3j–]ŒŽ’¬½B3V€@@V@@V@V@V@V@V@V@Vš?Vš? 3V- 3V- 3V- 3V- 3V- 3V- 3V- 3V- 3V- 3V- 3^-3[¾ 4FFJ4jŒä‘ć“c’¬½64V@@V>@V@V@V@V@V@V@ 4V- 4V- 4V- 4V- 4V- 4V-½4V@Vš? 4V- 4V- 4V- 4V-~ 4^š?4[¾ 5FFJ5j—§‰Č’¬½65V4@V3@V@V@V@V@V@V@ 5V- 5V- 5V- 5V- 5V- 5V-½5Vš?Vš? 5V- 5V- 5V- 5V- 5^-5[¾ 6FFJ6jó‰Č‘ŗ½66V0@V.@V@V@V@V@V@V@ 6V- 6V- 6V- 6V- 6V- 6V-½6Vš?Vš? 6V- 6V- 6V- 6V- 6^-6[¾ 7FFJ7j–kŒä–q‘ŗ½67V*@V(@V@V@V@V@V@V@ 7V- 7V- 7V- 7V- 7V- 7V-½7Vš?Vš? 7V- 7V- 7V- 7V- 7^-7[¾ 8FFJ8i¬Œ§ŒS½68V i@Vąg@V?@V€@@V@@V>@V@@V€@@ 8V- 8V- 8V- 8V- 8V- 8V-½8V,@V*@ 8V- 8V- 8V- 8V-~ 8^š?8Z¾ 9FFJ9jŠŪŽq’¬½69VO@V€M@V"@V$@V$@V$@V$@V$@ 9V- 9V- 9V- 9V- 9V- 9V-½9V@V@ 9V- 9V- 9V- 9V-~ 9^š?9[¾ :FFJ:j’·–å’¬½6:V*@V(@V@V@V@V@V@V@ :V- :V- :V- :V- :V- :V-½:Vš?Vš? :V- :V- :V- :V- :^-:[¾ ;FFJ;j“Œ•”’¬½6;V€N@V€L@V$@V"@V"@V"@V"@V&@ ;V- ;V- ;V- ;V- ;V- ;V-½;V@V@ ;V- ;V- ;V- ;V- ;^-;[¾ <FFJ<j^“c’¬½6<VB@V€@@V@V@V@V@V@V@ <V- <V- <V- <V- <V- <V-½<V@V@ <V- <V- <V- <V- <^-<[¾ =FFJ=j•Ī‘ŗ½6=V*@V(@V@V@V@V@V@V@ =V- =V- =V- =V- =V- =V-½=Vš?Vš? =V- =V- =V- =V- =^-=[¾ >FFJ>j˜a“c‘ŗ½6>V@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? >V- >V- >V- >V- >V- >V-½>Vš?Vš? >V- >V- >V- >V- >^->[¾ ?FFJ?jĀ–Ų‘ŗ½6?V*@V(@V@V@V@V@V@V@ ?V- ?V- ?V- ?V- ?V- ?V-½?Vš?Vš? ?V- ?V- ?V- ?V- ?^-?[×Dō#lž < ń        @ABCDEFGHIJKLMNOP1Q1R1€RS1T1U1V1W1X1Y1Z1[1\1]1^1_1¾ @FFJ@iz–KŒS½6@V@\@V€Z@V1@V0@V1@V2@V2@V4@ @V- @V- @V- @V- @V- @V-½@V@V@ @V- @V- @V-~ @V@ @^-@Z¾ AFFJAj‰ŗz–K’¬½6AV€I@V€G@V@V@V @V @V @V"@ AV- AV- AV- AV- AV- AV-½AV@V@ AV- AV- AV-~ AV@ A^-A[¾ BPPJBj•xŽmŒ©’¬½6BVF@VE@V@V@V@V@V@V @ BV- BV- BV- BV- BV- BV-½BV@Vš? BV- BV- BV-~ BVš? B^-B[¾ CPPJ CjŒ“‘ŗ½6CV2@V1@V@V@V@V@V@V@ CV- CV- CV- CV- CV- CV-½CVš?Vš? CV- CV- CV- CV- C^-C[¾ DPPJDkćˆÉ“ߌS½6DV€m@Vąk@V€A@V€A@VC@VB@V€D@VC@ DV- DV- DV- DV- DV- DV-½DV*@V$@ DV- DV- DV-½DV@^š?D\¾ EPPJEj‚‰“’¬½6EV5@V3@V@V@V@V@V@V@ EV- EV- EV- EV- EV- EV-½EV@V@ EV- EV- EV- EV- E^-E[¾ FPPJFj’C–ģ’¬½6FV€O@VM@V"@V"@V&@V$@V"@V$@ FV- FV- FV- FV- FV- FV-½FV@V@ FV- FV- FV-½FVš?^š?F[¾ GPPJGj–„—Ö’¬½6GVO@V€M@V @V$@V"@V$@V&@V&@ GV- GV- GV- GV- GV- GV-½GV@V@ GV- GV- GV-~ GVš? G^-G[¾ HPPJHj”Ń“‡’¬½6HV:@V9@V@V@V@V@V@V@ HV- HV- HV- HV- HV- HV-½HVš?Vš? HV- HV- HV- HV- H^-H[¾ IPPJIj“ģ–„—Ö‘ŗ½6IV6@V5@V@V@V@V@V@V@ IV- IV- IV- IV- IV- IV-½IVš?Vš? IV- IV- IV- IV- I^-I[¾ JPPJJj’†ģ‘ŗ½6JV1@V1@V@V@V@V@V@V@ JV- JV- JV- JV- JV- JV- JV- JV- JV- JV- JV- JV- J^-J[¾ KPPJKj’·’J‘ŗ½6KV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? KV- KV- KV- KV- KV- KV- KV- KV- KV- KV- KV- KV- K^-K[¾ LPPTLj‹{“c‘ŗ½6LV3@V2@V@V@V@V@V@V@ LV- LV- LV- LV- LV- LV-½LVš?Vš? LV- LV- LV- LV- L^-L[¾ MPPJMi‰ŗˆÉ“ߌS½HMV p@V o@VD@V€D@V€D@VE@V€E@VE@V @V@Vš? MV- MV- MV-½MV"@V@ MV- MV- MV- MV-~ M^@MZ¾ NPPJNj¼ģ’¬½6NVD@VC@V@V@V@V@V@V@ NV- NV- NV- NV- NV- NV-½NV@Vš? NV- NV- NV- NV-~ N^š?N[¾ OPPJOj‚X’¬½6OV;@V:@V@V@V@V@V@V@ OV- OV- OV- OV- OV- OV-½OVš?Vš? OV- OV- OV- OV- O^-O[¾ PPPJPjˆ¢“ģ’¬½BPV4@V2@V@V@V@V@V@V@V@V@ PV- PV- PV- PV- PV- PV- PV- PV- PV- PV- P^-P[¾QRPPPJQjć‹½’¬½BQV€@@V?@V@V@V@V@V@V@Vš?Vš? QV- QV- QV- QV-½QVš?Vš? QV- QV- QV- QV- Q^-Q[¾RBEPPJRj““ą˜H‘ŗ½6RV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? RV- RV- RV- RV- RV- RV- RV- RV- RV- RV- RV- RV- R^-¾2RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ0¾ SPPJSjˆ¢’q‘ŗ½<SV7@V5@V@V@V@V@V@V@Vš? SV-~ SVš? SV- SV- SV-½SVš?Vš? SV- SV- SV- SV- S^-S[¾ TPPJTj˜Q‡‘ŗ½6TV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? TV- TV- TV- TV- TV- TV- TV- TV- TV- TV- TV- TV- T^-T[¾ UPPJUj•½’J‘ŗ½6UV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? UV- UV- UV- UV- UV- UV- UV- UV- UV- UV- UV- UV- U^-U[¾ VPPJVjŖ‰H‘ŗ½6VV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? VV- VV- VV- VV- VV- VV- VV- VV- VV- VV- VV- VV- V^-V[¾ WPPJWj‰ŗš‘ŗ½6WV"@V"@V@V@V@Vš?Vš?Vš? WV- WV- WV- WV- WV- WV- WV- WV- WV- WV- WV- WV- W^-W[¾ XPPTXj”„–Ų‘ŗ½6XV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? XV- XV- XV- XV- XV- XV- XV- XV- XV- XV- XV- XV- X^-X[¾ YPPJYj“V—³‘ŗ½BYV,@V$@Vš?Vš?Vš?V@V@V@V@V@ YV- YV- YV- YV- YV- YV- YV- YV- YV- YV- Y^-Y[¾ ZPPJZj‘וŒ‘ŗ½6ZV(@V(@V@V@V@V@V@V@ ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- ZV- Z^-Z[¾ [PPJ[j‹Ŗ–Ų‘ŗ½6[V3@V2@V@V@V@V@V@V@ [V- [V- [V- [V- [V- [V-½[Vš?Vš? [V- [V- [V- [V- [^-[[¾ \PPJ\j–L‹u‘ŗ½6\V4@V2@V@V@V@V@V@V@ \V- \V- \V- \V- \V- \V-½\V@Vš? \V- \V- \V- \V-~ \^š?\[¾ ]PPJ]j‘厭‘ŗ½6]V@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]V- ]^-][¾ ^PPJ ^jć‘ŗ½6^V@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^V- ^^-^[¾ _PPJ_j“ģM”Z‘ŗ½6_V@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? _V- _V- _V- _V- _V- _V-½_Vš?Vš? _V- _V- _V- _V- _^-_[×D $l    ł A  `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¾ `PPT`i–Ų‘]ŒS½6`V`c@V€b@V8@V8@V9@V9@V8@V:@ `V- `V- `V- `V- `V- `V-½`V@V@ `V- `V- `V-~ `Vš? `^-`Z¾ aPPJaj –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½6aV9@V8@V@V@V@V@V@V@ aV- aV- aV- aV- aV- aV-½aVš?Vš? aV- aV- aV- aV- a^-a[¾ bPPJbjć¼’¬½6bV4@V3@V@V@V@V@V@V@ bV- bV- bV- bV- bV- bV-~ bVš? bV- bV- bV- bV-~ bVš? b^-b[¾ cPPJcj“ģ–Ų‘]’¬½6cV;@V:@V@V@V@V@V@V@ cV- cV- cV- cV- cV- cV-½cVš?Vš? cV- cV- cV- cV- c^-c[¾ dPPJdj“čģ‘ŗ½6dV,@V*@V@V@V@V@V@V@ dV- dV- dV- dV- dV- dV-½dVš?Vš? dV- dV- dV- dV- d^-d[¾ ePPJej–Ų‘c‘ŗ½6eV*@V(@V@V@V@V@V@V@ eV- eV- eV- eV- eV- eV-½eVš?Vš? eV- eV- eV- eV- e^-e[¾ fPPTfj“ś‹`‘ŗ½6fV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? fV- fV- fV- fV- fV- fV-½fVš?Vš? fV- fV- fV- fV- f^-f[¾ gPPJgjŠJ“c‘ŗ½6gV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? gV- gV- gV- gV- gV- gV- gV- gV- gV- gV- gV- gV- g^-g[¾ hPPJhjŽOŠx‘ŗ½6hV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? hV- hV- hV- hV- hV- hV- hV- hV- hV- hV- hV- hV- h^-h[¾ iPPTij‰¤‘ź‘ŗ½6iV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? iV- iV- iV- iV- iV- iV- iV- iV- iV- iV- iV- iV- i^-i[¾ jPPJjj‘åŒK‘ŗ½6jV3@V2@V@V@V@V@V@V@ jV- jV- jV- jV- jV- jV-½jVš?Vš? jV- jV- jV- jV- j^-j[¾ kPPJkjŽRŒū‘ŗ½6kV(@V(@V@V@V@V@V@V@ kV- kV- kV- kV- kV- kV- kV- kV- kV- kV- kV- kV- k^-k[¾ lPPTli“Œ’}–€ŒS½6lV b@Va@V6@V6@V7@V7@V7@V7@ lV- lV- lV- lV- lV- lV-½lV"@V"@ lV- lV- lV- lV- l^-lZ¾ mPPJmj–¾‰Č’¬½6mV9@V7@V@V@V@V@V@V@ mV- mV- mV- mV- mV- mV-½mV@V@ mV- mV- mV- mV- m^-m[¾ nPPJnj”g“c’¬½6nV>@V=@V@V@V@V@V@V@ nV- nV- nV- nV- nV- nV-½nVš?Vš? nV- nV- nV- nV- n^-n[¾ oPPTojŽl‰ź‘ŗ½6oV8@V8@V@V@V@V@V@V@ oV- oV- oV- oV- oV- oV- oV- oV- oV- oV- oV- oV- o^-o[¾ pPPJpj–{é‘ŗ½6pV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? pV- pV- pV- pV- pV- pV-½pVš?Vš? pV- pV- pV- pV- p^-p[¾ qPPJqjā–k‘ŗ½6qV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? qV- qV- qV- qV- qV- qV-½qVš?Vš? qV- qV- qV- qV- q^-q[¾ rPPJrj–ƒŃ‘ŗ½6rV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? rV- rV- rV- rV- rV- rV-½rVš?Vš? rV- rV- rV- rV- r^-r[¾ sPPTsjāˆä‘ŗ½6sV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? sV- sV- sV- sV- sV- sV-½sVš?Vš? sV- sV- sV- sV- s^-s[¾ tPPJtj¶ā‘ŗ½6tV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? tV- tV- tV- tV- tV- tV- tV- tV- tV- tV- tV- tV- t^-t[¾ uPPJujŽRŒ`‘ŗ½6uV3@V2@V@V@V@V@V@V@ uV- uV- uV- uV- uV- uV-½uVš?Vš? uV- uV- uV- uV- u^-u[¾ vPPJvj’©“ś‘ŗ½6vV*@V(@V@V@V@V@V@V@ vV- vV- vV- vV- vV- vV-½vVš?Vš? vV- vV- vV- vV- v^-v[¾ wPPJwk“ģˆĄ“ÜŒS½6wV@j@V€h@V>@V?@V>@V€@@V€A@V€B@ wV- wV- wV- wV- wV- wV-½wV,@V"@ wV- wV- wV-½wVš?^@w\¾ xPPJxj–L‰Č’¬½6xVK@V€I@V@V @V @V"@V$@V"@ xV- xV- xV- xV- xV- xV-½xV@V@ xV- xV- xV- xV- x^-x[¾ yPPJyj•ä‚’¬½6yVP@VM@V @V"@V"@V$@V&@V&@ yV- yV- yV- yV- yV- yV-½yV@V@ yV- yV- yV-½yVš?^@y[¾ zPPJzj“Žģ‘ŗ½6zV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? zV- zV- zV- zV- zV- zV- zV- zV- zV- zV- zV- zV- z^-z[¾ {PPJ{jˆĄ“Ü‘ŗ½6{V(@V(@V@V@V@V@V@V@ {V- {V- {V- {V- {V- {V- {V- {V- {V- {V- {V- {V- {^-{[¾ |PPJ|jˆ²ģ‘ŗ½6|V7@V5@V@V@V@V@V@V@ |V- |V- |V- |V- |V- |V-½|V@Vš? |V- |V- |V- |V-~ |^š?|[¾ }PPT}jŽO‹½‘ŗ½6}V@@V>@V@V@V@V@V@V@ }V- }V- }V- }V- }V- }V-½}V@Vš? }V- }V- }V- }V-~ }^š?}[¾ ~PPJ~j–x‹ą‘ŗ½6~V3@V2@V@V@V@V@V@V@ ~V- ~V- ~V- ~V- ~V- ~V-½~Vš?Vš? ~V- ~V- ~V- ~V- ~^-~[¾ PPJi–kˆĄ“ÜŒS½BVY@VX@V1@V.@V.@V.@V0@V2@V@V@ V- V- V- V-½V@V@ V- V- V- V- ^-Z×D’#l          €‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¾ €PPJ€j’r“c’¬½6€V:@V:@V@V@V@V@V@V@ €V- €V- €V- €V- €V- €V- €V- €V- €V- €V- €V- €V- €^-€[¾ PPJj¼ģ‘ŗ½6V3@V2@V@V@V@V@V@V@ V- V- V- V- V- V-½Vš?Vš? V- V- V- V- ^-[¾ ‚PPJ‚j”Ŗā‘ŗ½6‚V@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚V- ‚^-‚[¾ ƒPPJƒj”ü–ƒ‘ŗ½6ƒV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒV- ƒ^-ƒ[¾ „PPJ„j”’”n‘ŗ½6„V6@V5@V@V@V@V@V@V@ „V- „V- „V- „V- „V- „V-½„Vš?Vš? „V- „V- „V- „V- „^-„[¾ …PPJ…j¬’J‘ŗ½B…V5@V3@V@V@V@V@V@V@V@V@ …V- …V- …V- …V- …V- …V- …V- …V- …V- …V- …^-…[¾ †PPJ†iX‹‰ŒS½6†V5@V4@V@V@V@V@V@V@ †V- †V- †V- †V- †V- †V-½†Vš?Vš? †V- †V- †V- †V- †^-†Z¾ ‡PPJ‡jćŽR“c’¬½6‡V.@V,@V@V@V@V@V@V@ ‡V- ‡V- ‡V- ‡V- ‡V- ‡V-½‡Vš?Vš? ‡V- ‡V- ‡V- ‡V- ‡^-‡[¾ ˆPPJˆj‘å‰Ŗ‘ŗ½6ˆV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆV- ˆ^-ˆ[¾ ‰PPJ‰iū‰ČŒS½<‰VĄV@VĄT@V(@V,@V*@V,@V.@V.@Vš? ‰V-~ ‰Vš? ‰V- ‰V- ‰V-½‰V@V@ ‰V- ‰V- ‰V-~ ‰Vš? ‰^-‰Z¾ ŠPPJŠjāé’¬½<ŠV€F@VD@V@V@V@V@V@V@Vš? ŠV-~ ŠVš? ŠV- ŠV- ŠV-½ŠV@V@ ŠV- ŠV- ŠV-~ ŠVš? Š^-Š[¾ ‹PPJ‹jŒĖ‘q’¬½6‹VG@V€E@V@V@V@V@V @V @ ‹V- ‹V- ‹V- ‹V- ‹V- ‹V-½‹V@V@ ‹V- ‹V- ‹V- ‹V- ‹^-‹[¾ ŒPPJŒić‚ˆäŒS½6ŒV€H@VF@V@V@V@V@V @V"@ ŒV- ŒV- ŒV- ŒV- ŒV- ŒV-½ŒV@V@ ŒV- ŒV- ŒV- ŒV-~ Œ^@ŒZ¾ PPJj¬•zŽ{’¬½6V<@V9@V@V@V@V@V@V@ V- V- V- V- V- V-½V@V@ V- V- V- V-~ ^š?[¾ ŽPPJŽj‚ŽR‘ŗ½6ŽV5@V3@V@V@V@V@V@V@ ŽV- ŽV- ŽV- ŽV- ŽV- ŽV-½ŽV@Vš? ŽV- ŽV- ŽV- ŽV-~ Ž^š?Ž[¾ PPJi‰ŗ‚ˆäŒS½6V€U@V@T@V,@V,@V&@V,@V,@V,@ V- V- V- V- V- V-½V@V@ V- V- V- V- ^-Z¾ PPJjŽRƒm“ą’¬½6VI@VG@V @V @V@V @V @V @ V- V- V- V- V- V-½V@V@ V- V- V- V- ^-[¾ ‘PPJ‘j–Ų“‡•½‘ŗ½6‘V3@V2@V@V@V@V@V@V@ ‘V- ‘V- ‘V- ‘V- ‘V- ‘V-½‘Vš?Vš? ‘V- ‘V- ‘V- ‘V- ‘^-‘[¾ ’PPJ’j –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½6’V1@V1@V@V@V@V@V@V@ ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’V- ’^-’[¾ “PPJ“ić…“ąŒS½B“V€d@V`c@V;@V:@V:@V:@V8@V:@V@V@ “V- “V- “V- “V-½“V@V@ “V- “V- “V- “V- “^-“Z¾ ”PPJ”jMBV’¬½6”V9@V8@V@V@V@V@V@V@ ”V- ”V- ”V- ”V- ”V- ”V-½”Vš?Vš? ”V- ”V- ”V- ”V- ”^-”[¾ •PPJ•j–L–ģ’¬½6•V8@V7@V@V@V@V@V@V@ •V- •V- •V- •V- •V- •V-½•Vš?Vš? •V- •V- •V- •V- •^-•[¾ –PPJ–jM”Z’¬½B–VC@V€@@V@V@V@V@V@V@V@V@ –V- –V- –V- –V-½–Vš?Vš? –V- –V- –V- –V- –^-–[¾ —PPJ—j–“—ē‘ŗ½6—V2@V2@V@V@V@V@V@V@ —V- —V- —V- —V- —V- —V- —V- —V- —V- —V- —V- —V- —^-—[¾ ˜PPJ˜jŽO…‘ŗ½6˜V3@V2@V@V@V@V@V@V@ ˜V- ˜V- ˜V- ˜V- ˜V- ˜V-½˜Vš?Vš? ˜V- ˜V- ˜V- ˜V- ˜^-˜[¾ ™PPJ™jŒĖ‰B‘ŗ½6™V2@V2@V@V@V@V@V@V@ ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™V- ™^-™[¾ šPPJšj‹S–³—¢‘ŗ½6šV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? šV- šV- šV- šV- šV- šV- šV- šV- šV- šV- šV- šV- š^-š[¾ ›PPJ›j¬ģ‘ŗ½6›V$@V"@Vš?V@V@Vš?Vš?V@ ›V- ›V- ›V- ›V- ›V- ›V-½›Vš?Vš? ›V- ›V- ›V- ›V- ›^-›[¾ œPPJœj’†š‘ŗ½6œV@V@Vš?Vš?Vš?Vš?Vš?Vš? œV- œV- œV- œV- œV- œV- œV- œV- œV- œV- œV- œV- œ^-œ[¾ PPJi‰ŗ…“ąŒS½6VB@VA@V@V@V@V@V@V@ V- V- V- V- V- V-½V@V@ V- V- V- V- ^-Z¾ žPPJžj–L“c‘ŗ½6žV3@V1@V@V@V@V@V@V@ žV- žV- žV- žV- žV- žV-½žV@V@ žV- žV- žV- žV- ž^-ž[¾ ŸPPJ Ÿl‰h‘ŗ½6Ÿm1@m1@m@m@m@m@m@m@ Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿn-Ÿ[×Dń#l     ’ ż  =ń’X/ #8X> ¶«" š’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€)öd:–Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxž’’’z{|}~€ž’’’‚ƒ„…†‡ˆž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’ZńSummaryInformation(’’’’yDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’