ŠĻą”±į>ž’ Qž’’’ž’’’P’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=įX/Ž!8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1@¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ŗ#,##0.000;"¢ "#,##0.000»#,##0.0;"¢ "#,##0.0 ¼0;"¢ "0½ 0.0;"¢ "0.0ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cąõ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą³ Ą ą°\Ą ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą8Ą @€H@ ą8Ą @€P@ ą³ ,Ą ą² ,Ą ą³"<Ą ą8Ą @ą³<Ą €@ą8Ą @€€ą8Ą @€@ą8Ą @€ą8Ą @€@ ą8Ą €@ą8Ą €ą8Ą €ą8Ą €@ą8Ą B€ ą8Ą €ą8Ą €@ą²<Ą @€@ą²<Ą @€ą²<Ą @€@ ą8Ą @€ €@ą"8Ą ą!8Ą ą8Ą @€@ą²<Ą @€@ą8Ą @€ą8Ą @€@ ą ¶|Ą ą¶|Ą ą¶#|Ą ą» Ą ą» ,Ą ą»!<Ą ą»<Ą €@ą»<Ą @€@ą»<Ą @€H@ ą»<Ą €ą»*<Ą @€ą»<Ą @€@ ą± Ą ą± ,Ą ą±!<Ą ą±<Ą €@ą±<Ą @€ą±"<Ą @€H@ ą±<Ą €ą±*<Ą @€ą±<Ą @€H@ ą±<Ą ‚€ ą±<Ą @€€ ą±<Ą @€ˆ@ ą½#|Ą ą½#|Ą € ąxĄ ą¹ń|Ą P@ ą ¹ń|Ą P@ ą ¶#|Ą ą ¶ń|Ą ą ½#|Ą ą ½#|Ą € ą¶ń|Ą ą¹ń|Ą P@ ą¶į#|Ą ą¹ń|Ą €€P@ ą¶#|Ą €€ą½#|Ą €€ą½#|Ą €€€ ą ° ,Ą ą °<Ą ą °|Ą ą °"|Ą ą ° ,Ą ą¹ń|Ą P@ ą ¹ń|Ą P@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… £&Sheet1fNfš8š@ń’’’€€€÷ T8Ķ /G\gŁ~ dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700šœPG š 4dXXA4Ģ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H} M} M} L} # B} $& r} ') {} * B /0*@*******`*i` *i` *@ *ĄK *€K *ĄG*€G*€G0Ą—0Ą—0ĄG0ĄG0000000000€O00A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_238_H03.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH03¾ FFJ¾ FFB•½¬‚R”N¾BBBBBTBL‰Ū’ö•ŹŠw‰Č•Źi˜H•Ź‘²‹ĘŽŅ”i‘S“ś§‰Ū’öE’莞§‰Ū’öj@[‘²‹ĘŒćó‹µ@‚“™ŠwZ]¾N UUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVGGGGGGGGGsss|||)¾J UWiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjttt& '}iŠe”N‚RŒŽ‘²‹ĘŽŅj¾ (}})¾< BEEEPY^_`a_bdcc^__^__^__^__4 h,¶‹L‚`E‚a‹y‚Ń‚b‚Ģ‚¤‚æAE‚µ‚Ä‚¢‚éŽŅiÄŒfj¾ ZZZZZZZZu$ %xiŠw—¦¾ &x~' (AE—¦ )„¾ BEEEP X‹ę•Ŗ k ‘²‹ĘŽŅ‘”¾ \]. [&‚`@‘åŠw“™iŠwŽŅiAEiŠwŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ \] : e2‚aźCŠwZiź–å‰Ū’öjiŠwŽŅiAE“üŠwŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ fg< e4‚bźCŠwZiˆź”Ź‰Ū’öj“™“üŠwŽŅiAEiŠwŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ \\, e$AEŽŅ@i¶‹L‚`E‚a‹y‚Ń‚b‚šœ‚­Bj¾ \\ l–³‹ĘŽŅ¾ mn l Ž€–SE•sŚ¾ mn k ¶‹L‚`‚Ģ‚¤‚æ¾ mn k ¶‹L‚a‚Ģ‚¤‚æ¾ mn !k ¶‹L‚b‚Ģ‚¤‚æ¾ "mnv$ %yi“j¾ &z' (‚i“j )…¾ BEEEPT RŒv R’j R— RŒv R’j R— SŒv S’j S— SŒv S’j S— SŒv S’j S— SŒv S’j S— SŒv S’j S— SŒv S’j S— SŒv S’j S— !SŒv "S’j #S— $wŒv %w’j &w— '€Œv (ƒ’j )†—¾BENN‰œ•½¬‚Q”N½–pĄŽ@p=Ī@p€ĢĶ@pĄ@p¦@pž“@qūµ@qŹ¦@q,„@q²±@qZŖ@q’@q€ŒĘ@qŻ¶@q<¶@q@Š@p(€@q0t@q@q@qš?qT@q:@qK@ q¦221 q¦32 q¦189 !qc "qc #qc½$‡ܤ@‡pœ@%&‡š™™™™™A@~ '‡@C@(‡š™™™™C@~ )ˆd®@¾Z—˜NN‰Šppppppqqqqqqqqqqpqqqqqqqqqqqqq‡‡‡‡‡ˆ)¾˜™™š•½¬‚R”N½ĄoĄŽ@o$Ī@o€ Ī@o€•Ą@o0¦@o¶@Œ‡·@ŒDØ@ŒŹ¦@Œ[²@Œø«@Œü‘@Œ€ Å@Œ6µ@ŒŻ“@Œš‰@€@Œ`t@Œ@Œ@Œš?ŒN@Œ6@ŒC@Œ\@Œ:@Œ€U@ŒĄX@Œ@Œ@W@Ž„@$%Žffffff2@&Žš™™™™YB@'ŽfffffęA@½(ŽĄA@4¬@)¾*››››››/¾fGI™™š‹ooooooŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŽŽŽŽŽ››››››/¾IFFQœ‘S“ś§Œv½Ģp@ĆŻ@p£Ķ@p€ćĶ@p“Ą@p&¦@p¶@qw·@q,Ø@qĀ¦@qU²@q®«@qų‘@q~Ä@q[“@q”“@qŠˆ@p~@q0s@q@q@qš?qM@q4@qC@q\@q:@q€U@q@X@q@qW@‡ø„@‡8@‡Ō¬@&'‡fffff¦A@(‡š™™™™YA@~ )ˆ ¬@¾BEFFQ‘•’Ź‰Č½Žp€ŽÖ@p®Å@poĒ@p?¾@pÄ£@p]“@q²@qŹ”@qb¢@qL±@q2Ŗ@qĢ@q¶@qŲ£@qPØ@q„@Ąx@q€n@q@q@qš?qF@q(@q@@q€R@q(@qO@q@R@q@q€Q@‡Ą@@‡Š”@‡ō°@‡Ä£@‡ ¢@ˆT„@)¾ FFJ‘”_‹Ę‰Č½rqdš@q$’@q€€@q@Y@qO@q€C@q`r@q@l@qQ@q€]@q€X@q4@q’@q ‡@qĄx@q8@3@q@ q- q- q- q- q- q-½q@q@q@q @! "q-½#q @‡@‡€@‡ ‡@&'‡fffffFQ@½(‡‚¹@ˆ`S@)¾ FFJ‘H‹Ę‰Č½rqf¢@qņ @q@g@qąi@qąf@q8@qŠz@qpy@q6@q€K@q€J@q@qP™@q4—@qą`@qF@€D@q@ q- q- q-½q@q@ q-½$q$@q @q@qš?qš?" #q-$‡š™™™™™!@½$%‡@Š@‡(”@‡`Q@‡»@ˆŹ¼@)¾ FFJ‘¤‹Ę‰Č½rq$¢@pˆ„@qš@q r@qI@qo@qšz@qg@qąn@qA@q8@q$@qȗ@qx@qđ@q€B@,@q7@ q- q- q-½`q@q@q@q @q@q@q@qš?qš?‡”@‡Ą‡@‡H—@‡ܹ@‡R·@ˆąŗ@)¾ FFJ‘‰Ę’ė‰Č½q0Œ@qO@q@Š@q@^@  q-½ q@^@q e@  q-½Bq e@q€L@q.@qE@qP€@q€F@qŠ}@q=@@q;@ q- q- q-~ q@ q-½q@q@ q-½ q@q*@! "q-½#q*@‡š”@$ %‡-½&‡€–@‡N@'(‡fffff&R@~ )ˆ€M@¾ FFJ‘ŠÅŒģ‰Č~ q€S@ q-½q€S@q@  q-½ q@qI@  q-½qI@qš? q-½qš?q8@ q-½q8@qš? -~ qš? q- q- q- q- q- q-~ q$@ q-~ q$@ !q- "q- #q-~ $‡@p@ %‡-½&‡@p@‡±@' (‡-~ )ˆ±@¾ FFJ‘‚»‚Ģ‘¼½*q€@@q9@q @q,@q$@q@  q- q- q- q- q- q- q- q- q-½q3@.@q@ q- q- q- q- q- q- q- q- q- !q- "q- #q-½$‡°@‡D@‡I@& '‡- (‡- )ˆ-¾VFFJ‘qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq‡‡‡‡‡ˆ)¾ FFJœ Œö—§‘S“ś§Œv½Ęq€˜Ł@qVŹ@qŪČ@qM¼@qü¢@qĻ²@q˜“@q „@q£@qĒ°@qŖ@qŠ@q€BĮ@qō±@q‘°@q`@u@q`j@q@q@qš?qG@q1@q=@qĄY@q:@q@S@qQ@q@q€O@‡„@‡2@%&‡fffffęB@½'‡@A@‡ąŖ@()ˆš™™™™YA@¾ONFFJ‘•’Ź‰Č½ŽqĄ:Ó@q€Ć@qrĆ@qĀ¹@qČ @q^±@qŗÆ@q„Ÿ@qšŸ@qŲÆ@qČØ@q@Œ@qŸ±@q @q®¢@qĄ{@ q@q@e@q@q@qš?qA@q"@q9@qQ@q(@qL@qJ@q@q€H@‡Ą@@‡D”@‡v±@‡„¢@‡6@ˆÄ£@)¾BEFFQ‘”_‹Ę‰Č½rqdš@q$’@q€€@q@Y@qO@q€C@q`r@q@l@qQ@q€]@q€X@q4@q’@q ‡@qĄx@q8@3@q@ q- q- q- q- q- q-½q@q@q@q @! "q-½#q @‡@‡€@‡ ‡@&'‡fffffFQ@½(‡‚¹@ˆ`S@)¾ FFJ‘H‹Ę‰Č½rq– @qģž@qb@qĄh@q f@q5@q@w@q`v@q,@q€H@q€G@q@qŠ–@q0•@qZ@qF@€D@q@ q- q- q-½q@q@ q-½$q$@q @q@qš?qš?" #q-$‡š™™™™™"@½%‡Š‹@‡Š–@&'‡ffffffQ@~ (‡»@)ˆffffffR@¾ FFJ‘¤‹Ę‰Č½rqÄ @qƒ@q˜@q@p@q€E@q k@qpx@qąd@ql@qA@q8@q$@qT–@qĄv@q¤@q@@&@q5@ q- q- q-½`q@q@q@q @q@q@q@qš?qš?‡č’@‡0†@‡–@‡Jŗ@‡Ź·@ˆD»@)×D lA:-& XRzŠTt^Lj(_Q#›äĄZ,cq *!*"*#*$*%*&*'*(*)***+*,*€O-*.* ¾ FFQ ‘‰Ę’ė‰Č~ q0~@ q-½ q0~@q€V@ q-½ q€V@qZ@ q-½ qZ@q1@ q-½ q1@qPp@ q-½ qPp@q&@ -~ q&@ q- q- q-~ qš? q-~ qš? q- q- q-~ !q@ "q-~ #q@ $‡š™™™™™2@ %‡- &‡š™™™™™2@~ '‡šµ@ (‡-~ )ˆšµ@¾ !FFJ!‘ŠÅŒģ‰Č~ !q€S@ !q-½!q€S@q@ ! q-½! q@qI@ ! q-½!qI@qš? !q-½!qš?q8@ !q-½!q8@qš? !’-~ !qš? !q- !q- !q- !q- !q- !q-~ !q$@ !q-~ ! q$@ !!q- !"q- !#q-~ !$‡@p@ !%‡-½!&‡@p@‡±@' !(‡-~ !)ˆ±@¾V"FFJ‘qqqqqqqqqqqqqqqq’qqqqqqqqqqqqq‡‡‡‡‡ˆ)¾ #FFJ#œ Ž„—§‘S“ś§Œv½r#q«°@qhš@q"¤@qd“@qPy@q Š@qų†@q`t@qy@qąx@q@i@q€h@qܙ@q8ƒ@q@@qĄm@Ąa@qX@ #q- #q- #q-½#q(@q@q"@q"@ #q-½# q"@q=@! #"q-½0##q=@‡¼¦@‡8@‡P©@‡D@‡˜¬@ˆ|°@)¾ $FFJ$‘•’Ź‰Č½r$qžŖ@qT•@qčŸ@qō‘@qąw@qų‡@qȁ@q@p@qPs@qv@q f@q`e@qŌ‘@q@z@qˆ†@q€h@€^@q€R@ $q- $q- $q-½$q$@q@q@q@ $q-½$ q@q5@! $"q-~ $#q5@$$‡š™™™™Ł@@½$$%‡<@‡`­@‡«@‡?@ˆ€B@)¾ %FFJ%‘H‹Ę‰Č½H%qm@qĄg@qE@q"@q@q@q€L@q€H@q @q@q@ %q-½%qd@q `@q?@ %q- %q- %q- %q- %q- %q- %q- %q- %q- %q- %q- % q- %!q- %"q- %#q-½%$‡`x@‡t@‡0†@‡@Q@'%(‡š™™™™łP@~ %)ˆŌ¼@¾ &FFJ&‘¤‹Ę‰Č½<&qf@qH@q`@qC@q@q?@qD@q1@q7@ &q- &q- &q-½*&q@W@q5@qR@q@@q@ &q- &q- &q- &q- &q- &q- &q- &q- & q- &!q- &"q- &#q-½*&$‡ą @‡Š–@‡č¢@‡ “@‡±@ˆžµ@)¾ 'FFJ'‘‰Ę’ė‰Č½'q0z@qO@qPv@q?@ ' q-½' q?@q@Q@ ' q-½B'q@Q@qD@q.@q9@qPp@q€F@qk@q2@@q0@ 'q- 'q- 'q-~ 'q@ 'q-½'q@q@ 'q-½' q@q @! '"q-½'#q @‡ ‡@$ '%‡-'&‡ffffff!@''‡š™™™™YP@'(‡fffff&R@')ˆfffffP@¾ (FFQ(‘‚»‚Ģ‘¼½*(q€@@q9@q @q,@q$@q@ ( q- ( q- (q- (q- (q- (q- (q- (q- (q-½(q3@.@q@ (q- (q- (q- (q- (q- (q- (q- (q- ( q- (!q- ("q- (#q-½($‡°@‡D@‡I@& ('‡- ((‡- ()ˆ-¾V)FFQ‘qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq‡‡‡‡‡ˆ)¾ *FFJ*œ’莞§Œv½$*q`u@q p@qU@q@q@ * q-½N* q0@q(@q@q@q@qš?qpq@q`k@qN@qB@1@q3@ *q- *q- *q-½*q@q@ *q- *q- *q- * q-½$*!q@qš?qš?‡ų?‡Ąg@% *&‡-½*'‡'Ą@‡€U@(*)ˆfffff&R@¾+ONFFJ+‘•’Ź‰Č½$+qĄj@q`a@qĄR@q@q@ + q-½N+ q$@q@q@q@q@qš?qąd@qĄ\@qJ@q>@&@q3@ +q- +q- +q- +q- +q- +q- +q- +q- + q-½$+!q@qš?qš?‡€V@‡€a@% +&‡-½+'‡ĄS@‡ąT@ˆž»@)¾,BEFFQ,‘”_‹Ę‰Č ,q- ,q- ,q- , q- , q- , q- , q- , q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- ,q- , q- ,!q- ,"q- ,#q- ,$‡- ,%‡- ,&‡- ,'‡- ,(‡- ,)ˆ-¾ -FFJ-‘H‹Ę‰Č½-q€X@qX@q@ - q- - q- - q-½$- q@q@qš?qš?qš? -q-½$-q€U@q@U@qš?q@@ -q- -q- -q- -q- -q- -q- -q- -q- -q- - q- -!q- -"q- -#q- -$‡- -%‡- -&‡-½-'‡&Į@‡ V@ˆI@)¾ .NNJ.“¤‹Ę‰Č½$.”>@”7@”@”@”@ . ”-½. ”š?”š? .”- .”- .”- .”-½.”:@”3@”@ .”- .”- .”- .”- .”- .”-½.”@”@ .”- .”- .”- . ”- .!”- ."”- .#”-½.$•$@•*@% .&•-½.'•9Ā@•ÕĮ@–Y@)×"5ōäZKYœ­ĄZysś®]p< ” )@$•¶Žš—ń 4@ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg=įX/Ž!8X> ¶«" Ą’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@G°łØ•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ž’’’ABCDEFGž’’’IJKLMNOž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’ŌSummaryInformation(’’’’@DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’H