ŠĻą”±į>ž’ Nž’’’ž’’’M’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=įZX/¢!8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1@¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ŗ#,##0.000;"¢ "#,##0.000»#,##0.0;"¢ "#,##0.0 ¼0;"¢ "0½ 0.0;"¢ "0.0ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą³ Ą ą°\Ą ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą8Ą @€H@ ą8Ą @€P@ ą³ ,Ą ą² ,Ą ą³"<Ą ą8Ą @ą³<Ą €@ą8Ą @€€ą8Ą @€@ą8Ą @€ą8Ą @€@ ą8Ą €@ą8Ą €ą8Ą €ą8Ą €@ą8Ą B€ ą8Ą €ą8Ą €@ą²<Ą @€@ą²<Ą @€ą²<Ą @€@ ą8Ą @€ €@ą"8Ą ą!8Ą ą8Ą @€@ą²<Ą @€@ą8Ą @€ą8Ą @€@ ą ¶|Ą ą¶|Ą ą¶#|Ą ą» Ą ą» ,Ą ą»!<Ą ą»<Ą €@ą»<Ą @€@ą»<Ą @€H@ ą»<Ą €ą»*<Ą @€ą»<Ą @€@ ą± Ą ą± ,Ą ą±!<Ą ą±<Ą €@ą±<Ą @€ą±"<Ą @€H@ ą±<Ą ‚€ ą±<Ą @€€ ą±<Ą @€ˆ@ ą±<Ą €ą±*<Ą @€ą±<Ą @€H@ ą½#|Ą ą½#|Ą € ąxĄ ą¹į|Ą P@ ą ¶#|Ą ą ¶į|Ą ą ½#|Ą ą ½#|Ą € ą¶į|Ą ą¹į|Ą P@ ą¹į|Ą €€P@ ą¶#|Ą €€ą¶į|Ą €€ą½#|Ą €€ą½#|Ą €€€ ą½#|Ą ą¹į|Ą P@ ą¶|Ą ą¶#|Ą ą¶į|Ą ą½#|Ą € ą¹į|Ą P@ ą °"|Ą ą ¹į|Ą P@ ą ° ,Ą ą °<Ą ą °|Ą “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“>•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“?—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… ­&Sheet1fNfš8š@ń’’’€€€÷ T8Ķ /—GĻc TVhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiisss !|iŠe”N‚RŒŽ‘²‹ĘŽŅj¾ "||#¾6 ADDDOX]^_`^acbb]^^]^^]^^0 g(¶‹L‚`‹y‚Ń‚a‚Ģ‚¤‚æAE‚µ‚Ä‚¢‚éŽŅiÄŒfj¾ YYYYYt wiŠw—¦¾ w}! "ƒAE—¦ #€¾ ADDDO W‹ę•Ŗ j ‘²‹ĘŽŅ‘”¾ [\* Z"‚`@iŠwŽŅ@iAEiŠwŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ [\ : d2‚a@źCŠwZ“™“üŠwŽŅiAE‚µ‚Ä“üŠw‚µ‚½ŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ ef( d AEŽŅ@i¶‹L‚`‹y‚Ń‚a‚šœ‚­Bj¾ [[ k–³‹ĘŽŅ¾ lm k Ž€–SE•sŚ¾ lm j ¶‹L‚`‚Ģ‚¤‚æ¾ lm j ¶‹L‚a‚Ģ‚¤‚æ¾ lmu xi“j¾ y~! "„i“j #¾ ADDDOS QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— vŒv v’j v— !Œv "…’j #‚—¾ADMMˆ›ŗ˜a63”N½lo€åŪ@o€łĖ@o€ŃĖ@o›½@oœ„@oĶ²@pŅĮ@pšµ@ph«@pkÅ@pµ@pÕµ@pš‹@oˆ@pŠt@p@p@ p-½6pV@pE@pG@pąj@p<@p`g@†€:@†(ž@ †fffffę@@½!†Č®@†C@‡ōÆ@#¾NžŸMMˆ‰oooooopppppppopppppppppp†††††‡#¾FH  œ•½¬Œ³”N½`n@°Ü@n¤Ģ@n€¼Ģ@n¬½@n$¤@nš³@ŠŻĀ@Š4·@Š ­@ŠĘ@Ššµ@Š:¶@Šˆ‰@‹€@Ššq@ Š- Š- Š-½0ŠV@Š€@@Š€K@Š h@Š5@Šf@Œ<¤@Œš™™™™™1@½ Œ¤Ŗ@ŒĄC@!"Œš™™™™YC@#š™™™™D@¾LHEEP–——————˜˜˜˜˜˜˜™˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜•••••š#¾HEEP›‘S“ś§Œv½`oJÜ@oĢ@o}Ģ@o¦½@o"¤@o•³@p€ĢĀ@p·@p­@p€kÅ@pµ@pѵ@pˆ@Žą@p@q@ p- p- p-½0p€U@p€@@p€J@ph@p4@p€e@†x¤@†fffffę1@~ †ąŖ@!†ffffffC@"†fffffęB@#‡fffffęC@¾ADEEP•’Ź‰Č½`oĄ!Õ@ołĆ@o€JĘ@oĮŗ@oh”@o ²@pēæ@p³@p“Ø@p·@p¶£@p|Ŗ@p0†@Ž`}@pn@ p- p- p-½NpO@p0@pG@p a@p&@p€_@†ÄØ@†”@†@D@†¦@†t£@‡`Ø@#¾ EEI”_‹Ę‰Č½`pĄ™@p’@p ~@p[@p€P@pE@pĄw@pr@pW@pō‘@pąˆ@pv@p&@Ž @p@ p- p- p-½p@p@pš?p0@ p-½p0@† „@†Š@†ąŠ@ !†š™™™™¹Q@½"†@Q@‡ąR@#¾ EEIH‹Ę‰Č½`pR¢@pš”@pW@pi@ph@p @pp|@pĄ{@p&@pš@pš˜@pR@p6@Ž5@pš? p- p- p-½p,@p,@ p-½$p$@p @p@†!@†!@ †ffffff!@½!†4¼@† ¼@"#‡š™™™™T@¾ EEI¤‹Ę‰Č½`p¬”@o@„@p8™@pĄq@p@P@p`k@p`v@p c@p i@pš˜@pšy@pt’@p8@Ž&@p*@ p- p- p-~ p@ p-½<p@p(@pš?p&@†°“@†$@†@•@†Ś»@†¹@"#‡fffff†R@¾ EEI‰Ę’ė‰Č½Tp(Ž@p€M@pPŒ@p@]@pš?p]@p j@p@pĄi@p@ƒ@p€I@p؁@p3@ Ž-~ p3@ p- p- p-~ p@ p-½p@p$@ p-½p$@†č’@†@e@†”@ !†fffffFP@½"†ąĄ@‡āø@#¾ EEIŠÅŒģ‰Č~ p€P@ p-½p€P@p@  p-½ p@p€C@  p-½p€C@p6@ p-~ p6@ p- p- p- p- p- p- p- p- p-~ p@ p-½p@†Ą‡@ †-½ †Ą‡@†&±@! "†-~ #‡&±@¾ EEI‚»‚Ģ‘¼½Np€E@pC@p@p;@p9@p@p*@p(@pš?p@pš?p@ p- p- p- p- p- p- p- p- p- p- p- p-½*†ˆø@†“¹@†D@†@†@p@‡D@#¾JEEIpppppppppppppppppppppppp†††††‡#¾ EEI› Œö—§‘S“ś§Œv½`p£Ų@p€3É@p€Č@p¤¹@p8”@p±@pĮ@pUµ@pf©@p€!Ā@p¶²@p±@pč„@Ž|@p k@ p- p- p-½0p€T@p>@pJ@p€f@p4@pd@†:@†š™™™™1@~ †Ø«@!†fffffęB@~ "†ĄB@#‡š™™™™C@¾NMEEI•’Ź‰Č½`pĄVŅ@p€¬Į@pĆ@p$·@p„@p†Æ@p ½@p ²@p¦@pŹ²@pØ @pģ¤@pƒ@Ž y@pi@ p- p- p-½NpM@p*@p€F@p@_@p&@p€\@†€?@†T @†ĄD@†Ȥ@†˜¢@‡Š¦@#¾ADEEP”_‹Ę‰Č½`pĄ™@p’@p ~@p[@p€P@pE@pĄw@pr@pW@pō‘@pąˆ@pv@p&@Ž @p@ p- p- p-½p@p@pš?p0@ p-½p0@† „@†Š@†ąŠ@ !†š™™™™¹Q@½"†@Q@‡ąR@#¾ EEIH‹Ę‰Č½`pĄ @p4 @p€Q@p€h@p€g@p @pz@py@p @pœ—@pȖ@p€J@p4@Ž3@pš? p- p- p-½p,@p,@ p-½*p$@p @p@†pŒ@†pŒ@†Š‘@ !†fffffęQ@"†š™™™™ŁQ@#‡fffff¦S@¾ EEI¤‹Ę‰Č½`p„ @ppƒ@pP—@pPp@p€N@pi@p°t@p@b@p g@pp—@p@y@p ‘@p6@Ž&@p&@ p- p- p-~ p@ p-½$p@p(@pš?p&@†8“@†š™™™™™#@½ †š”@†¼@!"†fffffFP@~ #‡ R@×DtlA:-& <FnĄŲŗ R3P;&2D˜>N9*4 $!$"$#$$$%$&$'$($)$*$+$,$€N-$.$ ¾ EEP ‰Ę’ė‰Č~ pŠ}@ p-½ pŠ}@p€Q@ p-½ p€Q@p€[@ p-½ p€[@p0r@ p-½ p0r@p@ Ž-~ p@ p- p- p-~ p@ p-½ p@p$@ p-½ p$@†ų–@ †-½ †ų–@†ĄO@! "†-~ #‡ĄO@¾ !EEI!ŠÅŒģ‰Č~ !p€P@ !p-½!p€P@p@ ! p-½! p@p€C@ ! p-½!p€C@p6@ !p-~ !p6@ !p- !p- !p- !p- !p- !p- !p- !p- !p-~ !p@ !p-½!p@†Ą‡@ !†-½! †Ą‡@†&±@! !"†-~ !#‡&±@¾J"EEIpppppppppppppppppppppppp†††††‡#¾ #EEI#› Ž„—§‘S“ś§Œv½`#p8­@p—@pŖ”@p@pPw@ph„@pˆŒ@p@|@pŠ|@pPš@p€‚@p‘@p@]@ŽO@p€K@ #p- #p- #p-½#p@p@pš?p(@ #p-½$#p(@†h„@†°£@†”¦@†ĄF@!#"†š™™™™D@~ ##‡³@¾ $EEI$•’Ź‰Č½`$pZ¦@pd’@pPš@pšŒ@p0u@pX‚@pą†@p0x@pu@p<‘@ppx@p@†@pY@ŽN@pD@ $p- $p- $p-½$p@p@pš?p(@ $p-½0$p(@†P©@†€¦@†D«@†Œ®@†Ą@@‡Ö°@#¾ %EEI%H‹Ę‰Č½$%p i@p`f@p6@p@p@ % p-½6% pC@p€A@p@p c@p@a@p3@p@Ž@ %p- %p- %p- %p- %p- %p- %p- %p- %p- %p-~ %†@%†š™™™™™@ % †-%!†fffff†S@%"†fffffFS@~ %#‡ąĄ@¾ &EEI&¤‹Ę‰Č½T&p€b@p:@p€^@p7@p@p3@p;@p&@p0@pX@p&@p@U@p@ &Ž-~ &p@ &p- &p- &p- &p- &p- &p- &p- &p- &p-½&†/@†˜@†`˜@ &!†š™™™™9P@½&"††°@‡:»@#¾ 'EEI'‰Ę’ė‰Č½T'p€~@p€M@pŠz@p€G@pš?pG@pĄY@p@pX@pPt@p€I@p q@p*@ 'Ž-~ 'p*@ 'p- 'p- 'p- 'p- 'p- 'p- 'p- 'p- 'p-½'†Ž@†@e@†ø@ '!†fffff¦P@½'"†ąĄ@‡öø@#¾ (EEP(‚»‚Ģ‘¼½N(pE@pC@p@p:@p9@pš?p*@p(@pš?p@pš?p@ (p- (p- (p- (p- (p- (p- (p- (p- (p- (p- (p- (p-½*(†.ø@†“¹@†9@†0†@†@p@‡I@#¾J)EEPpppppppppppppppppppppppp†††††‡#¾ *EEI*›’莞§Œv½`*py@p q@pĄ_@p@pš?p@p€@@p;@p@p0u@p@m@p@Z@p?@Ž4@p&@ *p- *p- *p-~ *p@ *p-½B*p@p@pš?p@†ų?†D@†`x@††Ą@†EĄ@‡Į@#¾+NMEEI+•’Ź‰Č½+p m@p_@p@[@p@ + p-½B+ p@p4@p,@p@p h@p€Z@pĄV@p*@Ž@p"@ +p- +p- +p-~ +pš? +p-½+pš?p@ +p-½+p@†@`@ +†-½+ †€q@†ļĄ@†`U@‡5Į@#¾,ADEEP,”_‹Ę‰Č½,p:@p:@ ,p- , p- , p- , p-½, p@p@ ,p-½,p4@p4@ ,p-½,pš?Žš? ,p- ,p- ,p- ,p- ,p- ,p- ,p- ,p- ,p- ,p- ,†- ,†- , †-,!†š™™™™9S@,"†š™™™™9S@ ,#‡-¾ -EEI-H‹Ę‰Č½$-p]@p\@p@pš?pš? - p-½- p@p@ -p-½*-p@W@p€V@p@p.@Ž,@pš? -p- -p- -p- -p- -p- -p-½-pš?pš? -p-½-†€V@†€V@ - †-½-!†@T@†Āæ@‡ĄR@#¾ .MMI.¤‹Ę‰Č½.‘A@‘4@‘,@‘@ . ‘-½. ‘@‘š?‘š? .‘-½*.‘=@‘2@‘&@‘@’š?‘š? .‘- .‘- .‘-~ .‘š? .‘-~ .‘š? .‘- .‘- .‘-~ .“p‚@ .“-½. “X–@“:Į@“€V@”½Ą@#×"%˜N*rNN>NE¦X]p< ’ )@$•¶Žš—ń 4@ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg=įZX/¢!8X> ¶«" Ą’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@…ÄķؕÓž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<ž’’’>?@ABCDž’’’FGHIJKLž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’7xSummaryInformation(’’’’=DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’E