ŠĻą”±į>ž’ Ēž’’’ž’’’ÅĘ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü$€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1@¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ŗ0.0_ ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cąõ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ą ō’ōĄ ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą³ Ą ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @ą°<Ą @€I€@ ą°<Ą @€‰€@ ą°<Ą @€P@ ą°#Ą ąŗ ,Ą € ą¶ ,Ą €ą°"<Ą €@ą°"<Ą €ą°"<Ą B€ ą°"<Ą @€@ą°"<Ą @€ą°"<Ą @€@ ą³"<Ą €@ą°"<Ą @€€ ą°\Ą ąxĄ ąxĄ Q€@ ą¶ #|Ą ąŗ #|Ą ąŗ #|Ą € ą¹ń|Ą P@ ą¶#|Ą ąŗ#|Ą ąŗ#|Ą € ąį#xĄ P@ ą°#\Ą ą°#|Ą €€€ ą °<Ą ą °|Ą ą °"|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ¶ #|Ą ą ŗ #|Ą ą ŗ #|Ą € ą ° ,Ą ą ¶#|Ą ą ŗ#|Ą ą ŗ#|Ą € ą°&<Ą H@ ą°&<Ą J€@ ą°&<Ą @€@ą°&<Ą @€ą°&<Ą @€@ ą°&<Ą Š€@ ą°&<Ą @€J€@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@•\Ž¦Ļ‚Ż‚ĢƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’.’ ’ hˆ:yn0n0Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“A—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… &$Sheet1fNfš8š@ń’’’€€€÷ T8Ķ  E"pW­öź*Zg dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700šœPG š 4dXXA4Ģ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € C} F} F} I} M} ą C} C} ą C} C  0-@------@-`-` -` -@ -@ -@ -ĄL-ĄH-ĄH-Ąs-Ąs-ĄH-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@B ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼EM_1_217_H09.xls¾ GGKB“Œv–¼E ŠwZŠī–{’²ø¾ GGK D”N EH09¾ GGK¾ GGC•½¬9”N¾ CCCC&CŽs’¬‘ŗ•Źi˜H•Ź‘²‹ĘŽŅ”[’†ŠwZ] ,T¾ ]WXY x‚` ‚“™ŠwZ“™iŠwŽŅ¾ xx x‚a źCŠwZi‚“™‰Ū’öj¾ xx! x‚b źCŠwZiˆź”Ź‰Ū’öj“™¾ xx xAEŽŅ¾ xxWXYWXY x¶‹L‚`‚Ģ‚¤‚摼Œ§¾ xx4 },¶‹L‚`A‚a‹y‚Ń‚b‚Ģ‚¤‚æAE‚µ‚Ä‚¢‚éŽŅiÄŒfj¾ }}}}}}}}& 'x‚`‚“™ŠwZ“™iŠw—¦¾ (xx) *xAE—¦¾ +x|, P‹ę•Ŗ w ‘²‹ĘŽŅ‘”¾ ww wiAEiŠwŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ ww $ yiŠwŽŅiAEiŠwŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ z{$ w“üŠwŽŅiAE“üŠwŽŅ‚šŠÜ‚ŽBj¾ ww$ wi¶‹L‚`A‚a‹y‚Ń‚b‚šœ‚­Bj¾ ww w–³‹ĘŽŅ¾ ww w Ž€–SE•sŚ¾ ww w‚Ö‚ĢiŠwŽŅiÄŒfj¾ ww w ¶‹L‚`‚Ģ‚¤‚æ¾ ww !w ¶‹L‚a‚Ģ‚¤‚æ¾ "ww# $w ¶‹L‚b‚Ģ‚¤‚æ¾ %wwZ[( )\i“j *Z +[ ,^i“j¾ CFFFNS QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— QŒv Q’j Q— !QŒv "Q’j #Q— $QŒv %Q’j &Q— 'QŒv (Q’j )Q— *QŒv +Q’j ,R—¾J__`a b(393) b(190) b(203) b(378) b(179) b(199) b(-) b(-) b(-) b(2) b(-) b(2) b(-) b(-) b(-) b(13) b(11) b(2) b(-) b(-) b(-) b(20) b(10) b(10) b(-) b(-) b(-) !b(-) "b(-) #b(-) $b(-) %b(-) &b(-)'c(96.2)(c(94.2))c(98.0) *c(-) +c(-) ,d(-)¾slGGOe •½¬8”N3ŒŽ½rfĄ‚Ś@f€5Ė@fŠÉ@fŁŁ@fTŹ@f^É@fC@f @f>@fd@f^@fD@b l@fĄc@fĄP@fp@f d@fĄV@ f- f- f-½*f0u@f€f@fąc@f€M@fC@f5@ !f- "f- #f-½$f@f@% &f-½'g`X@gčĀ@g3Ć@)*gš™™™™™ń?½+g€a@h€Q@,¾lmmno p(385) p(195) p(190) p(371) p(187) p(184) p(-) p(-) p(-) p(12) p(8) p(4) p(-) p(-) p(-) p(2) p(-) p(2) p(-) p(-) p(-) p(21) p(14) p(7) p(-) p(-) p(-) !p(-) "p(-) #p(-) $p(-) %p(-) &p(-)'q(96.4)(q(95.9))q(96.8) *q(-) +q(-) ,r(-)¾HJmmno •½¬9”N3ŒŽ½xt€Ł@t€ÉÉ@t€SČ@t€hŲ@t€ńČ@t€ßĒ@t:@t@t6@tą`@tW@t€E@tąn@tg@t€O@tąo@tc@tĄY@tš? t-½0tš?tąt@tĄf@tc@t€L@t€@@t8@ !t- "t- #t-½$t@t@% &t-½*'uĆ@ućĀ@u)Ć@u^@u@e@v€Q@,¾CFGGOe b(385) b(195) b(190) b(371) b(187) b(184) b(-) b(-) b(-) b(12) b(8) b(4) b(-) b(-) b(-) b(2) b(-) b(2) b(-) b(-) b(-) b(21) b(14) b(7) b(-) b(-) b(-) !b(-) "b(-) #b(-) $b(-) %b(-) &b(-)'c(96.4)(c(95.9))c(96.8) *c(-) +c(-) ,d(-)¾ __K eŽsŒv½xf€ĄĻ@f€HĄ@fš¾@fŁĪ@fdæ@fN¾@f2@f@f.@f€X@f€Q@f<@fĄc@f€\@fF@f€g@f€\@f€R@fš? f-½0fš?f`i@f€Z@f@X@fB@f4@f0@ !f- "f- #f-½$fš?fš?% &f-½*'güĀ@gŌĀ@g€X@g^@gd@hT@,¾__Ke b(234) b(116) b(118) b(225) b(110) b(115) b(-) b(-) b(-) b(7) b(6) b(1) b(-) b(-) b(-) b(2) b(-) b(2) b(-) b(-) b(-) b(8) b(5) b(3) b(-) b(-) b(-) !b(-) "b(-) #b(-) $b(-) %b(-) &b(-)'c(96.2)(c(94.8))c(97.5) *c(-) +c(-) ,d(-)¾ __Ke’·–ģŽs½xf Æ@f" @fŌ@f ®@f Ÿ@f4@f@fš?f@fC@f9@f*@f7@f2@f@f€H@fA@f.@fš? f-½*fš?fJ@f;@f9@f@f@ f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'g@X@gŹĀ@gĆ@g€Q@*+gš™™™™™ń?~ ,h>@¾__Ke b(151) b(79) b(72) b(146) b(77) b(69) b(-) b(-) b(-) b(5) b(2) b(3) b(-) b(-) b(-) b(-) b(-) b(-) b(-) b(-) b(-) b(13) b(9) b(4) b(-) b(-) b(-) !b(-) "b(-) #b(-) $b(-) %b(-) &b(-)'c(96.7)(c(97.5))c(95.8) *c(-) +c(-) ,d(-)¾ __Ke¼–{Žs½*fŲž@fh@fHŽ@fž@f0Ž@fŲ@  f- f- f-½<f @f@f@f*@f$@f@f@@f8@f @ f- f- f-½*f;@f*@f,@f@f@f@ !f- "f- #f- $f- %f- &f-½*'gĆ@gÅĀ@gBĆ@g€V@g^@hą?,¾ __Keć“cŽs½*fX–@f †@f†@fœ•@f؅@f…@  f- f- f-½<f@f@fš?f3@f*@f@f5@f(@f"@ f- f- f-½*f*@f@f @f@f@fš? !f- "f- #f- $f- %f- &f-½*'gćĀ@g±Ā@gĆ@gų?g@j@hš?,¾ __Ke‰Ŗ’JŽs½*fpƒ@f@t@f r@fų‚@f s@fPr@  f- f- f-½fš?fš? f-½*f @f@f@f@f@f@ f- f- f-~ f@ f-½f@fš?fš? f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'gĆ@gķĀ@g3Ć@g€a@*+gš™™™™™@~ ,h€Q@¾ __Ke”Ń“cŽs½*f”@f(„@fųƒ@fD“@f(ƒ@f`ƒ@  f- f- f-½<f&@f$@fš?f8@f,@f$@f0@f @f @ f- f- f-½*f7@f&@f(@f,@f@f@ !f- "f- #f- $f- %f- &f-½*'gX@gĄW@g@X@g@g t@hąp@,¾ __Kez–KŽs½*fh@f`r@fpp@fą€@f°q@fp@  f- f- f-½f@f@ f-½f@f@ f-½f&@f@f@ f- f- f-½f=@f2@f&@fš? f-~ fš? !f- "f- #f-½$fš?fš?% &f-½'gķĀ@gĻĀ@gĆ@)*gš™™™™™ń?½+g@e@hD@,¾ __Ke{āŽs½0fx…@fu@fąu@fč„@fpt@f`u@f@  f-~ f@ f- f- f-½f@f@ f-½f @f@f@ f- f- f-½f@f@f@fš? f-~ fš? !f- "f- #f- $f- %f- &f-½*'gĆ@g@X@gĆ@g€Q@g^@h>@,¾ __Ke¬”Žs½Hf@fšq@f@p@fø€@f€q@fąo@f@fš?f@fš?fš? f-½*f@f@f@f@fš?fš? f- f- f-½$f@f@f@fš?fš? f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½*'gĆ@gĆ@g)Ć@g@`@g@e@hT@,¾ __KeˆÉ“ߎs½*f˜‡@fpx@fĄv@fH‡@f@x@fPv@  f- f- f-½f@f@fš?f@ f-½f@f@fš?f@ f- f- f-½f@f@f@ f- f- f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'gGĆ@g`Ć@g)Ć@g>@* +g-~ ,hą?¾ __Ke‹īƒ–ŖŽs½*fx@f`j@fĄf@f w@fąh@f`f@  f- f- f-½$f@f@fš?f@f@ f-½f@f@f@ f- f- f-½f@f@f@f@ f-~ f@ !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'gŹĀ@gkĀ@g8Ć@)*gffffff@~ +g t@,hš™™™™™ń?×Db*lA:-# * —*8wƒu_wUpvmˆˆĆˆĖ·½ -@!-@"-@#-@$-@%-@&-@'-@(-@)-@*-@+-@,-@--@.-@/-@0-@1-@2-@3-@4-@5-@6-@7-@8-@9-@:-@;-@<-@=-@>-@?-@¾ __K e’†–ģŽs½* f°@fŠr@fp@f@f r@f€p@ f- f- f-½ fš?fš? f-½$ f@fš?fš?fš?fš? f- f- f- f-½ fš?fš? f- f- f- f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½* 'geĆ@gĄX@gtĆ@gD@g>@hD@,¾ !__K!e‘å’¬Žs½6!fw@fh@f g@f°v@f`g@ff@fš?fš? !f-½<!f@f@fš?f@fš?f@f@fš?f@ !f- !f- !f-½!f@f@ !f- !f- !f- ! f- !!f- !"f- !#f- !$f- !%f- !&f-½*!'gĻĀ@gĆ@g“Ā@gd@gą?hąp@,¾ "__K"e”ŃŽRŽs½0"f v@f@g@ff@fPv@fąf@fĄe@fš? " f-~ "fš? "f- "f- "f-½"f@f@ "f-½"f@fš?fš? "f- "f- "f-½"fš?fš? "f- "f- "f- " f- "!f- ""f- "#f- "$f- "%f- "&f-½"'gBĆ@g8Ć@gQĆ@gN@*"+gš™™™™™ń? ",h-¾ #__K#eŠ–ģŽs½*#f…@fpt@fu@f°„@ft@fPu@ # f- # f- #f-½0#f@fš?fš?f@f@f@fš? #f-~ #fš? #f- #f- #f-½#f1@f@f$@fš? #f-~ # fš? #!f- #"f- ##f- #$f- #%f- #&f-½*#'g X@g.Ć@gLĆ@g^@gų?h€V@,¾ $__K$e‰–KŽs½*$f‡@fšw@f0w@f€†@f€v@f€v@ $ f- $ f- $f-½<$f1@f(@f@f&@f@f@f@f@f@ $f- $f- $f-½*$f@f@f@f@f@fš? $!f- $"f- $#f- $$f- $%f- $&f-½$'gąW@g€W@g@X@gĄg@*$+gffffff@~ $,h@`@¾ %__K%eXūŽs½*%fP@fĄn@fąo@f ~@fĄm@f€o@ % f- % f- %f- %f- %f- %f-½*%f@f@fš?f@f@f@ %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- % f- %!f- %"f- %#f- %$f- %%f- %&f-½*%'gĆ@gćĀ@gLĆ@gT@g^@hD@,¾ &__K&e²‹vŽs½*&f‰@f0z@fšw@f(ˆ@fšx@f`w@ & f- & f- &f-~ &fš? &f-½0&fš?f0@f.@fš?f(@f@f@ &f- &f- &f-½$&f@f@f@fš?fš? & f- &!f- &"f- &#f- &$f- &%f- &&f-½*&'gŌĀ@g˜Ā@gĆ@g@j@gĄw@h>@,¾ '__K 'eŒSŒv½r'f€\Ā@f³@f·±@fųĮ@f²@fq±@f @fš?f@f€B@f6@f.@f@V@f€Q@f3@fĄP@fC@f=@ 'f- 'f- 'f-½*'f``@fS@f€K@f5@f*@f @ '!f- '"f- '#f-½'$f@f@% '&f-½*''gĆ@gĆ@g X@g^@g@e@hN@,¾ (__K(i“ģ²‹vŒS½0(fp‚@f€r@f`r@f‚@f r@fr@fš? ( f-~ (fš? (f- (f- (f-½*(f@f@f@f@fš?f@ (f- (f- (f-½*(f.@f"@f@f@fš?f@ (!f- ("f- (#f- ($f- (%f- (&f-½*('g)Ć@g€X@g3Ć@g@e@g@h€a@,¾ )__K)e‰P“c’¬½*)f€j@f@[@fĄY@fąi@f€Z@f@Y@ ) f- ) f- )f- )f- )f- )f-½)f@f@fš?fš? )f-~ )fš? )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- ) f- )!f- )"f- )#f- )$f- )%f- )&f-½*)'gĆ@güĀ@g)Ć@gĄg@g€q@hš?,¾ *__K*e²‹v’¬½0*f@_@fN@f@P@f@^@f€L@fP@fš? * f-~ *fš? *f- *f- *f-½*f@f@ *f-½*fš?fš? *f- *f- *f- *f-½*fš?fš? *f- *f- *f- * f- *!f- *"f- *#f- *$f- *%f- *&f-½$*'gčĀ@gĄW@g X@gd@g t@+ *,h-¾ +__K+e¬ŠC’¬½*+f@W@f€J@fD@fW@f€J@f€C@ + f- + f- +f- +f- +f- +f-~ +fš? +f-~ +fš? +f- +f- +f- +f- +f- +f- +f- +f- +f-~ +fš? +f-~ + fš? +!f- +"f- +#f- +$f- +%f- +&f-½+'gQĆ@gY@g`X@)+*gš™™™™™@ ++g-~ +,h@¾ ,__K,eģć‘ŗ½*,f€K@f?@f8@f€K@f?@f8@ , f- , f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f-½,f@f@f@fš? ,f-~ , fš? ,!f- ,"f- ,#f- ,$f- ,%f- ,&f-½,'gY@gY@gY@g€f@* ,+g-~ ,,h@z@¾ -__K-e“ģ–q‘ŗ½*-f€G@f1@f>@f€G@f1@f>@ - f- - f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f-½-f @f@f@ -f- -f- - f- -!f- -"f- -#f- -$f- -%f- -&f-½-'gY@gY@gY@) -*g- -+g- -,h-¾ .__K.e“ģ‘Š–Ų‘ŗ .f- .f- .f- . f- . f- . f- . f- . f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- . f- .!f- ."f- .#f- .$f- .%f- .&f- .'g- .(g- .)g- .*g- .+g- .,h-¾ /__K/e–k‘Š–Ų‘ŗ /f- /f- /f- / f- / f- / f- / f- / f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- / f- /!f- /"f- /#f- /$f- /%f- /&f- /'g- /(g- /)g- /*g- /+g- /,h-¾ 0__K0e”Ŗē•ä‘ŗ½*0fM@f:@f@@f€L@f:@f?@ 0 f- 0 f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-~ 0fš? 0f-~ 0fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-½0fš?fš? 0 f- 0!f- 0"f- 0#f- 0$f- 0%f- 0&f-½$0'g3Ć@gY@gķĀ@g@e@gĄw@+ 0,h-¾ 1__K1e–k²‹vŒS½*1fP‡@f y@fu@fŲ†@fy@f°t@ 1 f- 1 f- 1f-~ 1fš? 1f-½01fš?f @f@f@f@f@f@ 1f- 1f- 1f-½1f(@f @f@ 1f- 1f- 1 f- 1!f- 1"f- 1#f- 1$f- 1%f- 1&f-½1'g€X@gĆ@g X@)1*gš™™™™™ń?½1+gų?hN@,¾ 2__K2eŒyˆä‘ņ’¬½*2f`f@fĄX@fT@ff@f@X@fĄS@ 2 f- 2 f- 2f- 2f- 2f- 2f-½$2f@fš?fš?fš?fš? 2f- 2f- 2f- 2f-½2f@f@f@ 2f- 2f- 2 f- 2!f- 2"f- 2#f- 2$f- 2%f- 2&f-½2'g3Ć@g€X@gLĆ@)2*gš™™™™™ń?½2+gš?h@`@,¾ 3__K3e–]ŒŽ’¬½*3fĄ\@fM@f€L@fĄ\@fM@f€L@ 3 f- 3 f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3 f- 3!f- 3"f- 3#f- 3$f- 3%f- 3&f-½3'gY@gY@gY@) 3*g- 3+g- 3,h-¾ 4__K4eŒä‘ć“c’¬½*4f@f@fĄY@fĄR@f`e@f€X@f@R@ 4 f- 4 f- 4f- 4f- 4f- 4f-½*4f@f@fš?f@fš?fš? 4f- 4f- 4f-½4f@f@ 4f- 4f- 4f- 4 f- 4!f- 4"f- 4#f- 4$f- 4%f- 4&f-½*4'gÅĀ@g“Ā@gĆ@g€q@g`x@h@`@,¾ 5__K5e—§‰Č’¬½*5f€[@f€N@f€H@f[@fN@fH@ 5 f- 5 f- 5f-~ 5fš? 5f-~ 5fš? 5f- 5f- 5f-½5fš?fš? 5f- 5f- 5f- 5f-~ 5fš? 5f-~ 5fš? 5f- 5f- 5 f- 5!f- 5"f- 5#f- 5$f- 5%f- 5&f-½5'g.Ć@g8Ć@g€X@) 5*g- 5+g- 5,h-¾ 6__K6eó‰Č‘ŗ½*6fX@f€I@f€F@f€W@fI@fF@ 6 f- 6 f- 6f- 6f- 6f- 6f-½6fš?fš? 6f-~ 6fš? 6f-~ 6fš? 6f- 6f- 6f-½6fš?fš? 6f- 6f- 6f- 6 f- 6!f- 6"f- 6#f- 6$f- 6%f- 6&f-½$6'gĆ@g€X@gĆ@gš?g@+ 6,h-¾ 7__K7e–kŒä–q‘ŗ½*7fQ@fC@f>@fĄP@f€B@f>@ 7 f- 7 f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f-½7fš?fš? 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7 f- 7!f- 7"f- 7#f- 7$f- 7%f- 7&f-½7'g X@gĆ@gY@) 7*g- 7+g- 7,h-¾ 8__K8e¬Œ§ŒS½*8f@Ž@f@€@f|@fŲ@fš@fĄ{@ 8 f- 8 f- 8f-½8fš?fš? 8f-½8f@f@ 8f-½8f @f@f@ 8f- 8f- 8f-½$8f@f@f@fš?fš? 8 f- 8!f- 8"f- 8#f- 8$f- 8%f- 8&f-½$8'gGĆ@g3Ć@g[Ć@gą?gš?+ 8,h-¾ 9__K9eŠŪŽq’¬½*9f@s@f`e@f a@fs@f@e@fą`@ 9 f- 9 f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f-½9f@fš?f@ 9f- 9f- 9f-½9fš?fš? 9f-½9fš?fš? 9 f- 9!f- 9"f- 9#f- 9$f- 9%f- 9&f-½$9'gĄX@gjĆ@g X@g>@gN@+ 9,h-¾ :__K:e’·–å’¬ :f- :f- :f- : f- : f- : f- : f- : f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- :f- : f- :!f- :"f- :#f- :$f- :%f- :&f- :'g- :(g- :)g- :*g- :+g- :,h-¾ ;__K;e“Œ•”’¬½*;fŠt@fąe@fĄc@f€t@f@e@fĄc@ ; f- ; f- ;f-½;fš?fš? ;f-½;fš?fš? ;f-½;f@f@ ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ; f- ;!f- ;"f- ;#f- ;$f- ;%f- ;&f-½$;'g X@g÷Ā@gY@g>@gN@+ ;,h-¾ <__K<e^“c’¬½*<fąb@fĄS@fR@f€b@fS@fR@ < f- < f- <f- <f- <f- <f-½<f@f@ <f- <f- <f- <f- <f- <f- <f-½<f@fš?f@ <f- <f- < f- <!f- <"f- <#f- <$f- <%f- <&f-½$<'g€X@gŹĀ@gY@g@gĄw@+ <,h-¾ =__K=e•Ī‘ŗ½*=f@Y@f€I@fI@fĄX@f€I@fH@ = f- = f- =f- =f- =f- =f- =f- =f- =f-~ =f@ =f-~ =f@ =f- =f- =f- =f- =f- =f- =f- =f- = f- =!f- ="f- =#f- =$f- =%f- =&f-½='g€X@gY@gX@) =*g- =+g- =,h-¾ >__K>e˜a“c‘ŗ½*>f;@f1@f$@f;@f1@f$@ > f- > f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- > f- >!f- >"f- >#f- >$f- >%f- >&f-½>'gY@gY@gY@) >*g- >+g- >,h-¾ ?__K?eĀ–Ų‘ŗ½*?fH@f;@f5@fH@f;@f5@ ? f- ? f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ? f- ?!f- ?"f- ?#f- ?$f- ?%f- ?&f-½?'gY@gY@gY@) ?*g- ?+g- ?,h-×Dķ<l¼–צœ½žc™ĢŅüŪēäÄŃņ»ņŽšøŃŲÕōņ@-@A-@B-@C-@D-@E-@F-@G-@H-@I-@J-@K-@L-@M-@N-@O-@P-@Q-@R-@S-@T-@U-@V-@W-@X-@Y-@Z-@[-@\-@]-@^-@_-@¾ @__K@ez–KŒS½*@f €@fr@f`n@fp€@fŠq@f n@ @ f- @ f- @f-½$@f@fš?fš?f@f@ @f-½@f@fš?fš? @f- @f- @f-½$@f0@f$@f@fš?fš? @ f- @!f- @"f- @#f- @$f- @%f- @&f-½$@'gQĆ@gBĆ@g`Ć@gN@gš?+ @,h-¾ A__KAe‰ŗz–K’¬½*Afp@f``@f@_@fąo@f@`@f@_@ A f- A f- Af- Af- Af- Af- Af- Af- Af-½Afš?fš? Af- Af- Af- Af-½Af@f@fš? Af- Af- A f- A!f- A"f- A#f- A$f- A%f- A&f-½A'gtĆ@g`Ć@gY@) A*g- A+g- A,h-¾ B__KBe•xŽmŒ©’¬½*Bf g@f[@f@S@fąf@fĄZ@fS@ B f- B f- Bf-~ Bfš? Bf-½Bfš?fš?fš? Bf- Bf- Bf- Bf- Bf- Bf- Bf-½$Bf@f@f@fš?fš? B f- B!f- B"f- B#f- B$f- B%f- B&f-½B'gQĆ@g[Ć@gGĆ@)B*gš™™™™™ń?~ B+gĄg@ B,h-¾ C__K CeŒ“‘ŗ½*CfĄV@fI@f€D@fV@fH@fD@ C f- C f- Cf-½Cfš?fš? Cf-½Cfš?fš? Cf-~ Cfš? Cf-~ Cfš? Cf- Cf- Cf-~ Cf@ Cf-~ Cf@ Cf- Cf- C f- C!f- C"f- C#f- C$f- C%f- C&f-½C'gćĀ@gX@gĆ@)C*gš™™™™™ń?~ C+g@ C,h-¾ D__KDićˆÉ“ߌS½*Df¬@f@fH€@fH@f؀@fŠ@ D f- D f- Df-½<Df@f@f@f&@f@f@f @f@f@ Df- Df- Df-½Df@f@f@fš? Df-~ D fš? D!f- D"f- D#f- D$f- D%f- D&f-½D'gĆ@gĆ@gĆ@)D*gš™™™™™ń?½D+g@`@hš?,¾ E__KEe‚‰“’¬½*EfS@f€E@f€@@fĄR@f€E@f@@ E f- E f- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef-~ Efš? Ef-~ Efš? Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- E f- E!f- E"f- E#f- E$f- E%f- E&f-½E'gGĆ@gY@g@X@) E*g- E+g- E,h-¾ F__KFe’C–ģ’¬½*Ff m@f@[@f_@f`l@f@Z@f€^@ F f- F f- Ff-½Ffš?fš? Ff-½Ff@f@ Ff-½Ff@fš?f@ Ff- Ff- Ff-½Ff@fš?f@fš? Ff-~ F fš? F!f- F"f- F#f- F$f- F%f- F&f-½*F'gĆ@gĻĀ@g8Ć@g@`@g€f@hT@,¾ G__KGe–„—Ö’¬½*GfPs@f€c@f c@fąr@f c@f b@ G f- G f- Gf-½0Gf@fš?fš?f@f@f@fš? Gf-~ Gfš? Gf- Gf- Gf-~ Gf@ Gf-~ Gf@ Gf- Gf- G f- G!f- G"f- G#f- G$f- G%f- G&f-½*G'gĆ@g)Ć@gĆ@g@`@g@`@h@`@,¾ H__KHe”Ń“‡’¬½*Hf@a@fS@fO@fĄ`@f€R@fN@ H f- H f- Hf- Hf- Hf- Hf-½*Hf@fš?fš?f@fš?fš? Hf- Hf- Hf- Hf- Hf- Hf- Hf- Hf- H f- H!f- H"f- H#f- H$f- H%f- H&f-½*H'g÷Ā@gĆ@gčĀ@g€a@g@`@hd@,¾ I__KIe“ģ–„—Ö‘ŗ½*If^@fN@fN@f]@fM@fM@ I f- I f- If-~ Ifš? If-½*Ifš?f@fš?fš?fš?fš? If- If- If- If- If- If- If- If- If- I f- I!f- I"f- I#f- I$f- I%f- I&f-½*I'gćĀ@gćĀ@gćĀ@g@e@g@e@h@e@,¾ J__KJe’†ģ‘ŗ½*Jf@Q@f€C@f>@f€P@f€B@f=@ J f- J f- Jf-½$Jf@fš?fš?fš?fš? Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf-½Jfš?fš? Jf- Jf- Jf- J f- J!f- J"f- J#f- J$f- J%f- J&f-½$J'g±Ā@g‰Ā@gćĀ@g€a@g@p@+ J,h-¾ K__KKe’·’J‘ŗ½*Kf6@f*@f"@f6@f*@f"@ K f- K f- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- K f- K!f- K"f- K#f- K$f- K%f- K&f-½K'gY@gY@gY@) K*g- K+g- K,h-¾ L__KLe‹{“c‘ŗ½*LfY@fI@fI@fY@fI@fI@ L f- L f- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- L f- L!f- L"f- L#f- L$f- L%f- L&f-½L'gY@gY@gY@) L*g- L+g- L,h-¾ M__KMe‰ŗˆÉ“ߌS½6Mf ‰@f@z@fy@fˆ@f°x@fpx@fš?fš? Mf-½<Mf$@f @f@f*@f"@f@f$@f@f@ Mf- Mf- Mf-½*Mf2@f(@f@f@fš?fš? M!f- M"f- M#f- M$f- M%f- M&f-½*M'g»Ā@g€W@gĆ@g€f@gn@h@`@,¾ N__KNe¼ģ’¬½*Nf g@f€W@fĄV@fĄe@f€U@fV@ N f- N f- Nf-½Nf@f@ Nf-½Nf@f@ Nf-½Nf@f@f@ Nf- Nf- Nf-½Nfš?fš? Nf- Nf- Nf- N f- N!f- N"f- N#f- N$f- N%f- N&f-½N'gaĀ@gąV@gćĀ@)N*gš™™™™™ń?~ N+g@j@ N,h-¾ O__KOe‚X’¬½*Ofc@f€S@f€R@fb@fR@fR@ O f- O f- Of-½6Of@f@fš?f@f@fš?fš?fš? Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- O f- O!f- O"f- O#f- O$f- O%f- O&f-½*O'gĀ@gĀ@gĆ@g@g@p@h€a@,¾ P__KPeˆ¢“ģ’¬½6PfO@fB@f:@f€N@f€A@f:@fš?fš? Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf-½Pfš?fš? Pf- Pf- Pf- P f- P!f- P"f- P#f- P$f- P%f- P&f-½P'g8Ć@güĀ@gY@) P*g- P+g- P,h-¾ Q__KQe““ą˜H‘ŗ½*Qf@f@f@f@f@f@ Q f- Q f- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Q f- Q!f- Q"f- Q#f- Q$f- Q%f- Q&f-½Q'gY@gY@gY@) Q*g- Q+g- Q,h-¾ R__KReˆ¢’q‘ŗ½*Rf@X@f€I@fG@fĄV@f€G@fF@ R f- R f- Rf-~ Rfš? Rf-½*Rfš?f@f@fš?fš?fš? Rf- Rf- Rf- Rf-½Rf@f@fš? Rf- Rf- R f- R!f- R"f- R#f- R$f- R%f- R&f-½R'gRĀ@gĀ@g±Ā@)R*gffffff@~ R+gp‚@R,hš™™™™™@¾ S__KSe˜Q‡‘ŗ½*Sf@f@f@f@f@f@ S f- S f- Sf- Sf- Sf- Sf-~ Sfš? Sf-~ Sfš? Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf-½Sf@fš?fš? Sf- Sf- S f- S!f- S"f- S#f- S$f- S%f- S&f-½S'gEĄ@gY@gŗ@gš@* S+g-S,hfffff¦@@¾ T__KTe•½’J‘ŗ½*Tf@f@f@f@f@f@ T f- T f- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf-½Tf@fš?fš? Tf- Tf- T f- T!f- T"f- T#f- T$f- T%f- T&f-½T'gY@gY@gY@) T*g- T+g- T,h-¾ U__KUeŖ‰H‘ŗ½*Uf4@f$@f$@f4@f$@f$@ U f- U f- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf-½Uf@f@fš? Uf- Uf- U f- U!f- U"f- U#f- U$f- U%f- U&f-½U'gY@gY@gY@) U*g- U+g- U,h-¾ V__KVe‰ŗžŠ‘ŗ½*Vf7@f,@f"@f6@f*@f"@ V f- V f- Vf-½Vfš?fš? Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- V f- V!f- V"f- V#f- V$f- V%f- V&f-½V'g±Ā@g%Ā@gY@) V*g- V+g- V,h-¾ W__KWe”„–Ų‘ŗ½*Wf@f@f@f@f@f@ W f- W f- Wf- Wf- Wf- Wf-~ Wfš? Wf-~ Wfš? Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- W f- W!f- W"f- W#f- W$f- W%f- W&f-½W'gEĄ@gY@gĄR@gš@* W+g-~ W,h9@¾ X__KXe“V—“‘ŗ½*Xf*@f@f"@f(@f@f"@ X f- X f- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf-½Xfš?fš? Xf- Xf- Xf- Xf-~ Xfš? Xf-½Xfš?fš? Xf-~ X fš? X!f- X"f- X#f- X$f- X%f- X&f-½X'gĀ@gĄR@gY@gˆ@* X+g-~ X,hX‘@¾ Y__KYe‘וŒ‘ŗ½*Yf8@f"@f.@f7@f @f.@ Y f- Y f- Yf- Yf- Yf- Yf-½Yfš?fš? Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf-½Yf@fš?fš? Yf- Yf- Y f- Y!f- Y"f- Y#f- Y$f- Y%f- Y&f-½$Y'g¶Ā@g]Į@gY@g@z@gX‘@+ Y,h-¾ Z__KZe‹Ŗ–Ų‘ŗ½*ZfT@fG@fA@fT@fG@fA@ Z f- Z f- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf-½Zfš?fš? Zf-½Zfš?fš? Z f- Z!f- Z"f- Z#f- Z$f- Z%f- Z&f-½Z'gY@gY@gY@g@`@*Z+gš™™™™™@ Z,h-¾ [__K[e–L‹u‘ŗ½*[fW@f€G@f€F@fĄV@fG@f€F@ [ f- [ f- [f-½[fš?fš? [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [ f- [!f- ["f- [#f- [$f- [%f- [&f-½['gQĆ@gĆ@gY@) [*g- [+g- [,h-¾ \__K\e‘厭‘ŗ½*\f(@f@f@f$@f@f@ \ f- \ f- \f-½\fš?fš? \f-½\fš?fš? \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f-½\fš?fš? \f- \f- \f- \ f- \!f- \"f- \#f- \$f- \%f- \&f-½\'gEĄ@gN@gY@)\*gš™™™™™ @~ \+g4@ \,h-¾ ]__K ]eć‘ŗ½*]f$@f@f@f$@f@f@ ] f- ] f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ] f- ]!f- ]"f- ]#f- ]$f- ]%f- ]&f-½]'gY@gY@gY@) ]*g- ]+g- ],h-¾ ^__K^e“ģM”Z‘ŗ½*^f9@f(@f*@f9@f(@f*@ ^ f- ^ f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^ f- ^!f- ^"f- ^#f- ^$f- ^%f- ^&f-½^'gY@gY@gY@) ^*g- ^+g- ^,h-¾ ___K_e–Ų‘]ŒS½*_fĄ@f@n@f p@f`@fĄm@f€p@ _ f- _ f- _f-½_fš?fš? _f-½$_f@f@f@fš?fš? _f- _f- _f- _f-½*_f9@f&@f,@f@fš?f@ _!f- _"f- _#f- _$f- _%f- _&f-½*_'gLĆ@g3Ć@g`Ć@g€a@g^@hų?,×DW=l§å×ņÆō¹¹½ĄĒņņ|įÆąōÓēēēīīęÕčīģšō`-@a-@b-@c-@d-@e-@f-@g-@h-@i-@j-@k-@l-@m-@n-@o-@p-@q-@r-@s-@t-@u-@v-@w-@x-@y-@z-@{-@|-@}-@~-@-@¾ `__K`e –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½*`fX@f€E@f€J@fX@f€E@f€J@ ` f- ` f- `f- `f- `f- `f- `f- `f- `f- `f- `f- `f- `f- `f- `f-~ `fš? `f-½`fš?fš? `f-~ ` fš? `!f- `"f- `#f- `$f- `%f- `&f-½`'gY@gY@gY@gš?* `+g-~ `,hĄg@¾ a__Kaeć¼’¬½*af@S@fD@f€B@f@S@fD@f€B@ a f- a f- af- af- af- af- af- af- af- af- af- af- af- af- af- af- af- af-~ afš? af-~ a fš? a!f- a"f- a#f- a$f- a%f- a&f-½a'gY@gY@gY@g@`@* a+g-~ a,hąp@¾ b__Kbe“ģ–Ų‘]’¬½*bfĄQ@f€A@fB@fĄP@f€@@fA@ b f- b f- bf- bf- bf- bf-½bf@f@f@ bf- bf- bf- bf- bf- bj-½bf"@f@f@ bf- bf- b f- b!f- b"f- b#f- b$f- b%f- b&f-½*b'gpĀ@gkĀ@gpĀ@g€@gŠ@h€@,¾ c__Kce“čģ‘ŗ½*cf€C@f*@f:@f€C@f*@f:@ c f- c f- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cj- cf- cf- cf- cf- cf- c f- c!f- c"f- c#f- c$f- c%f- c&f-½c'gY@gY@gY@) c*g- c+g- c,h-¾ d__Kde–Ų‘c‘ŗ½*dfH@f6@f:@f€G@f5@f:@ d f- d f- df- df- df- df- df- df- df-½dfš?fš? df- df- df- df- df- df- df- df- df- d f- d!f- d"f- d#f- d$f- d%f- d&f-½d'gĆ@gąW@gY@) d*g- d+g- d,h-¾ e__Kee“ś‹`‘ŗ½*ef?@f1@f,@f?@f1@f,@ e f- e f- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- e f- e!f- e"f- e#f- e$f- e%f- e&f-½e'gY@gY@gY@) e*g- e+g- e,h-¾ f__KfeŠJ“c‘ŗ½*ff1@f&@f@f0@f$@f@ f f- f f- ff-½ffš?fš? ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff-½ffš?fš? ff- ff- ff- f f- f!f- f"f- f#f- f$f- f%f- f&f-½f'gaĀ@gĮĮ@gY@) f*g- f+g- f,h-¾ g__KgeŽOŠx‘ŗ½*gf:@f(@f,@f:@f(@f,@ g f- g f- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- g f- g!f- g"f- g#f- g$f- g%f- g&f-½g'gY@gY@gY@) g*g- g+g- g,h-¾ h__Khe‰¤‘ź‘ŗ½*hf$@f@f@f$@f@f@ h f- h f- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf-½hfš?fš? hf- hf- hf- h f- h!f- h"f- h#f- h$f- h%f- h&f-½h'gY@gY@gY@) h*g- h+g- h,h-¾ i__Kie‘åŒK‘ŗ½*if€N@f;@fA@f€N@f;@fA@ i f- i f- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if-½ifš?fš? i f- i!f- i"f- i#f- i$f- i%f- i&f-½$i'gY@gY@gY@gd@g w@+ i,h-¾ j__KjeŽRŒū‘ŗ½*jf@@f3@f*@f@@f3@f*@ j f- j f- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf-½jf*@f@f @ jf- jf- j f- j!f- j"f- j#f- j$f- j%f- j&f-½j'gY@gY@gY@) j*g- j+g- j,h-¾ k__Kke“Œ’}–€ŒS½*kf‡@fPv@f°w@fh†@f u@f0w@ k f- k f- kf-½$kf@f@f@f@f@ kf-½kf@f@f@ kf- kf- kf-½kf@f@ kf-½kfš?fš? k f- k!f- k"f- k#f-½k$fš?fš?% k&f-½$k'gĆ@gķĀ@gĆ@g^@g@+ k,h-¾ l__Kle–¾‰Č’¬½*lfĄ\@f€K@fN@f€[@f€I@f€M@ l f- l f- lf-½$lf@f@fš?f@f@ lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- l f- l!f- l"f- l#f-½l$fš?fš?% l&f-½$l'g±Ā@gĀ@g3Ć@g@p@g@+ l,h-¾ m__Kme”g“c’¬½*mfĄf@fĄV@fĄV@f f@f€V@fĄU@ m f- m f- mf-~ mf@ mf-½mf@fš?fš? mf-~ mfš? mf-~ mfš? mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- m f- m!f- m"f- m#f- m$f- m%f- m&f-½m'gĆ@gQĆ@g¬Ā@gą?*m+gš™™™™™ń? m,h-¾ n__KneŽl‰ź‘ŗ½*nfĄR@fC@f€B@f€R@f€B@f€B@ n f- n f- nf- nf- nf- nf-½nfš?fš? nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf-½nf@f@ nf-½nfš?fš? n f- n!f- n"f- n#f- n$f- n%f- n&f-½$n'gGĆ@gĆ@gY@gąp@g€@+ n,h-¾ o__Koe–{é‘ŗ½*of@P@f=@fB@f€N@f;@fA@ o f- o f- of-~ ofš? of-½ofš?f@f@ of-~ ofš? of-~ ofš? of- of- of- of- of- of- of- of- o f- o!f- o"f- o#f- o$f- o%f- o&f-½$o'gRĀ@g/Ā@gpĀ@g`s@g…@+ o,h-¾ p__Kpeā–k‘ŗ pf- pf- pf- p f- p f- p f- p f- p f- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- p f- p!f- p"f- p#f- p$f- p%f- p&f- p'g- p(g- p)g- p*g- p+g- p,h-¾ q__Kqe–ƒŃ‘ŗ½*qf€I@f8@f;@f€I@f8@f;@ q f- q f- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf-½qfš?fš? qf- qf- qf- q f- q!f- q"f- q#f- q$f- q%f- q&f-½q'gY@gY@gY@) q*g- q+g- q,h-¾ r__Kreāˆä‘ŗ rf- rf- rf- r f- r f- r f- r f- r f- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- rf- r f- r!f- r"f- r#f- r$f- r%f- r&f- r'g- r(g- r)g- r*g- r+g- r,h-¾ s__Kse¶ā‘ŗ½*sf:@f*@f*@f:@f*@f*@ s f- s f- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- s f- s!f- s"f- s#f- s$f- s%f- s&f-½s'gY@gY@gY@) s*g- s+g- s,h-¾ t__KteŽRŒ`‘ŗ tf- tf- tf- t f- t f- t f- t f- t f- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- t f- t!f- t"f- t#f- t$f- t%f- t&f- t'g- t(g- t)g- t*g- t+g- t,h-¾ u__Kue’©“ś‘ŗ½*ufĄk@fĄZ@fĄ\@f@k@fZ@f€\@ u f- u f- uf- uf- uf- uf-½ufš?fš? uf-½uf@f@fš? uf- uf- uf- uf- uf- uf- uf- uf- u f- u!f- u"f- u#f- u$f- u%f- u&f-½$u'g.Ć@güĀ@g[Ć@gą?g€V@+ u,h-¾ v__Kvi“ģˆĄ“ÜŒS½*vf˜‘@fX‚@fŲ€@f,‘@f؁@f°€@ v f- v f- vf-½<vf@f@fš?f.@f,@fš?f"@f@f@ vf- vf- vf-½vf"@f@f@ vf- vf- v f- v!f- v"f- v#f- v$f- v%f- v&f-½*v'gĆ@gĻĀ@g[Ć@g@`@gn@h4@,¾ w__Kwe–L‰Č’¬½*wf€r@f b@f`b@fr@f b@fąa@ w f- w f- wf-½wfš?fš? wf-½*wf@fš?fš?f@f@f@ wf- wf- wf-½wf@f@f@ wf- wf- w f- w!f- w"f- w#f- w$f- w%f- w&f-½*w'gĆ@gĆ@gĆ@g€Q@g€Q@h€Q@,¾ x__Kxe•ä‚’¬½*xf0w@fi@f`e@f`v@f`g@f`e@ x f- x f- xf-½xfš?fš? xf-½xf$@f$@ xf-½xf@f@ xf- xf- xf- xf-½xf@f@fš? xf- xf- x f- x!f- x"f- x#f- x$f- x%f- x&f-½$x'g X@g`W@gY@gąp@g@+ x,h-¾ y__Kye“Žģ‘ŗ½*yf$@f@f@f$@f@f@ y f- y f- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- y f- y!f- y"f- y#f- y$f- y%f- y&f-½y'gY@gY@gY@) y*g- y+g- y,h-¾ z__KzeˆĄ“Ü‘ŗ½*zf6@f*@f"@f6@f*@f"@ z f- z f- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf-½zfš?fš? zf- zf- zf- z f- z!f- z"f- z#f- z$f- z%f- z&f-½z'gY@gY@gY@) z*g- z+g- z,h-¾ {__K{eˆ²ģ‘ŗ½*{f@^@f@R@fH@f€]@f€Q@fH@ { f- { f- {f- {f- {f- {f-½{f@f@ {f-½{fš?fš? {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- { f- {!f- {"f- {#f- {$f- {%f- {&f-½${'g`X@g»Ā@gY@g@e@gąp@+ {,h-¾ |__K|eŽO‹½‘ŗ½*|f€i@fĄY@f@Y@f i@f@Y@fY@ | f- | f- |f-~ |fš? |f-½|fš?fš?fš? |f-½|fš?fš? |f- |f- |f- |f- |f- |f- |f- |f- |f- | f- |!f- |"f- |#f- |$f- |%f- |&f-½$|'g X@g)Ć@gĄX@gą?gš?+ |,h-¾ }__K}e–x‹ą‘ŗ½*}f€Y@fE@fN@f€Y@fE@fN@ } f- } f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- }f- } f- }!f- }"f- }#f- }$f- }%f- }&f-½}'gY@gY@gY@) }*g- }+g- },h-¾ ~__K~e–kˆĄ“ÜŒS½*~fpy@f h@f@j@fy@fh@fj@ ~ f- ~ f- ~f- ~f- ~f- ~f-½*~f@f@fš?f@f@fš? ~f- ~f- ~f-½$~f&@f@f@f@f@ ~ f- ~!f- ~"f- ~#f- ~$f- ~%f- ~&f-½*~'g3Ć@g`X@gĄX@g@e@g@hą?,¾ __Ke’r“c’¬½*f[@f€N@f€G@fĄZ@fN@f€G@  f- f- f- f- f- f- f- f- f-½fš?fš? f- f- f- f-½fš?fš? f-½fš?fš? f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½$'g[Ć@g8Ć@gY@g€V@gd@+ ,h-×DÉ>līīÉņīņźņīąē¶ĒčŲÜīņÕŸ®ĶņīÜÖņ¦€0@0@‚0@ƒ0@„0@…0@†0@‡0@ˆ0@‰0@Š0@‹0@Œ0@0@Ž0@0@-@‘-@’-@“-@”-@•-@–-@—-@˜-@™-@š-@›-@œ-@-@ž-@ Ÿ-@¾ €__K€e¼ģ‘ŗ½*€fĄ[@f€I@fN@f[@f€H@f€M@ € f- € f- €f- €f- €f- €f-½€f@f@fš? €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- € f- €!f- €"f- €#f- €$f- €%f- €&f-½*€'gĆ@gÅĀ@g3Ć@gąp@g`x@h@e@,€/U¾ __Ke”Ŗā‘ŗ½*f.@f"@f@f.@f"@f@  f-  f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-½f@fš?f@ f- f-  f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'gY@gY@gY@) *g- +g- ,h-¾ ‚__K‚e”ü–ƒ‘ŗ½*‚f*@f"@f@f*@f"@f@ ‚ f- ‚ f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f-½‚f@f@ ‚f-½‚f@f@ ‚ f- ‚!f- ‚"f- ‚#f- ‚$f- ‚%f- ‚&f-½$‚'gY@gY@gY@g˜@gX”@+ ‚,h-¾ ƒ__Kƒe”’”n‘ŗ½*ƒf@^@f€H@fR@f€]@f€G@fĄQ@ ƒ f- ƒ f- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf-½ƒfš?fš? ƒf-½ƒf@fš?fš? ƒf- ƒf- ƒf-½ƒf@fš?f@ ƒf- ƒf- ƒ f- ƒ!f- ƒ"f- ƒ#f- ƒ$f- ƒ%f- ƒ&f-½$ƒ'g`X@g»Ā@gBĆ@gT@g@+ ƒ,h-¾ „__K„e¬’J‘ŗ½*„f€C@f2@f5@f€C@f2@f5@ „ f- „ f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f-½„fš?fš? „f- „f- „f- „ f- „!f- „"f- „#f- „$f- „%f- „&f-½„'gY@gY@gY@) „*g- „+g- „,h-¾ …__K…eX‹‰ŒS½*…f"@f@f@f"@f@f@ … f- … f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f-~ …f@ …f-~ …f@ …f- …f- … f- …!f- …"f- …#f- …$f- …%f- …&f-½…'gY@gY@gY@) …*g- …+g- …,h-¾ †__K†ećŽR“c’¬ †f- †f- †f- † f- † f- † f- † f- † f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- † f- †!f- †"f- †#f- †$f- †%f- †&f- †'g- †(g- †)g- †*g- †+g- †,h-¾ ‡__K‡e‘å‰Ŗ‘ŗ½*‡f"@f@f@f"@f@f@ ‡ f- ‡ f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f-~ ‡f@ ‡f-~ ‡f@ ‡f- ‡f- ‡ f- ‡!f- ‡"f- ‡#f- ‡$f- ‡%f- ‡&f-½‡'gY@gY@gY@) ‡*g- ‡+g- ‡,h-¾ ˆ__Kˆeū‰ČŒS½*ˆfĄ€@fšq@f o@f0€@fPq@f n@ ˆ f- ˆ f- ˆf-~ ˆfš? ˆf-½0ˆfš?f$@f@f@f@f@f@ ˆf- ˆf- ˆf-½*ˆf@fš?fš?f@f@fš? ˆ!f- ˆ"f- ˆ#f- ˆ$f- ˆ%f- ˆ&f-½*ˆ'gŽĀ@g X@gčĀ@g@p@g @hd@,¾ ‰__K‰eāé’¬½*‰fm@f€_@f€Z@f@l@f€^@fZ@ ‰ f- ‰ f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f-½*‰f@f@fš?f@fš?fš? ‰f- ‰f- ‰f-½‰fš?fš? ‰f-½‰fš?fš? ‰ f- ‰!f- ‰"f- ‰#f- ‰$f- ‰%f- ‰&f-½‰'gĆ@gčĀ@g)Ć@)‰*gš™™™™™@½‰+gt@h€V@,¾ Š__KŠeŒĖ‘q’¬½*Šfs@f d@fąa@f@r@f`c@f a@ Š f- Š f- Šf-~ Šfš? Šf-½0Šfš?f@f@f@f@f@f@ Šf- Šf- Šf-~ Šfš? Šf-½Šfš?f@f@fš? Š!f- Š"f- Š#f- Š$f- Š%f- Š&f-½*Š'gÅĀ@gĻĀ@g¶Ā@g@g w@h@j@,¾ ‹__K‹eć‚ˆäŒS½0‹f m@f\@f@^@fm@f\@f^@fš? ‹ f-~ ‹fš? ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹ f- ‹!f- ‹"f- ‹#f- ‹$f- ‹%f- ‹&f-½‹'gtĆ@gY@g`Ć@) ‹*g- ‹+g- ‹,h-¾ Œ__KŒe¬•zŽ{’¬½*Œfa@fP@fR@fa@fP@fR@ Œ f- Œ f- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œ f- Œ!f- Œ"f- Œ#f- Œ$f- Œ%f- Œ&f-½Œ'gY@gY@gY@) Œ*g- Œ+g- Œ,h-¾ __Ke‚ŽR‘ŗ½0f@X@fH@f€H@fX@fH@fH@fš?  f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'gĄX@gY@g€X@) *g- +g- ,h-¾ Ž__KŽe‰ŗ‚ˆäŒS½0Žfw@fĄg@f`f@f v@f@g@ff@f@ Ž f-~ Žf@ Žf- Žf- Žf-½Žf@f@ Žf-½Žf@fš?fš? Žf- Žf- Žf-½*Žf@f@fš?f@fš?fš? Ž!f- Ž"f- Ž#f- Ž$f- Ž%f- Ž&f-½*Ž'g)Ć@gĆ@g3Ć@g€a@g@j@hN@,¾ __KeŽRƒm“ą’¬½0f k@f@\@fZ@f j@f\@f@Y@f@  f-~ f@ f- f- f- f- f- f-½f@fš?fš? f- f- f-½f@f@fš? f- f-  f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'g.Ć@g[Ć@g÷Ā@) *g- +g- ,h-¾ __Ke–Ų“‡•½‘ŗ½*f@U@fE@f€E@fĄT@fD@f€E@  f-  f- f- f- f- f-½f@f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-½f@fš?fš? !f- "f- #f- $f- %f- &f-½$'gĆ@g˜Ā@gY@g`}@g0†@+,hffffff@¾ ‘__K‘e –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½*‘fĄP@f€A@f@@f€P@fA@f@@ ‘ f- ‘ f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f-½‘fš?fš? ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘ f- ‘!f- ‘"f- ‘#f- ‘$f- ‘%f- ‘&f-½$‘'g X@g÷Ā@gY@gų?g r@+ ‘,h-¾ ’__K’eć…“ąŒS½0’fš„@f`v@f€s@f„@fąu@f@s@f@ ’ f-½*’f@f@f@fš?fš?fš? ’f-½’f@f@ ’f- ’f- ’f- ’f-½’f@f@fš? ’f- ’f- ’ f- ’!f- ’"f- ’#f-½’$fš?fš?% ’&f-½$’'g.Ć@gĆ@gGĆ@g>@gN@+ ’,h-¾ “__K“eMBV’¬½*“fU@f€F@f€C@fU@f€F@f€C@ “ f- “ f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f-½“f@fš?fš? “f- “f- “ f- “!f- “"f- “#f- “$f- “%f- “&f-½“'gY@gY@gY@) “*g- “+g- “,h-¾ ”__K”e–L–ģ’¬½*”f_@fQ@fL@fĄ^@fĄP@fL@ ” f- ” f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f-½”fš?fš? ”f- ”f- ”f- ”f-½”fš?fš? ”f- ”f- ”f- ” f- ”!f- ”"f- ”#f- ”$f- ”%f- ”&f-½”'g`Ć@g X@gY@) ”*g- ”+g- ”,h-¾ •__K•eM”Z’¬½0•f€b@fV@fN@f@b@fĄU@f€M@fš? • f-½•fš?fš?fš? •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f-½•fš?fš? •f- •f- •f- • f- •!f- •"f- •#f-½•$fš?fš?% •&f-½•'gBĆ@gQĆ@g3Ć@g€Q@*•+gš™™™™™ń? •,h-¾ –__K–e–“—ē‘ŗ –f- –f- –f- – f- – f- – f- – f- – f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- – f- –!f- –"f- –#f- –$f- –%f- –&f- –'g- –(g- –)g- –*g- –+g- –,h-¾ —__K—eŽO…‘ŗ½0—f€f@fĄV@f@V@ff@f@V@fĄU@fš? — f-½—fš?f@f@fš? —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- — f- —!f- —"f- —#f- —$f- —%f- —&f-½—'gĆ@gĆ@gĆ@) —*g- —+g- —,h-¾ ˜__K˜eŒĖ‰B‘ŗ½*˜f€G@f7@f8@f€F@f5@f8@ ˜ f- ˜ f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f-½˜f@f@ ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜ f- ˜!f- ˜"f- ˜#f- ˜$f- ˜%f- ˜&f-½˜'g±Ā@gÕĮ@gY@) ˜*g- ˜+g- ˜,h-¾ ™__K™e‹S–³—¢‘ŗ½0™f2@f"@f"@f.@f@f @fš? ™ f-½™fš?fš?fš? ™f-½™fš?fš? ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™ f- ™!f- ™"f- ™#f- ™$f- ™%f- ™&f-½$™'gEĄ@gd¾@g]Į@g€@gX‘@+ ™,h-¾ š__Kše¬ģ‘ŗ½*šfE@f5@f5@fE@f5@f5@ š f- š f- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- š f- š!f- š"f- š#f- š$f- š%f- š&f-½š'gY@gY@gY@) š*g- š+g- š,h-¾ ›__K›e’†š‘ŗ½*›f;@f*@f,@f;@f*@f,@ › f- › f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- › f- ›!f- ›"f- ›#f- ›$f- ›%f- ›&f-½›'gY@gY@gY@) ›*g- ›+g- ›,h-¾ œ__Kœe‰ŗ…“ąŒS½*œfU@f€I@f€@@fU@f€I@f€@@ œ f- œ f- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf-½œfš?fš? œf- œf- œf- œ f- œ!f- œ"f- œ#f- œ$f- œ%f- œ&f-½œ'gY@gY@gY@) œ*g- œ+g- œ,h-¾ __Ke–L“c‘ŗ½*fN@f@@f<@fN@f@@f<@  f-  f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f- !f- "f- #f- $f- %f- &f-½'gY@gY@gY@) *g- +g- ,h-¾ ž__K že‰h‘ŗ½*žf8@f3@f@f8@f3@f@ ž f- ž f- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf-½žfš?fš? žf- žf- žf- ž f- ž!f- ž"f- ž#f- ž$f- ž%f- ž&f-½ž'gY@gY@gY@) ž*g- ž+g- ž,k-¾VŸVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV,×D =lÜēÜŹīōō—Ė¦īōģŖŲÜä¬éźÖŁīŠņņšņģ]p< V )@$•¶Žš—ń 3ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg]p< V )@$•¶Žš—ń 5ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg=ń’X/ #8X> ¶«" š’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€ŽFś¤•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“ž’’’¶·ø¹ŗ»¼ž’’’¾æĄĮĀĆÄž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’ėhSummaryInformation(’’’’µDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’½