ŠĻą”±į>ž’ ­ž’’’ž’’’«¬’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü$€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1@¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ŗ0.0_ ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cąõ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ą ō’ōĄ ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą³ Ą ą8Ą ą°"|Ą ą³ ,Ą €@ą8Ą @ą°<Ą @€I€@ ą°<Ą @€‰€@ ą°<Ą @€P@ ą°#Ą ą¶ ,Ą €ą°#<Ą @€ą°#<Ą @€@ ą°#<Ą @€€ ą°"<Ą €@ą°"<Ą €ą°"<Ą B€ ą° ,Ą @€@ą°\Ą ąxĄ ąxĄ Q€@ ą· #|Ą ą·#|Ą ą± #|Ą ą± #|Ą € ą¹ń|Ą P@ ą±#|Ą ą±#|Ą € ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą °<Ą ą °|Ą ą °"|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą · #|Ą ą ± #|Ą ą ± #|Ą € ą ° ,Ą ą ·#|Ą ą ±#|Ą ą ±#|Ą € ą°&<Ą J€@ ą°&<Ą Š€@ ą°&<Ą @€J€@ ą°&<Ą H@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@•\Ž¦Ļ‚Ż‚ĢƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’.’ ’ hˆ:yn0n0Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“A—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… Ā#Sheet1fNfš8š@ń’’’€€€÷ T8Ķ $”¼Dg噗Ģu4Ŗ4 dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700šœPG š 4dXXA4Ģ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € C} F} F} I} M} ą C} C} ą C} C ”''@''''''@'`'` '` '@ '@ '@ 'ĄL'ĄH'ĄH'Ąq'Ąq'ĄH'@'@'@'@'@'@'@'@'@'@'@'@'@B ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼EM_1_217_H01.xls¾ GGKB“Œv–¼E ŠwZŠī–{’²ø¾ GGK D”N EH01¾ GGK¾ GGC•½¬Œ³”N¾ CCCC&CŽs’¬‘ŗ•Źi˜H•Ź‘²‹ĘŽŅ”[’†ŠwZ] &UiŠe”N3ŒŽ‘²‹ĘŽŅj¾ PZ[\ u ‚` iŠwŽŅ¾ uu u‚a źCŠwZ“™“üŠwŽŅ¾ uu uAEŽŅ¾ uuZ[\Z[\ u¶‹L‚`‚Ģ‚¤‚摼Œ§¾ uu0 w(¶‹L‚`‹y‚Ń‚a‚Ģ‚¤‚æAE‚µ‚Ä‚¢‚éŽŅiÄŒfj¾ wwwww !uiŠw—¦¾ "uu# $uAE—¦¾ %uv& Q‹ę•Ŗ x ‘²‹ĘŽŅ‘”¾ xx xiAEiŠwŽŅ‚šŠÜ‚Žj¾ xx $ xiAE‚µ‚Ä“üŠw‚µ‚½ŽŅ‚šŠÜ‚Žj¾ xx xi¶‹L‚`‹y‚Ń‚a‚šœ‚­j¾ xx x–³‹ĘŽŅ¾ xx x Ž€–SE•sŚ¾ xx x‚Ö‚ĢiŠwŽŅiÄŒfj¾ xx x ¶‹L‚`‚Ģ‚¤‚æ¾ xx x ¶‹L‚a‚Ģ‚¤‚æ¾ xx]W" #Xi“j¾ $]W% &Yi“j¾ CFFFNT RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— !RŒv "R’j #R— $RŒv %R’j &S—¾J^^_` a(370) a(185) a(185) a(358) a(178) a(180) a(10) a(5) a(5) a(-) a(-) a(-) a(2) a(2) a(-) a(-) a(-) a(-) a(26) a(10) a(16) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-)!c(96.8)"c(96.2)#c(97.3) $c(-) %c(-) &d(-)¾qjGGOeŗ˜a63”N½`b``ą@b@ŹŠ@bķĻ@bĄß@b@ Š@b'Ļ@b€@bu@b f@bĄ{@bs@a€a@bąi@b`@bĄS@ b- b- b-½`b v@bĄg@b€d@bk@bĄ\@b@Y@b@bš?b@f X@fąW@fĆ@f@fn@gų?&¾jkklm n(369) n(175) n(194) n(344) n(158) n(186) n(6) n(3) n(3) n(1) n(1) n(-) n(18) n(13) n(5) n(-) n(-) n(-) n(14) n(4) n(10) n(-) n(-) n(-) n(-) n(-) n(-)!o(93.2)"o(90.3)#o(95.9) $o(0.3) %o(0.6) &p(-)¾HJkklm•½¬Œ³”N½lr „ą@rŃ@r@DŠ@r€ą@r€IŠ@rēĻ@r w@r@q@r€W@rŠ}@rŠt@rb@r€l@rąa@r@U@r@r@ r-½`rv@ri@r d@rĄj@ra@r€S@r$@r@r@sčĀ@s±Ā@s)Ć@s@j@sąp@t€a@&¾CFGGOe a(369) a(175) a(194) a(344) a(158) a(186) a(6) a(3) a(3) a(1) a(1) a(-) a(18) a(13) a(5) a(-) a(-) a(-) a(14) a(4) a(10) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-)!c(93.2)"c(90.3)#c(95.9) $c(0.3) %c(0.6) &d(-)¾ ^^K eŽsŒv½lb@?Õ@b«Å@b€ÓÄ@bĄ‚Ō@b¢Ä@b€cÄ@bq@b`i@b@Q@b s@b j@b@W@bĄe@b\@bO@b@b@ b-½`b i@b[@b@X@b€b@bX@bJ@b @b@b@f X@f˜Ā@fĆ@f@j@f€q@g€a@&¾^^Ke a(258) a(127) a(131) a(242) a(115) a(127) a(-) a(-) a(-) a(1) a(1) a(-) a(15) a(11) a(4) a(-) a(-) a(-) a(6) a(2) a(4) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-)!c(93.8)"c(90.6)#c(96.9) $c(0.4) %c(0.8) &d(-)¾ ^^Kh’·–ģŽs½`bź“@bN„@b†¤@b“@b¤@b ¤@b[@b@T@b;@bP@b€F@b3@bF@b<@b0@ b- b- b-½0b€@@b.@b2@b.@b"@b@bš? b-½0 bš?fX@fpĀ@fĆ@fų?f@gš?&¾^^Kh a(111) a(48) a(63) a(102) a(43) a(59) a(6) a(3) a(3) a(-) a(-) a(-) a(3) a(2) a(1) a(-) a(-) a(-) a(8) a(2) a(6) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-) a(-)!c(91.9)"c(89.6)#c(93.7) $c(-) %c(-) &d(-)¾ ^^Kh¼–{Žs½`b”¦@b—@b–@bœ„@bø•@b€•@b€D@b?@b$@bJ@b€A@b1@b?@b4@b&@ b- b- b-½6b€B@b3@b2@b5@b1@b@bš?bš? b-½*!f±Ā@ffĀ@fĆ@f@p@f€v@gų?&¾ ^^Khć“cŽs½lb0ž@b@bPŒ@bčœ@b€Ž@bP‹@b;@b3@b @b>@b2@b(@b7@b&@b(@b@b@ b-½*b9@b&@b,@b0@b&@b@ b- b- b-½*!f¶Ā@f“Ā@f X@fn@f€q@gĄg@&¾ ^^Kh‰Ŗ’JŽs½Zbp@b €@b@€@b@b €@b€@b@b@bš?b&@b@b@b@b@ b- b- b- b-½*b8@b.@b"@b @b@b@ b- b- b-½*!f€X@f@X@fĄX@f€f@fn@g^@&¾ ^^Kh”Ń“cŽs½`bĄ•@bš…@b…@bŲ”@b„@b …@b(@b&@bš?b€C@b=@b$@b@b@b@ b- b- b-½0b,@b@b&@b7@b*@b$@bš? b-½0 bš?f¶Ā@fMĀ@f€X@f@f@g@&¾ ^^Khz–KŽs½6bŒ@bš}@b0z@bx‹@bą|@bz@b@b@ b-½*b$@b"@bš?b@b@bš? b- b- b-½*b&@b@b@b@b@b@ b- b- b-½!fĆ@f X@fąX@fd@$%fffffff@~ &g€Q@¾ ^^Kh{āŽs½`bŽ@bš~@b0~@bŽ@bp~@bĄ}@b@bš?b@b@b@b@b@b@bš? b- b- b-½0b@bš?bš?b"@b@b@bš? b-½0 bš?f X@f8Ć@fBĆ@f@e@fn@gš?&¾ ^^Kh¬”Žs½`b˜†@bąv@bPv@b@…@bu@b€u@b@b@bš?b:@b2@b @b(@b @b@ b- b- b-½b@b@ b-½b @b@bš? b- b- b-½*!faĀ@fīĮ@fŌĀ@f`}@f@…@g@&¾ ^^KhˆÉ“ߎs½6b(Ž@bĄ}@b~@b8@b |@bP~@b @b @ b-½*b(@b"@b@b$@b"@bš? b- b- b-½*b @b@b@b&@b@b@ b- b- b-½*!fķĀ@f W@f`Ć@fn@f r@g€f@&¾ ^^Kh‹īƒ–ŖŽs½`b @bšp@b`m@bą~@b`p@bm@b@b@bš?b@bš?bš?b@b@bš? b- b- b-~ b@ b-½b@b(@b"@b@ b- b- b-½*!fĆ@fćĀ@fGĆ@f€q@f w@g@e@&×D/"lA:-$ *@ŗä """"7"U"AA '@!'@"'@#'@$'@%'@&'@''@('@)'@*'@+'@,'@-'@.'@/'@0'@1'@2'@3'@4'@5'@6'@7'@8'@9'@:'@;'@<'@='@>'@?'@¾ ^^K h’†–ģŽs½N b0…@bPt@bv@bx„@bšs@bu@b*@b@b&@b$@b@b@ b- b- b- b- b- b-~ bš? b-½ bš?b$@b@b@ b- b- b-½* !fŽĀ@f.Ć@f˜Ā@f r@f@u@g@&¾ !^^K!h‘å’¬Žs½6!b ~@b`n@bąn@b`}@b`l@b`n@b@b@ !b-½*!b&@b @b@b@bš?bš? !b- !b- !b-½!b@b@ !b-~ !bš? !b-½!bš?b@b@ ! b-½!!f»Ā@f>Ā@f8Ć@f t@$!%fš™™™™™@~ !&gd@¾ "^^K"h”ŃŽRŽs½0"b|@b l@bąk@b{@bąj@b@k@bš? " b-½0"bš?b@b@b@b"@b@b@ "b- "b- "b-½"bš?bš? "b-½"b@b@bš? "b- "b- " b-½"!fćĀ@f¬Ā@fĆ@f€f@$"%fš™™™™™@~ "&g@`@¾ #^^K#hŠ–ģŽs½`#b˜‰@bPz@bąx@b ‰@b y@b x@b@b@bš?b@b@bš?b@b@b@ #b- #b- #b-½#b8@b,@b$@ #b- #b- #b- #b- #b- # b-½*#!f.Ć@fĆ@fĄX@f€V@f€a@g>@&¾ $^^K$h‰–KŽs½H$b@bą@bH€@b€@bš~@b€@b$@b @b@b@b@ $b-½$b"@b@b@ $b- $b- $b-½$b$@b@b@b@ $b-~ $b@ $b- $b- $ b-½*$!fĆ@f÷Ā@f X@fT@fT@gT@&¾ %^^K%hXūŽs½6%b „@bt@b0t@bȃ@b`s@b0t@b@b@ %b-½%b@b@ %b-½%b@b@ %b- %b- %b- %b-½%b@bš?bš? %b- %b- %b- %b- %b- % b-½$%!f3Ć@fŽĀ@fY@fN@f^@% %&g-¾ &^^K&h²‹vŽs½`&bč@b0@b |@b@bą}@b@|@b*@b(@bš?b(@b @b@b@bš?bš? &b- &b- &b-½*&b@bš?bš?b@bš?b@ &b- &b- & b-½*&!füĀ@f¶Ā@fGĆ@fd@f€f@g@`@&¾ '^^K 'eŒSŒv½`'bČ@bĀø@bj·@b€tĒ@bā·@b·@b€X@b@R@b9@b`e@b^@b€I@bK@b?@b7@ 'b- 'b- 'b-½`'b€c@bW@bP@b€P@bD@b:@b@bš?bš?fĆ@f X@f3Ć@fĄg@f@g@`@&¾ (^^K(i“ģ²‹vŒS½6(bŲ…@bąv@bŠt@bh…@b v@b°t@b@b@ (b-½*(b@b@bš?b@b@bš? (b- (b- (b-½(b4@b,@b@bš? (b-~ (bš? (b- (b- ( b-½(!f€X@fćĀ@fjĆ@#($fš™™™™™ń?½(%fd@gN@&¾ )^^K)h‰P“c’¬½6)b0p@b `@b€_@bĄo@b `@b@_@bš?bš? )b-½)b@b@ )b-½)b@bš?bš? )b- )b- )b-½)b@bš?bš? )b- )b- )b- )b- )b- ) b-½$)!f)Ć@f@X@f`Ć@fT@fų?% )&g-¾ *^^K*h²‹v’¬½**b€_@bP@bO@b@^@b€M@bO@ * b- * b- *b-½*b@b@ *b-½*b@b@ *b- *b- *b- *b- *b- *b- *b- *b- *b- *b- *b- *b- * b-½$*!fX@fĀ@fY@fd@f`s@% *&g-¾ +^^K+h¬ŠC’¬½*+b@a@b€R@bP@b@a@b€R@bP@ + b- + b- +b- +b- +b- +b- +b- +b- +b- +b- +b- +b-½+bš?bš? +b-~ +bš? +b-~ +bš? +b- +b- + b-½+!fY@fY@fY@f€Q@$ +%f-~ +&gd@¾ ,^^K,hģć‘ŗ½*,bJ@b=@b7@bJ@b=@b7@ , b- , b- ,b- ,b- ,b- ,b- ,b- ,b- ,b- ,b- ,b- ,b-½,b"@b@b@ ,b- ,b- ,b- ,b- ,b- , b-½,!fY@fY@fY@# ,$f- ,%f- ,&g-¾ -^^K-h“ģ–q‘ŗ½6-b€E@b5@b6@bE@b4@b6@bš?bš? -b- -b- -b- -b- -b- -b- -b- -b- -b- -b-½-b@b@b@ -b- -b- -b- -b- -b- - b-½-!fĆ@f˜Ā@fY@# -$f- -%f- -&g-¾ .^^K.h“ģ‘Š–Ų‘ŗ .b- .b- .b- . b- . b- . b- . b- . b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- .b- . b- .!f- ."f- .#f- .$f- .%f- .&g-¾ /^^K/h–k‘Š–Ų‘ŗ /b- /b- /b- / b- / b- / b- / b- / b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- /b- / b- /!f- /"f- /#f- /$f- /%f- /&g-¾ 0^^K0h”Ŗē•ä‘ŗ½*0b@T@b€F@bB@b€S@b€E@b€A@ 0 b- 0 b- 0b-½0b@b@bš? 0b- 0b- 0b- 0b- 0b- 0b-½0bš?bš? 0b- 0b- 0b- 0b- 0b- 0b- 0 b-½0!fĻĀ@f¬Ā@füĀ@f w@$0%fš™™™™™@~ 0&g€q@¾ 1^^K1e–k²‹vŒS½`1b0‹@b{@bŠz@bxŠ@bŠz@b z@b@b@bš?b&@b@b@b @b@b@ 1b- 1b- 1b-½*1b(@b$@b@b@bš?bš? 1b- 1b- 1 b-½*1!fĆ@fĆ@fĆ@fų?f€a@gd@&¾ 2^^K2hŒyˆä‘ņ’¬½*2bl@b€Z@b€]@b`k@bZ@bĄ\@ 2 b- 2 b- 2b-~ 2b@ 2b-½2b@b@b@bš? 2b- 2b- 2b-½2b@b@b@ 2b- 2b- 2b- 2b- 2b- 2 b-½2!fĆ@f)Ć@f`X@f€V@$ 2%f-~ 2&g@e@¾ 3^^K3h–]ŒŽ’¬½63be@bĄU@b@T@b@d@bĄT@bĄS@bš?bš? 3b-½3bš?bš? 3b-½3b@b@b@ 3b- 3b- 3b-½3b@b@ 3b- 3b- 3b- 3b- 3b- 3b- 3 b-½3!fŌĀ@f¢Ā@f`X@fN@$3%fš™™™™™ń? 3&g-¾ 4^^K4hŒä‘ć“c’¬½T4b@h@bX@b€X@b g@bĄV@b€W@b@b@bš?b@b@b@bš? 4b-~ 4bš? 4b- 4b- 4b-½4b@b@ 4b-½4bš?bš? 4b- 4b- 4b- 4 b-½*4!f¢Ā@f„Ā@f»Ā@f`s@f@z@g@&¾ 5^^K5h—§‰Č’¬½*5b€[@bL@bK@b€[@bL@bK@ 5 b- 5 b- 5b- 5b- 5b- 5b- 5b- 5b- 5b- 5b- 5b- 5b-½5b@b@ 5b-~ 5bš? 5b-~ 5bš? 5b- 5b- 5 b-½5!fY@fY@fY@f€V@$ 5%f-~ 5&gĄg@¾ 6^^K6hó‰Č‘ŗ½*6bX@bK@bE@bĄW@b€J@bE@ 6 b- 6 b- 6b-½6bš?bš? 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6b- 6 b-½$6!fĄX@f)Ć@fY@fš?fĄg@% 6&g-¾ 7^^K7h–kŒä–q‘ŗ½*7b€S@bE@bB@bS@bE@bA@ 7 b- 7 b- 7b-~ 7b@ 7b-~ 7b@ 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7b- 7 b-½7!fĆ@fY@fpĀ@f@p@$ 7%f-~ 7&g€@¾ 8^^K8e¬Œ§ŒS½68bŲ’@b ƒ@b‚@b|’@bƒ@bš@b$@b$@ 8b-½*8b@b@bš?b@b@b@ 8b- 8b- 8b-½$8b@b@b@b@b@ 8b- 8b- 8b- 8 b-½*8!f)Ć@f@X@feĆ@f€V@fd@g4@&¾ 9^^K9hŠŪŽq’¬½69b€y@bĄk@b@g@by@bĄj@b@g@b@b@ 9b-½9b@b@ 9b- 9b- 9b- 9b- 9b- 9b- 9b- 9b- 9b- 9b-½9b@b@ 9b- 9b- 9b- 9 b-½9!f€X@fŌĀ@fY@f^@$9%fffffff@ 9&g-¾ :^^K:h’·–å’¬ :b- :b- :b- : b- : b- : b- : b- : b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- :b- : b- :!f- :"f- :#f- :$f- :%f- :&g-¾ ;^^K;h“Œ•”’¬½6;b€x@bi@bh@bŠw@bąg@bĄg@b@b@ ;b-½;b@b@ ;b-½;b@b@b@ ;b- ;b- ;b-½$;b@bš?bš?b@b@ ;b- ;b- ;b- ; b-½$;!füĀ@fąW@fĄX@f@`@f@% ;&g-¾ <^^K<h^“c’¬½6<b@f@b@W@b@U@bĄe@bĄV@bĄT@bš?bš? <b-~ <bš? <b-½<bš?b@bš?bš? <b- <b- <b-½<b@b@ <b- <b- <b- <b- <b- <b- < b-½<!fĆ@fĆ@fĆ@fN@$ <%f-~ <&g^@¾ =^^K=h•Ī‘ŗ½*=bĄ[@b€G@bP@bĄ[@b€G@bP@ = b- = b- =b- =b- =b- =b- =b- =b- =b- =b- =b- =b-~ =bš? =b-~ =bš? =b- =b- =b- =b- =b- = b-½=!fY@fY@fY@# =$f- =%f- =&g-¾ >^^K>h˜a“c‘ŗ½*>b€B@b4@b1@b€B@b4@b1@ > b- > b- >b- >b- >b- >b- >b- >b- >b- >b- >b- >b-½>bš?bš? >b- >b- >b- >b- >b- >b- > b-½>!fY@fY@fY@# >$f- >%f- >&g-¾ ?^^K?hĀ–Ų‘ŗ½*?bT@bG@bA@bT@bG@bA@ ? b- ? b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ?b- ? b-½?!fY@fY@fY@# ?$f- ?%f- ?&g-×D2lTgfEPu0hnŽœ™‹ŃŃ–2„Yœ’¢HŒĻ`{¦ @'@A'@B'@C'@D'@E'@F'@G'@H'@I'@J'@K'@L'@M'@N'@O'@P'@Q'@R'@S'@T'@U'@V'@W'@X'@Y'@Z'@['@\'@]'@^'@_'@¾ @^^K@ez–KŒS½H@b€ˆ@bĄw@b@y@b ˆ@bw@b0y@b@b@bš?b@b@ @b-½@b@b@ @b- @b- @b- @b-½$@b€@@b7@b$@b@b@ @b- @b- @b- @ b-½$@!f X@f÷Ā@f~Ć@fT@fd@% @&g-¾ A^^KAh‰ŗz–K’¬½6Abą~@bn@bĄo@b`~@bm@bĄo@b@b@ Ab-½Ab@b@ Ab-½Abš?bš? Ab- Ab- Ab- Ab-½$Ab&@b @b@b@b@ Ab- Ab- Ab- A b-½$A!f8Ć@fćĀ@fY@fš?f@j@% A&g-¾ B^^KBh•xŽmŒ©’¬½HBbi@b@X@bĄY@b€h@b€W@b€Y@b@bš?bš?bš?bš? Bb-½Bbš?bš? Bb- Bb- Bb- Bb-½Bb4@b,@b@ Bb- Bb- Bb- Bb- Bb- B b-½$B!f€X@fķĀ@fĄX@fą?fš?% B&g-¾ C^^K ChŒ“‘ŗ½*Cb€V@b€E@b€G@b€V@b€E@b€G@ C b- C b- Cb- Cb- Cb- Cb- Cb- Cb- Cb- Cb- Cb- Cb-½Cb@bš?bš? Cb- Cb- Cb- Cb- Cb- C b-½C!fY@fY@fY@# C$f-C%f C&g-¾ D^^KDićˆÉ“ߌS½6Dbˆ–@bP‡@bĄ…@bų•@bh†@bˆ…@b(@b(@ Db-½*Db4@b.@b@b@b@b@ Db- Db- Db-½*Db@b@b@b@b@bš? Db- Db- D b-½*D!f`X@fÅĀ@fĄX@f@e@fn@g€V@&¾ E^^KEh‚‰“’¬½*Eb@]@bO@b€K@b€\@b€M@b€K@ E b- E b- Eb-½Eb@b@ Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- Eb- E b-½$E!fĆ@f˜Ā@fY@f@p@f~@% E&g-¾ F^^KFh’C–ģ’¬½6Fbx@b h@b€g@b`w@b`g@b`g@b@b@ Fb-½Fb@b@bš? Fb- Fb- Fb- Fb- Fb- Fb-½$Fb@bš?b@bš?bš? Fb- Fb- Fb- F b-½*F!f÷Ā@f‰Ā@fąX@f@j@f€v@gą?&¾ G^^KGh–„—Ö’¬½6Gbąw@bąj@bąd@b w@b`j@bąd@b@b@ Gb-½Gb@b@ Gb- Gb- Gb- Gb- Gb- Gb- Gb-½Gb@bš?b@bš? Gb-~ Gbš? Gb- Gb- G b-½*G!fĄX@f)Ć@fY@fT@f€V@gN@&¾ H^^KHh”Ń“‡’¬½*Hb€e@b€T@b€V@b e@bT@b@V@ H b- H b- Hb-½$Hb@bš?bš?bš?bš? Hb- Hb- Hb- Hb- Hb- Hb- Hb-½Hbš?bš? Hb- Hb- Hb- H b-½$H!f3Ć@fĆ@fQĆ@f@e@fn@%H&gš™™™™™ń?¾ I^^KIh“ģ–„—Ö‘ŗ½6Ib``@bO@b@Q@bĄ_@b€M@bQ@b@b@ Ib-½Ibš?bš? Ib-~ Ibš? Ib-~ Ibš? Ib- Ib- Ib- Ib- Ib- Ib- Ib- Ib- Ib- Ib- Ib- I b-½$I!fķĀ@f˜Ā@fBĆ@fT@fd@% I&g-¾ J^^KJh’†ģ‘ŗ½6JbS@b€C@b€B@b@R@b€B@bB@b@b@ Jb-~ Jbš? Jb-~ Jbš? Jb- Jb- Jb- Jb- Jb- Jb-~ Jbš? Jb-~ Jbš? Jb- Jb- Jb- Jb- Jb- J b-½J!fÅĀ@f‰Ā@fĆ@f@`@$ J%f-~ J&gąp@¾ K^^KKh’·’J‘ŗ½6KbA@b4@b,@b?@b2@b*@bš?bš? Kb- Kb- Kb- Kb-½Kb@bš?bš? Kb- Kb- Kb- Kb- Kb- Kb- Kb- Kb- Kb- Kb- Kb- K b-½K!fŠĮ@f€V@f%Ā@# K$f- K%f- K&g-¾ L^^KLh‹{“c‘ŗ½6Lb b@b@Q@bS@b€a@b€P@b€R@bš?bš? Lb-½Lb@b@b@ Lb- Lb- Lb- Lb- Lb- Lb- Lb- Lb- Lb-½Lbš?bš? Lb- Lb- Lb- L b-½*L!fŽĀ@f±Ā@fĆ@f@u@fąz@g@p@&¾ M^^KMe‰ŗˆÉ“ߌS½`Mbč”@bH…@bˆ„@b”@bȃ@b@„@b3@b2@bš?bA@b<@b@b@b@b@ Mb- Mb- Mb-½*Mb5@b$@b&@b7@b,@b"@ Mb- Mb- M b-½$M!f±Ā@f@W@fBĆ@fąz@f`ƒ@%M&gffffff@¾ N^^KNh¼ģ’¬½HNbl@b_@bY@b`j@b@\@b€X@b@b@bš?b@b@ Nb-~ Nbš? Nb-~ Nbš? Nb- Nb- Nb-½Nb@b@b@b@ Nb-~ Nb@ Nb- Nb- N b-½*N!ffĀ@fĖĮ@f€X@f@f€@g@&¾ O^^KOh‚X’¬½6Obj@bĄY@b@Z@bąi@b€Y@b@Z@bš?bš? Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob- Ob-½Ob@b@ Ob- Ob- Ob- O b-½$O!fąX@fĄX@fY@fš?fĄg@% O&g-¾ P^^KPhˆ¢“ģ’¬½*Pb€N@bA@b;@bM@b?@b;@ P b- P b- Pb-½Pb@b@ Pb- Pb- Pb- Pb- Pb- Pb- Pb-~ Pbš? Pb-½Pbš?bš? Pb-~ Pbš? Pb- Pb- P b-½P!f“Ā@fŠĮ@fY@f „@$P%fš™™™™™!@~ P&g w@¾ Q^^KQhć‹½’¬½6Qb°r@b`c@bb@bĄq@bb@b€a@b@b@ Qb-½$Qb"@b@b@bš?bš? Qb- Qb- Qb- Qb- Qb- Qb- Qb-½Qb@b@b@ Qb- Qb- Q b-½*Q!fĄW@f%Ā@füĀ@fą€@f@g@z@&¾ R^^KRh““ą˜H‘ŗ½*Rb@b@b@b@b@b@ R b- R b- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- Rb- R b-½R!fY@fY@fY@# R$f- R%f- R&g-¾ S^^KShˆ¢’q‘ŗ½6Sb€V@b€H@b€D@bĄU@bG@b€D@b@b@ Sb-½Sbš?bš? Sb- Sb- Sb- Sb- Sb- Sb- Sb- Sb- Sb- Sb-½Sb@bš?bš? Sb- Sb- S b-½S!fćĀ@fWĀ@fY@f t@$S%fffffff@~ S&gn@¾ T^^KTh˜Q‡‘ŗ½*Tb(@b@b@b(@b@b@ T b- T b- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- Tb- T b-½T!fY@fY@fY@# T$f- T%f- T&g-¾ U^^KUh•½’J‘ŗ½*Ub @b@b@b@b@b@ U b- U b- Ub-½Ubš?bš? Ub- Ub- Ub- Ub- Ub- Ub- Ub-½Ub@b@ Ub- Ub- Ub- Ub- Ub- Ub- U b-½$U!fąU@fĄR@fY@f)@f9@% U&g-¾ V^^KVhŖ‰H‘ŗ½*Vb8@b(@b(@b8@b(@b(@ V b- V b- Vb- Vb- Vb- Vb- Vb- Vb- Vb- Vb- Vb- Vb-½Vb$@b@b@ Vb- Vb- Vb- Vb- Vb- V b-½V!fY@fY@fY@# V$f- V%f- V&g-¾ W^^KWh‰ŗš‘ŗ½6Wb€J@b6@b?@b€I@b5@b>@bš?bš? Wb-~ Wbš? Wb-~ Wbš? Wb- Wb- Wb- Wb- Wb- Wb- Wb- Wb- Wb-½Wbš?bš? Wb- Wb- Wb- W b-½*W!fŹĀ@fąW@fčĀ@fĄw@f@gt@&¾ X^^KXh”„–Ų‘ŗ½*Xb(@b@b @b$@b@b@ X b- X b- Xb-½Xbš?bš? Xb-~ Xbš? Xb-~ Xbš? Xb- Xb- Xb- Xb- Xb- Xb- Xb- Xb- Xb- Xb- Xb- X b-½X!fEĄ@fĄR@fąU@#X$fš™™™™™ @~ X%f9@ X&g-¾ Y^^KYh“V—³‘ŗ½*Yb>@b.@b.@b9@b&@b,@ Y b- Y b- Yb-½$Yb@b@bš?bš?bš? Yb- Yb- Yb- Yb-~ Ybš? Yb-½Ybš?bš? Yb-~ Ybš? Yb- Yb- Y b-½*Y!fEĄ@f¢¼@f9Ā@fš@f4@gȔ@&¾ Z^^KZh‘וŒ‘ŗ½6Zb5@b&@b$@b3@b"@b$@b@b@ Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Zb- Z b-½Z!f V@fōæ@fY@# Z$f- Z%f- Z&g-¾ [^^K[h‹Ŗ–Ų‘ŗ½6[bĄ\@b€J@bO@b@\@b€I@bO@bš?bš? [b-½[bš?bš? [b- [b- [b- [b- [b- [b- [b- [b- [b- [b-½[b@b@ [b- [b- [b- [ b-½$[!f3Ć@fŹĀ@fY@f@p@fŠ@% [&g-¾ \^^K\h–L‹u‘ŗ½6\b@\@b€I@bO@b[@bG@bO@b@b@ \b-½\b@b@ \b- \b- \b- \b- \b- \b- \b-~ \bš? \b-½\bš?b@b@bš? \b- \b- \ b-½\!f¬Ā@fžĮ@fY@f€@$\%fš™™™™™#@~ \&gd@¾ ]^^K]h‘厭‘ŗ½*]b0@b$@b@b0@b$@b@ ] b- ] b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ]b- ] b-½]!fY@fY@fY@# ]$f- ]%f- ]&g-¾ ^^^K ^hć‘ŗ½*^b@b@b@b@b@b@ ^ b- ^ b- ^b-½^bš?bš? ^b- ^b- ^b- ^b- ^b- ^b- ^b- ^b- ^b- ^b-½^bš?bš? ^b- ^b- ^b- ^ b-½$^!f½Ą@fT@fY@fX¦@fD@% ^&g-¾ _^^K_h“ģM”Z‘ŗ½*_bC@b3@b3@bB@b1@b3@ _ b- _ b- _b-½_b@b@ _b- _b- _b- _b- _b- _b- _b-~ _bš? _b-½_bš?bš? _b-~ _bš? _b- _b- _ b-½*_!fĀ@f`V@fY@f°ˆ@f%@g€@&×Dj2lVif”C’]l~ˆ”‹r>]„]¦†¤Ž™Øt–€€¤Œ`'@a'@b'@c'@d'@e'@f'@g'@h'@i'@j'@k'@l'@m'@n'@o'@p'@q'@r'@s'@t'@u'@v'@w'@x'@y'@z'@{'@|'@}'@~'@'@¾ `^^K`e–Ų‘]ŒS½Z`b@…@b€u@bu@bh„@b t@b0t@b@b@bš?b5@b"@b(@bš?bš? `b- `b- `b- `b-½N`b4@b@b,@b@bš?b@b@bš?bš?fX@f»Ā@fÅĀ@#`$fffffff@~ `%ft@`&gffffff@¾ a^^Kah –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½6ab€b@b@P@bĄT@bĄa@b€N@b@T@bš?bš? ab-½$ab@b@b@bš?bš? ab- ab- ab- ab-~ abš? ab-~ abš? ab- ab- ab- ab- ab- a b-½*a!f»Ā@fRĀ@fĆ@fąp@f`s@gn@&¾ b^^Kbhć¼’¬½6bbY@bK@bG@b€W@bJ@bE@bš?bš? bb-½bb@bš?b@ bb- bb- bb- bb- bb- bb- bb- bb- bb-½bbš?bš? bb-½bbš?bš? b b-½$b!f€W@fĻĀ@fÕĮ@f@f€@%b&gffffff!@¾ c^^Kch“ģ–Ų‘]’¬½0cb@T@b€E@bC@b@S@b€E@bA@bš? c b-½cbš?b@ cb-~ cb@ cb- cb- cb- cb- cb- cb-½cb@bš?b@bš? cb-½cbš?bš? cb-½$c bš?f“Ā@fY@f`V@f`ƒ@$ c%f-~ c&g ”@¾ d^^Kdh“čģ‘ŗ½*db@R@bB@b€B@b@R@bB@b€B@ d b- d b- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- db- d b-½d!fY@fY@fY@# d$f- d%f- d&g-¾ e^^Keh–Ų‘c‘ŗ½*eb@P@b€B@b<@b€O@bB@b;@ e b- e b- eb-½eb@bš?bš? eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- eb- e b-½*e!fķĀ@fĆ@fŌĀ@f`s@fąp@g€v@&¾ f^^Kfh“ś‹`‘ŗ½*fb€@@b.@b2@b€@@b.@b2@ f b- f b- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- fb- f b-½f!fY@fY@fY@# f$f- f%f- f&g-¾ g^^KghŠJ“c‘ŗ½6gb7@b(@b&@b3@b"@b$@bš?bš? gb-½gb@b@bš? gb- gb- gb- gb- gb- gb-~ gbš? gb-½gbš?bš? gb-~ gbš? gb- gb- g b-½g!f"Ą@fĄR@fĮĮ@#g$fffffff1@½g%fš@gpœ@&¾ h^^KhhŽOŠx‘ŗ½*hb<@b.@b*@b<@b.@b*@ h b- h b- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- hb- h b-½h!fY@fY@fY@# h$f- h%f- h&g-¾ i^^Kih‰¤‘ź‘ŗ½*ib6@b"@b*@b6@b"@b*@ i b- i b- ib- ib- ib- ib- ib- ib- ib- ib- ib- ib- ib- ib- ib-~ ibš? ib-~ ibš? ib- ib- i b-½i!fY@fY@fY@f@$ i%f-~ i&gˆ@¾ j^^Kjh‘åŒK‘ŗ½6jb@S@bF@b€@@bĄR@bE@b€@@bš?bš? jb-½jbš?bš? jb- jb- jb- jb- jb- jb- jb-~ jb@ jb-½jb@bš? jb-~ jbš? jb- jb- j b-½j!fĆ@fąW@fY@f@p@$j%fffffff@~ j&g@¾ k^^KkhŽRŒū‘ŗ½*kb>@b,@b0@b;@b(@b.@ k b- k b- kb-½kb@b@bš? kb- kb- kb- kb- kb- kb-½kb*@b@b @ kb- kb- kb- kb- kb- k b-½*k!f€V@f½Ą@fRĀ@f$@fX–@g°ƒ@&¾ l^^Kle“Œ’}–€ŒS½`lbšŠ@b0~@b°w@bPŠ@b0}@bpw@b@b@bš?b(@b&@bš?b@b@b@ lb- lb- lb-½lb@bš?b@bš? lb-~ lbš? lb- lb- l b-½l!fĆ@fćĀ@fQĆ@fų?$l%fffffff@~ l&gą?¾ m^^Kmh–¾‰Č’¬½6mb c@b@V@bQ@bc@bU@bQ@b@b@ mb-½mb@b@ mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- mb- m b-½$m!fčĀ@fpĀ@fY@fĄg@f@u@% m&g-¾ n^^Knh”g“c’¬½*nb@k@b@_@b@W@b€j@bĄ]@b@W@ n b- n b- nb-½nb@b@ nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- nb- n b-½$n!füĀ@f˜Ā@fY@f€q@f~@% n&g-¾ o^^KohŽl‰ź‘ŗ½*obĄT@b€D@bE@b€T@bD@bE@ o b- o b- ob- ob- ob- ob-½obš?bš? ob- ob- ob- ob- ob- ob- ob- ob- ob- ob- ob- ob- o b-½o!fLĆ@fĆ@fY@# o$f- o%f- o&g-¾ p^^Kph–{é‘ŗ½*pbS@b€D@b€A@bĄR@bD@b€A@ p b- p b- pb-½pbš?bš? pb- pb- pb- pb- pb- pb- pb-½pb@bš?bš? pb- pb- pb- pb- pb- p b-½$p!fGĆ@fĆ@fY@f@`@fn@% p&g-¾ q^^Kqhā–k‘ŗ qb- qb- qb- q b- q b- q b- q b- q b- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- qb- q b- q!f- q"f- q#f- q$f- q%f- q&g-¾ r^^Krh–ƒŃ‘ŗ½0rb€S@b€F@b€@@b@R@b€E@b>@bš? r b-½0rbš?b@bš?bš?b@bš?bš? rb- rb- rb- rb- rb- rb- rb- rb- rb- rb- rb- r b-½r!fHĀ@f¬Ā@fĮĮ@f@p@$r%fš™™™™™@~ r&g@¾ s^^Kshāˆä‘ŗ sb- sb- sb- s b- s b- s b- s b- s b- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- sb- s b- s!f- s"f- s#f- s$f- s%f- s&g-¾ t^^Kth¶ā‘ŗ½*tbI@b;@b7@bI@b;@b7@ t b- t b- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- tb- t b-½t!fY@fY@fY@# t$f- t%f- t&g-¾ u^^KuhŽRŒ`‘ŗ ub- ub- ub- u b- u b- u b- u b- u b- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- ub- u b- u!f- u"f- u#f- u$f- u%f- u&g-¾ v^^Kvh’©“ś‘ŗ½6vbi@bĄ\@b@U@bĄh@b€\@bU@bš?bš? vb- vb- vb- vb-~ vbš? vb-~ vbš? vb- vb- vb-~ vbš? vb-½vbš?bš? vb-~ vbš? vb- vb- v b-½v!fĄX@f[Ć@fLĆ@fą?$ v%f-~ v&g^@¾ w^^Kwi“ģˆĄ“ÜŒS½`wbȕ@b†@bx…@bh•@b؅@b(…@b@b@b@b(@b@b@b@b@b@ wb- wb- wb-½*wb @b@b@b@bš?b@ wb- wb- w b-½w!f3Ć@f€X@f X@f^@$w%fš™™™™™ń?~ w&g@`@¾ x^^Kxh–L‰Č’¬½Nxbz@b@k@bąi@bz@b€j@b i@b@bš?bš?b@b@bš? xb- xb- xb- xb- xb- xb-~ xb@ xb-½xb@b@bš?b@ xb- xb- x b-½*x!f)Ć@füĀ@fĄX@f@j@f€q@g€a@&¾ y^^Kyh•ä‚’¬½0yb y@bĄj@b€g@bŠx@b@j@b`g@bš? y b-½ybš?b@b@ yb-½yb@b@ yb- yb- yb- yb-½yb@b@ yb- yb- yb- yb- yb- yb- y b-½$y!fLĆ@f)Ć@fąX@fą?f€V@% y&g-¾ z^^Kzh“Žģ‘ŗ½*zb4@b @b(@b4@b @b(@ z b- z b- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- zb- z b-½z!fY@fY@fY@# z$f- z%f- z&g-¾ {^^K{hˆĄ“Ü‘ŗ½*{b>@b5@b"@b>@b5@b"@ { b- { b- {b- {b- {b- {b- {b- {b- {b- {b- {b- {b-½{bš?bš? {b-~ {bš? {b-~ {bš? {b- {b- { b-½{!fY@fY@fY@f t@$ {%f-~ {&gX‘@¾ |^^K|hˆ²ģ‘ŗ½*|b c@b@S@bS@bĄb@bS@b€R@ | b- | b- |b-~ |b@ |b-½|b@bš?bš? |b- |b- |b- |b-½|b@b@ |b- |b- |b- |b- |b- |b- | b-½|!f€X@fGĆ@fĆ@f@`@$ |%f-~ |&g@p@¾ }^^K}hŽO‹½‘ŗ½6}bPp@bĄ]@bĄa@bąo@b]@b`a@b@b@ }b-~ }b@ }b-½}b@b@bš?bš? }b- }b- }b- }b- }b- }b- }b- }b- }b- }b- }b- } b-½}!fĆ@f`X@fĆ@fT@$ }%f-~ }&g€a@¾ ~^^K~h–x‹ą‘ŗ½0~bĄY@bI@b€J@b@Y@bI@b€I@bš? ~ b-~ ~bš? ~b- ~b- ~b-~ ~bš? ~b-~ ~bš? ~b- ~b- ~b- ~b- ~b- ~b-~ ~bš? ~b-~ ~bš? ~b- ~b- ~ b-½~!f)Ć@fY@fŹĀ@fš?$ ~%f-~ ~&gĄg@¾ ^^Ke–kˆĄ“ÜŒS½`bX€@bq@b@o@bš@b p@b n@b@b@bš?b@b@b@b@bš?b@ b- b- b-½*b @b@b@b@b@bš? b- b- b-½*!fĆ@fĆ@f€X@fĄg@f@p@g^@&×D–3l8nzy¤„¤Š¤ yU„’ ‡ĻuĻ¤ĻFT|¤œœ€'@'@‚'@ƒ'@„'@…'@†'@‡'@ˆ'@‰'@Š'@‹'@Œ'@'@Ž'@'@'@‘'@’'@“'@”'@•'@–'@—'@˜'@™'@š'@›'@œ'@'@ž'@Ÿ'@ ¾ €^^K€h’r“c’¬½6€bąe@b€W@b@T@b@e@bW@b€S@bš?bš? €b-~ €bš? €b-½€bš?b@bš?b@ €b- €b- €b-½€bš?bš? €b-½€b@b@ €b- €b- €b- € b-½*€!f÷Ā@fĆ@fĻĀ@f@e@f@j@g^@&¾ ^^Kh¼ģ‘ŗ½Nb@`@b€N@b@Q@b€_@b€M@bĄP@b@bš?bš?b@bš?bš? b- b- b- b- b- b-~ bš? b-½bš?b@b@ b- b- b-  b-½!fķĀ@fćĀ@f÷Ā@f`s@$%fš™™™™™@~ &g€a@¾ ‚^^K‚h”Ŗā‘ŗ½6‚b5@b$@b&@b4@b"@b&@bš?bš? ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚b-½‚b@bš?b@ ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚b- ‚ b-½‚!f˜Ā@f€V@fY@# ‚$f- ‚%f- ‚&g-¾ ƒ^^Kƒh”ü–ƒ‘ŗ½*ƒb,@b@b@b,@b@b@ ƒ b- ƒ b- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒb- ƒ b-½ƒ!fY@fY@fY@# ƒ$f- ƒ%f- ƒ&g-¾ „^^K„h”’”n‘ŗ½*„bĄ^@bĄP@bL@b@^@b@P@bL@ „ b- „ b- „b-½„b@b@ „b- „b- „b- „b- „b- „b- „b-½„b@b@ „b- „b- „b- „b- „b- „b- „ b-½$„!f8Ć@f@X@fY@fd@f@% „&g-¾ …^^K…h¬’J‘ŗ½*…bN@bA@b:@bN@bA@b:@ … b- … b- …b- …b- …b- …b- …b- …b- …b- …b- …b- …b-~ …bš? …b-½…bš?bš? …b-~ …bš? …b- …b- … b-½…!fY@fY@fY@f@e@$ …%f-~ …&gĄw@¾ †^^K†eX‹‰ŒS½*†b4@b@b.@b4@b@b.@ † b- † b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- †b- † b-½†!fY@fY@fY@# †$f- †%f- †&g-¾ ‡^^K‡hćŽR“c’¬ ‡b- ‡b- ‡b- ‡ b- ‡ b- ‡ b- ‡ b- ‡ b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡b- ‡ b- ‡!f- ‡"f- ‡#f- ‡$f- ‡%f- ‡&g-¾ ˆ^^Kˆh‘å‰Ŗ‘ŗ½*ˆb4@b@b.@b4@b@b.@ ˆ b- ˆ b- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆb- ˆ b-½ˆ!fY@fY@fY@# ˆ$f- ˆ%f- ˆ&g-¾ ‰^^K‰eū‰ČŒS½`‰b †@b@v@bw@b †@bĄu@b€v@b@b@b@b"@b@b@b@bš?bš? ‰b- ‰b- ‰b-½‰b@bš?bš? ‰b- ‰b- ‰b- ‰b- ‰b- ‰ b-½$‰!fĆ@fĆ@fĆ@f^@f€a@%‰&gš™™™™™ń?¾ Š^^KŠhāé’¬½*ŠbĄq@b a@bąa@b@q@ba@b€a@ Š b- Š b- Šb-½*Šb@b@b@b@bš?bš? Šb- Šb- Šb-~ Šbš? Šb-~ Šbš? Šb- Šb- Šb- Šb- Šb- Š b-½*Š!füĀ@f X@fĆ@f@j@f€q@g€a@&¾ ‹^^K‹hŒĖ‘q’¬½N‹b€{@bąj@b l@b{@b€j@b€k@b@b@b@b@bš?b@ ‹b- ‹b- ‹b- ‹b- ‹b- ‹b-½‹bš?bš? ‹b- ‹b- ‹b- ‹b- ‹b- ‹b- ‹ b-½*‹!f.Ć@fBĆ@fĆ@f€Q@fą?g€V@&¾ Œ^^KŒeć‚ˆäŒS½0Œb°t@b e@bĄc@bPt@b e@b€c@b@ Œ b-½Œb@b@b@ Œb- Œb- Œb- Œb- Œb- Œb- Œb-½$Œb@bš?b@b@b@ Œb- Œb- Œb- Œ b-½$Œ!f.Ć@fĆ@fGĆ@f€f@f @% Œ&g-¾ ^^Kh¬•zŽ{’¬½0b€i@bĄ[@b@W@bi@b@[@bĄV@b@  b-½b@b@b@ b- b- b- b- b- b- b-~ bš? b-~ bš? b- b- b- b- b-  b-½$!f€X@f.Ć@fĆ@fš?f€f@% &g-¾ Ž^^KŽh‚ŽR‘ŗ½*ŽbĄ_@bO@b@P@b@_@bN@b@P@ Ž b- Ž b- Žb-½Žb@b@ Žb- Žb- Žb- Žb- Žb- Žb- Žb-½$Žb@bš?bš?b@b@ Žb- Žb- Žb- Ž b-½$Ž!f8Ć@fčĀ@fY@f`s@f@% Ž&g-¾ ^^Ke‰ŗ‚ˆäŒS½0bP{@bl@b j@b`z@b@k@b€i@b@  b-½$b@b@b@bš?b@ b-~ b@ b- b- b-½b@b@bš?bš? b-~ bš? b- b-  b-½*!fŽĀ@fĆ@f¶Ā@f€f@fąp@g€V@&¾ ^^KhŽRƒm“ą’¬½0b°r@b@b@b c@br@bĄa@b`b@b@  b-½$b@b@b@bš?bš? b-~ bš? b- b- b-½b@b@bš? b- b- b- b- b-  b-½*!fćĀ@fĆ@fÅĀ@f@e@fąp@g€Q@&¾ ‘^^K‘h–Ų“‡•½‘ŗ½0‘bĄS@b€D@bC@bĄR@b€C@bB@bš? ‘ b-½‘bš?b@b@ ‘b-~ ‘bš? ‘b-~ ‘bš? ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘b- ‘ b-½‘!f‰Ā@f“Ā@fĀ@f@$‘%fš™™™™™@ ‘&g-¾ ’^^K’h –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½0’b€M@b€B@b6@bM@b€B@b5@bš? ’ b-~ ’bš? ’b- ’b- ’b- ’b- ’b- ’b- ’b- ’b- ’b-½’b@b@ ’b-~ ’bš? ’b-~ ’bš? ’b- ’b- ’ b-½’!f3Ć@fY@fąW@f@e@$ ’%f-~ ’&g@¾ “^^K“eć…“ąŒS½`“bŒ@b0}@bšz@b‹@bą{@b z@b(@b@b@b1@b&@b@b@b@b@ “b- “b- “b-½*“b@bš?bš?b @b@bš? “b- “b- “ b-½*“!fŹĀ@fąW@f@X@f€q@f`x@gd@&¾ ”^^K”hMBV’¬½0”b€[@b€I@b€M@b[@b€I@b€L@bš? ” b-½”bš?bš? ”b-~ ”bš? ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ”b- ” b-½”!f.Ć@fY@fŽĀ@f€V@$ ”%f-~ ”&g@e@¾ •^^K•h–L–ģ’¬½*•b€e@bW@bT@be@b€V@b€S@ • b- • b- •b-½*•b@bš?bš?b@bš?bš? •b- •b- •b- •b- •b- •b-½•b@b@ •b- •b- •b- • b-½•!fĆ@fĆ@f`X@#•$fffffff@½•%f t@g@`@&¾ –^^K–hM”Z’¬½T–b`g@bĄV@bX@bĄe@bĄT@bĄV@b@b@b@b @b@b@bš? –b-~ –bš? –b- –b- –b-½–bš?bš? –b-½–b@b@ –b- –b- –b- – b-½–!f@W@fŠĮ@f„Ā@f€@$–%fš™™™™™!@~ –&g@j@¾ —^^K—h–“—ē‘ŗ —b- —b- —b- — b- — b- — b- — b- — b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- —b- — b- —!f- —"f- —#f- —$f- —%f- —&g-¾ ˜^^K˜hŽO…‘ŗ½Z˜b`h@b@X@b€X@bąf@bV@bĄW@b@b@bš?b@b@b@bš?bš? ˜b- ˜b- ˜b- ˜b- ˜b- ˜b- ˜b-½˜b@b@ ˜b- ˜b- ˜b- ˜ b-½˜!fRĀ@f·Į@fķĀ@#˜$fffffff@½˜%f`ƒ@g@&¾ ™^^K™hŒĖ‰B‘ŗ½0™b€T@bF@bC@bT@b€E@b€B@bš? ™ b-~ ™bš? ™b- ™b- ™b-½™bš?bš? ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™b- ™ b-½™!fĆ@fĆ@fĆ@# ™$f- ™%f- ™&g-¾ š^^Kšh‹S–³—¢‘ŗ½*šbF@b9@b3@bF@b9@b3@ š b- š b- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- šb- š b-½š!fY@fY@fY@# š$f- š%f- š&g-¾ ›^^K›h¬ģ‘ŗ½*›bP@b€E@b5@b€O@bE@b5@ › b- › b- ›b-½›bš?bš? ›b- ›b- ›b- ›b- ›b- ›b- ›b-~ ›bš? ›b-½›bš?bš? ›b-~ ›bš? ›b- ›b- › b-½›!f8Ć@fĆ@fY@f`s@$›%fffffff@~ ›&g~@¾ œ^^Kœh’†š‘ŗ½*œbF@b8@b4@bF@b8@b4@ œ b- œ b- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œb- œ b-½œ!fY@fY@fY@# œ$f- œ%f- œ&g-¾ ^^Ke‰ŗ…“ąŒS½6b_@bP@bN@b^@b€N@b€M@bš?bš? b-½$b@bš?bš?bš?bš? b- b- b- b-½b@b@ b-~ b@ b-~ b@ b- b-  b-½*!fčĀ@fĀ@f3Ć@ft@fd@g@&¾ ž^^Kžh–L“c‘ŗ½6žb@V@b€E@bG@b€U@b€D@b€F@bš?bš? žb-½žb@bš?bš? žb- žb- žb- žb- žb- žb-½žbš?bš? žb-~ žbš? žb-~ žbš? žb- žb- ž b-½ž!fŽĀ@fĀ@fĆ@f@u@$ž%fffffff@~ ž&gąz@¾ Ÿ^^K Ÿh‰h‘ŗ½*Ÿb€A@b5@b,@bA@b4@b,@ Ÿ b- Ÿ b- Ÿb- Ÿb- Ÿb- Ÿb-½Ÿbš?bš? Ÿb- Ÿb- Ÿb- Ÿb-½Ÿb@b@ Ÿb-~ Ÿbš? Ÿb-~ Ÿbš? Ÿb- Ÿb- Ÿ b-½Ÿ!f÷Ā@f˜Ā@fY@f r@$ Ÿ%f-~ Ÿ&g0†@×DC3lho‹¤Žœ¤Ń¤Qqamˆyag”š2–kĻiš¦¤hˆ '@¾J VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV&×b]p< V )@$•¶Žš—ń 3ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg]p< V )@$•¶Žš—ń 5ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg=ń’X/ #8X> ¶«" š’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€ČpƤ•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™šž’’’œžŸ ”¢ž’’’¤„¦§Ø©Ŗž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’ż5SummaryInformation(’’’’›DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’£