ŠĻą”±į>ž’ ½ž’’’ž’’’»¼’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą³ Ą ą°\Ą ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą8Ą P@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą¹ń<Ą ˆ@ ąį"8Ą ˆ@ ą¹ń<Ą €€ˆ@ ą8Ą @€P@ ą8Ą @€H@ ą8Ą @€@ ą8Ą €ą³<Ą R€@ ą8Ą €@ą8Ą B€ ą8Ą @€@ą8Ą @€ą8Ą @€ €@ą8Ą ˆ@ ą°<Ą Š€@ ą 8Ą @€ˆ@ ą·#|Ą ąxĄ ąxĄ P@ ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą·#|Ą €€ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ·#|Ą ą ¹ń<Ą ˆ@ ą ° ,Ą ą²<Ą @€I€@ ą8Ą @€I€@ ą8Ą @€J€@ ą8Ą @€ €@ą²<Ą @€I€@ ą8Ą @€A€ ą8Ą @€B€ ą8Ą @€I€@ ą°#<Ą €€ą8Ą @€ €@“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… G#Sheet1 T8Ķ Ÿ=Dęk¦ZąČÖS dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H}   M} $  L} %'  B} ( B Ÿ+(@(((((((i@(i@ (x@ ( (ŃĄK (ŃĄK (ŃĄG(€G(ĄG(Ąt(Ąt(ĄG(((((((((((((A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_199_H06.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH06¾ FFJ¾ FFB•½¬‚U”N¾BBBBB(B Žs’¬‘ŗ•ŹEˆõ”i–{–±ŽŅj[¬ŠwZ]¾ SS¾ SS¾ %}}&¾ BEEEP]^ \‘” _ {•‰’S–@‚É‚ę‚éŽŅ¾ wwwww w ‚»‚Ģ‘¼‚ĢŽŅ¾6 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxd'¾ BEEEP T‹ę•Ŗ¾ `a[ zŽ––±Eˆõ¾ vv v ŠwZ‰h—{Eˆõ¾ vv |Žs’¬‘ŗ”ļŽx•Ł‚Ģ‹³ˆõ¾ vv yŽ––±Eˆõ¾ yy yŠwZ}‘ŠŁŽ––±ˆõ¾ yy y—{ŒģEˆõiŠÅŒģ•w“™j¾ yy u ŠwZ‰h—{Eˆõ¾ vv yŠwZ‹‹H’²—]Ž–ˆõ¾ vv !y—p–±ˆõ¾ "yy# $yŒx”õˆõ@‚»‚Ģ‘¼¾ %v~& 'c‹ę•Ŗ¾ BEEEPY [Œv Z’j Z— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— !RŒv "R’j #R— $RŒv %R’j &b— 'e¾INNgh f(9) f(4) f(5) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(6) f(3) f(3) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'c¾toFFQi •½¬‚T”N“x½TfŲ›@fĄ|@fؔ@f0{@fĄW@f@u@fĄ_@fš?f€_@f?@f @f7@f]@ f-½$f]@fĄU@f@fĄT@f&@ f-½f&@fD@ f-½BfD@f°@f@f`@fšy@f u@f@S@f*@f"@f@&'U •½¬‚T”N“x¾oppnq r(9) r(5) r(4) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(6) r(4) r(2) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(1) r(-) r(1) r(1) r(-) r(1) !r(-) "r(-) #r(-) $r(1) %r(1) &r(-)'s¾GIppnq •½¬‚U”N“x½Trœ@r}@r¤”@rĄz@rW@ru@r`@r@r€_@r?@r,@r1@rĄ]@ r-½$rĄ]@rĄX@r@r€W@r$@ r-½r$@r€B@ r-½Br€B@rĄ@r@r`@rPz@r€u@r@S@r*@r$@r@&'s •½¬‚U”N“x¾BEFFQi f(9) f(5) f(4) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(6) f(4) f(2) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'U¾ FFJ iŽsŒv½0fh‹@f q@fŲ‚@f@k@f€I@fąd@f€J@  f-½$f€J@f&@f @f@f€U@ f-½$f€U@f:@f@f7@f"@ f-½f"@f5@ f-½<f5@f@l@fš?f l@f@l@f@j@f0@fš?fš?% &f- 'UŽsŒv¾FFJi f(5) f(3) f(2) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(3) f(2) f(1) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(-) f(-) f(-) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'U¾ FFJj’·–ģŽs½0fąc@fĄS@fT@f€J@f$@f€E@f@  f-½$f@f@f@f@f8@ f-~ f8@ f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f-½$!f€P@f€O@f@fš?fš?% &f-'V’·–ģŽs¾FFJj f(4) f(2) f(2) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(3) f(2) f(1) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(-) %f(-) &f(-)'V¾ FFJj¼–{Žs½0f@P@f@@f€@@f6@f$@f(@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f&@ f-~ f&@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f@ f-½ f@f6@f6@" #f- $f- %f- &f-'V¼–{Žs¾ FFJjć“cŽs½0fH@f(@fB@f2@f@f(@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f,@ f-½ f,@f@f@fš?# $f- %f- &f-'Vć“cŽs¾ FFJj‰Ŗ’JŽs½f€J@f @f€F@f@  f-½ f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f"@ f-~ f"@ f- f- f- f- f- f-~ f@ f-½f@f4@ f-½ f4@f @f @" #f- $f- %f- &f-'V‰Ŗ’JŽs¾ FFJj”Ń“cŽs½0fU@fB@fH@f4@f@f.@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f"@ f-½f"@f@ f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½ f@f€@@f?@f@# $f- %f- &f-'V”Ń“cŽs¾ FFJjz–KŽs½0f€K@f"@fG@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f-~ fš? f-½fš?f=@ f-½ f=@f@f@" #f- $f- %f- &f-'Vz–KŽs¾ FFJj{āŽs½0f=@f.@f,@f&@fš?f$@f@  f-~ f@ f- f- f-~ fš? f-½fš?f@f@ f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f-½!f&@f&@" #f- $f- %f- &f-'V{āŽs¾ FFJj¬”Žs½fG@f@fD@f@  f-½ f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f;@ f-½ f;@f@f@" #f- $f- %f- &f-'V¬”Žs¾ FFJjˆÉ“ߎs½0f@T@f2@f€O@f*@f@f$@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@fš? f-½fš?fš? f-½fš?f@ f-½*f@f€E@fš?fE@f,@f,@" #f- $f- %f- &f-'VˆÉ“ߎs¾ FFJj‹īƒ–ŖŽs½0f4@f@f*@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-½!f@f@fš?# $f- %f- &f-'V‹īƒ–ŖŽs×D'lA:-& ,*°ĢīCCK‹³¬Ą¤ÆÆĐ (!("(#($(€O%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0(1(2(3(4(5(6(7(8(9(:(;(<(=(>(?(¾ FFJ j’†–ģŽs½* f7@f*@f$@f$@f@f@ f- f- f- f- f- f-~ fš? f-½ fš?fš? f-½ fš?fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f-½ !f$@f$@" #f- $f- %f- &f- 'V’†–ģŽs¾ !FFJ!j‘å’¬Žs½0!fB@f@f?@f@fš?f@f@ ! f-~ !f@ !f- !f- !f-~ !f@ !f-½!f@f@ !f-~ !f@ !f- !f- !f-~ !f@ !f-½!f@f.@ !f-½! f.@f@f@" !#f- !$f- !%f- !&f-!'V‘å’¬Žs¾ "FFJ"j”ŃŽRŽs½0"f9@f"@f0@f @f@f@f@ " f-~ "f@ "f- "f- "f-~ "fš? "f-½"fš?fš? "f-~ "fš? "f- "f- "f- "f- "f- "f-~ "f@ "f-½" f@f@f@" "#f- "$f- "%f- "&f-"'V”ŃŽRŽs¾#ONFFJ#jŠ–ģŽs½0#fM@f@f€J@f"@f@f@f@ # f-~ #f@ #f- #f- #f-~ #f@ #f-~ #f@ #f- #f- #f- #f- #f- #f-~ #f@ #f-½#f@f?@ #f-½# f?@f @f@f@# #$f- #%f- #&f-#'VŠ–ģŽs¾$BEFFQ$j‰–KŽs½$fL@f$@fG@f @ $ f-½$ f @f@ $ f-½$f@f@f@fš? $f- $f- $f-~ $f@ $f-~ $f@ $f- $f- $f-~ $f@ $f-½$f@f:@ $f-½$ f:@f@f@" $#f- $$f- $%f- $&f-$'V‰–KŽs¾ %FFJ%jXūŽs½0%f"@f@f@f@f@f@f@ % f-~ %f@ %f- %f- %f-~ %fš? %f-~ %fš? %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- % f- %!f- %"f- %#f- %$f- %%f- %&f-%'VXūŽs¾ &FFJ&j²‹vŽs½&f>@f@f7@f$@ & f-½& f$@fš? & f-~ &fš? &f- &f- &f-~ &f@ &f-~ &f@ &f- &f- &f- &f- &f- &f- &f- &f- &f-~ &f@ &f-½& f@f&@f@f@# &$f- &%f- &&f-&'V²‹vŽs¾ 'FFQ 'iŒSŒv½T'f،@fąh@fp†@f@j@f€D@f e@fĄR@f@f@R@f4@f@f,@f€@@ 'f-½$'f€@@f@R@f@fĄQ@fš? 'f-½'fš?f0@ 'f-½B'f0@f q@f@fPq@f`h@fĄ`@f€N@f(@f"@f@& ''UŒSŒv¾ (FFJ(k“ģ²‹vŒS½0(f@R@f*@fN@f1@fš?f0@f@ ( f-½(f@f@ (f-~ (f@ (f- (f- (f-~ (f@ (f-~ (f@ (f- (f- (f- (f- (f- (f-~ (f5@ (f-½$( f5@f0@f(@f@fš?$ (%f-~ (&fš?('W“ģ²‹vŒS¾ )FFJ)j‰P“c’¬½)f*@f@f"@f@ ) f-~ ) f@ ) f- ) f- )f-~ )fš? )f-~ )fš? )f- )f- )f-~ )f@ )f-~ )f@ )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- ) f-½)!f@f@" )#f-~ )$fš? )%f-~ )&fš?)'V‰P“c’¬¾ *FFJ*j²‹v’¬½*f*@f@f&@f@ * f-½* f@fš? * f-~ *fš? *f- *f- *f- *f- *f- *f-~ *fš? *f-~ *fš? *f- *f- *f- *f- *f- *f-~ *f@ *f-½* f@f@f@fš?# *$f- *%f- *&f-*'V²‹v’¬¾ +FFJ+j¬ŠC’¬½+f(@f@f$@f@ + f-½+ f@fš? + f-½+fš?fš? +f-~ +fš? +f- +f- +f-~ +fš? +f-~ +fš? +f- +f- +f- +f- +f- +f-~ +f@ +f-½+ f@f@f@" +#f- +$f- +%f- +&f-+'V¬ŠC’¬¾ ,FFJ,jģć‘ŗ½0,f&@fš?f$@f@fš?fš?fš? , f-½,fš?fš? ,f-~ ,fš? ,f- ,f- ,f-~ ,fš? ,f-~ ,fš? ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f-~ ,f@ ,f-½, f@f@! ,"f-~ ,#f@ ,$f- ,%f- ,&f-,'Vģć‘ŗ¾ -FFJ-j“ģ–q‘ŗ½-f@f@f@f@ - f-~ - f@ - f- - f- -f-~ -f@ -f-~ -f@ -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- - f-½-!f@f@" -#f- -$f- -%f- -&f--'V“ģ–q‘ŗ¾ .FFJ.j“ģ‘Š–Ų‘ŗ½.f@fš?f@fš? . f-½. fš?fš? . f-~ .fš? .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f-~ .f@ .f-½. f@fš?fš?" .#f- .$f- .%f- .&f-.'V“ģ‘Š–Ų‘ŗ¾ /FFQ/j–k‘Š–Ų‘ŗ~ /f@ /f-½/f@fš? / f-½/ fš?f@ / f-~ /f@ /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f-~ /fš? /f-½/ fš?fš?! /"f-~ /#fš? /$f- /%f- /&f-/'V–k‘Š–Ų‘ŗ¾ 0FFJ0j”Ŗē•ä‘ŗ½0f @fš?f@fš? 0 f-½0 fš?fš? 0 f-~ 0fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-~ 0fš? 0f-~ 0fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-~ 0f@ 0f-½0 f@fš?fš?" 0#f- 0$f- 0%f- 0&f-0'V”Ŗē•ä‘ŗ¾ 1FFJ1i–k²‹vŒS½01fĄQ@f.@fL@f(@fš?f&@f@ 1 f-½1f@fš? 1f-½1fš?f@ 1f-½1f@f@ 1f-~ 1f@ 1f- 1f- 1f- 1f- 1f- 1f-~ 1f;@ 1f-½1 f;@f.@f,@fš?# 1$f- 1%f- 1&f-1'U–k²‹vŒS¾ 2FFJ2jŒyˆä‘ņ’¬½2f9@f@f3@f@ 2 f-~ 2 f@ 2 f- 2 f- 2f- 2f- 2f- 2f-~ 2fš? 2f-½2fš?f@ 2f-~ 2f@ 2f- 2f- 2f- 2f- 2f- 2f-~ 2f(@ 2f-½2 f(@f@f@" 2#f- 2$f- 2%f- 2&f-2'VŒyˆä‘ņ’¬¾ 3FFJ3j–]ŒŽ’¬½03f(@f@f@f@fš?f@fš? 3 f-~ 3fš? 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f-~ 3f@ 3f-½3 f@f@f@" 3#f- 3$f- 3%f- 3&f-3'V–]ŒŽ’¬¾ 4FFJ4jŒä‘ć“c’¬½4f.@f@f*@f@ 4 f-½4 f@fš? 4 f-~ 4fš? 4f- 4f- 4f-~ 4f@ 4f-~ 4f@ 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f-~ 4f@ 4f-½4 f@f@f@" 4#f- 4$f- 4%f- 4&f-4'VŒä‘ć“c’¬¾ 5FFJ5j—§‰Č’¬½5f$@fš?f"@fš? 5 f-½5 fš?fš? 5 f-~ 5fš? 5f- 5f- 5f-~ 5fš? 5f-½5fš?fš? 5f-~ 5fš? 5f- 5f- 5f- 5f- 5f- 5f-~ 5f@ 5f-½5 f@fš?fš?" 5#f- 5$f- 5%f- 5&f-5'V—§‰Č’¬¾ 6FFJ6jó‰Č‘ŗ½6f@fš?f@fš? 6 f-½6 fš?fš? 6 f-~ 6fš? 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f-~ 6fš? 6f-~ 6fš? 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6 f-½6!fš?fš?" 6#f- 6$f- 6%f- 6&f-6'Vó‰Č‘ŗ¾ 7FFJ7j–kŒä–q‘ŗ~ 7f@ 7f-½7f@fš? 7 f-½7 fš?fš? 7 f-½7fš?fš? 7f-~ 7fš? 7f- 7f- 7f-~ 7fš? 7f-~ 7fš? 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7 f-~ 7!fš? 7"f-~ 7#fš? 7$f- 7%f- 7&f-7'V–kŒä–q‘ŗ¾ 8FFJ8i¬Œ§ŒS½08f€W@f.@fĄS@f1@fš?f0@f@ 8 f-~ 8f@ 8f- 8f- 8f-~ 8f@ 8f-½8f@f.@ 8f-~ 8f.@ 8f- 8f- 8f- 8f- 8f- 8f-~ 8f€B@ 8f-½8 f€B@f0@f,@f@# 8$f- 8%f- 8&f-8'U¬Œ§ŒS¾ 9FFJ9jŠŪŽq’¬½9f,@f@f&@f@ 9 f-½9 f@fš? 9 f-~ 9fš? 9f- 9f- 9f-~ 9f@ 9f-½9f@f@ 9f-~ 9f@ 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9 f-½9!f@f@fš?# 9$f- 9%f- 9&f-9'VŠŪŽq’¬¾ :FFJ:j’·–å’¬½:f @fš?f@fš? : f-½: fš?fš? : f-~ :fš? :f- :f- :f- :f- :f- :f-~ :fš? :f-~ :fš? :f- :f- :f- :f- :f- :f-~ :f@ :f-½: f@fš?fš?" :#f- :$f- :%f- :&f-:'V’·–å’¬¾ ;FFJ;j“Œ•”’¬½;f?@f@f;@f@ ; f-½; f@fš? ; f-~ ;fš? ;f- ;f- ;f-~ ;fš? ;f-½;fš?f@ ;f-~ ;f@ ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f-~ ;f1@ ;f-½; f1@f@f@" ;#f- ;$f- ;%f- ;&f-;'V“Œ•”’¬¾ <FFJ<j^“c’¬½<f7@f@f3@f@ < f-~ < f@ < f- < f- <f- <f- <f- <f- <f- <f- <f-~ <f@ <f-~ <f@ <f- <f- <f- <f- <f- <f-~ <f$@ <f-½< f$@f@f@" <#f- <$f- <%f- <&f-<'V^“c’¬¾ =FFJ=j•Ī‘ŗ½=f@fš?f@fš? = f-½= fš?fš? = f-~ =fš? =f- =f- =f- =f- =f- =f-~ =fš? =f-~ =fš? =f- =f- =f- =f- =f- =f-~ =f@ =f-½= f@fš?fš?" =#f- =$f- =%f- =&f-='V•Ī‘ŗ¾ >FFJ>j˜a“c‘ŗ½$>f@f@fš?fš?fš? > f- > f- > f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f-~ >fš? >f-~ >fš? >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- > f-½>!fš?fš?" >#f- >$f- >%f- >&f->'V˜a“c‘ŗ¾ ?FFJ?jĀ–Ų‘ŗ~ ?f @ ?f-½?f @fš? ? f-½? fš?f@ ? f-~ ?f@ ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f-~ ?fš? ?f-~ ?fš? ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f-~ ?f@ ?f-½? f@fš?! ?"f-~ ?#fš? ?$f- ?%f- ?&f-?'VĀ–Ų‘ŗ×Dä9l·«Æ¬±½½3¦Ņ½Ą·ĪĘŻČ¢Č±ČĄŹßØæÄĄČÄĘ@(A(B(C(D(E(F(G(H(I(J(K(L(M(N(O(P(Q(€OR(S(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @FFJ@iz–KŒS½0@f€B@f@f?@f"@fš?f @f@ @ f-~ @f@ @f- @f- @f-~ @f@ @f-~ @f@ @f- @f- @f- @f- @f- @f-~ @fš? @f-½@fš?f0@ @f-½@ f0@f@f@" @#f-½@$fš?fš?% @&f-@'Uz–KŒS¾ AFFJAj‰ŗz–K’¬½0Af@fš?f@f@fš?f@f@ A f-~ Af@ Af- Af- Af-~ Af@ Af-~ Af@ Af- Af- Af- Af- Af- Af- Af- Af- Af- Af- Af- A f- A!f- A"f- A#f- A$f- A%f- A&f-A'V‰ŗz–K’¬¾ BNNJBj•xŽmŒ©’¬½Bf6@f@f3@f@ B f-~ B f@ B f- B f- Bf- Bf- Bf- Bf-~ Bfš? Bf-~ Bfš? Bf- Bf- Bf- Bf- Bf- Bf-~ Bfš? Bf-½Bfš?f(@ Bf-½B f(@f@f@" B#f- B$f- B%f- B&f-B'V•xŽmŒ©’¬¾ CNNJ CjŒ“‘ŗ½Cf @f@f@fš? C f-½C fš?fš? C f-~ Cfš? Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf-~ Cf@ Cf-½C f@fš?fš?" C#f-½C$fš?fš?% C&f- C'VŒ“‘ŗ¾ DNNJDkćˆÉ“ߌS½0Df@Z@f4@f@U@f4@f@f0@f@ D f-½$Df@f@fš?fš?f @ Df-½Df @f@fš?f@ Df- Df- Df-~ Df"@ Df-½Df"@fB@ Df-½D fB@f2@f,@f@# D$f- D%f- D&f-D'WćˆÉ“ߌS¾ ENNJEj‚‰“’¬½*Ef@fš?f@f@fš?fš? E f- E f- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef-~ Efš? Ef-~ Efš? Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- E f-~ E!f@ E"f-~ E#f@ E$f- E%f- E&f-E'V‚‰“’¬¾ FNNJFj’C–ģ’¬½0Ff=@f@f7@f@fš?f@fš? F f-~ Ffš? Ff- Ff- Ff-~ Ff@ Ff-½Ff@f@ Ff-~ Ff@ Ff- Ff- Ff-~ Ff@ Ff-½Ff@f"@ Ff-½F f"@f@f@" F#f- F$f- F%f- F&f-F'V’C–ģ’¬¾ GNNJGj–„—Ö’¬½Gf€@@f@f;@f@ G f-½G f@fš? G f-~ Gfš? Gf- Gf- Gf-~ Gf@ Gf-½Gf@f@fš?fš? Gf- Gf- Gf-~ Gf@ Gf-½Gf@f*@ Gf-½G f*@f@f@" G#f- G$f- G%f- G&f-G'V–„—Ö’¬¾ HNNJHj”Ń“‡’¬½0Hf"@f@f@f@fš?fš?fš? H f-~ Hfš? Hf- Hf- Hf-~ Hfš? Hf-~ Hfš? Hf- Hf- Hf- Hf- Hf- Hf-~ Hfš? Hf-½Hfš?f@ Hf-½H f@f@fš?fš?# H$f- H%f- H&f-H'V”Ń“‡’¬¾ INNJIj“ģ–„—Ö‘ŗ½$If(@fš?f&@fš?fš? I f-~ I fš? I f-~ Ifš? If- If- If-~ Ifš? If-~ Ifš? If- If- If- If- If- If- If- If- If-~ If @ If-½I f @fš?! I"f-~ I#fš? I$f- I%f- I&f-I'V“ģ–„—Ö‘ŗ¾ JNNJJj’†ģ‘ŗ½Jf@f@f@f@ J f-~ J f@ J f- J f- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf-~ Jfš? Jf-~ Jfš? Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- J f-½J!f@f@" J#f- J$f- J%f- J&f-J'V’†ģ‘ŗ¾ KNNJKj’·’J‘ŗ½Kf@f@fš?fš? K f-~ K fš? K f- K f- Kf-½Kfš?fš? Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- K f-½K!fš?fš?" K#f- K$f- K%f- K&f-K'V’·’J‘ŗ¾ LNNQLj‹{“c‘ŗ~ Lf"@ Lf-½Lf"@f@ L f-½L f@fš? L f-½Lfš?fš? Lf-½Lfš?fš? Lf-~ Lfš? Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf-~ Lf@ Lf-~ L f@ L!f- L"f- L#f- L$f- L%f- L&f-L'V‹{“c‘ŗ¾ MNNJMi‰ŗˆÉ“ߌS½HMf@^@f3@f€Y@f@@f@f:@f.@fš?f,@fš?fš? Mf-~ Mfš? Mf-½Mfš?f@fš?f@ Mf- Mf- Mf-~ Mf@ Mf-½<Mf@f€C@fš?fC@f:@f @f2@fš?fš?% M&f-M'U‰ŗˆÉ“ߌS¾ NNNJNj¼ģ’¬½0Nf2@f@f.@f@f@fš?f@ N f-~ Nf@ Nf- Nf- Nf- Nf- Nf- Nf-~ Nfš? Nf-~ Nfš? Nf- Nf- Nf-~ Nf@ Nf-½Nf@f@ Nf-½N f@f@fš?f@# N$f- N%f- N&f-N'V¼ģ’¬¾ ONNJOj‚X’¬½Of@f@f@f@ O f-½O f@fš? O f-~ Ofš? Of- Of- Of- Of- Of- Of-~ Ofš? Of-~ Ofš? Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- O f-½O!f@f@" O#f- O$f- O%f- O&f-O'V‚X’¬¾PONNNJPjˆ¢“ģ’¬½Pf*@f@f&@f@ P f-½P f@fš? P f-~ Pfš? Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf-~ Pf@ Pf-½P f@f@f@f@# P$f- P%f- P&f-P'Vˆ¢“ģ’¬¾QBENNJQj““ą˜H‘ŗ~ Qf@ Qf-½Qf@fš? Q f-½Q fš?fš? Q f-~ Qfš? Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf- Qf-~ Qfš? Qf-½Q fš?fš?! Q"f-~ Q#fš? Q$f- Q%f- Q&f-Q'V““ą˜H‘ŗ¾ RNNJRjˆ¢’q‘ŗ½0Rf*@f@f&@f@fš?f@fš? R f-~ Rfš? Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf-½Rf@fš?f@f@! R"f-~ R#f@ R$f- R%f- R&f-R'Vˆ¢’q‘ŗ¾ SNNJSj˜Q‡‘ŗ~ Sf@ Sf-½Sf@fš? S f-½S fš?fš? S f-~ Sfš? Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf-~ Sf@ Sf-½S f@fš?! S"f-~ S#fš? S$f- S%f- S&f-S'V˜Q‡‘ŗ¾ TNNJTj•½’J‘ŗ~ Tf@ Tf-½Tf@fš? T f-½T fš?fš? T f-~ Tfš? Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf-~ Tfš? Tf-~ T fš? T!f- T"f- T#f- T$f- T%f- T&f-T'V•½’J‘ŗ¾ UNNJUjŖ‰H‘ŗ½Uf@f@f@fš? U f-½U fš?fš?fš? Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf-~ Ufš? Uf-½U fš?fš?fš?" U#f- U$f- U%f- U&f-U'VŖ‰H‘ŗ¾ VNNJVj‰ŗžŠ‘ŗ½Vf@fš?f@fš? V f-½V fš?fš? V f-~ Vfš? Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf-~ Vf@ Vf-½V f@fš?fš?" V#f- V$f- V%f- V&f-V'V‰ŗžŠ‘ŗ¾ WNNQWj”„–Ų‘ŗ½$Wf@fš?f@fš?fš? W f-~ W f@ W f-~ Wf@ Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- W f- W!f- W"f- W#f- W$f- W%f- W&f-W'V”„–Ų‘ŗ¾ XNNJXj“V—“‘ŗ½*Xf @f@f@f@fš?fš? X f- X f- Xf-½Xfš?fš? Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf-~ Xf@ Xf-½X f@fš?! X"f-~ X#fš? X$f- X%f- X&f-X'V“V—“‘ŗ¾ YNNJYj‘וŒ‘ŗ~ Yf$@ Yf-½Yf$@f@ Y f-½Y f@fš? Y f-~ Yfš? Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf-~ Yfš? Yf-½Yfš?f@ Yf-½Y f@f@! Y"f-~ Y#f@ Y$f- Y%f- Y&f-Y'V‘וŒ‘ŗ¾ ZNNJZj‹Ŗ–Ų‘ŗ½0Zf(@f@f"@f@fš?fš?fš? Z f-~ Zfš? Zf- Zf- Zf-~ Zfš? Zf-½Zfš?fš?fš? Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf-~ Zf@ Zf-½Z f@f@fš?fš?# Z$f- Z%f- Z&f-Z'V‹Ŗ–Ų‘ŗ¾ [NNJ[j–L‹u‘ŗ~ [f@ [f-½[f@f@ [ f-½[ f@fš? [ f-~ [fš? [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f- [ f-~ [!f@ ["f-~ [#f@ [$f- [%f- [&f-['V–L‹u‘ŗ¾ \NNJ\j‘厭‘ŗ~ \f@ \f-½\f@fš? \ f-~ \ fš? \ f- \ f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f-~ \f@ \f-½\ f@fš?! \"f-~ \#fš? \$f- \%f- \&f-\'V‘厭‘ŗ¾ ]NNJ ]jć‘ŗ½]f@fš?f@fš? ] f-~ ] fš? ] f- ] f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f-~ ]fš? ]f-½] fš?fš?! ]"f-½]#fš?fš?fš?% ]&f- ]'Vć‘ŗ¾ ^NNJ^j“ģM”Z‘ŗ~ ^f@ ^f-½^f@fš? ^ f-~ ^ fš? ^ f- ^ f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^ f-~ ^!fš? ^"f-~ ^#fš? ^$f- ^%f- ^&f-^'V“ģM”Z‘ŗ¾ _NNQ_i–Ų‘]ŒS½0_fY@f2@f€T@f5@f$@f&@f @ _ f-½_f @f@ _f-½_f@f@ _f-½_f@f@ _f-~ _f@ _f- _f- _f-~ _fš? _f-½B_fš?f€B@fš?fB@f5@f@f1@f@f@fš?&_'U–Ų‘]ŒS×D:l«ĮČŗ~Å«­ØĪĪČÕ]ØŹæįŖŁŻŗĀŹ»Õ ŻŻ¾å`(a(b(c(d(e(f(g(h(i(j(k(l(m(n(o(p(q(r(s(t(u(v(w(x(y(z({(|(}(~((¾ `NNJ`j –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½*`f2@fš?f1@f@fš?f@ ` f- ` f- `f-~ `fš? `f-½`fš?fš? `f-½`fš?fš? `f-~ `fš? `f- `f- `f-~ `fš? `f-½`fš?f @ `f-½` f @f@! `"f-~ `#f@ `$f- `%f- `&f-`'V –Ų‘]•Ÿ“‡’¬¾ aNNJajć¼’¬½af(@f@f$@f@ a f-½a f@fš? a f-½afš?fš? af-½afš?fš? af-½afš?fš? af-~ afš? af- af- af- af- af- af-½*af@fš?f@f@fš?fš?# a$f- a%f- a&f-a'Vć¼’¬¾ bNNJbj“ģ–Ų‘]’¬½*bf0@f@f*@f@f@f@ b f- b f- bf- bf- bf- bf-~ bfš? bf-~ bfš? bf- bf- bf- bf- bf- bf- bf- bf- bf-~ bf@ bf-½b f@f@fš?f@# b$f- b%f- b&f-b'V“ģ–Ų‘]’¬¾ cNNJcj“čģ‘ŗ½0cf@fš?f@f@fš?fš?fš? c f-~ cfš? cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- c f-~ c!f@ c"f-~ c#f@ c$f- c%f- c&f-c'V“čģ‘ŗ¾ dNNJdj–Ų‘c‘ŗ½$df@f@fš?fš?fš? d f-~ d fš? d f-~ dfš? df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- d f-½d!fš?fš?" d#f- d$f- d%f- d&f-d'V–Ų‘c‘ŗ¾ eNNQej“ś‹`‘ŗ½$ef@fš?f@fš?fš? e f-~ e fš? e f-~ efš? ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef-~ ef@ ef-½e f@fš?! e"f-~ e#fš? e$f- e%f- e&f-e'V“ś‹`‘ŗ¾ fNNJfjŠJ“c‘ŗ½$ff@fš?f@fš?fš? f f-~ f fš? f f-~ ffš? ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff-~ ff@ ff-½f f@fš?! f"f-~ f#fš? f$f- f%f- f&f-f'VŠJ“c‘ŗ¾ gNNJgjŽOŠx‘ŗ~ gf@ gf-½gf@fš? g f-~ g fš? g f- g f- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- g f-~ g!fš? g"f-~ g#fš? g$f- g%f- g&f-g'VŽOŠx‘ŗ¾ hNNQhj‰¤‘ź‘ŗ½$hf@fš?f@fš?fš? h f-~ h f@ h f-~ hf@ hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf-~ hf@ hf-½h f@fš?! h"f-~ h#fš? h$f- h%f- h&f-h'V‰¤‘ź‘ŗ¾ iNNJij‘åŒK‘ŗ½*if3@f@f.@f@fš?f@ i f- i f- if- if- if- if- if- if- if-~ ifš? if-~ ifš? if- if- if- if- if- if-~ if @ if-½i f @f@! i"f-½i#f@f@f@fš?&i'V‘åŒK‘ŗ¾ jNNJjjŽRŒū‘ŗ½0jf @f@f@f@fš?fš?fš? j f-~ jfš? jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf-~ jf@ jf-½j f@f@fš?fš?# j$f- j%f- j&f-j'VŽRŒū‘ŗ¾ kNNQki“Œ’}–€ŒS½0kfQ@f.@f€J@f.@f@f$@f @ k f-½kf @fš? kf-½kfš?fš? kf-½kfš?f@ kf-~ kf@ kf- kf- kf- kf- kf- kf-~ kf6@ kf-½k f6@f,@f$@f@# k$f- k%f- k&f-k'U“Œ’}–€ŒS¾ lNNJlj–¾‰Č’¬½0lf@f@f@f@fš?fš?fš? l f-~ lfš? lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- lf- l f-½l!f@f@" l#f- l$f- l%f- l&f-l'V–¾‰Č’¬¾ mNNJmj”g“c’¬½$mf@f@f@fš?fš? m f-~ m fš? m f-½mfš?fš? mf-½mfš?fš? mf-½mfš?fš? mf-~ mfš? mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- m f-½m!fš?fš?" m#f- m$f- m%f- m&f-m'V”g“c’¬¾ nNNQnjŽl‰ź‘ŗ½0nf1@f@f(@f@f@f@fš? n f-~ nfš? nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf-~ nf @ nf-½n f @f@f@fš?# n$f- n%f- n&f-n'VŽl‰ź‘ŗ¾ oNNJoj–{é‘ŗ½of@fš?f@fš? o f-~ o fš? o f- o f- of- of- of- of- of- of- of-~ ofš? of-~ ofš? of- of- of- of- of- of- of- of- o f-½o!fš?fš?" o#f- o$f- o%f- o&f-o'V–{é‘ŗ¾ pNNJpjā–k‘ŗ~ pf@ pf-½pf@fš? p f-½p fš?fš? p f-~ pfš? pf- pf- pf- pf- pf- pf-~ pfš? pf-~ pfš? pf- pf- pf- pf- pf- pf-~ pf@ pf-½p f@fš?! p"f-~ p#fš? p$f- p%f- p&f-p'Vā–k‘ŗ¾ qNNJqj–ƒŃ‘ŗ½qf @fš?f@f@ q f-½q f@fš? q f-~ qfš? qf- qf- qf- qf- qf- qf-~ qfš? qf-~ qfš? qf- qf- qf- qf- qf- qf-~ qf@ qf-½q f@fš?fš?" q#f- q$f- q%f- q&f-q'V–ƒŃ‘ŗ¾ rNNQrjāˆä‘ŗ½$rf@f@f@fš?fš? r f-~ r fš? r f-~ rfš? rf- rf- rf- rf- rf- rf-~ rfš? rf-~ rfš? rf- rf- rf- rf- rf- rf-~ rf@ rf-½r f@fš?fš?" r#f- r$f- r%f- r&f-r'Vāˆä‘ŗ¾ sNNJsj¶ā‘ŗ~ sf@ sf-½sf@fš? s f-~ s fš? s f- s f- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- sf- s f-~ s!fš? s"f-~ s#fš? s$f- s%f- s&f-s'V¶ā‘ŗ¾ tNNJtjŽRŒ`‘ŗ~ tf @ tf-½tf @fš? t f-½t fš?fš? t f-~ tfš? tf- tf- tf- tf- tf- tf-~ tfš? tf-~ tfš? tf- tf- tf- tf- tf- tf-~ tf@ tf-½t f@fš?! t"f-~ t#fš? t$f- t%f- t&f-t'VŽRŒ`‘ŗ¾ uNNJuj’©“ś‘ŗ½uf@fš?f@fš? u f-½u fš?fš? u f-~ ufš? uf- uf- uf- uf- uf- uf-~ ufš? uf-~ ufš? uf- uf- uf- uf- uf- uf-~ uf@ uf-½u f@fš?fš?" u#f- u$f- u%f- u&f-u'V’©“ś‘ŗ¾ vNNJvk“ģˆĄ“ÜŒS½0vf€O@f1@fG@f(@f@f"@f@ v f-~ vf@ vf- vf- vf-~ vf@ vf-½vf@f&@ vf-~ vf&@ vf- vf- vf-~ vfš? vf-½0vfš?f0@f@f,@f*@f(@fš?# v$f- v%f- v&f-v'W“ģˆĄ“ÜŒS¾ wNNJwj–L‰Č’¬½*wf(@f@f @f@fš?f@ w f- w f- wf- wf- wf- wf-~ wf@ wf-½wf@f@ wf-~ wf@ wf- wf- wf- wf- wf- wf- wf- wf- w f-½w!f@f@" w#f- w$f- w%f- w&f-w'V–L‰Č’¬¾ xNNJxj•ä‚’¬½xf&@f@f @f@ x f-~ x f@ x f- x f- xf- xf- xf- xf-~ xfš? xf-½xfš?f@ xf-~ xf@ xf- xf- xf- xf- xf- xf- xf- xf- x f-½x!f@f@fš?# x$f- x%f- x&f-x'V•ä‚’¬¾ yNNJyj“Žģ‘ŗ½yf@fš?f@fš? y f-½y fš?fš? y f-~ yfš? yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf-~ yf@ yf-½y f@fš?fš?" y#f- y$f- y%f- y&f-y'V“Žģ‘ŗ¾ zNNJzjˆĄ“Ü‘ŗ½0zf(@f@f"@f@fš?fš?fš? z f-~ zfš? zf- zf- zf- zf- zf- zf-~ zf@ zf-~ zf@ zf- zf- zf-~ zfš? zf-½zfš?f@ zf-½z f@f@f@" z#f- z$f- z%f- z&f-z'VˆĄ“Ü‘ŗ¾ {NNJ{jˆ²ģ‘ŗ½${f@f@f@fš?fš? { f-~ { fš? { f-~ {fš? {f- {f- {f-~ {fš? {f-½{fš?fš? {f-~ {fš? {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- { f-½{!fš?fš?" {#f- {$f- {%f- {&f-{'Vˆ²ģ‘ŗ¾ |NNQ|jŽO‹½‘ŗ½|f$@f@f@fš? | f-~ | fš? | f- | f- |f- |f- |f- |f-~ |fš? |f-½|fš?fš? |f-~ |fš? |f- |f- |f- |f- |f- |f-½$|f@f@f@fš?fš?" |#f- |$f- |%f- |&f-|'VŽO‹½‘ŗ¾ }NNJ}j–x‹ą‘ŗ½}f @fš?f@fš? } f-½} fš?fš? } f-~ }fš? }f- }f- }f- }f- }f- }f-~ }fš? }f-~ }fš? }f- }f- }f- }f- }f- }f-~ }f@ }f-½} f@fš?fš?" }#f- }$f- }%f- }&f-}'V–x‹ą‘ŗ¾ ~NNJ~i–kˆĄ“ÜŒS½0~f€E@f(@f?@f$@f@f@f@ ~ f-½~f@f@f@f@ ~f- ~f- ~f-~ ~f@ ~f-~ ~f@ ~f- ~f- ~f-~ ~fš? ~f-½~fš?f"@ ~f-½~ f"@f$@f@f@# ~$f- ~%f- ~&f-~'U–kˆĄ“ÜŒS¾ NNJj’r“c’¬½f @f@f@f@  f-½ f@fš?  f-½fš?fš?fš? f- f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-½!f@fš?fš?# $f- %f- &f-'V’r“c’¬×D&:l½ ¶½ĘČČįČ®Ŗ¢·ŗŖĪŪÄĀįŪÄ—»ĆĀÆĵę€((‚(ƒ(„(…(†(‡(ˆ(‰(Š(‹(Œ((Ž((+‘+’+“+”+•+–+—+˜+™+š+›+œ++ž+ ¾ €NNJ€j¼ģ‘ŗ½$€f@f@fš?fš?fš? € f- € f- € f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f-~ €fš? €f-~ €fš? €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- € f-½€!fš?fš?" €#f- €$f- €%f- €&f-€'V¼ģ‘ŗ¾ NNJj”Ŗā‘ŗ½$f@fš?f@fš?fš?  f-~  fš?  f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f-~ !fš? "f-~ #fš? $f- %f- &f-'V”Ŗā‘ŗ¾ ‚NNJ‚j”ü–ƒ‘ŗ½‚f@fš?f@fš? ‚ f-½‚ fš?fš? ‚ f-~ ‚fš? ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f-~ ‚f@ ‚f-½‚ f@fš?fš?" ‚#f- ‚$f- ‚%f- ‚&f-‚'V”ü–ƒ‘ŗ¾ ƒNNJƒj”’”n‘ŗ½ƒf$@f@f @f@ ƒ f-½ƒ f@fš? ƒ f-½ƒfš?f@ ƒf-~ ƒf@ ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf-~ ƒfš? ƒf-½ƒfš?f@ ƒf-½ƒ f@f@f@" ƒ#f- ƒ$f- ƒ%f- ƒ&f-ƒ'V”’”n‘ŗ¾ „NNJ„j¬’J‘ŗ½0„f,@f@f$@f@fš?f@fš? „ f-½„fš?fš?fš? „f- „f- „f- „f-~ „fš? „f-~ „fš? „f- „f- „f- „f- „f- „f-~ „f@ „f-½„ f@f@f@fš?# „$f- „%f- „&f-„'V¬’J‘ŗ¾ …NNJ…iX‹‰ŒS½…f@fš?f@f@ … f-~ … f@ … f- … f- …f- …f- …f- …f-~ …fš? …f-~ …fš? …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- …f- … f-½…!fš?fš?" …#f- …$f- …%f- …&f-…'UX‹‰ŒS¾ †NNJ†jćŽR“c’¬½†f@fš?f@f@ † f-~ † f@ † f- † f- †f- †f- †f- †f-~ †fš? †f-~ †fš? †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- † f-½†!fš?fš?" †#f- †$f- †%f- †&f-†'VćŽR“c’¬¾ ‡NNJ‡j‘å‰Ŗ‘ŗ~ ‡fš? ‡f-½‡fš?fš? ‡ f-~ ‡ fš? ‡ f- ‡ f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡ f- ‡!f- ‡"f- ‡#f- ‡$f- ‡%f- ‡&f-‡'V‘å‰Ŗ‘ŗ¾ ˆNNJˆiū‰ČŒS½*ˆf3@f@f(@f@fš?f@ ˆ f- ˆ f- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf-~ ˆf@ ˆf-~ ˆf@ ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆ f-½ˆ!f@f@" ˆ#f- ˆ$f- ˆ%f- ˆ&f-ˆ'Uū‰ČŒS¾ ‰NNJ‰jāé’¬½*‰f"@f@f@f@fš?f@ ‰ f- ‰ f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f-~ ‰f@ ‰f-~ ‰f@ ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰ f-½‰!f@f@" ‰#f- ‰$f- ‰%f- ‰&f-‰'Vāé’¬¾ ŠNNJŠjŒĖ‘q’¬½Šf$@f@f@f@ Š f-~ Š f@ Š f- Š f- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf-~ Šf@ Šf-~ Šf@ Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Š f-½Š!f@f@" Š#f- Š$f- Š%f- Š&f-Š'VŒĖ‘q’¬¾ ‹NNJ‹ić‚ˆäŒS½$‹f@f@f@f@f@ ‹ f- ‹ f- ‹ f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f-~ ‹fš? ‹f-½‹fš?fš? ‹f-~ ‹fš? ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹ f-½‹!f@f@" ‹#f- ‹$f- ‹%f- ‹&f-‹'Uć‚ˆäŒS¾ ŒNNJŒj¬•zŽ{’¬½$Œf@f@fš?fš?fš? Œ f- Œ f- Œ f- Œf- Œf- Œf- Œf-~ Œfš? Œf-~ Œfš? Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œ f-½Œ!fš?fš?" Œ#f- Œ$f- Œ%f- Œ&f-Œ'V¬•zŽ{’¬¾ NNJj‚ŽR‘ŗ½$f@f@fš?fš?fš?  f-  f-  f- f- f- f- f- f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!fš?fš?" #f- $f- %f- &f-'V‚ŽR‘ŗ¾ ŽNNJŽi‰ŗ‚ˆäŒS½Žf;@f"@f2@f$@ Ž f-½Ž f$@f@ Ž f-½Žf@fš? Žf-½Žfš?fš? Žf-½Žfš?f@ Žf-½Žf@fš? Žf-~ Žfš? Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Ž f-½Ž!f"@f"@" Ž#f-~ Ž$fš? Ž%f-~ Ž&fš?Ž'U‰ŗ‚ˆäŒS¾ NNJjŽRƒm“ą’¬½f(@f@f @f@  f-½ f@fš?  f-½fš?fš? f-½fš?fš? f-~ fš? f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f-  f-½!f@f@" #f- $f- %f- &f-'VŽRƒm“ą’¬¾ NNJj–Ų“‡•½‘ŗ½f"@f@f@f@  f-~  f@  f-  f- f- f- f- f- f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!f@f@" #f-~ $fš? %f-~ &fš?'V–Ų“‡•½‘ŗ¾ ‘NNJ‘j –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½‘f@f@f@f@ ‘ f-½‘ f@fš? ‘ f-~ ‘fš? ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f-~ ‘fš? ‘f-~ ‘fš? ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘ f-½‘!f@f@" ‘#f- ‘$f- ‘%f- ‘&f-‘'V –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ¾ ’NNJ’ić…“ąŒS½0’fĄQ@f7@fH@f3@f@f1@f@ ’ f-½’f@f@f@fš? ’f- ’f- ’f-~ ’f@ ’f-~ ’f@ ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f-½6’f2@fš?f1@f3@f,@f@f@f@% ’&f-’'Uć…“ąŒS¾ “NNJ“jMBV’¬½0“f&@f@f @f@fš?fš?fš? “ f-~ “fš? “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f- “f-~ “f@ “f-½*“ f@f@fš?fš?fš?fš?% “&f-“'VMBV’¬¾ ”NNJ”j–L–ģ’¬½*”f @f@f@f@fš?f@ ” f- ” f- ”f-½”fš?fš? ”f- ”f- ”f- ”f-~ ”f@ ”f-~ ”f@ ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ” f-~ ”!f@ ”"f-~ ”#f@ ”$f- ”%f- ”&f-”'V–L–ģ’¬¾ •NNJ•jM”Z’¬½•f&@f@f@f@ • f-~ • f@ • f- • f- •f-½•fš?fš? •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- • f-½•!f@f@" •#f- •$f- •%f- •&f-•'VM”Z’¬¾ –NNJ–j–“—ē‘ŗ½–f@fš?f@f@ – f-½– f@fš? – f-~ –fš? –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- – f-½–!f@fš?fš?# –$f- –%f- –&f-–'V–“—ē‘ŗ¾ —NNJ—jŽO…‘ŗ½—f$@f@f@f@ — f-½— f@fš? — f-~ —fš? —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f-½$—f@fš?f@f@f@" —#f- —$f- —%f- —&f-—'VŽO…‘ŗ—*G¾ ˜NNJ˜jŒĖ‰B‘ŗ½˜f@f@f@f@ ˜ f-~ ˜ f@ ˜ f- ˜ f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f-~ ˜f@ ˜f-½˜ f@f@f@" ˜#f- ˜$f- ˜%f- ˜&f-˜'VŒĖ‰B‘ŗ¾ ™NNJ™j‹S–³—¢‘ŗ½™f@fš?f@fš? ™ f-½™ fš?fš? ™ f-~ ™fš? ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f-~ ™f@ ™f-½™ f@fš?fš?" ™#f- ™$f- ™%f- ™&f-™'V‹S–³—¢‘ŗ¾ šNNJšj¬ģ‘ŗ½šf@fš?f@fš? š f-½š fš?fš? š f-½šfš?fš? šf-~ šfš? šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- š f-½š!fš?fš?" š#f- š$f- š%f- š&f-š'V¬ģ‘ŗ¾ ›NNJ›j’†š‘ŗ½›f"@f@f@fš? › f-½› fš?fš? › f-~ ›fš? ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f-~ ›f@ ›f-½› f@fš?! ›"f-½›#fš?f@f@% ›&f-›'V’†š‘ŗ¾ œNNJœi‰ŗ…“ąŒS½6œf,@f@f"@f@fš?f@fš?fš? œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf-~ œf@ œf-½œ f@f@f@f@# œ$f- œ%f- œ&f-œ'U‰ŗ…“ąŒS¾ NNJj–L“c‘ŗ~ f@ f-½f@f@  f-~  f@  f-  f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f-~ !f@ "f-~ #f@ $f- %f- &f-'V–L“c‘ŗ¾ žNNJ žl‰h‘ŗ½6žm$@m@m@m@mš?mš?mš?mš? žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm- žm-~ žm@ žm-½ž m@m@m@" ž#m- ž$m- ž%m- ž&m- ž'X‰h‘ŗ×BĘ8XĘĢĀŗ ĪŅßææĪĘŹĘ¾ĘŌŅ€ ĮČĮ½ĘĘľ¦į=ń’X/ #8X> ¶«" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€Ü«‘•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗž’’’¬­®Æ°±²ž’’’“µ¶·ø¹ŗž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFĄŽÆ‘•Óž’’’Book ’’’’’’’’’’’’}TSummaryInformation(’’’’«DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’³