ŠĻą”±į>ž’ ¾ž’’’ž’’’¼½’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą³ Ą ą°\Ą ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą¹ń<Ą ˆ@ ą¹ń<Ą ˆ@ ąį"8Ą ˆ@ ą¹ń<Ą €€ˆ@ ą8Ą @€ €@ą8Ą ˆ@ ą°<Ą Š€@ ą8Ą @€ˆ@ ą8Ą @€P@ ą³<Ą €@ą8Ą @ą8Ą @€@ ą8Ą @€H@ ą8Ą €@ą8Ą €ą8Ą B€ ą8Ą @€@ą8Ą @€ą·#|Ą ąxĄ ąxĄ P@ ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą·#|Ą €€ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ·#|Ą ą ¹ń<Ą ˆ@ ą ° ,Ą ą²<Ą @€I€@ ą8Ą @€I€@ ą8Ą @€J€@ ą8Ą @€ €@ą²<Ą @€I€@ ą°#<Ą €€ą8Ą @€ €@ą8Ą @€A€ ą8Ą @€B€ ą8Ą @€I€@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… G#Sheet1 T8Ķ  =DėkŪ„śą4 V dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H}   M} $  L} %'  B} ( B  ((@(((((((i@(i@ (x@ ( (ŃĄK (ŃĄK (ŃĄG(€G(ĄG(Ąt(Ąt(ĄG(((((((((((((A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_199_H05.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH05¾ FFJ¾ FFB•½¬‚T”N¾BBBBB(B Žs’¬‘ŗ•ŹEˆõ”i–{–±ŽŅj[¬ŠwZ]¾ SS¾ SS %z i’PˆŹFlj &z¾ BEEEP]a b‘” c }•‰’S–@‚É‚ę‚éŽŅ¾ wwwww w ‚»‚Ģ‘¼‚ĢŽŅ¾6 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxZ'¾ BEEEP ^‹ę•Ŗ¾ de_ |Ž––±Eˆõ¾ vv v ŠwZ‰h—{Eˆõ¾ vv ~Žs’¬‘ŗ”ļŽx•Ł‚Ģ‹³ˆõ¾ vv yŽ––±Eˆõ¾ yy yŠwZ}‘ŠŁŽ––±ˆõ¾ yy y—{ŒģEˆõiŠÅŒģ•w“™j¾ yy u ŠwZ‰h—{Eˆõ¾ vv yŠwZ‹‹H’²—]Ž–ˆõ¾ vv !y—p–±ˆõ¾ "yy# $yŒx”õˆõ@‚»‚Ģ‘¼¾ %v{& 'Y‹ę•Ŗ¾ BEEEP\ _Œv `’j `— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— !RŒv "R’j #R— $RŒv %R’j &X— '[¾INNgh f(9) f(4) f(5) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(6) f(3) f(3) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'Y¾toFFQi •½¬‚S”N“x½Tfț@fš|@fŒ”@fŠz@f€X@f°t@f€_@fš?f@_@f=@f @f5@fĄ]@ f-½$fĄ]@f@V@f@f@U@f0@ f-½f0@fD@ f-½<fD@f°@f@fP@fĄy@fšt@f@S@f&@f&@% &f-'T •½¬‚S”N“x¾oppnq r(9) r(4) r(5) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(c) r(6) r(3) r(3) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(1) r(-) r(1) r(1) r(-) r(1) !r(-) "r(-) #r(-) $r(1) %r(1) &r(-)'s¾GIppnq •½¬‚T”N“x½TrŲ›@rĄ|@rؔ@r0{@rĄW@r@u@rĄ_@rš?r€_@r?@r @r7@r]@ r-½$r]@rĄU@r@rĄT@r&@ r-½r&@rD@ r-½BrD@r°@r@r`@ršy@r u@r@S@r*@r"@r@&'s •½¬‚T”N“x¾BEFFQi f(9) f(4) f(5) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(6) f(3) f(3) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'T¾ FFJ iŽsŒv½TfŠŠ@fŠp@fh‚@fl@fL@fe@fI@fš?f€H@f@fš?f@fĄT@ f-½$fĄT@f3@f@f0@f"@ f-½f"@f7@ f-½f7@f`k@ f-½* f`k@fąk@fąi@f0@fš?fš?% &f- 'TŽsŒv¾FFJi f(5) f(2) f(3) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(3) f(1) f(2) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(-) f(-) f(-) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'T¾ FFJj’·–ģŽs½Tfąc@f@S@f€T@f€K@f&@fF@f@fš?f@f@fš?f@f7@ f-~ f7@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f-½$!f€P@f€O@f@fš?fš?% &f-'U’·–ģŽs¾FFJj f(4) f(2) f(2) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(c) f(3) f(2) f(1) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(-) %f(-) &f(-)'U¾ FFJj¼–{Žs½0f@P@f@@f€@@f6@f$@f(@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f&@ f-~ f&@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f@ f-½ f@f6@f6@" #f- $f- %f- &f-'U¼–{Žs¾ FFJjć“cŽs½0f€I@f&@fD@f2@f@f*@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f0@ f-½ f0@f@f@fš?# $f- %f- &f-'Uć“cŽs¾ FFJj‰Ŗ’JŽs½0fJ@f$@fE@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f"@ f-~ f"@ f- f- f- f- f- f-~ f@ f-½f@f4@ f-½ f4@f @f @" #f- $f- %f- &f-'U‰Ŗ’JŽs¾ FFJj”Ń“cŽs½0f@Q@fA@f€A@f3@f@f,@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f@ f-½f@f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f-½!f?@f=@f@# $f- %f- &f-'U”Ń“cŽs¾ FFJjz–KŽs½0f€K@f"@fG@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f-~ f@ f-½f@f=@ f-½ f=@f@f@" #f- $f- %f- &f-'Uz–KŽs¾ FFJj{āŽs½0f=@f0@f*@f&@f@f"@f@  f-~ f@ f- f- f-~ fš? f-½fš?f@f@ f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f-½!f&@f&@" #f- $f- %f- &f-'U{āŽs¾ FFJj¬”Žs½0fG@f @fC@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f:@ f-½ f:@f@f@" #f- $f- %f- &f-'U¬”Žs¾ FFJjˆÉ“ߎs½0f@S@f.@fO@f,@f@f(@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f-~ fš? f-½fš?f@ f-½f@fD@ f-½ fD@f*@f*@" #f- $f- %f- &f-'UˆÉ“ߎs¾ FFJj‹īƒ–ŖŽs½0f2@f@f(@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f@ f-½f@fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f-½!f@f@fš?# $f- %f- &f-'U‹īƒ–ŖŽs×D'lA:-& ,>°ĢīJCKz³¬ÆŖÆƳ« (!("(#($(€O%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0(1(2(3(4(5(6(7(8(9(:(;(<(=(>(?(¾ FFJ j’†–ģŽs½* f7@f(@f&@f&@f@f"@ f- f- f- f- f- f-~ fš? f-½ fš?fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f-½ !f$@f$@" #f- $f- %f- &f- 'U’†–ģŽs¾ !FFJ!j‘å’¬Žs½0!f€A@f@f=@f@f@f@f@ ! f-~ !f@ !f- !f- !f-~ !f@ !f-½!f@f@ !f-~ !f@ !f- !f- !f-~ !f@ !f-½!f@f.@ !f-½! f.@f@f@" !#f- !$f- !%f- !&f-!'U‘å’¬Žs¾ "FFJ"j”ŃŽRŽs½0"f:@f@f3@f"@f@f@f@ " f-~ "f@ "f- "f- "f-~ "fš? "f-½"fš?fš? "f-~ "fš? "f- "f- "f- "f- "f- "f-~ "f @ "f-½" f @f@f@" "#f- "$f- "%f- "&f-"'U”ŃŽRŽs¾#ONFFJ#jŠ–ģŽs½0#f€M@f@fK@f"@fš?f @f@ # f-~ #f@ #f- #f- #f-~ #f@ #f-~ #f@ #f- #f- #f- #f- #f- #f-~ #f@ #f-½#f@f?@ #f-½# f?@f"@f@f@# #$f- #%f- #&f-#'UŠ–ģŽs¾$BEFFQ$j‰–KŽs½0$fK@f$@fF@f @f@f@f@ $ f-½$f@f@ $f-~ $f@ $f- $f- $f-~ $f@ $f-~ $f@ $f- $f- $f-~ $f@ $f-½$f@f9@ $f-½$ f9@f @f @" $#f- $$f- $%f- $&f-$'U‰–KŽs¾ %FFJ%jXūŽs½0%f$@f@f @f@f@f@f@ % f-~ %f@ %f- %f- %f-~ %fš? %f-~ %fš? %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- % f- %!f- %"f- %#f- %$f- %%f- %&f-%'UXūŽs¾ &FFJ&j²‹vŽs½0&f>@f"@f5@f$@f@f @fš? & f-~ &fš? &f- &f- &f-~ &f@ &f-~ &f@ &f- &f- &f- &f- &f- &f- &f- &f- &f-~ &f@ &f-½& f@f&@f@f@# &$f- &%f- &&f-&'U²‹vŽs¾ 'FFQ 'iŒSŒv½0'fąŒ@fąg@fč†@f`j@f€C@f€e@f@S@ ' f-½$'f@S@f8@f@f1@f€@@ 'f-½$'f€@@fQ@fš?fĄP@f@ 'f-½'f@f1@ 'f-½B'f1@fr@f@f°q@fh@f``@f€N@f(@f @f@& ''TŒSŒv¾ (FFJ(k“ģ²‹vŒS½0(fĄR@f.@fN@f2@f@f0@f@ ( f-½(f@f@fš?f@ (f- (f- (f-~ (f@ (f-~ (f@ (f- (f- (f- (f- (f- (f-~ (f5@ (f-½$( f5@f0@f(@f@fš?$ (%f-~ (&fš?('V“ģ²‹vŒS¾ )FFJ)j‰P“c’¬½)f(@f@f @f@ ) f-~ ) f@ ) f- ) f- )f-~ )fš? )f-~ )fš? )f- )f- )f-~ )f@ )f-~ )f@ )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- ) f-½)!f@f@" )#f- )$f- )%f- )&f-)'U‰P“c’¬¾ *FFJ*j²‹v’¬½*f,@f@f(@f@ * f-½* f@fš? * f-~ *fš? *f- *f- *f- *f- *f- *f-~ *fš? *f-~ *fš? *f- *f- *f- *f- *f- *f-~ *f@ *f-½* f@f@f@fš?# *$f- *%f- *&f-*'U²‹v’¬¾ +FFJ+j¬ŠC’¬½+f.@f@f(@f@ + f-½+ f@fš? + f-½+fš?f@fš?f@ +f- +f- +f-~ +fš? +f-~ +fš? +f- +f- +f- +f- +f- +f-~ +f@ +f-½+ f@f@f@" +#f- +$f- +%f- +&f-+'U¬ŠC’¬¾ ,FFJ,jģć‘ŗ½0,f$@fš?f"@f@fš?fš?fš? , f-~ ,fš? ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f-~ ,fš? ,f-~ ,fš? ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f-~ ,f@ ,f-½, f@f@! ,"f-~ ,#f@ ,$f- ,%f- ,&f-,'Uģć‘ŗ¾ -FFJ-j“ģ–q‘ŗ½*-f@f@f@f@fš?fš? - f- - f- -f-~ -f@ -f-~ -f@ -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- - f-½-!f@f@" -#f- -$f- -%f- -&f--'U“ģ–q‘ŗ¾ .FFJ.j“ģ‘Š–Ų‘ŗ½.f@fš?f@fš? . f-½. fš?fš? . f-~ .fš? .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f-~ .f@ .f-½. f@fš?fš?" .#f- .$f- .%f- .&f-.'U“ģ‘Š–Ų‘ŗ¾ /FFQ/j–k‘Š–Ų‘ŗ~ /f@ /f-½/f@fš? / f-½/ fš?fš? / f-~ /fš? /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f-~ /fš? /f-½/ fš?fš?! /"f-~ /#fš? /$f- /%f- /&f-/'U–k‘Š–Ų‘ŗ¾ 0FFJ0j”Ŗē•ä‘ŗ½0f"@fš?f @fš? 0 f-½0 fš?fš? 0 f-~ 0fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-~ 0fš? 0f-~ 0fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-~ 0f@ 0f-½0 f@fš?fš?" 0#f-~ 0$fš? 0%f-~ 0&fš?0'U”Ŗē•ä‘ŗ¾ 1FFJ1i–k²‹vŒS½01f@R@f.@fM@f*@fš?f(@f@ 1 f-½1f@f@ 1f-½1f@f@ 1f-½1f@f@ 1f-~ 1f@ 1f- 1f- 1f- 1f- 1f- 1f-~ 1f;@ 1f-½1 f;@f.@f,@fš?# 1$f- 1%f- 1&f-1'T–k²‹vŒS¾ 2FFJ2jŒyˆä‘ņ’¬½2f9@f@f3@f@ 2 f-~ 2 f@ 2 f- 2 f- 2f- 2f- 2f- 2f-~ 2fš? 2f-½2fš?f@ 2f-~ 2f@ 2f- 2f- 2f- 2f- 2f- 2f-~ 2f(@ 2f-½2 f(@f@f@" 2#f- 2$f- 2%f- 2&f-2'UŒyˆä‘ņ’¬¾ 3FFJ3j–]ŒŽ’¬½03f*@f@f @f@fš?f@fš? 3 f-½3fš?fš? 3f-~ 3fš? 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f-~ 3f@ 3f-½3 f@f@f@" 3#f- 3$f- 3%f- 3&f-3'U–]ŒŽ’¬¾ 4FFJ4jŒä‘ć“c’¬½4f.@f@f*@f@ 4 f-½4 f@fš? 4 f-~ 4fš? 4f- 4f- 4f-~ 4f@ 4f-~ 4f@ 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f-~ 4f@ 4f-½4 f@f@f@" 4#f- 4$f- 4%f- 4&f-4'UŒä‘ć“c’¬¾ 5FFJ5j—§‰Č’¬½5f$@fš?f"@fš? 5 f-½5 fš?fš? 5 f-~ 5fš? 5f- 5f- 5f-~ 5fš? 5f-½5fš?fš? 5f-~ 5fš? 5f- 5f- 5f- 5f- 5f- 5f-~ 5f@ 5f-½5 f@fš?fš?" 5#f- 5$f- 5%f- 5&f-5'U—§‰Č’¬¾ 6FFJ6jó‰Č‘ŗ½6f@fš?f@fš? 6 f-½6 fš?f@ 6 f-~ 6f@ 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f-~ 6fš? 6f-~ 6fš? 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6 f-½6!fš?fš?" 6#f- 6$f- 6%f- 6&f-6'Uó‰Č‘ŗ¾ 7FFJ7j–kŒä–q‘ŗ~ 7f@ 7f-½7f@fš? 7 f-½7 fš?fš? 7 f-½7fš?fš? 7f-~ 7fš? 7f- 7f- 7f-~ 7fš? 7f-~ 7fš? 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7 f-~ 7!fš? 7"f-~ 7#fš? 7$f- 7%f- 7&f-7'U–kŒä–q‘ŗ¾ 8FFJ8i¬Œ§ŒS½08f@W@f0@f@S@f0@f@f,@f@ 8 f-~ 8f@ 8f- 8f- 8f-~ 8f@ 8f-½8f@f.@ 8f-~ 8f.@ 8f- 8f- 8f- 8f- 8f- 8f-~ 8fB@ 8f-½8 fB@f0@f,@f@# 8$f- 8%f- 8&f-8'T¬Œ§ŒS¾ 9FFJ9jŠŪŽq’¬½09f,@f@f$@f@fš?f@fš? 9 f-~ 9fš? 9f- 9f- 9f-~ 9f@ 9f-½9f@f@ 9f-~ 9f@ 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9 f-½9!f@f@fš?# 9$f- 9%f- 9&f-9'UŠŪŽq’¬¾ :FFJ:j’·–å’¬½:f @fš?f@fš? : f-½: fš?fš? : f-~ :fš? :f- :f- :f- :f- :f- :f-~ :fš? :f-~ :fš? :f- :f- :f- :f- :f- :f-~ :f@ :f-½: f@fš?fš?" :#f- :$f- :%f- :&f-:'U’·–å’¬¾ ;FFJ;j“Œ•”’¬½;f?@f@f;@f@ ; f-½; f@fš? ; f-~ ;fš? ;f- ;f- ;f-~ ;fš? ;f-½;fš?f@ ;f-~ ;f@ ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f-~ ;f1@ ;f-½; f1@f@f@" ;#f- ;$f- ;%f- ;&f-;'U“Œ•”’¬¾ <FFJ<j^“c’¬½<f5@f@f1@f@ < f-~ < f@ < f- < f- <f- <f- <f- <f- <f- <f- <f-~ <f@ <f-~ <f@ <f- <f- <f- <f- <f- <f-~ <f"@ <f-½< f"@f@f@" <#f- <$f- <%f- <&f-<'U^“c’¬¾ =FFJ=j•Ī‘ŗ½=f @fš?f@fš? = f-½= fš?f@ = f-~ =f@ =f- =f- =f- =f- =f- =f-~ =fš? =f-~ =fš? =f- =f- =f- =f- =f- =f-~ =f@ =f-½= f@fš?fš?" =#f- =$f- =%f- =&f-='U•Ī‘ŗ¾ >FFJ>j˜a“c‘ŗ½$>f@f@fš?fš?fš? > f- > f- > f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f-~ >fš? >f-~ >fš? >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- > f-½>!fš?fš?" >#f- >$f- >%f- >&f->'U˜a“c‘ŗ¾ ?FFJ?jĀ–Ų‘ŗ~ ?f @ ?f-½?f @fš? ? f-½? fš?f@ ? f-~ ?f@ ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f-~ ?fš? ?f-~ ?fš? ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f-~ ?f@ ?f-½? f@fš?! ?"f-~ ?#fš? ?$f- ?%f- ?&f-?'UĀ–Ų‘ŗ×DØ9l»«Æ¬Æ½¬D—Š½±»æĘŻŹ¢Č­ČĄŹßØ®ÄĄČÄĘ@(A(B(C(D(E(F(G(H(I(J(K(L(M(N(O(P(Q(R(€OS(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @FFJ@iz–KŒS½@fA@f@f@@f@ @ f-½@ f@f@ @ f-~ @f@ @f- @f- @f-~ @f@ @f-~ @f@ @f- @f- @f- @f- @f- @f-~ @f@ @f-½@f@f0@ @f-½@ f0@f@f@" @#f-~ @$fš? @%f-~ @&fš?@'Tz–KŒS¾ AFFJAj‰ŗz–K’¬~ Af@ Af-½Af@f@ A f-½A f@f@ A f-~ Af@ Af- Af- Af-~ Af@ Af-~ Af@ Af- Af- Af- Af- Af- Af-~ Afš? Af-~ Afš? Af- Af- A f- A!f- A"f- A#f- A$f- A%f- A&f-A'U‰ŗz–K’¬¾ BNNJBj•xŽmŒ©’¬½Bf3@fš?f2@f@ B f-~ B f@ B f- B f- Bf- Bf- Bf- Bf-~ Bfš? Bf-~ Bfš? Bf- Bf- Bf- Bf- Bf- Bf-~ Bfš? Bf-½Bfš?f(@ Bf-½B f(@fš?fš?" B#f- B$f- B%f- B&f-B'U•xŽmŒ©’¬¾ CNNJ CjŒ“‘ŗ½Cf @fš?f@fš? C f-½C fš?fš? C f-~ Cfš? Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf-~ Cf@ Cf-½C f@fš?fš?" C#f-~ C$fš? C%f-~ C&fš? C'UŒ“‘ŗ¾ DNNJDkćˆÉ“ߌS½0Df€Z@f1@f@V@f6@f@f3@f@ D f-½$Df@f@fš?fš?f @ Df-½Df @f@ Df-~ Df@ Df- Df- Df-~ Df"@ Df-½Df"@f€B@ Df-½D f€B@f2@f*@f@# D$f- D%f- D&f-D'VćˆÉ“ߌS¾ ENNJEj‚‰“’¬½*Ef@fš?f@f@fš?f@ E f- E f- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef-~ Efš? Ef-~ Efš? Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- E f-~ E!f@ E"f-~ E#f@ E$f- E%f- E&f-E'U‚‰“’¬¾ FNNJFj’C–ģ’¬½0Ff?@f@f9@f@fš?f@fš? F f-~ Ffš? Ff- Ff- Ff-~ Ff@ Ff-½Ff@f@ Ff-~ Ff@ Ff- Ff- Ff-~ Ff@ Ff-½Ff@f$@ Ff-½F f$@f@f@" F#f- F$f- F%f- F&f-F'U’C–ģ’¬¾ GNNJGj–„—Ö’¬½0Gf€@@f@f;@f@fš?f@fš? G f-~ Gfš? Gf- Gf- Gf-~ Gf@ Gf-½Gf@fš? Gf-~ Gfš? Gf- Gf- Gf-~ Gf@ Gf-½Gf@f*@ Gf-½G f*@f@f@" G#f- G$f- G%f- G&f-G'U–„—Ö’¬¾ HNNJHj”Ń“‡’¬~ Hf"@ Hf-½Hf"@f@ H f-½H f@fš? H f-~ Hfš? Hf- Hf- Hf-~ Hfš? Hf-~ Hfš? Hf- Hf- Hf- Hf- Hf- Hf-~ Hfš? Hf-½Hfš?f@ Hf-½H f@f@! H"f-~ H#f@ H$f- H%f- H&f-H'U”Ń“‡’¬¾ INNJIj“ģ–„—Ö‘ŗ~ If(@ If-½If(@fš? I f-½I fš?fš? I f-~ Ifš? If- If- If-~ Ifš? If-~ Ifš? If- If- If- If- If- If- If- If- If-~ If @ If-½I f @fš?! I"f-~ I#fš? I$f- I%f- I&f-I'U“ģ–„—Ö‘ŗ¾ JNNJJj’†ģ‘ŗ½Jf@f@f@f@ J f-~ J f@ J f- J f- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- J f-½J!f@f@" J#f- J$f- J%f- J&f-J'U’†ģ‘ŗ¾ KNNJKj’·’J‘ŗ½Kf@f@fš?fš? K f-~ K fš? K f- K f- Kf-½Kfš?fš? Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- K f-½K!fš?fš?" K#f- K$f- K%f- K&f-K'U’·’J‘ŗ¾ LNNQLj‹{“c‘ŗ~ Lf @ Lf-½Lf @fš? L f-½L fš?fš? L f-½Lfš?fš? Lf-½Lfš?fš? Lf-~ Lfš? Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf-~ Lf@ Lf-~ L f@ L!f- L"f- L#f- L$f- L%f- L&f-L'U‹{“c‘ŗ¾ MNNJMi‰ŗˆÉ“ߌS½0Mf `@f2@fĄ[@f@@f@f;@f,@ M f-½$Mf,@f@fš?fš?f@ Mf-½$Mf@f@fš?f@fš? Mf-½Mfš?f@ Mf-½<Mf@fF@fš?f€E@f:@f"@f1@fš?fš?% M&f-M'T‰ŗˆÉ“ߌS¾ NNNJNj¼ģ’¬½Nf2@fš?f1@f@ N f-½N f@fš? N f-~ Nfš? Nf- Nf- Nf- Nf- Nf- Nf-~ Nfš? Nf-~ Nfš? Nf- Nf- Nf-~ Nf@ Nf-½Nf@f@ Nf-½N f@f@fš?f@# N$f- N%f- N&f-N'U¼ģ’¬¾ ONNJOj‚X’¬½0Of@f@f@f@fš?fš?fš? O f-~ Ofš? Of- Of- Of- Of- Of- Of-~ Ofš? Of-~ Ofš? Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- O f-½O!f@f@" O#f- O$f- O%f- O&f-O'U‚X’¬¾ PNNJPjˆ¢“ģ’¬½Pf(@f@f$@f@ P f-½P f@fš? P f-~ Pfš? Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf-~ Pf@ Pf-½P f@f@f@f@# P$f- P%f- P&f-P'Uˆ¢“ģ’¬¾QONNNJQjć‹½’¬½Qf(@f@f$@fš? Q f-½Q fš?fš? Q f-½Qfš?fš?fš? Qf-~ Qfš? Qf-½Qfš?fš? Qf-½Qfš?fš? Qf-~ Qfš? Qf- Qf- Qf-~ Qf@ Qf-½Q f@fš?fš?" Q#f- Q$f- Q%f- Q&f-Q'Uć‹½’¬¾RBENNJRj““ą˜H‘ŗ~ Rf@ Rf-½Rf@fš? R f-½R fš?fš? R f-~ Rfš? Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf-~ Rfš? Rf-½R fš?fš?! R"f-~ R#fš? R$f- R%f- R&f-R'U““ą˜H‘ŗ¾ SNNJSjˆ¢’q‘ŗ½Sf*@fš?f(@f@ S f-½S f@fš? S f-~ Sfš? Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf-½Sf@fš?f@f@! S"f-~ S#f@ S$f- S%f- S&f-S'Uˆ¢’q‘ŗ¾ TNNJTj˜Q‡‘ŗ~ Tf@ Tf-½Tf@fš? T f-½T fš?fš? T f-~ Tfš? Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf-~ Tf@ Tf-½T f@fš?! T"f-~ T#fš? T$f- T%f- T&f-T'U˜Q‡‘ŗ¾ UNNJUj•½’J‘ŗ~ Uf@ Uf-½Uf@fš? U f-½U fš?fš? U f-~ Ufš? Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf-~ Ufš? Uf-~ U fš? U!f- U"f- U#f- U$f- U%f- U&f-U'U•½’J‘ŗ¾ VNNJVjŖ‰H‘ŗ½Vf@fš?f@fš? V f-½V fš?fš? V f-~ Vfš? Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf-~ Vfš? Vf-½V fš?fš?fš?" V#f- V$f- V%f- V&f-V'UŖ‰H‘ŗ¾ WNNJWj‰ŗžŠ‘ŗ½Wf@fš?f@fš? W f-½W fš?fš? W f-~ Wfš? Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf-~ Wf@ Wf-½W f@fš?fš?" W#f- W$f- W%f- W&f-W'U‰ŗžŠ‘ŗ¾ XNNQXj”„–Ų‘ŗ½$Xf@fš?fš?fš?fš? X f-~ X fš? X f-~ Xfš? Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- X f- X!f- X"f- X#f- X$f- X%f- X&f-X'U”„–Ų‘ŗ¾ YNNJYj“V—“‘ŗ~ Yf @ Yf-½Yf @f@ Y f-~ Y f@ Y f- Y f- Yf-~ Yfš? Yf-~ Yfš? Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf-~ Yf@ Yf-½Y f@fš?! Y"f-~ Y#fš? Y$f- Y%f- Y&f-Y'U“V—“‘ŗ¾ ZNNJZj‘וŒ‘ŗ~ Zf$@ Zf-½Zf$@f@ Z f-½Z f@fš? Z f-~ Zfš? Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf-~ Zfš? Zf-½Zfš?f@ Zf-½Z f@f@! Z"f-~ Z#f@ Z$f- Z%f- Z&f-Z'U‘וŒ‘ŗ¾ [NNJ[j‹Ŗ–Ų‘ŗ½0[f(@f@f"@f@fš?fš?fš? [ f-~ [fš? [f- [f- [f-~ [fš? [f-½[fš?fš?fš? [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f-~ [f@ [f-½[ f@f@fš?fš?# [$f- [%f- [&f-['U‹Ŗ–Ų‘ŗ¾ \NNJ\j–L‹u‘ŗ~ \f@ \f-½\f@f@ \ f-½\ f@fš? \ f-~ \fš? \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \ f-~ \!f@ \"f-~ \#f@ \$f- \%f- \&f-\'U–L‹u‘ŗ¾ ]NNJ]j‘厭‘ŗ½$]f@fš?f@fš?fš? ] f- ] f- ] f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f-~ ]f@ ]f-½] f@fš?! ]"f-~ ]#fš? ]$f- ]%f- ]&f-]'U‘厭‘ŗ¾ ^NNJ ^jć‘ŗ½^f@fš?f@fš? ^ f-~ ^ fš? ^ f- ^ f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f-~ ^fš? ^f-~ ^ fš? ^!f- ^"f- ^#f-½^$fš?fš?% ^&f- ^'Uć‘ŗ¾ _NNJ_j“ģM”Z‘ŗ½$_f@fš?fš?fš?fš? _ f- _ f- _ f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _ f-~ _!fš? _"f-~ _#fš? _$f- _%f- _&f-_'U“ģM”Z‘ŗ×D×:lĀćČĄÅ««×ßĢČÕS¹¹»“į»ŁŻĀĀŹßÕ ŻĘŹ`(a(b(c(d(e(f(g(h(i(j(k(l(m(n(o(p(q(r(s(t(u(v(w(x(y(z({(|(}(~((¾ `NNQ`i–Ų‘]ŒS½0`f@X@f.@f€T@f5@f @f*@f@ ` f-½`f@f@ `f-½`f@f@ `f-½`f@f@ `f-~ `f@ `f- `f- `f-~ `fš? `f-½B`fš?f€B@fš?fB@f4@f@f1@f@f@fš?&`'T–Ų‘]ŒS¾ aNNJaj –Ų‘]•Ÿ“‡’¬~ af1@ af-½af1@f@ a f-~ a f@ a f- a f- af- af- af- af-~ afš? af-½afš?fš? af-~ afš? af- af- af-~ afš? af-½afš?f @ af-½a f @f@! a"f-~ a#f@ a$f- a%f- a&f-a'U –Ų‘]•Ÿ“‡’¬¾ bNNJbjć¼’¬½bf(@f@f$@f@ b f-½b f@fš? b f-½bfš?fš? bf-½bfš?fš? bf-½bfš?fš? bf-~ bfš? bf- bf- bf- bf- bf- bf-½*bf@fš?f@f@fš?fš?# b$f- b%f- b&f-b'Uć¼’¬¾ cNNJcj“ģ–Ų‘]’¬½*cf0@f@f*@f@f@f@ c f- c f- cf- cf- cf- cf-~ cfš? cf-~ cfš? cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf-~ cf @ cf-½c f @f@fš?f@# c$f- c%f- c&f-c'U“ģ–Ų‘]’¬¾ dNNJdj“čģ‘ŗ½0df@fš?f@f@fš?fš?fš? d f-~ dfš? df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- d f-~ d!f@ d"f-~ d#f@ d$f- d%f- d&f-d'U“čģ‘ŗ¾ eNNJej–Ų‘c‘ŗ½$ef@f@fš?fš?fš? e f-~ e fš? e f-~ efš? ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- e f-½e!fš?fš?" e#f- e$f- e%f- e&f-e'U–Ų‘c‘ŗ¾ fNNQfj“ś‹`‘ŗ½$ff@fš?f@fš?fš? f f-~ f fš? f f-~ ffš? ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff-~ ff@ ff-½f f@fš?! f"f-~ f#fš? f$f- f%f- f&f-f'U“ś‹`‘ŗ¾ gNNJgjŠJ“c‘ŗ½$gf@fš?f@fš?fš? g f-~ g fš? g f-~ gfš? gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf-~ gf@ gf-½g f@fš?! g"f-~ g#fš? g$f- g%f- g&f-g'UŠJ“c‘ŗ¾ hNNJhjŽOŠx‘ŗ~ hf@ hf-½hf@fš? h f-~ h fš? h f- h f- hf-~ hfš? hf-~ hfš? hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- h f-~ h!fš? h"f-~ h#fš? h$f- h%f- h&f-h'UŽOŠx‘ŗ¾ iNNQij‰¤‘ź‘ŗ½$if@fš?f@fš?fš? i f-~ i fš? i f-~ ifš? if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if-~ if@ if-½i f@fš?! i"f-~ i#fš? i$f- i%f- i&f-i'U‰¤‘ź‘ŗ¾ jNNJjj‘åŒK‘ŗ½jf1@f@f,@f@ j f-~ j f@ j f- j f- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf-~ jf@ jf-½j f@f@! j"f-½j#f@f@f@fš?&j'U‘åŒK‘ŗ¾ kNNJkjŽRŒū‘ŗ½0kf @fš?f@f@fš?fš?fš? k f-~ kfš? kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf-~ kf@ kf-½k f@f@! k"f-~ k#f@ k$f- k%f- k&f-k'UŽRŒū‘ŗ¾ lNNQli“Œ’}–€ŒS½0lf€Q@f0@fK@f0@f@f&@f @ l f-½$lf @f@fš?fš?fš? lf-½lfš?f@ lf-~ lf@ lf- lf- lf- lf- lf- lf-~ lf6@ lf-½l f6@f,@f$@f@# l$f- l%f- l&f-l'T“Œ’}–€ŒS¾ mNNJmj–¾‰Č’¬½mf@f@f@f@ m f-½m f@fš? m f-~ mfš? mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- m f-½m!f@f@" m#f- m$f- m%f- m&f-m'U–¾‰Č’¬¾ nNNJnj”g“c’¬½$nf@f@f@fš?fš? n f-~ n fš? n f-½$nfš?f@fš?fš?fš? nf-½nfš?fš? nf-~ nfš? nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- n f-½n!fš?fš?" n#f- n$f- n%f- n&f-n'U”g“c’¬¾ oNNQojŽl‰ź‘ŗ½0of1@f@f(@f@f@f@fš? o f-~ ofš? of- of- of- of- of- of- of- of- of- of- of- of- of- of- of-~ of @ of-½o f @f@f@fš?# o$f- o%f- o&f-o'UŽl‰ź‘ŗ¾ pNNJpj–{é‘ŗ½pf@fš?f@fš? p f-~ p fš? p f- p f- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf-~ pfš? pf-~ pfš? pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- p f-½p!fš?fš?" p#f- p$f- p%f- p&f-p'U–{é‘ŗ¾ qNNJqjā–k‘ŗ~ qf@ qf-½qf@fš? q f-½q fš?fš? q f-~ qfš? qf- qf- qf- qf- qf- qf-~ qfš? qf-~ qfš? qf- qf- qf- qf- qf- qf-~ qf@ qf-½q f@fš?! q"f-~ q#fš? q$f- q%f- q&f-q'Uā–k‘ŗ¾ rNNJrj–ƒŃ‘ŗ½rf@fš?f@fš? r f-½r fš?fš? r f-~ rfš? rf- rf- rf- rf- rf- rf-~ rfš? rf-~ rfš? rf- rf- rf- rf- rf- rf-~ rf@ rf-½r f@fš?fš?" r#f- r$f- r%f- r&f-r'U–ƒŃ‘ŗ¾ sNNQsjāˆä‘ŗ½$sf@f@f@fš?fš? s f-~ s fš? s f-~ sfš? sf- sf- sf- sf- sf- sf-~ sfš? sf-~ sfš? sf- sf- sf- sf- sf- sf-~ sf@ sf-½s f@fš?fš?" s#f- s$f- s%f- s&f-s'Uāˆä‘ŗ¾ tNNJtj¶ā‘ŗ~ tf@ tf-½tf@fš? t f-~ t fš? t f- t f- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- t f-~ t!fš? t"f-~ t#fš? t$f- t%f- t&f-t'U¶ā‘ŗ¾ uNNJujŽRŒ`‘ŗ½0uf"@fš?f @f@fš?fš?fš? u f-~ ufš? uf- uf- uf- uf- uf- uf-~ ufš? uf-~ ufš? uf- uf- uf- uf- uf- uf-~ uf@ uf-½u f@fš?! u"f-~ u#fš? u$f- u%f- u&f-u'UŽRŒ`‘ŗ¾ vNNJvj’©“ś‘ŗ½vf @fš?f@f@ v f-½v f@fš? v f-~ vfš? vf- vf- vf- vf- vf- vf-~ vfš? vf-~ vfš? vf- vf- vf- vf- vf- vf-~ vf@ vf-½v f@fš?fš?" v#f- v$f- v%f- v&f-v'U’©“ś‘ŗ¾ wNNJwk“ģˆĄ“ÜŒS½0wfO@f1@f€F@f(@f@f"@f@ w f-~ wf@ wf- wf- wf-~ wf@ wf-½wf@f$@ wf-~ wf$@ wf- wf- wf-~ wfš? wf-½0wfš?f0@f@f,@f*@f(@fš?# w$f- w%f- w&f-w'V“ģˆĄ“ÜŒS¾ xNNJxj–L‰Č’¬½*xf(@f@f @f@fš?f@ x f- x f- xf- xf- xf- xf-~ xf@ xf-½xf@f@ xf-~ xf@ xf- xf- xf- xf- xf- xf- xf- xf- x f-½x!f@f@" x#f- x$f- x%f- x&f-x'U–L‰Č’¬¾ yNNJyj•ä‚’¬½yf&@f@f @f@ y f-~ y f@ y f- y f- yf- yf- yf- yf-~ yfš? yf-½yfš?f@ yf-~ yf@ yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- y f-½y!f@f@fš?# y$f- y%f- y&f-y'U•ä‚’¬¾ zNNJzj“Žģ‘ŗ½zf@fš?f@fš? z f-½z fš?fš? z f-~ zfš? zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf-~ zf@ zf-½z f@fš?fš?" z#f- z$f- z%f- z&f-z'U“Žģ‘ŗ¾ {NNJ{jˆĄ“Ü‘ŗ½0{f&@f@f @f@fš?fš?fš? { f-~ {fš? {f- {f- {f- {f- {f- {f-~ {fš? {f-~ {fš? {f- {f- {f-~ {fš? {f-½{fš?f@ {f-½{ f@f@f@" {#f- {$f- {%f- {&f-{'UˆĄ“Ü‘ŗ¾ |NNJ|jˆ²ģ‘ŗ½$|f@f@f@fš?fš? | f-~ | fš? | f-~ |fš? |f- |f- |f-~ |fš? |f-½|fš?fš? |f-~ |fš? |f- |f- |f- |f- |f- |f- |f- |f- | f-½|!fš?fš?" |#f- |$f- |%f- |&f-|'Uˆ²ģ‘ŗ¾ }NNQ}jŽO‹½‘ŗ½}f$@f@f@fš? } f-~ } fš? } f- } f- }f- }f- }f- }f-~ }fš? }f-½}fš?fš? }f-~ }fš? }f- }f- }f- }f- }f- }f-½$}f@f@f@fš?fš?" }#f- }$f- }%f- }&f-}'UŽO‹½‘ŗ¾ ~NNJ~j–x‹ą‘ŗ½~f @fš?f@fš? ~ f-½~ fš?fš? ~ f-~ ~fš? ~f- ~f- ~f- ~f- ~f- ~f-~ ~fš? ~f-~ ~fš? ~f- ~f- ~f- ~f- ~f- ~f-~ ~f@ ~f-½~ f@fš?fš?" ~#f- ~$f- ~%f- ~&f-~'U–x‹ą‘ŗ¾ NNJi–kˆĄ“ÜŒS½0fG@f&@f€A@f&@f@f"@f@  f-½f@f@f@f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f-~ fš? f-½fš?f"@ f-½ f"@f$@f@f@# $f- %f- &f-'T–kˆĄ“ÜŒS×Dņ9ltß ¶½ĘČČćČ»¹‘Č©ŖĪŪÄĀį»Ä—»ĆĀÆĵĀ((‚(ƒ(„(…(†(‡(ˆ(‰(Š(‹(Œ((Ž(((‘(’(“(”(•(–(—(˜(™(š(›(œ((ž(Ÿ( ¾ €NNJ€j’r“c’¬½€f @f@f@f@ € f-½€ f@fš? € f-½€fš?fš?fš? €f- €f- €f- €f-~ €f@ €f-~ €f@ €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- €f- € f-½€!f@fš?fš?# €$f- €%f- €&f-€'U’r“c’¬¾ NNJj¼ģ‘ŗ½$f@f@fš?fš?fš?  f-  f-  f- f- f- f- f- f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!fš?fš?" #f- $f- %f- &f-'U¼ģ‘ŗ¾ ‚NNJ‚j”Ŗā‘ŗ~ ‚f@ ‚f-½‚f@f@ ‚ f-½‚ f@f@ ‚ f-~ ‚f@ ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚ f-~ ‚!fš? ‚"f-~ ‚#fš? ‚$f- ‚%f- ‚&f-‚'U”Ŗā‘ŗ¾ ƒNNJƒj”ü–ƒ‘ŗ½ƒf@fš?f@fš? ƒ f-½ƒ fš?fš? ƒ f-~ ƒfš? ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf-~ ƒf@ ƒf-½ƒ f@fš?fš?" ƒ#f- ƒ$f- ƒ%f- ƒ&f-ƒ'U”ü–ƒ‘ŗ¾ „NNJ„j”’”n‘ŗ½„f$@f@f @f@ „ f-½„ f@fš? „ f-½„fš?f@ „f-~ „f@ „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f-~ „fš? „f-½„fš?f@ „f-½„ f@f@f@" „#f- „$f- „%f- „&f-„'U”’”n‘ŗ¾ …NNJ…j¬’J‘ŗ½0…f.@f@f&@f@fš?f@fš? … f-½…fš?f@fš?fš? …f- …f- …f-~ …fš? …f-~ …fš? …f- …f- …f- …f- …f- …f-~ …f@ …f-½… f@f@f@fš?# …$f- …%f- …&f-…'U¬’J‘ŗ¾ †NNJ†iX‹‰ŒS½†f@fš?f@f@ † f-~ † f@ † f- † f- †f- †f- †f- †f-~ †fš? †f-~ †fš? †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- † f-½†!fš?fš?" †#f- †$f- †%f- †&f-†'TX‹‰ŒS¾ ‡NNJ‡jćŽR“c’¬½‡f@fš?f@fš? ‡ f-~ ‡ fš? ‡ f- ‡ f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f-~ ‡fš? ‡f-~ ‡fš? ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡ f-½‡!fš?fš?" ‡#f- ‡$f- ‡%f- ‡&f-‡'UćŽR“c’¬¾ ˆNNJˆj‘å‰Ŗ‘ŗ~ ˆfš? ˆf-½ˆfš?fš? ˆ f-~ ˆ fš? ˆ f- ˆ f- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆ f- ˆ!f- ˆ"f- ˆ#f- ˆ$f- ˆ%f- ˆ&f-ˆ'U‘å‰Ŗ‘ŗ¾ ‰NNJ‰iū‰ČŒS½*‰f2@f@f&@f@fš?f@ ‰ f- ‰ f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f-~ ‰f@ ‰f-~ ‰f@ ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰ f-½‰!f@f@" ‰#f- ‰$f- ‰%f- ‰&f-‰'Tū‰ČŒS¾ ŠNNJŠjāé’¬½*Šf"@f@f@f@fš?f@ Š f- Š f- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf-~ Šf@ Šf-~ Šf@ Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Š f-½Š!f@f@" Š#f- Š$f- Š%f- Š&f-Š'Uāé’¬¾ ‹NNJ‹jŒĖ‘q’¬½‹f"@f@f@f@ ‹ f-~ ‹ f@ ‹ f- ‹ f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f-~ ‹f@ ‹f-~ ‹f@ ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹ f-½‹!f@f@" ‹#f- ‹$f- ‹%f- ‹&f-‹'UŒĖ‘q’¬¾ ŒNNJŒić‚ˆäŒS½$Œf@f@f@f@f@ Œ f- Œ f- Œ f- Œf- Œf- Œf- Œf-~ Œfš? Œf-½Œfš?fš? Œf-~ Œfš? Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œ f-½Œ!f@f@" Œ#f- Œ$f- Œ%f- Œ&f-Œ'Tć‚ˆäŒS¾ NNJj¬•zŽ{’¬½$f@f@fš?fš?fš?  f-  f-  f- f- f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!fš?fš?" #f- $f- %f- &f-'U¬•zŽ{’¬¾ ŽNNJŽj‚ŽR‘ŗ½$Žf@f@fš?fš?fš? Ž f- Ž f- Ž f- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf-~ Žfš? Žf-~ Žfš? Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Ž f-½Ž!fš?fš?" Ž#f- Ž$f- Ž%f- Ž&f-Ž'U‚ŽR‘ŗ¾ NNJi‰ŗ‚ˆäŒS½0f8@f$@f,@f$@fš?f"@f@  f-~ f@ f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f-  f-½!f"@f"@" #f-~ $fš? %f-~ &fš?'T‰ŗ‚ˆäŒS¾ NNJjŽRƒm“ą’¬½0f&@f@f@f@fš?f@fš?  f-~ fš? f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f-  f-½!f@f@" #f- $f- %f- &f-'UŽRƒm“ą’¬¾ ‘NNJ‘j–Ų“‡•½‘ŗ½‘f @f@f@f@ ‘ f-~ ‘ f@ ‘ f- ‘ f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘ f-½‘!f@f@" ‘#f-~ ‘$fš? ‘%f-~ ‘&fš?‘'U–Ų“‡•½‘ŗ¾ ’NNJ’j –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½’f@f@f@f@ ’ f-½’ f@fš? ’ f-~ ’fš? ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’ f-½’!f@f@" ’#f- ’$f- ’%f- ’&f-’'U –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ¾ “NNJ“ić…“ąŒS½0“fR@f7@f€H@f3@f@f0@f@ “ f-½“f@f@fš?fš? “f- “f- “f-~ “f@ “f-~ “f@ “f- “f- “f- “f- “f- “f-½6“f3@fš?f2@f3@f,@f@f@f@% “&f-“'Tć…“ąŒS¾ ”NNJ”jMBV’¬½0”f(@f@f"@f@fš?fš?fš? ” f-~ ”fš? ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f-~ ”f@ ”f-½*” f@f@fš?fš?fš?fš?% ”&f-”'UMBV’¬¾ •NNJ•j–L–ģ’¬½*•f@f@f@f@fš?fš? • f- • f- •f-½•fš?fš? •f- •f- •f- •f-~ •f@ •f-~ •f@ •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- • f-~ •!f@ •"f-~ •#f@ •$f- •%f- •&f-•'U–L–ģ’¬¾ –NNJ–jM”Z’¬½–f&@f@f@f@ – f-~ – f@ – f- – f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- – f-½–!f@f@" –#f- –$f- –%f- –&f-–'UM”Z’¬¾ —NNJ—j–“—ē‘ŗ½—f@fš?f@f@ — f-½— f@fš? — f-~ —fš? —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- — f-½—!f@fš?fš?# —$f- —%f- —&f-—'U–“—ē‘ŗ¾ ˜NNJ˜jŽO…‘ŗ½˜f$@f@f@f@ ˜ f-½˜ f@fš? ˜ f-~ ˜fš? ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f-½$˜f@fš?f@f@f@" ˜#f- ˜$f- ˜%f- ˜&f-˜'UŽO…‘ŗ¾ ™NNJ™jŒĖ‰B‘ŗ½*™f@f@f@f@fš?fš? ™ f- ™ f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f-~ ™f@ ™f-½™ f@f@f@" ™#f- ™$f- ™%f- ™&f-™'UŒĖ‰B‘ŗ¾ šNNJšj‹S–³—¢‘ŗ½šf@fš?f@fš? š f-½š fš?fš? š f-~ šfš? šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf-~ šf@ šf-½š f@fš?fš?" š#f- š$f- š%f- š&f-š'U‹S–³—¢‘ŗ¾ ›NNJ›j¬ģ‘ŗ½›f@fš?f@fš? › f-½› fš?fš? › f-½›fš?fš? ›f-~ ›fš? ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- › f-½›!fš?fš?" ›#f- ›$f- ›%f- ›&f-›'U¬ģ‘ŗ¾ œNNJœj’†š‘ŗ½œf$@f@f@fš? œ f-½œ fš?f@ œ f-~ œf@ œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf-~ œf@ œf-½œ f@fš?! œ"f-½œ#fš?f@f@% œ&f-œ'U’†š‘ŗ¾ NNJi‰ŗ…“ąŒS½0f.@f@f&@f@fš?f@f@  f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f@ f-½ f@f@f@f@# $f- %f- &f-'T‰ŗ…“ąŒS¾ žNNJžj–L“c‘ŗ~ žf@ žf-½žf@f@ ž f-~ ž f@ ž f- ž f- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- ž f-~ ž!f@ ž"f-~ ž#f@ ž$f- ž%f- ž&f-ž'U–L“c‘ŗ¾ ŸNNJ Ÿl‰h‘ŗ½0Ÿm&@m@m@m@mš?mš?m@ Ÿ m-~ Ÿm@ Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm-~ Ÿm@ Ÿm-½Ÿ m@m@m@" Ÿ#m- Ÿ$m- Ÿ%m- Ÿ&m- Ÿ'W‰h‘ŗ×DŽ:l·ĘŻĀŗ™ĪŅßææĪĘŹĘĮæŅŠ€ ĮĢĮ³·Ęľ®į=ń’X/ #8X> ¶«" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€3ę„‘•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«ž’’’­®Æ°±²³ž’’’µ¶·ø¹ŗ»ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’³VSummaryInformation(’’’’¬DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’“