ŠĻą”±į>ž’ ¾ž’’’ž’’’¼½’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą³ Ą ą°\Ą ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą¹ń<Ą ˆ@ ą¹ń<Ą ˆ@ ąį"8Ą ˆ@ ą¹ń<Ą €€ˆ@ ą8Ą @€ €@ą8Ą ˆ@ ą°<Ą Š€@ ą 8Ą @€ˆ@ ą8Ą @€P@ ą8Ą @€H@ ą³<Ą €@ą8Ą €ą8Ą @ą8Ą @€ą8Ą €@ą8Ą @€@ą8Ą B€ ą8Ą @€@ ą·#|Ą ą¹ń|Ą €€P@ ąxĄ ąxĄ P@ ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą·#|Ą €€ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ·#|Ą ą ¹ń<Ą ˆ@ ą ° ,Ą ą°#<Ą €€ą²<Ą @€I€@ ą8Ą @€I€@ ą8Ą @€ €@ą8Ą @€A€ ą8Ą @€B€ ą8Ą @€J€@ ą8Ą @€I€@ ą²<Ą @€I€@ ą8Ą @€ €@“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… G#Sheet1 T8Ķ  =D€kJ„fą˜ŹU dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H}   M} $  L} %'  B} ( B  ((@(((((((i@(i@ (x@ ( (ŃĄK (ŃĄK (ŃĄG(€G(ĄG(Ąt(Ąt(ĄG(((((((((((((A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_199_H03.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH03¾ FFJ¾ FFB•½¬‚R”N¾BBBBB(B Žs’¬‘ŗ•ŹEˆõ”i–{–±ŽŅj[¬ŠwZ]¾ SS¾ SS¾ %uu&¾ BEEEP^b _‘” d z•‰’S–@‚É‚ę‚éŽŅ¾ {{{{{ { ‚»‚Ģ‘¼‚ĢŽŅ¾6 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{~Z'¾ BEEEP `‹ę•Ŗ¾ cae yŽ––±Eˆõ¾ ww w ŠwZ‰h—{Eˆõ¾ ww |Žs’¬‘ŗ”ļŽx•Ł‚Ģ‹³ˆõ¾ ww vŽ––±Eˆõ¾ vv vŠwZ}‘ŠŁŽ––±ˆõ¾ vv v—{ŒģEˆõiŠÅŒģ•w“™j¾ vv } ŠwZ‰h—{Eˆõ¾ ww vŠwZ‹‹H’²—]Ž–ˆõ¾ ww !v—p–±ˆõ¾ "vv# $vŒx”õˆõ@‚»‚Ģ‘¼¾ %wx& 'Y‹ę•Ŗ¾ BEEEP\ ]Œv ]’j ]— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— RŒv R’j R— !RŒv "R’j #R— $RŒv %R’j &X— '[¾INNhi f(10) f(6) f(4) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(7) f(5) f(2) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(2) f(1) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(-) %f(-) &f(-)'Y¾toFFQj •½¬‚Q”N“x½xfXœ@f0~@fĢ”@fx@f@X@f€r@f€]@fš?f@]@fD@f@f€@@fĄa@f@f`a@fĄT@f@fĄS@fH@ f-½fH@f€A@ f-½Bf€A@f€@f @f@fšz@fv@f€S@f&@f$@fš?&'T •½¬‚Q”N“x¾oppnq r(9) r(4) r(5) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(6) r(3) r(3) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(-) r(1) r(-) r(1) r(1) r(-) r(1) !r(-) "r(-) #r(-) $r(1) %r(1) &r(-)'s¾GIppnq •½¬‚R”N“x½Trœ@r}@rĔ@r z@rX@r t@r@_@rš?r_@r=@r@r8@rĄ_@ r-½$rĄ_@r€U@r@r€T@r?@ r-½r?@rC@ r-½BrC@r @r"@r@rĄy@ršt@r@S@r5@r,@r@&'s •½¬‚R”N“x¾BEFFQj f(9) f(4) f(5) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(6) f(3) f(3) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'T¾ FFJ jŽsŒv½BfŒ@f q@fpƒ@fąj@fJ@f`d@fJ@fš?f€I@f@ f-½f@f€V@ f-½$f€V@f9@f@f6@f:@ f-½f:@f6@ f-½Bf6@fĄk@f@f k@fąk@fĄi@f1@f,@f@f@& 'TŽsŒv¾FFJj f(5) f(2) f(3) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(3) f(1) f(2) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) f(-) f(-) f(-) !f(-) "f(-) #f(-) $f(1) %f(1) &f(-)'T¾ FFJk’·–ģŽs½Bf@d@f@R@f@V@f€K@f @f€G@f@fš?f@f@ f-½f@f6@ f-~ f6@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f-½$!fP@f€N@f@f@f@% &f-'U’·–ģŽs¾FFJk f(4) f(2) f(2) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(3) f(2) f(1) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(-) f(1) f(-) f(1) !f(-) "f(-) #f(-) $f(-) %f(-) &f(-)'U¾ FFJk¼–{Žs½0fQ@f?@f€B@f6@f"@f*@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f(@ f-½f(@fš? f-½fš?f@ f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½ f@f6@f6@" #f- $f- %f- &f-'U¼–{Žs¾ FFJkć“cŽs½0f€L@f0@f€D@f3@f@f.@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-½*f3@f@f,@f @f@fš?# $f- %f- &f-'Uć“cŽs¾ FFJk‰Ŗ’JŽs½0fK@f&@f€E@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f"@ f-~ f"@ f- f- f-~ fš? f-½fš?f@ f-½f@f4@ f-½ f4@f @f @" #f- $f- %f- &f-'U‰Ŗ’JŽs¾ FFJk”Ń“cŽs½0fĄQ@f€@@fC@f1@f@f(@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f@ f-½f@f@ f-½f@fš? f-~ fš? f- f- f-½!f?@f<@f@# $f- %f- &f-'U”Ń“cŽs¾ FFJkz–KŽs½0f€K@f"@fG@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f-~ fš? f-½fš?f>@ f-½ f>@f@f@" #f- $f- %f- &f-'Uz–KŽs¾ FFJk{āŽs½0f=@f0@f*@f$@f@f @f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f@f@ f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f-½!f&@f&@" #f- $f- %f- &f-'U{āŽs¾ FFJk¬”Žs½0fG@f @fC@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f-~ f:@ f-½ f:@f@f@" #f- $f- %f- &f-'U¬”Žs¾ FFJkˆÉ“ߎs½0f€S@f,@fP@f*@fš?f(@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f@ f-½f@fD@ f-½ fD@f*@f*@" #f- $f- %f- &f-'UˆÉ“ߎs¾ FFJk‹īƒ–ŖŽs½0f1@f@f&@f@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@f@ f-½f@fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f-½!f@f@fš?# $f- %f- &f-'U‹īƒ–ŖŽs×DÆ&lA:-& ,*°Ģī2 CD ‹ ««¦ÆƵ« (!("(#($(€O%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0(1(2(3(4(5(6(7(8(9(:(;(<(=(>(?(¾ FFJ k’†–ģŽs½* f7@f*@f$@f$@f@f@ f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f-~ f@ f-~ f@ f- f- f- f- f- f- f- f- f-½ !f$@f$@" #f- $f- %f- &f- 'U’†–ģŽs¾ !FFJ!k‘å’¬Žs½0!fB@f@f=@f@f@fš?f@ ! f-~ !f@ !f- !f- !f-~ !f@ !f-½!f@f@ !f-½!f@fš? !f-½!fš?f@ !f-½!f@f.@ !f-½! f.@f@f@" !#f- !$f- !%f- !&f-!'U‘å’¬Žs¾ "FFJ"k”ŃŽRŽs½0"f;@f"@f2@f @f@f@f@ " f-~ "f@ "f- "f- "f-~ "fš? "f-½"fš?fš? "f-~ "fš? "f- "f- "f- "f- "f- "f-~ "f @ "f-½" f @f@f@" "#f-½"$fš?fš?% "&f-"'U”ŃŽRŽs¾#ONFFJ#kŠ–ģŽs½#fN@f@fL@f @ # f-½# f @f@ # f-~ #f@ #f- #f- #f-~ #f@ #f-~ #f@ #f- #f- #f-~ #fš? #f-½#fš?f@ #f-½#f@f?@ #f-½# f?@f"@f@f@# #$f- #%f- #&f-#'UŠ–ģŽs¾$BEFFQ$k‰–KŽs½0$fR@f,@fM@f@f@f@f@ $ f-½$f@f@ $f-½$f@f@ $f-½$f@f @ $f-½$f @fš? $f-½$fš?f@ $f-½$f@f9@ $f-½$ f9@f @f @" $#f-½$$f$@f@f@&$'U‰–KŽs¾ %FFJ%kXūŽs½0%f @fš?f@f@fš?f@f@ % f-~ %f@ %f- %f- %f-~ %fš? %f-~ %fš? %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- %f- % f- %!f- %"f- %#f- %$f- %%f- %&f-%'UXūŽs¾ &FFJ&k²‹vŽs½0&f€@@f"@f8@f(@f@f$@fš? & f-~ &fš? &f- &f- &f-~ &f@ &f-~ &f@ &f- &f- &f-~ &fš? &f-~ &fš? &f- &f- &f-~ &f@ &f-½& f@f&@f@f@# &$f- &%f- &&f-&'U²‹vŽs¾ 'FFQ 'jŒSŒv½0'fŒ@fĄg@f†@f`i@fF@fąc@f@R@ ' f-½$'f@R@f6@f@f1@f€B@ 'f-½$'f€B@f€N@fš?fN@f@ 'f-½'f@f0@ 'f-½<'f0@fĄq@f@f€q@f g@f `@fN@f@f@% '&f- ''TŒSŒv¾ (FFJ(l“ģ²‹vŒS½0(fR@f,@fM@f0@f@f,@f@ ( f-½$(f@f @fš?f@fš? (f-½(fš?f@ (f-~ (f@ (f- (f- (f- (f- (f- (f-~ (f5@ (f-½( f5@f.@f&@f@# ($f- (%f- (&f-('V“ģ²‹vŒS¾ )FFJ)k‰P“c’¬½)f*@f@f"@f@ ) f-~ ) f@ ) f- ) f- )f-~ )f@ )f-~ )f@ )f- )f- )f-~ )f@ )f-~ )f@ )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- )f- ) f-½)!f@f@" )#f- )$f- )%f- )&f-)'U‰P“c’¬¾ *FFJ*k²‹v’¬½*f(@fš?f&@f@ * f-½* f@fš? * f-½*fš?fš? *f-½*fš?fš? *f-~ *fš? *f- *f- *f- *f- *f- *f- *f- *f- *f-~ *f@ *f-½* f@f@fš?fš?# *$f- *%f- *&f-*'U²‹v’¬¾ +FFJ+k¬ŠC’¬½+f,@f@f&@f@ + f-½+ f@fš? + f-½+fš?f@fš?f@ +f- +f- +f-~ +fš? +f-~ +fš? +f- +f- +f- +f- +f- +f-~ +f@ +f-½+ f@f@f@" +#f- +$f- +%f- +&f-+'U¬ŠC’¬¾ ,FFJ,kģć‘ŗ~ ,f$@ ,f-½,f$@f@ , f-½, f@fš? , f-~ ,fš? ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f-~ ,fš? ,f-~ ,fš? ,f- ,f- ,f- ,f- ,f- ,f-~ ,f@ ,f-½, f@f@! ,"f-~ ,#f@ ,$f- ,%f- ,&f-,'Uģć‘ŗ¾ -FFJ-k“ģ–q‘ŗ½$-f@f@f@f@f@ - f- - f- - f- -f-~ -f@ -f-~ -f@ -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- -f- - f-½-!f@f@" -#f- -$f- -%f- -&f--'U“ģ–q‘ŗ¾ .FFJ.k“ģ‘Š–Ų‘ŗ½.f@fš?f@fš? . f-½. fš?fš? . f-~ .fš? .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f- .f-~ .f@ .f-½. f@fš?fš?" .#f- .$f- .%f- .&f-.'U“ģ‘Š–Ų‘ŗ¾ /FFQ/k–k‘Š–Ų‘ŗ~ /f@ /f-½/f@fš? / f-½/ fš?fš? / f-~ /fš? /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f- /f-~ /fš? /f-½/ fš?fš?! /"f-~ /#fš? /$f- /%f- /&f-/'U–k‘Š–Ų‘ŗ¾ 0FFJ0k”Ŗē•ä‘ŗ½0f @fš?f@fš? 0 f-½0 fš?fš? 0 f-~ 0fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-~ 0fš? 0f-~ 0fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0f- 0f-~ 0f@ 0f-½0 f@fš?fš?" 0#f- 0$f- 0%f- 0&f-0'U”Ŗē•ä‘ŗ¾ 1FFJ1j–k²‹vŒS½01fQ@f,@fK@f(@f@f$@f@ 1 f-½1f@fš? 1f-½1fš?f@ 1f-½1f@f@ 1f-½1f@fš? 1f-~ 1fš? 1f- 1f- 1f-~ 1f:@ 1f-½1 f:@f*@f(@fš?# 1$f- 1%f- 1&f-1'T–k²‹vŒS¾ 2FFJ2kŒyˆä‘ņ’¬½*2f7@f@f2@f@fš?f@ 2 f- 2 f- 2f- 2f- 2f- 2f-~ 2fš? 2f-½2fš?f@ 2f-½2f@fš? 2f-~ 2fš? 2f- 2f- 2f-~ 2f&@ 2f-½2 f&@f@f@" 2#f- 2$f- 2%f- 2&f-2'UŒyˆä‘ņ’¬¾ 3FFJ3k–]ŒŽ’¬½03f(@f@f@f@fš?f@fš? 3 f-~ 3fš? 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f- 3f-~ 3f@ 3f-½3 f@f@f@" 3#f- 3$f- 3%f- 3&f-3'U–]ŒŽ’¬¾ 4FFJ4kŒä‘ć“c’¬½4f,@f@f(@f@ 4 f-½4 f@fš? 4 f-~ 4fš? 4f- 4f- 4f-~ 4f@ 4f-~ 4f@ 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f- 4f-~ 4f@ 4f-½4 f@f@f@" 4#f- 4$f- 4%f- 4&f-4'UŒä‘ć“c’¬¾ 5FFJ5k—§‰Č’¬½5f$@fš?f"@fš? 5 f-½5 fš?fš? 5 f-~ 5fš? 5f- 5f- 5f-~ 5fš? 5f-½5fš?fš? 5f-~ 5fš? 5f- 5f- 5f- 5f- 5f- 5f-~ 5f@ 5f-½5 f@fš?fš?" 5#f- 5$f- 5%f- 5&f-5'U—§‰Č’¬¾ 6FFJ6kó‰Č‘ŗ½6f@fš?f@fš? 6 f-½6 fš?fš? 6 f-~ 6fš? 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f-~ 6fš? 6f-~ 6fš? 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6f- 6 f-½6!fš?fš?" 6#f- 6$f- 6%f- 6&f-6'Uó‰Č‘ŗ¾ 7FFJ7k–kŒä–q‘ŗ~ 7f@ 7f-½7f@fš? 7 f-½7 fš?fš? 7 f-½7fš?fš? 7f-~ 7fš? 7f- 7f- 7f-~ 7fš? 7f-~ 7fš? 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7f- 7 f-~ 7!fš? 7"f-~ 7#fš? 7$f- 7%f- 7&f-7'U–kŒä–q‘ŗ¾ 8FFJ8j¬Œ§ŒS½08f@V@f0@f@R@f0@f@f,@f@ 8 f-~ 8f@ 8f- 8f- 8f-~ 8f@ 8f-½8f@f.@ 8f-~ 8f.@ 8f- 8f- 8f- 8f- 8f- 8f-~ 8f€@@ 8f-½*8 f€@@f.@f*@f@fš?fš?% 8&f-8'T¬Œ§ŒS¾ 9FFJ9kŠŪŽq’¬½09f,@f@f$@f@fš?f@fš? 9 f-~ 9fš? 9f- 9f- 9f-~ 9f@ 9f-½9f@f@ 9f-~ 9f@ 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9f- 9 f-½9!f@f@fš?# 9$f- 9%f- 9&f-9'UŠŪŽq’¬¾ :FFJ:k’·–å’¬½:f@fš?f@fš? : f-½: fš?fš? : f-~ :fš? :f- :f- :f- :f- :f- :f-~ :fš? :f-~ :fš? :f- :f- :f- :f- :f- :f-~ :f@ :f-½: f@fš?fš?" :#f- :$f- :%f- :&f-:'U’·–å’¬¾ ;FFJ;k“Œ•”’¬½0;f>@f@f9@f@fš?f@fš? ; f-~ ;fš? ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f-~ ;f@ ;f-~ ;f@ ;f- ;f- ;f- ;f- ;f- ;f-~ ;f0@ ;f-½; f0@f@f@" ;#f-½;$fš?fš?% ;&f-;'U“Œ•”’¬¾ <FFJ<k^“c’¬½<f4@f@f0@f@ < f-~ < f@ < f- < f- <f- <f- <f- <f- <f- <f- <f-~ <f@ <f-~ <f@ <f- <f- <f- <f- <f- <f-~ <f @ <f-½< f @f@f@" <#f- <$f- <%f- <&f-<'U^“c’¬¾ =FFJ=k•Ī‘ŗ½=f @fš?f@fš? = f-½= fš?f@ = f-~ =f@ =f- =f- =f- =f- =f- =f-~ =fš? =f-~ =fš? =f- =f- =f- =f- =f- =f-~ =f@ =f-½= f@fš?fš?" =#f- =$f- =%f- =&f-='U•Ī‘ŗ¾ >FFJ>k˜a“c‘ŗ½>f@fš?f@fš? > f-~ > fš? > f- > f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f-~ >fš? >f-~ >fš? >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- >f- > f-½>!fš?fš?" >#f- >$f- >%f- >&f->'U˜a“c‘ŗ¾ ?FFJ?kĀ–Ų‘ŗ~ ?f@ ?f-½?f@fš? ? f-½? fš?fš? ? f-~ ?fš? ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f-~ ?fš? ?f-~ ?fš? ?f- ?f- ?f- ?f- ?f- ?f-~ ?f@ ?f-½? f@fš?! ?"f-~ ?#fš? ?$f- ?%f- ?&f-?'UĀ–Ų‘ŗ×D‚9lĮ”«¹½®K‘Š³±ŪĘĘŻČžµ±ČĄŹßš®ÄÆČÄĪ@(A(B(C(D(E(F(G(H(I(J(K(L(M(N(O(P(Q(R(€OS(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @FFJ@jz–KŒS½@f€A@f@f@@f@ @ f-½@ f@f@ @ f-½@f@fš? @f-½@fš?f@ @f-~ @f@ @f- @f- @f- @f- @f- @f-~ @f@ @f-½@f@f1@ @f-½@ f1@f@f@" @#f-½@$fš?fš?% @&f-@'Tz–KŒS¾ AFFJAk‰ŗz–K’¬~ Af@ Af-½Af@f@ A f-½A f@fš? A f-~ Afš? Af- Af- Af-~ Af@ Af-~ Af@ Af- Af- Af- Af- Af- Af-~ Afš? Af-½Afš?fš? Af-~ A fš? A!f- A"f- A#f- A$f- A%f- A&f-A'U‰ŗz–K’¬¾ BNNJBk•xŽmŒ©’¬½Bf4@fš?f3@f@ B f-~ B f@ B f- B f- Bf-~ Bfš? Bf-½Bfš?fš? Bf-~ Bfš? Bf- Bf- Bf- Bf- Bf- Bf-~ Bfš? Bf-½Bfš?f(@ Bf-½B f(@fš?fš?" B#f- B$f- B%f- B&f-B'U•xŽmŒ©’¬¾ CNNJ CkŒ“‘ŗ½Cf @f@f@fš? C f-½C fš?fš? C f-~ Cfš? Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf- Cf-~ Cf@ Cf-½C f@fš?fš?" C#f-½C$fš?fš?% C&f- C'UŒ“‘ŗ¾ DNNJDlćˆÉ“ߌS½0Df@Z@f0@f@V@f7@f@f5@f@ D f-~ Df@ Df- Df- Df-~ Df @ Df-½Df @f@ Df-~ Df@ Df- Df- Df-~ Df"@ Df-½Df"@f€B@ Df-½D f€B@f2@f,@f@# D$f- D%f- D&f-D'VćˆÉ“ߌS¾ ENNJEk‚‰“’¬½*Ef@fš?f@f@fš?fš? E f- E f- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef-~ Efš? Ef-~ Efš? Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- Ef- E f-~ E!f@ E"f-~ E#f@ E$f- E%f- E&f-E'U‚‰“’¬¾ FNNJFk’C–ģ’¬½Ff?@f@f:@f@ F f-½F f@fš? F f-~ Ffš? Ff- Ff- Ff-~ Ff@ Ff-½Ff@f@ Ff-~ Ff@ Ff- Ff- Ff-~ Ff@ Ff-½Ff@f$@ Ff-½F f$@f@f@" F#f- F$f- F%f- F&f-F'U’C–ģ’¬¾ GNNJGk–„—Ö’¬½0Gf€@@f@f;@f@fš?f@f@ G f-~ Gf@ Gf- Gf- Gf-~ Gf@ Gf-~ Gf@ Gf- Gf- Gf- Gf- Gf- Gf-~ Gf@ Gf-½Gf@f(@ Gf-½G f(@f@f@" G#f- G$f- G%f- G&f-G'U–„—Ö’¬¾ HNNJHk”Ń“‡’¬½Hf"@fš?f @f@ H f-½H f@fš? H f-~ Hfš? Hf- Hf- Hf-~ Hfš? Hf-~ Hfš? Hf- Hf- Hf- Hf- Hf- Hf-~ Hfš? Hf-½Hfš?f@ Hf-½H f@f@fš?fš?# H$f- H%f- H&f-H'U”Ń“‡’¬¾ INNJIk“ģ–„—Ö‘ŗ~ If(@ If-½If(@fš? I f-½I fš?fš? I f-~ Ifš? If- If- If-~ Ifš? If-~ Ifš? If- If- If- If- If- If- If- If- If-~ If @ If-½I f @fš?! I"f-~ I#fš? I$f- I%f- I&f-I'U“ģ–„—Ö‘ŗ¾ JNNJJk’†ģ‘ŗ½Jf@f@f@f@ J f-~ J f@ J f- J f- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- Jf- J f-½J!f@f@" J#f- J$f- J%f- J&f-J'U’†ģ‘ŗ¾ KNNJKk’·’J‘ŗ½Kf@fš?fš?fš? K f-~ K fš? K f- K f- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- Kf- K f-½K!fš?fš?" K#f- K$f- K%f- K&f-K'U’·’J‘ŗ¾ LNNQLk‹{“c‘ŗ~ Lf @ Lf-½Lf @fš? L f-½L fš?fš? L f-~ Lfš? Lf- Lf- Lf-~ Lfš? Lf-~ Lfš? Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf- Lf-~ Lf@ Lf-~ L f@ L!f- L"f- L#f- L$f- L%f- L&f-L'U‹{“c‘ŗ¾ MNNJMj‰ŗˆÉ“ߌS½0Mf_@f4@fZ@f>@f@f8@f,@ M f-½$Mf,@f@fš?fš?f@ Mf-½$Mf@f@fš?f@fš? Mf-½Mfš?f@ Mf-½<Mf@fE@fš?f€D@f:@f$@f0@fš?fš?% M&f-M'T‰ŗˆÉ“ߌS¾ NNNJNk¼ģ’¬½Nf1@fš?f0@f@ N f-½N f@fš? N f-~ Nfš? Nf- Nf- Nf- Nf- Nf- Nf-~ Nfš? Nf-~ Nfš? Nf- Nf- Nf-~ Nf@ Nf-½Nf@f@ Nf-½N f@f@fš?f@# N$f- N%f- N&f-N'U¼ģ’¬¾ ONNJOk‚X’¬½0Of@f@f@f@fš?fš?fš? O f-~ Ofš? Of- Of- Of- Of- Of- Of-~ Ofš? Of-~ Ofš? Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- Of- O f-½O!f@f@" O#f- O$f- O%f- O&f-O'U‚X’¬¾ PNNJPkˆ¢“ģ’¬½Pf(@f@f$@f@ P f-½P f@fš? P f-~ Pfš? Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf- Pf-~ Pf@ Pf-½P f@f@f@f@# P$f- P%f- P&f-P'Uˆ¢“ģ’¬¾QONNNJQkć‹½’¬½$Qf(@f@f"@fš?fš? Q f-~ Q fš? Q f-½Qfš?fš?fš? Qf-~ Qfš? Qf-½Qfš?fš? Qf-½Qfš?fš? Qf-~ Qfš? Qf- Qf- Qf-~ Qf@ Qf-½Q f@fš?fš?" Q#f- Q$f- Q%f- Q&f-Q'Uć‹½’¬¾RBENNJRk““ą˜H‘ŗ~ Rf@ Rf-½Rf@fš? R f-½R fš?fš? R f-~ Rfš? Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf- Rf-~ Rfš? Rf-½R fš?fš?! R"f-~ R#fš? R$f- R%f- R&f-R'U““ą˜H‘ŗ¾ SNNJSkˆ¢’q‘ŗ½Sf*@fš?f(@f@ S f-½S f@fš? S f-~ Sfš? Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf- Sf-½Sf@fš?f@f@! S"f-~ S#f@ S$f- S%f- S&f-S'Uˆ¢’q‘ŗ¾ TNNJTk˜Q‡‘ŗ~ Tf@ Tf-½Tf@fš? T f-½T fš?fš? T f-~ Tfš? Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf- Tf-~ Tf@ Tf-½T f@fš?! T"f-~ T#fš? T$f- T%f- T&f-T'U˜Q‡‘ŗ¾ UNNJUk•½’J‘ŗ~ Uf@ Uf-½Uf@fš? U f-½U fš?fš? U f-~ Ufš? Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf- Uf-~ Ufš? Uf-~ U fš? U!f- U"f- U#f- U$f- U%f- U&f-U'U•½’J‘ŗ¾ VNNJVkŖ‰H‘ŗ½$Vf@f@fš?fš?fš? V f-~ V fš? V f-~ Vfš? Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- Vf- V f-½V!fš?fš?" V#f- V$f- V%f- V&f-V'UŖ‰H‘ŗ¾ WNNJWk‰ŗš‘ŗ½Wf@fš?f@fš? W f-½W fš?fš? W f-~ Wfš? Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf- Wf-~ Wf@ Wf-½W f@fš?fš?" W#f- W$f- W%f- W&f-W'U‰ŗš‘ŗ¾ XNNQXk”„–Ų‘ŗ½$Xf@fš?fš?fš?fš? X f-~ X fš? X f-~ Xfš? Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- Xf- X f- X!f- X"f- X#f- X$f- X%f- X&f-X'U”„–Ų‘ŗ¾ YNNJYk“V—³‘ŗ~ Yf @ Yf-½Yf @f@ Y f-~ Y f@ Y f- Y f- Yf-~ Yfš? Yf-~ Yfš? Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf- Yf-~ Yf@ Yf-½Y f@fš?! Y"f-~ Y#fš? Y$f- Y%f- Y&f-Y'U“V—³‘ŗ¾ ZNNJZk‘וŒ‘ŗ~ Zf@ Zf-½Zf@f@ Z f-½Z f@fš? Z f-~ Zfš? Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf- Zf-~ Zf@ Zf-½Z f@f@! Z"f-~ Z#f@ Z$f- Z%f- Z&f-Z'U‘וŒ‘ŗ¾ [NNJ[k‹Ŗ–Ų‘ŗ½[f(@f@f$@f@ [ f-½[ f@fš? [ f-~ [fš? [f- [f- [f-~ [fš? [f-½[fš?fš?fš? [f- [f- [f- [f- [f- [f- [f-~ [f@ [f-½[ f@f@fš?fš?# [$f- [%f- [&f-['U‹Ŗ–Ų‘ŗ¾ \NNJ\k–L‹u‘ŗ½\f@fš?f@f@ \ f-½\ f@fš? \ f-~ \fš? \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \f- \ f-½\!f@fš?fš?# \$f- \%f- \&f-\'U–L‹u‘ŗ¾ ]NNJ]k‘厭‘ŗ½$]f@fš?f@fš?fš? ] f- ] f- ] f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f- ]f-~ ]f@ ]f-½] f@fš?! ]"f-~ ]#fš? ]$f- ]%f- ]&f-]'U‘厭‘ŗ¾ ^NNJ ^kć‘ŗ½^f@fš?f@fš? ^ f-~ ^ fš? ^ f- ^ f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f- ^f-~ ^fš? ^f-~ ^ fš? ^!f- ^"f- ^#f-½^$fš?fš?% ^&f- ^'Uć‘ŗ¾ _NNJ_k“ģM”Z‘ŗ½$_f@fš?fš?fš?fš? _ f- _ f- _ f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _f- _ f-~ _!fš? _"f-~ _#fš? _$f- _%f- _&f-_'U“ģM”Z‘ŗ×DŌ:l²ßÄŗØżƹßĢĢßS¹¹»²į»ŁŻĘĀŹßŁ±ĮĘŹ`(a(b(c(d(e(f(g(h(i(j(k(l(m(n(o(p(q(r(s(t(u(v(w(x(y(z({(|(}(~((¾ `NNQ`j–Ų‘]ŒS½0`fY@f2@f€T@f4@f @f(@f @ ` f-½$`f @f@f@f@f@ `f-½`f@f@ `f-~ `f@ `f- `f- `f-~ `fš? `f-½<`fš?f€B@fš?fB@f4@f@f1@f@f@% `&f-`'T–Ų‘]ŒS¾ aNNJak –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½*af2@fš?f1@f@fš?fš? a f- a f- af-~ afš? af-½afš?f@ af-½af@fš? af-~ afš? af- af- af-~ afš? af-½afš?f @ af-½a f @f@! a"f-~ a#f@ a$f- a%f- a&f-a'U –Ų‘]•Ÿ“‡’¬¾ bNNJbkć¼’¬½bf(@f@f$@f@ b f-½b f@fš? b f-½bfš?fš? bf-½bfš?fš? bf-½bfš?fš? bf-~ bfš? bf- bf- bf- bf- bf- bf-½*bf@fš?f@f@fš?fš?# b$f- b%f- b&f-b'Uć¼’¬¾ cNNJck“ģ–Ų‘]’¬½*cf1@f@f(@f@f@fš? c f- c f- cf-½cfš?fš? cf-~ cfš? cf-~ cfš? cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf- cf-~ cf @ cf-½c f @f@fš?f@# c$f- c%f- c&f-c'U“ģ–Ų‘]’¬¾ dNNJdk“čģ‘ŗ½0df@f@f@f@fš?fš?fš? d f-½dfš?fš?fš? df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- df- d f-~ d!f@ d"f-~ d#f@ d$f- d%f- d&f-d'U“čģ‘ŗ¾ eNNJek–Ų‘c‘ŗ½ef@fš?f@fš? e f-½e fš?fš? e f-~ efš? ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- ef- e f-½e!fš?fš?" e#f- e$f- e%f- e&f-e'U–Ų‘c‘ŗ¾ fNNQfk“ś‹`‘ŗ½$ff@fš?f@fš?fš? f f-~ f fš? f f-~ ffš? ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff-~ ff@ ff-½f f@fš?! f"f-~ f#fš? f$f- f%f- f&f-f'U“ś‹`‘ŗ¾ gNNJgkŠJ“c‘ŗ½$gf@fš?f@fš?fš? g f-~ g fš? g f-~ gfš? gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf- gf-~ gf@ gf-½g f@fš?! g"f-~ g#fš? g$f- g%f- g&f-g'UŠJ“c‘ŗ¾ hNNJhkŽOŠx‘ŗ~ hf@ hf-½hf@fš? h f-~ h fš? h f- h f- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- hf- h f-~ h!fš? h"f-~ h#fš? h$f- h%f- h&f-h'UŽOŠx‘ŗ¾ iNNQik‰¤‘ź‘ŗ½$if@fš?f@fš?fš? i f-~ i f@ i f-~ if@ if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if- if-~ if@ if-½i f@fš?! i"f-~ i#fš? i$f- i%f- i&f-i'U‰¤‘ź‘ŗ¾ jNNJjk‘åŒK‘ŗ½jf1@f@f*@f@ j f-~ j f@ j f- j f- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf- jf-~ jf@ jf-½j f@f@! j"f-½j#f@f@f@% j&f-j'U‘åŒK‘ŗ¾ kNNJkkŽRŒū‘ŗ~ kf @ kf-½kf @f@ k f-½k f@fš? k f-~ kfš? kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf- kf-~ kf@ kf-½k f@f@! k"f-~ k#f@ k$f- k%f- k&f-k'UŽRŒū‘ŗ¾ lNNQlj“Œ’}–€ŒS½0lf€P@f*@f€J@f*@f@f$@f @ l f-½lf @fš? lf-½lfš?f@ lf-½lf@f@ lf-½lf@fš? lf-~ lfš? lf- lf- lf-~ lf6@ lf-½l f6@f,@f$@f@# l$f- l%f- l&f-l'T“Œ’}–€ŒS¾ mNNJmk–¾‰Č’¬½mf@f@f@f@ m f-½m f@fš? m f-~ mfš? mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- mf- m f-½m!f@f@" m#f- m$f- m%f- m&f-m'U–¾‰Č’¬¾ nNNJnk”g“c’¬½$nf@f@f@fš?fš? n f-~ n fš? n f-½nfš?fš? nf-½nfš?fš? nf-½nfš?fš? nf-~ nfš? nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- nf- n f-½n!fš?fš?" n#f- n$f- n%f- n&f-n'U”g“c’¬¾ oNNQokŽl‰ź‘ŗ½0of2@f@f,@f@fš?f@fš? o f-~ ofš? of- of- of-~ ofš? of-~ ofš? of- of- of-~ ofš? of-~ ofš? of- of- of-~ of @ of-½o f @f@f@fš?# o$f- o%f- o&f-o'UŽl‰ź‘ŗ¾ pNNJpk–{é‘ŗ½pf@fš?fš?fš? p f-~ p fš? p f- p f- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- pf- p f-½p!fš?fš?" p#f- p$f- p%f- p&f-p'U–{é‘ŗ¾ qNNJqkā–k‘ŗ~ qf@ qf-½qf@fš? q f-½q fš?fš? q f-~ qfš? qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf- qf-~ qf@ qf-½q f@fš?! q"f-~ q#fš? q$f- q%f- q&f-q'Uā–k‘ŗ¾ rNNJrk–ƒŃ‘ŗ½rf@fš?f@fš? r f-½r fš?fš? r f-~ rfš? rf- rf- rf- rf- rf- rf-~ rfš? rf-~ rfš? rf- rf- rf- rf- rf- rf-~ rf@ rf-½r f@fš?fš?" r#f- r$f- r%f- r&f-r'U–ƒŃ‘ŗ¾ sNNQskāˆä‘ŗ½sf@fš?f@fš? s f-½s fš?fš? s f-~ sfš? sf- sf- sf- sf- sf- sf-~ sfš? sf-~ sfš? sf- sf- sf- sf- sf- sf-~ sf@ sf-½s f@fš?fš?" s#f- s$f- s%f- s&f-s'Uāˆä‘ŗ¾ tNNJtk¶ā‘ŗ½$tf@fš?fš?fš?fš? t f- t f- t f- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- tf- t f-~ t!fš? t"f-~ t#fš? t$f- t%f- t&f-t'U¶ā‘ŗ¾ uNNJukŽRŒ`‘ŗ~ uf @ uf-½uf @fš? u f-½u fš?fš? u f-~ ufš? uf- uf- uf- uf- uf- uf-~ ufš? uf-~ ufš? uf- uf- uf- uf- uf- uf-~ uf@ uf-½u f@fš?! u"f-~ u#fš? u$f- u%f- u&f-u'UŽRŒ`‘ŗ¾ vNNJvk’©“ś‘ŗ½vf@fš?f@fš? v f-½v fš?fš? v f-~ vfš? vf- vf- vf- vf- vf- vf-~ vfš? vf-~ vfš? vf- vf- vf- vf- vf- vf-~ vf@ vf-½v f@fš?fš?" v#f- v$f- v%f- v&f-v'U’©“ś‘ŗ¾ wNNJwl“ģˆĄ“ÜŒS½0wfO@f4@fE@f(@f@f@f@ w f-½wf@fš? wf-½wfš?f@ wf-½wf@f"@ wf-~ wf"@ wf- wf- wf-~ wfš? wf-½0wfš?f0@f@f,@f*@f(@fš?# w$f- w%f- w&f-w'V“ģˆĄ“ÜŒS¾ xNNJxk–L‰Č’¬½*xf(@f@f@f@f@fš? x f- x f- xf- xf- xf- xf-~ xf@ xf-½xf@f@ xf-~ xf@ xf- xf- xf- xf- xf- xf- xf- xf- x f-½x!f@f@" x#f- x$f- x%f- x&f-x'U–L‰Č’¬¾ yNNJyk•ä‚’¬½*yf(@f@f @f@fš?f@ y f- y f- yf-~ yfš? yf-½yfš?fš? yf-½yfš?f@ yf-~ yf@ yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- yf- y f-½y!f@f@fš?# y$f- y%f- y&f-y'U•ä‚’¬¾ zNNJzk“Žģ‘ŗ½$zf@f@f@fš?fš? z f-~ z fš? z f-~ zfš? zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf- zf-~ zf@ zf-½z f@fš?fš?" z#f- z$f- z%f- z&f-z'U“Žģ‘ŗ¾ {NNJ{kˆĄ“Ü‘ŗ½0{f$@f@f@f@fš?fš?fš? { f-~ {fš? {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f- {f-~ {fš? {f-½{fš?f@ {f-½{ f@f@f@" {#f- {$f- {%f- {&f-{'UˆĄ“Ü‘ŗ¾ |NNJ|kˆ²ģ‘ŗ½$|f@f@f@fš?fš? | f-~ | fš? | f-~ |fš? |f- |f- |f-~ |fš? |f-½|fš?fš? |f-~ |fš? |f- |f- |f- |f- |f- |f- |f- |f- | f-½|!fš?fš?" |#f- |$f- |%f- |&f-|'Uˆ²ģ‘ŗ¾ }NNQ}kŽO‹½‘ŗ½}f$@f@f@fš? } f-~ } fš? } f- } f- }f- }f- }f- }f-~ }fš? }f-½}fš?fš? }f-~ }fš? }f- }f- }f- }f- }f- }f-½$}f@f@f@fš?fš?" }#f- }$f- }%f- }&f-}'UŽO‹½‘ŗ¾ ~NNJ~k–x‹ą‘ŗ½~f @fš?f@fš? ~ f-½~ fš?fš? ~ f-~ ~fš? ~f- ~f- ~f- ~f- ~f- ~f-~ ~fš? ~f-~ ~fš? ~f- ~f- ~f- ~f- ~f- ~f-~ ~f@ ~f-½~ f@fš?fš?" ~#f- ~$f- ~%f- ~&f-~'U–x‹ą‘ŗ¾ NNJj–kˆĄ“ÜŒS½0f€E@f$@f€@@f$@f@f @f@  f-½f@f@ f-~ f@ f- f- f-~ f@ f-½f@fš? f-½fš?fš? f-½fš?f"@ f-½ f"@f$@f @f@# $f- %f- &f-'T–kˆĄ“ÜŒS×Dź9lj½ ²±ČČČįČĀŁžČŗ®ĢŁÄÄŹŪč»°Ą­ÄµÄ€((‚(ƒ(„(…(†(‡(ˆ(‰(Š(‹(Œ((Ž(((‘(’(“(”(•(–(—(˜(™(š(›(œ((ž(Ÿ( ¾ €NNJ€k’r“c’¬½€f @f@f@f@ € f-½€ f@fš? € f-~ €fš? €f- €f- €f- €f- €f- €f-~ €f@ €f-½€f@fš? €f-~ €fš? €f- €f- €f- €f- €f- € f-½€!f@f@" €#f- €$f- €%f- €&f-€'U’r“c’¬¾ NNJk¼ģ‘ŗ½$f@f@fš?fš?fš?  f-  f-  f- f- f- f- f- f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!fš?fš?" #f- $f- %f- &f-'U¼ģ‘ŗ¾ ‚NNJ‚k”Ŗā‘ŗ~ ‚f@ ‚f-½‚f@fš? ‚ f-½‚ fš?fš? ‚ f-~ ‚fš? ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚ f-~ ‚!fš? ‚"f-~ ‚#fš? ‚$f- ‚%f- ‚&f-‚'U”Ŗā‘ŗ¾ ƒNNJƒk”ü–ƒ‘ŗ½ƒf@fš?f@fš? ƒ f-½ƒ fš?fš? ƒ f-~ ƒfš? ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒf-~ ƒf@ ƒf-½ƒ f@fš?fš?" ƒ#f- ƒ$f- ƒ%f- ƒ&f-ƒ'U”ü–ƒ‘ŗ¾ „NNJ„k”’”n‘ŗ½0„f$@f@f@f@fš?fš?fš? „ f-½„fš?f@ „f-~ „f@ „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f- „f-~ „fš? „f-½„fš?f@ „f-½„ f@f@f@" „#f- „$f- „%f- „&f-„'U”’”n‘ŗ¾ …NNJ…k¬’J‘ŗ½…f,@f@f(@f@ … f-½… f@fš? … f-½…fš?fš? …f-~ …fš? …f- …f- …f-~ …fš? …f-~ …fš? …f- …f- …f- …f- …f- …f-~ …f@ …f-½… f@f@f@fš?# …$f- …%f- …&f-…'U¬’J‘ŗ¾ †NNJ†jX‹‰ŒS½†f@fš?f@f@ † f-~ † f@ † f- † f- †f- †f- †f- †f-~ †fš? †f-~ †fš? †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f- †f-~ †f@ †f-½† f@fš?fš?" †#f- †$f- †%f- †&f-†'TX‹‰ŒS¾ ‡NNJ‡kćŽR“c’¬½‡f@fš?f@fš? ‡ f-~ ‡ fš? ‡ f- ‡ f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f-~ ‡fš? ‡f-~ ‡fš? ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡ f-½‡!fš?fš?" ‡#f- ‡$f- ‡%f- ‡&f-‡'UćŽR“c’¬¾ ˆNNJˆk‘å‰Ŗ‘ŗ~ ˆf@ ˆf-½ˆf@fš? ˆ f-~ ˆ fš? ˆ f- ˆ f- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆf-~ ˆf@ ˆf-~ ˆ f@ ˆ!f- ˆ"f- ˆ#f- ˆ$f- ˆ%f- ˆ&f-ˆ'U‘å‰Ŗ‘ŗ¾ ‰NNJ‰jū‰ČŒS½*‰f3@f @f&@f@f@f@ ‰ f- ‰ f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f-~ ‰f@ ‰f-½‰f@fš? ‰f-~ ‰fš? ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰f- ‰ f-½‰!f@f@" ‰#f- ‰$f- ‰%f- ‰&f-‰'Tū‰ČŒS¾ ŠNNJŠkāé’¬½*Šf$@f@f@f@f@fš? Š f- Š f- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Šf-~ Šf@ Šf-½Šf@fš? Šf-~ Šfš? Šf- Šf- Šf- Šf- Šf- Š f-½Š!f@f@" Š#f- Š$f- Š%f- Š&f-Š'Uāé’¬¾ ‹NNJ‹kŒĖ‘q’¬½‹f"@f@f@f@ ‹ f-~ ‹ f@ ‹ f- ‹ f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f-~ ‹f@ ‹f-~ ‹f@ ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹ f-½‹!f@f@" ‹#f- ‹$f- ‹%f- ‹&f-‹'UŒĖ‘q’¬¾ ŒNNJŒjć‚ˆäŒS½*Œf@f@f@f@fš?f@ Œ f- Œ f- Œf- Œf- Œf- Œf-~ Œfš? Œf-~ Œfš? Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œf- Œ f-½Œ!f@f@" Œ#f- Œ$f- Œ%f- Œ&f-Œ'Tć‚ˆäŒS¾ NNJk¬•zŽ{’¬½$f@f@fš?fš?fš?  f-  f-  f- f- f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!fš?fš?" #f- $f- %f- &f-'U¬•zŽ{’¬¾ ŽNNJŽk‚ŽR‘ŗ½Žf@fš?f@f@ Ž f-~ Ž f@ Ž f- Ž f- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Žf- Ž f-½Ž!fš?fš?" Ž#f- Ž$f- Ž%f- Ž&f-Ž'U‚ŽR‘ŗ¾ NNJj‰ŗ‚ˆäŒS½0f5@f&@f$@f"@f@f@f@  f-~ f@ f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!f"@f"@" #f- $f- %f- &f-'T‰ŗ‚ˆäŒS¾ NNJkŽRƒm“ą’¬½0f$@f@f@f@fš?f@fš?  f-~ fš? f- f- f-~ fš? f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-  f-½!f@f@" #f- $f- %f- &f-'UŽRƒm“ą’¬¾ ‘NNJ‘k–Ų“‡•½‘ŗ½*‘f@f@f@f@fš?f@ ‘ f- ‘ f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘f- ‘ f-½‘!f@f@" ‘#f- ‘$f- ‘%f- ‘&f-‘'U–Ų“‡•½‘ŗ¾ ’NNJ’k –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½’f@f@f@f@ ’ f-½’ f@fš? ’ f-~ ’fš? ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’f- ’ f-½’!f@f@" ’#f- ’$f- ’%f- ’&f-’'U –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ¾ “NNJ“jć…“ąŒS½0“fĄP@f5@fG@f4@f@f.@f@ “ f-½“f@fš?fš? “f-~ “fš? “f-½“fš?fš? “f-~ “fš? “f- “f- “f- “f- “f- “f-~ “f2@ “f-½“ f2@f4@f.@f@# “$f- “%f- “&f-“'Tć…“ąŒS¾ ”NNJ”kMBV’¬½$”f*@f@f @f@f@ ” f-~ ” fš? ” f-~ ”fš? ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f- ”f-~ ”f@ ”f-½” f@f@f@fš?# ”$f- ”%f- ”&f-”'UMBV’¬¾ •NNJ•k–L–ģ’¬½*•f@fš?f@f@fš?fš? • f- • f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f-~ •fš? •f-~ •fš? •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- •f- • f-~ •!f@ •"f-~ •#f@ •$f- •%f- •&f-•'U–L–ģ’¬¾ –NNJ–kM”Z’¬½–f&@f@f@f@ – f-~ – f@ – f- – f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- –f- – f-½–!f@f@" –#f- –$f- –%f- –&f-–'UM”Z’¬¾ —NNJ—k–“—ē‘ŗ½—f@fš?f@fš? — f-½— fš?fš? — f-~ —fš? —f- —f- —f-~ —fš? —f-~ —fš? —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- —f- — f-½—!f@fš?fš?# —$f- —%f- —&f-—'U–“—ē‘ŗ¾ ˜NNJ˜kŽO…‘ŗ½˜f$@f@f @f@ ˜ f-½˜ f@fš? ˜ f-~ ˜fš? ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f- ˜f-~ ˜f@ ˜f-½˜ f@f@f@" ˜#f- ˜$f- ˜%f- ˜&f-˜'UŽO…‘ŗ¾ ™NNJ™kŒĖ‰B‘ŗ½*™f@f@f@f@fš?fš? ™ f- ™ f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f- ™f-~ ™f@ ™f-½™ f@f@f@" ™#f- ™$f- ™%f- ™&f-™'UŒĖ‰B‘ŗ¾ šNNJšk‹S–³—¢‘ŗ½šf@fš?f@fš? š f-½š fš?fš? š f-~ šfš? šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf- šf-~ šf@ šf-½š f@fš?fš?" š#f- š$f- š%f- š&f-š'U‹S–³—¢‘ŗ¾ ›NNJ›k¬ģ‘ŗ½›f@f@f@fš? › f-½› fš?fš? › f-½›fš?fš?fš? ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- ›f- › f-½›!fš?fš?" ›#f- ›$f- ›%f- ›&f-›'U¬ģ‘ŗ¾ œNNJœk’†š‘ŗ~ œf@ œf-½œf@fš? œ f-½œ fš?fš? œ f-~ œfš? œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf- œf-~ œf@ œf-½œ f@fš?! œ"f-~ œ#fš? œ$f- œ%f- œ&f-œ'U’†š‘ŗ¾ NNJj‰ŗ…“ąŒS½0f,@f@f(@f@fš?f@fš?  f-~ fš? f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f- f-~ f@ f-½ f@f@fš?f@# $f- %f- &f-'T‰ŗ…“ąŒS¾ žNNJžk–L“c‘ŗ~ žf@ žf-½žf@f@ ž f-~ ž f@ ž f- ž f- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- žf- ž f-~ ž!f@ ž"f-~ ž#f@ ž$f- ž%f- ž&f-ž'U–L“c‘ŗ¾ ŸNNJ Ÿg‰h‘ŗ½0Ÿm$@m@m @m@mš?mš?mš? Ÿ m-~ Ÿmš? Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm- Ÿm-~ Ÿm@ Ÿm-½Ÿ m@m@mš?m@# Ÿ$m- Ÿ%m- Ÿ&m- Ÿ'W‰h‘ŗ×Dź:lĘĘŻĀ©¹ČŅį»»ĪĆŹĢ½½ĮŠ ½ÅĢĆĀ·Ę¼Ł®į=ń’X/ #8X> ¶«" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@TĪ•‘•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«ž’’’­®Æ°±²³ž’’’µ¶·ø¹ŗ»ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’sVSummaryInformation(’’’’¬DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’“