ŠĻą”±į>ž’ Øž’’’ž’’’¦§’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü$€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ŗ0.0_ ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cąõ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ą ō’ōĄ ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą8Ą @€ €@ą8Ą @€A€ ąį"8Ą ˆ@ ą¹ń<Ą €€ˆ@ ą8Ą ‰€@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą·#|Ą ą°<Ą R€@ ą³<Ą Š€@ ą³<Ą P@ ą“"<Ą €@ą²<Ą @€@ą²<Ą @€ą8Ą ˆ@ ą8Ą @€P@ ą“<Ą @€H@ ą8Ą @€@ ą8Ą @€H@ ą8Ą @€@ą8Ą @€ˆ@ ą“ Ą ą²"<Ą €€ąxĄ ąxĄ P@ ąŗ#|Ą ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą @ą·#|Ą @ą¹ń|Ą @ąį"xĄ @ą¹ń|Ą €€P@ ą·#|Ą €€ąŗ#|Ą €€ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ·#|Ą ą ŗ#|Ą ą ¹ń<Ą ˆ@ ą ² ,Ą ą ° ,Ą ą²<Ą €@ą8Ą €ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€A€ ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€I€@ ą²<Ą @€I€@ ą²<Ą @€ €@“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@•\Ž¦Ļ‚Ż‚ĢƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’.’ ’ hˆ:yn0n0Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“A—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… %Sheet1 T8Ķ ŸüE‡h!™Ź:ūW+ dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € C} F} F} I}   P}   M}   m} "  M} #' M} ( C Ÿ((@(((((((i@(i@ (x@ ( (ŃĄL (ŃĄL (ŃĄH(€H(ĄH(Ą„(Ą„(ĄH(((((((((((((B ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼EM_1_192_H06.xls¾ GGKB“Œv–¼E ŠwZŠī–{’²ø¾ GGK D”N EH06¾ GGK¾ GGC•½¬6”N¾CCCCCCŽs’¬‘ŗ•Ź‹³ˆõ”[’†ŠwZ]¾ WWWWW !n¾ CFFFT` ‹–{–±ŽŅ¾6 ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹† …Œ“–±ŽŅ¾ ††aNNNNN'¾ CFFFT b‹ę•Ŗ ‰‘”¾ ŒŒ ŒZ’·¾ ŒŒ Œ‹³“Ŗ¾ ŒŒ Š‹³—@¾ ˆ‰ ‡•‹³—@¾ ˆ‰ —{Œģ‹³—@¾   —{Œģ•‹³—@¾  uŽt¾ Ž c ‹³ˆõ1l“–¾ dee! "f‹ę•Ŗ¾ #NNNNN'¾ CFFFTg YŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j X— h ‚½‚萶“k” iŒv j’j !k—¾ "lOOOOO'¾JQQop _(52) _(47) _(5) _(-) _(-) _(-) _(2) _(2) _(-) _(48) _(45) _(3) _(-) _(-) _(-) _(1) _(-) _(1) _(1) _(-) _(1) _(-) _(-) _(-)q(22.4) _(7) _(3) !_(4)¾"\OOOOO'¾„}GGUr •½¬5”N“x½$_µ“@_6Æ@_h”@_Ąf@_Ąf@  _-½* _ h@_h@_š?_v±@_$«@_ @ _- _- _-~ _@g@ _-½_@g@_ @ _-½6_ @_`p@_`b@_Ą\@q0@_i@_`a@_€N@!"] •½¬5”N“x¾#OOOOO'¾}~~| €(52) €(47) €(5) €(-) €(-) €(-) €(2) €(2) €(-) €(48) €(45) €(3) €(-) €(-) €(-) €(2) €(-) €(2) €(-) €(-) €(-) €(-) €(-) €(-)(22.6) €(6) €(5) !€(1)¾"‚ƒƒƒƒƒ'¾HJ~~| •½¬6”N“x½N€õ³@€Ō­@€,”@€Ąf@€ f@€š?€ h@€Ąg@€@€±@€4Ŗ@€@@ €- €- €-~ €@g@ €-½€@g@€4@ €-½6€4@€Ąe@€@W@€@T@Ų˜@€Ą\@€€S@€€B@!"‚ •½¬6”N“x¾#ƒƒƒƒƒ'¾CFGGUr _(52) _(47) _(5) _(-) _(-) _(-) _(2) _(2) _(-) _(48) _(45) _(3) _(-) _(-) _(-) _(2) _(-) _(2) _(-) _(-) _(-) _(-) _(-) _(-)q(22.6) _(6) _(5) !_(1)¾"]OOOOO'¾ GGK rŽsŒv½$_Ø@_:¢@_ˆ‡@_ĄV@_ĄV@  _-½ _ĄV@_ĄV@ _-½_"„@_b @_ƒ@ _- _- _-~ _W@ _-½_W@_&@ _-½6_&@_X@_K@_E@qš@_N@_D@_4@! "]ŽsŒv¾GGKr _(31) _(28) _(3) _(-) _(-) _(-) _(1) _(1) _(-) _(29) _(27) _(2) _(-) _(-) _(-) _(1) _(-) _(1) _(-) _(-) _(-) _(-) _(-) _(-)q(23.0) _(3) _(2) !_(1)"]¾ GGKs’·–ģŽs½$_H‰@_ƒ@_Ąh@_3@_3@  _-½ _3@_3@ _-½_؆@_ @_ d@ _- _- _-~ _4@ _-½_4@_@ _-½6_@_8@_"@_.@qŲ˜@_(@_ @_@!"^’·–ģŽs¾GGKs _(21) _(19) _(2) _(-) _(-) _(-) _(1) _(1) _(-) _(19) _(18) _(1) _(-) _(-) _(-) _(1) _(-) _(1) _(-) _(-) _(-) _(-) _(-) _(-)q(21.9) _(3) _(3) !_(-)"^¾ GGKs¼–{Žs½$_y@_€s@_@V@_*@_*@  _-½ _*@_*@ _-½_šu@_€q@_ĄQ@ _- _- _-~ _*@ _-½_*@_@ _-½6_@_"@_@_@qˆ˜@_,@_(@_@!"^¼–{Žs¾ GGKsć“cŽs½$_pp@_@i@_€N@_@_@  _-½ _@_@ _-½_@m@_ąf@_€I@ _- _- _-~ _@ _-½_@_š? _-½*_š?_@_@_@q1@_@ _-~ !_@"^ć“cŽs¾ GGKs‰Ŗ’JŽs½$_Ą\@_€U@_=@_@_@  _-½ _@_@ _-½_@Y@_€S@_7@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-~ _@ _-½_@qpœ@_@_@ !_-"^‰Ŗ’JŽs¾ GGKs”Ń“cŽs½$_ąm@_`g@_J@_ @_ @  _-½ _ @_ @ _-½_€i@_€d@_D@ _- _- _-~ _ @ _-½_ @_š? _-½0_š?_$@_@_@q1@_@_@ !_-"^”Ń“cŽs¾ GGKsz–KŽs½$_€Z@_€R@_@@_@_@  _-½ _@_@ _-½_€V@_@P@_9@ _- _- _-~ _@ _-½_@_@ _-½_@_@_š?_š?qš™™™™1@½_@_š?_@!"^z–KŽs¾ GGKs{āŽs½$__@_V@_B@_@_@  _-½ _@_@ _-½_€Y@_@R@_=@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-½_$@_@_@qfffffę1@ _- _- !_-"^{āŽs¾ GGKs¬”Žs½$_ĄV@_Q@_7@_@_@  _-½ _@_@ _-½_@T@_O@_3@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-½_@_@_@qfffffę2@½_@_@_š?!"^¬”Žs¾ GGKsˆÉ“ߎs½$_Ąb@_Ą]@_?@_@_@  _-½ _@_@ _-½_``@_€Z@_9@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-½0_@_@_@q0@_@_@_@!"^ˆÉ“ߎs¾ GGKs‹īƒ–ŖŽs½$_€Q@_€J@_1@_@_@  _-½ _@_@ _-½_€M@_€G@_(@ _- _- _-~ _@ _-½_@_@ _-½_@_@_@_š?qš™™™™™1@~ _š? _-~ !_š?"^‹īƒ–ŖŽs×D×!lA:-% "Ži¼ÕTÕC×CĒGĒGViN]tiS (!("(#($(€S%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0#1#2#3#4#5#6#7#8#9#:#;#<#=#>#?#¾ GGK s’†–ģŽs½$ _@X@_ĄQ@_:@_@_@ _-½ _@_@ _-½ _ĄU@_@P@_6@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-~ _š? _-½$ _š?q2@_@_š?_š?! "^’†–ģŽs¾ !GGK!s‘å’¬Žs½$!_P@_€G@_1@_@_@ ! _-½! _@_@ !_-½!_L@_E@_,@ !_- !_- !_-~ !_@ !_-~ !_@ !_- !_- !_-½$!_@_š?_š?q1@_š? ! _-~ !!_š?!"^‘å’¬Žs¾ "GGK"s”ŃŽRŽs½$"_R@_€L@_.@_@_@ " _-½" _@_@ "_-½"_€N@_€H@_(@ "_- "_- "_-~ "_@ "_-~ "_@ "_- "_- "_-½"_@_@ "_-½"q˜@_@_š?_š?!""^”ŃŽRŽs¾#SQGGK#sŠ–ģŽs½$#_€\@_U@_>@_@_@ # _-½# _@_@ #_-½#_€X@_@R@_9@ #_- #_- #_-~ #_@ #_-~ #_@ #_- #_- #_-½*#_@_@_š?qpœ@_@_@ #!_-#"^Š–ģŽs¾$CFGGU$s‰–KŽs½$$_ą`@_ĄY@_@@_@_@ $ _-½$ _@_@ $_-½$_@]@_@W@_8@ $_- $_- $_-~ $_@ $_-½$_@_š? $_-½$_š?_@ $_-~ $_@$qš™™™™™1@½$_@_@_š?!$"^‰–KŽs¾$#RRRRR'¾ %GGK%sXūŽs½$%_€V@_€P@_8@_@_@ % _-½% _@_@ %_-½%_€S@_M@_4@ %_- %_- %_-~ %_@ %_-~ %_@ %_- %_- %_-½*%_@_@_š?qąš@_@_@ %!_-%"^XūŽs¾ &GGK&s²‹vŽs½$&_@b@_@Z@_€D@_@_@ & _-½& _@_@ &_-½&_@`@_ĄW@_€A@ &_- &_- &_-~ &_@ &_-~ &_@ &_- &_- &_-½*&_@_@_@q›@_@_@ &!_-&"^²‹vŽs¾ 'GGU 'rŒSŒv½N'_œŸ@_4—@_Š€@_ĄV@_€V@_š?_€Y@_ĄX@_@_ę@_¤“@_€x@ '_- '_- '_-~ '_€W@ '_-½'_€W@_"@ '_-½6'_"@_€S@_€C@_€C@q-@_€K@_C@_1@! '"]ŒSŒv¾ (GGK(t“ģ²‹vŒS½$(_€_@_@W@_€@@_@_@ ( _-½( _@_@ (_-½(_@Z@_ĄS@_:@ (_- (_- (_-~ (_@ (_-~ (_@ (_- (_- (_-½*(_@_@_š?q0–@_@_@ (!_-("Z“ģ²‹vŒS¾ )GGK)s‰P“c’¬½$)_C@_;@_&@_š?_š? ) _-½) _š?_š? )_-½)_A@_9@_"@ )_- )_- )_-~ )_š? )_-~ )_š? )_- )_- )_-~ )_š? )_-½)_š?qŲ˜@_š?_š? )!_-)"^‰P“c’¬¾ *GGK*s²‹v’¬½$*_9@_0@_"@_š?_š? * _-½* _š?_š? *_-½*_5@_*@_ @ *_- *_- *_-~ *_š? *_-~ *_š? *_- *_- *_-½*_š?_š? *_-½*qŠ–@_š?_š? *!_-*"^²‹v’¬¾ +GGK+s¬ŠC’¬½$+_6@_0@_@_š?_š? + _-½+ _š?_š? +_-½+_2@_*@_@ +_- +_- +_-~ +_š? +_-~ +_š? +_- +_- +_-½+_š?_š? +_-~ +q€–@ +_- + _- +!_-+"^¬ŠC’¬¾ ,GGK,sģć‘ŗ½$,_(@_&@_š?_š?_š? , _-½, _š?_š? ,_-½,_"@_"@ ,_- ,_- ,_- ,_-~ ,_š? ,_-~ ,_š? ,_- ,_- ,_- ,_- ,_- ,_-~ ,q€–@ ,_- , _- ,!_-,"^ģć‘ŗ¾ -GGK-s“ģ–q‘ŗ½$-_,@_$@_@_š?_š? - _-½- _š?_š? -_-½-_&@_ @_@ -_- -_- -_-~ -_š? -_-~ -_š? -_- -_- -_- -_- -_- -_-~ -qą@ -_- - _- -!_--"^“ģ–q‘ŗ¾ .GGK.s“ģ‘Š–Ų‘ŗ ._- ._- ._- . _- . _- . _- . _- . _- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- ._- .q- ._- . _- .!_-."^“ģ‘Š–Ų‘ŗ¾ /GGU/s–k‘Š–Ų‘ŗ /_- /_- /_- / _- / _- / _- / _- / _- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /_- /q- /_- / _- /!_-/"^–k‘Š–Ų‘ŗ¾ 0GGK0s”Ŗē•ä‘ŗ½$0_.@_*@_@_š?_š? 0 _-½0 _š?_š? 0_-½0_(@_&@_š? 0_- 0_- 0_-~ 0_š? 0_-~ 0_š? 0_- 0_- 0_- 0_- 0_- 0_-~ 0q8“@ 0_- 0 _- 0!_-0"^”Ŗē•ä‘ŗ¾ 1GGK1r–k²‹vŒS½$1_ąa@_ĄX@_F@_@_@ 1 _-½1 _@_@ 1_-½1_]@_ĄT@_€@@ 1_- 1_- 1_-~ 1_@ 1_-~ 1_@ 1_- 1_- 1_-½*1_"@_@_@qx™@_@_@ 1!_-1"]–k²‹vŒS¾ 2GGK2sŒyˆä‘ņ’¬½$2_>@_5@_"@_š?_š? 2 _-½2 _š?_š? 2_-½2_;@_3@_ @ 2_- 2_- 2_-~ 2_š? 2_-~ 2_š? 2_- 2_- 2_- 2_- 2_- 2_-~ 2q`@ 2_- 2 _- 2!_-2"^Œyˆä‘ņ’¬¾ 3GGK3s–]ŒŽ’¬½$3_9@_2@_@_š?_š? 3 _-½3 _š?_š? 3_-½3_5@_0@_@ 3_- 3_- 3_-~ 3_š? 3_-~ 3_š? 3_- 3_- 3_-~ 3_š? 3_-½3_š?qP™@ 3_- 3 _- 3!_-3"^–]ŒŽ’¬¾ 4GGK4sŒä‘ć“c’¬½$4_>@_3@_&@_š?_š? 4 _-½4 _š?_š? 4_-½4_8@_.@_"@ 4_- 4_- 4_-~ 4_š? 4_-~ 4_š? 4_- 4_- 4_-½*4_@_@_š?q2@_š?_š? 4!_-4"^Œä‘ć“c’¬¾ 5GGK5s—§‰Č’¬½$5_6@_,@_ @_š?_š? 5 _-½5 _š?_š? 5_-½5_1@_&@_@ 5_- 5_- 5_-~ 5_š? 5_-~ 5_š? 5_- 5_- 5_-½*5_@_š?_š?q/@_š?_š? 5!_-5"^—§‰Č’¬¾ 6GGK6só‰Č‘ŗ½$6_4@_0@_@_š?_š? 6 _-½6 _š?_š? 6_-½6_0@_,@_@ 6_- 6_- 6_-~ 6_š? 6_-~ 6_š? 6_- 6_- 6_-~ 6_š? 6_-½6_š?q+@ 6_- 6 _- 6!_-6"^ó‰Č‘ŗ¾ 7GGK7s–kŒä–q‘ŗ½$7_0@_&@_@_š?_š? 7 _-½7 _š?_š? 7_-½7_&@_ @_@ 7_- 7_- 7_-~ 7_š? 7_-~ 7_š? 7_- 7_- 7_-½7_@_š?_š?q(”@ 7_- 7 _- 7!_-7"^–kŒä–q‘ŗ¾ 8GGK8r¬Œ§ŒS½$8_ g@_@a@_€G@_@_@ 8 _-½8 _ @_ @ 8_-½8_€c@_^@_B@ 8_- 8_- 8_-~ 8_ @ 8_-½8_ @_š? 8_-½08_š?_@_@_@qP™@_@_@ 8!_-8"]¬Œ§ŒS¾ 9GGK9sŠŪŽq’¬½$9_€H@_B@_*@_@_@ 9 _-½9 _@_@ 9_-½9_€D@_?@_$@ 9_- 9_- 9_-~ 9_@ 9_-~ 9_@ 9_- 9_- 9_-½9_@_š?_š?q`@ 9_- 9 _- 9!_-9"^ŠŪŽq’¬¾ :GGK:s’·–å’¬ :_- :_- :_- : _- : _- : _- : _- : _- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :_- :q- :_- : _- :!_-:"^’·–å’¬¾ ;GGK;s“Œ•”’¬½$;_J@_D@_(@_š?_š? ; _-½; _š?_š? ;_-½;_€G@_€B@_$@ ;_- ;_- ;_-~ ;_š? ;_-½;_š?_š? ;_-½;_š?_š?_š? ;_-~ ;q(ž@ ;_- ; _- ;!_-;"^“Œ•”’¬¾ <GGK<s^“c’¬½$<_C@_:@_(@_š?_š? < _-½< _@_@ <_-½<_@@_7@_"@ <_- <_- <_-~ <_@ <_-~ <_@ <_- <_- <_-~ <_š? <_-½<_š?q(”@_@_@ <!_-<"^^“c’¬¾ =GGK=s•Ī‘ŗ½$=_6@_2@_@_š?_š? = _-½= _š?_š? =_-½=_2@_.@_@ =_- =_- =_-~ =_š? =_-~ =_š? =_- =_- =_-½=_š?_š? =_-~ =q/@ =_- = _- =!_-="^•Ī‘ŗ¾ >GGK>s˜a“c‘ŗ½$>_$@_@_@_š?_š? > _-½> _š?_š? >_-½>_@_@_@ >_- >_- >_-~ >_š? >_-~ >_š? >_- >_- >_- >_- >_- >_-~ >q°ˆ@ >_- > _- >!_->"^˜a“c‘ŗ¾ ?GGK?uĀ–Ų‘ŗ½$?v,@_&@_@_š?_š? ? _-½? _š?_š? ?_-½?_&@_"@_@ ?_- ?_- ?_-~ ?_š? ?_-~ ?_š? ?_- ?_- ?_- ?_- ?_- ?_-~ ?qH’@ ?_- ? _- ?!_-?"^Ā–Ų‘ŗ×DR0lbbd^„ZZ!^ikw‚{¤¤^w^ZwlNh kiw{@#A#B#C#D#E#F#G#H#I#J#K#L#M#N#O#P(Q(€SR(S(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @GGK@wz–KŒS½$@v[@_@T@_;@_@_@ @ _-½@ _@_@ @_-½@_ĄV@_€Q@_5@ @_- @_- @_-~ @_@ @_-~ @_@ @_- @_- @_-½$@_@_š?_š?q°˜@_š? @ _-~ @!_š?@"]z–KŒS¾ AGGKAu‰ŗz–K’¬½$AvJ@_€C@_*@_@_@ A _-½A _@_@ A_-½A_F@_A@_$@ A_- A_- A_-~ A_@ A_-~ A_@ A_- A_- A_-½A_@_š?_š?Aqš™™™™0@~ A_š? A _-~ A!_š?A"^‰ŗz–K’¬¾ BQQKBu•xŽmŒ©’¬½$Bv€A@_;@_ @_@_@ B _-½B _@_@ B_-½B_=@_7@_@ B_- B_- B_-~ B_@ B_-~ B_@ B_- B_- B_- B_- B_- B_-~ Bq€0@ B_- B _- B!_-B"^•xŽmŒ©’¬¾ CQQK CuŒ“‘ŗ½$Cv5@_.@_@_š?_š? C _-½C _š?_š? C_-½C_2@_*@_@ C_- C_- C_-~ C_š? C_-~ C_š? C_- C_- C_- C_- C_- C_-~ Cq•@ C_- C _- C!_- C"^Œ“‘ŗ¾ DQQKDxćˆÉ“ߌS½$Dv@i@_@c@_H@_ @_ @ D _-½D _ @_ @ D_-½D_`e@_ `@_C@ D_- D_- D_-~ D_ @ D_-½D_ @_š? D_-½6D_š?_@_@_š?q1@_@_@_š?!D"ZćˆÉ“ߌS¾ EQQKEu‚‰“’¬½$Ev2@_*@_@_š?_š? E _-½E _š?_š? E_-½E_,@_$@_@ E_- E_- E_-~ E_š? E_-~ E_š? E_- E_- E_-½E_š?_š? E_-~ EqH—@ E_- E _- E!_-E"^‚‰“’¬¾ FQQKFu’C–ģ’¬½$Fv€C@_€@@_@_š?_š? F _-½F _š?_š? F_-½F_€A@_>@_@ F_- F_- F_-~ F_š? F_-~ F_š? F_- F_- F_-½F_š?_š? F_-Fqfffffę2@ F_- F _- F!_-F"^’C–ģ’¬¾ GQQKGu–„—Ö’¬½$Gv€I@_€C@_(@_š?_š? G _-½G _š?_š? G_-½G_€F@_€A@_$@ G_- G_- G_-~ G_š? G_-~ G_š? G_- G_- G_-½*G_@_@_š?q€3@_š?_š? G!_-G"^–„—Ö’¬¾ HQQKHu”Ń“‡’¬½$Hv8@_3@_@_š?_š? H _-½H _š?_š? H_-½H_5@_1@_@ H_- H_- H_-~ H_š? H_-~ H_š? H_- H_- H_- H_- H_- H_-Hqfffffę0@½H_@_š?_š?!H"^”Ń“‡’¬¾ IQQKIu“ģ–„—Ö‘ŗ½$Iv7@_0@_@_š?_š? I _-½I _š?_š? I_-½I_3@_*@_@ I_- I_- I_-~ I_š? I_-~ I_š? I_- I_- I_-½I_š?_š? I_-Iqš™™™™2@ I_- I _- I!_-I"^“ģ–„—Ö‘ŗ¾ JQQKJu’†ģ‘ŗ½$Jv2@_*@_@_š?_š? J _-½J _š?_š? J_-½J_,@_&@_@ J_- J_- J_-~ J_š? J_-½J_š?_š? J_-~ J_š? J_- J_- J_-½Jq(”@_š?_š? J!_-J"^’†ģ‘ŗ¾ KQQKKu’·’J‘ŗ½$Kv$@_@_@_š?_š? K _-½K _š?_š? K_-½K_@_@_@ K_- K_- K_-~ K_š? K_-~ K_š? K_- K_- K_- K_- K_- K_-Kqffffff @ K_- K _- K!_-K"^’·’J‘ŗ¾ LQQULu‹{“c‘ŗ½$Lv3@_.@_@_š?_š? L _-½L _š?_š? L_-½L_0@_*@_@ L_- L_- L_-~ L_š? L_-~ L_š? L_- L_- L_- L_- L_- L_-½LqŲ˜@_š?_š? L!_-L"^‹{“c‘ŗ¾ MQQKMw‰ŗˆÉ“ߌS½$Mv`o@_`h@_L@_.@_.@ M _-½M _2@_2@ M_-½M_`h@_ d@_A@ M_- M_- M_-~ M_.@ M_-~ M_.@ M_- M_- M_-½0M_ @_š?_@q@_*@_ @_@!M"]‰ŗˆÉ“ߌS¾ NQQKNu¼ģ’¬½$Nv@@_;@_@_š?_š? N _-½N _š?_š? N_-½N_<@_8@_@ N_- N_- N_-~ N_š? N_-~ N_š? N_- N_- N_-½N_š?_š? N_-Nqš™™™™™1@~ N_š? N _-~ N!_š?N"^¼ģ’¬¾ OQQKOu‚X’¬½$Ov<@_6@_@_š?_š? O _-½O _š?_š? O_-½O_9@_4@_@ O_- O_- O_-~ O_š? O_-~ O_š? O_- O_- O_- O_- O_- O_-½Oq1@_š?_š? O!_-O"^‚X’¬¾PSQQQKPuˆ¢“ģ’¬½$Pv8@_4@_@_@_@ P _-½P _@_@ P_-½P_2@_0@_@ P_- P_- P_-~ P_@ P_-~ P_@ P_- P_- P_- P_- P_- P_-~ Pq@Š@ P_- P _- P!_-P"^ˆ¢“ģ’¬¾QCFQQKQu““ą˜H‘ŗ½$Qv&@_@_@_š?_š? Q _-½Q _š?_š? Q_-½Q_@_@_@ Q_- Q_- Q_-~ Q_š? Q_-~ Q_š? Q_- Q_- Q_-~ Q_š? Q_-½Q_š?q@_š?_š? Q!_-Q"^““ą˜H‘ŗ¾Q#RRRRR'¾ RQQKRuˆ¢’q‘ŗ½$Rv3@_.@_@_š?_š? R _-½R _š?_š? R_-½R_.@_*@_@ R_- R_- R_-~ R_š? R_-~ R_š? R_- R_- R_-~ R_š? R_-½R_š?q,@_š?_š? R!_-R"^ˆ¢’q‘ŗ¾ SQQKSu˜Q‡‘ŗ½Sv @_@_@ S _- S _- S _-½S _š?_š? S_-½S_@_@_@ S_- S_- S_- S_- S_- S_- S_- S_- S_- S_- S_- S_-½Sq r@_@_š?_š?!S"^˜Q‡‘ŗ¾ TQQKTu•½’J‘ŗ½Tv @_@_@ T _- T _- T _-½T _š?_š? T_-½T_@_@_š? T_- T_- T_- T_- T_- T_- T_- T_- T_-~ T_š? T_-½$T_š?q@p@_@_š?_š?!T"^•½’J‘ŗ¾ UQQKUuŖ‰H‘ŗ½$Uv&@_@_@_š?_š? U _-½U _š?_š? U_-½U_@_@_š? U_- U_- U_-~ U_š? U_-~ U_š? U_- U_- U_-~ U_@ U_-½U_@q@ U_- U _- U!_-U"^Ŗ‰H‘ŗ¾ VQQKVu‰ŗžŠ‘ŗ½$Vv$@_@_@_š?_š? V _-½V _š?_š? V_-½V_@_@_@ V_- V_- V_-~ V_š? V_-~ V_š? V_- V_- V_- V_- V_- V_-Vqš™™™™™#@½V_š?_š? V!_-V"^‰ŗžŠ‘ŗ¾ WQQUWu”„–Ų‘ŗ½Wv @_@_@ W _- W _- W _-½W _š?_š? W_-½W_@_@_@ W_- W_- W_- W_- W_- W_- W_- W_- W_- W_- W_- W_-½Wq r@_@_š?_@!W"^”„–Ų‘ŗ¾ XQQKXu“V—“‘ŗ½$Xv&@_"@_@_š?_š? X _-½X _š?_š? X_-½X_ @_@_š? X_- X_- X_-~ X_š? X_-~ X_š? X_- X_- X_- X_- X_- X_-~ Xqą€@ X_- X _- X!_-X"^“V—“‘ŗ¾ YQQKYu‘וŒ‘ŗ½$Yv$@_ @_@_š?_š? Y _-½Y _š?_š? Y_-½Y_@_@_š? Y_- Y_- Y_-~ Y_š? Y_-~ Y_š? Y_- Y_- Y_- Y_- Y_- Y_-½Yqp‚@_š?_š? Y!_-Y"^‘וŒ‘ŗ¾ ZQQKZu‹Ŗ–Ų‘ŗ½$Zv3@_.@_@_š?_š? Z _-½Z _š?_š? Z_-½Z_.@_*@_@ Z_- Z_- Z_-~ Z_š? Z_-~ Z_š? Z_- Z_- Z_-~ Z_š? Z_-½Z_š?q€–@ Z_- Z _- Z!_-Z"^‹Ŗ–Ų‘ŗ¾ [QQK[u–L‹u‘ŗ½$[v4@_.@_@_š?_š? [ _-½[ _š?_š? [_-½[_1@_*@_@ [_- [_- [_-~ [_š? [_-~ [_š? [_- [_- [_- [_- [_- [_-~ [q-@ [_- [ _- [!_-["^–L‹u‘ŗ¾ \QQK\u‘厭‘ŗ½$\v&@_"@_@_š?_š? \ _-½\ _š?_š? \_-½\_@_@ \_- \_- \_- \_-~ \_š? \_-~ \_š? \_- \_- \_-~ \_š? \_-½\_š?q@u@ \_- \ _- \!_-\"^‘厭‘ŗ¾ ]QQK ]uć‘ŗ½$]v$@_ @_@_š?_š? ] _-½] _š?_š? ]_-½]_@_@_š? ]_- ]_- ]_-~ ]_š? ]_-~ ]_š? ]_- ]_- ]_- ]_- ]_- ]_-~ ]q@ ]_- ] _- ]!_- ]"^ć‘ŗ¾ ^QQK^u“ģM”Z‘ŗ½$^v&@_"@_@_š?_š? ^ _-½^ _š?_š? ^_-½^_ @_@_š? ^_- ^_- ^_-~ ^_š? ^_-~ ^_š? ^_- ^_- ^_- ^_- ^_- ^_-~ ^q@ ^_- ^ _- ^!_-^"^“ģM”Z‘ŗ¾ _QQU_w–Ų‘]ŒS½$_v€b@_@Y@_€G@_ @_ @ _ _-½*_ _&@_$@_š?_@[@_T@_=@ __- __- __-~ __$@ __-½__$@_@ __-½6__@_@_@_@qą@_@_@_@!_"]–Ų‘]ŒS×D³0lbzwKw{ZtkoW}o…itnw{t{ow{~w`#a#b#c#d#e#f#g#h#i#j#k#l#m#n#o#p#q#r#s#t#u#v#w#x#y#z#{#|#}#~##¾ `QQK`u –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½$`v6@_1@_@_š?_š? ` _-½` _š?_š? `_-½`_3@_.@_@ `_- `_- `_-~ `_š? `_-~ `_š? `_- `_- `_- `_- `_- `_-½`q•@_š?_š? `!_-`"^ –Ų‘]•Ÿ“‡’¬¾ aQQKauć¼’¬½$av2@_(@_@_š?_š? a _-½a _š?_š? a_-½a_.@_$@_@ a_- a_- a_-~ a_š? a_-~ a_š? a_- a_- a_- a_- a_- a_-~ aqh•@ a_- a _- a!_-a"^ć¼’¬¾ bQQKbu“ģ–Ų‘]’¬½$bv,@_&@_@_š?_š? b _-½b _š?_š? b_-½b_&@_"@_@ b_- b_- b_-~ b_š? b_-~ b_š? b_- b_- b_- b_- b_- b_-~ bqP™@ b_- b _- b!_-b"^“ģ–Ų‘]’¬¾ cQQKcu“čģ‘ŗ½$cv,@_ @_@_š?_š? c _-½c _š?_š? c_-½c_"@_@_@ c_- c_- c_-~ c_š? c_-½c_š?_š? c_-½c_š?_š? c_-½c_š?q$@ c_- c _- c!_-c"^“čģ‘ŗ¾ dQQKdu–Ų‘c‘ŗ½$dv,@_ @_@_š?_š? d _-½d _š?_š? d_-½d_&@_@_@ d_- d_- d_-~ d_š? d_-~ d_š? d_- d_- d_- d_- d_- d_-~ dqH’@ d_- d _- d!_-d"^–Ų‘c‘ŗ¾ eQQUeu“ś‹`‘ŗ½ev @_@_@ e _- e _- e _-½e _š?_š? e_-½e_@_@_š? e_- e_- e_- e_- e_- e_- e_- e_- e_-~ e_š? e_-½$e_š?qؑ@_@_š?_@!e"^“ś‹`‘ŗ¾ fQQKfuŠJ“c‘ŗ½$fv&@_@_@_š?_š? f _-½f _š?_š? f_-½f_@_@_@ f_- f_- f_-~ f_š? f_-½f_š?_š? f_-½f_š?_š?_š? f_-fqffffff@ f_- f _- f!_-f"^ŠJ“c‘ŗ¾ gQQKguŽOŠx‘ŗ½$gv&@_@_@_š?_š? g _-~ g _š? g _-½g_š?_@_@_š? g_- g_- g_-~ g_š? g_-½g_š?_š? g_-½g_š?_š?_š? g_-~ gq„@ g_- g _- g!_-g"^ŽOŠx‘ŗ¾ hQQUhu‰¤‘ź‘ŗ½hv$@_@_@ h _- h _- h _-½h _š?_š? h_-½h_@_@_@ h_- h_- h_-~ h_š? h_-~ h_š? h_- h_- h_-~ h_š? h_-½h_š?q€v@_š?_š? h!_-h"^‰¤‘ź‘ŗ¾ iQQKiu‘åŒK‘ŗ½$iv0@_(@_@_š?_š? i _-½i _š?_š? i_-½i_*@_$@_@ i_- i_- i_-~ i_š? i_-~ i_š? i_- i_- i_- i_- i_- i_-½iq@_š? i _-~ i!_š?i"^‘åŒK‘ŗ¾ jQQKjuŽRŒū‘ŗ½jv$@_@_@ j _- j _- j _-½j _š?_š? j_-½j_@_@_š? j_- j_- j_-~ j_š? j_-~ j_š? j_- j_- j_-½*j_@_š?_š?qŽ@_š?_š? j!_-j"^ŽRŒū‘ŗ¾ kQQUkw“Œ’}–€ŒS½6kv@b@_€\@_@@_@_@_š?_@_@ k_-½k_Ą]@_@X@_6@ k_- k_- k_-~ k_@ k_-½k_@_š? k_-½0k_š?_@_@_@q/@_@_@ k!_-k"]“Œ’}–€ŒS¾ lQQKlu–¾‰Č’¬½$lv6@_0@_@_š?_š? l _-½l _š?_š? l_-½l_2@_,@_@ l_- l_- l_-~ l_š? l_-~ l_š? l_- l_- l_-~ l_š? l_-½l_š?q0@ l_- l _- l!_-l"^–¾‰Č’¬¾ mQQKmu”g“c’¬½$mvB@_>@_@_š?_š? m _-½m _š?_š? m_-½m_@@_;@_@ m_- m_- m_-~ m_š? m_-~ m_š? m_- m_- m_-½m_š?_š? m_-½mqx™@_š?_š? m!_-m"^”g“c’¬¾ nQQUnuŽl‰ź‘ŗ½$nv.@_&@_@_š?_š? n _-½n _š?_š? n_-½n_&@_ @_@ n_- n_- n_-~ n_š? n_-~ n_š? n_- n_- n_-½n_š?_š? n_-~ nqX–@ n_- n _- n!_-n"^Žl‰ź‘ŗ¾ oQQKou–{é‘ŗ½ov.@_&@_@_š? o _-½o _š?_š?_š? o_-½o_&@_$@_š? o_- o_- o_-~ o_š? o_-½o_š?_š? o_-~ o_š? o_- o_- o_-½oqx”@_š?_š? o!_-o"^–{é‘ŗ¾ pQQKpuā–k‘ŗ pv- p_- p_- p _- p _- p _- p _- p _- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- p_- pq- p_- p _- p!_-p"^ā–k‘ŗ¾ qQQKqu–ƒŃ‘ŗ½$qv,@_(@_@_š?_š? q _-½q _š?_š? q_-½q_&@_$@_š? q_- q_- q_-~ q_š? q_-~ q_š? q_- q_- q_- q_- q_- q_-~ qq8“@ q_- q _- q!_-q"^–ƒŃ‘ŗ¾ rQQUruāˆä‘ŗ rv- r_- r_- r _- r _- r _- r _- r _- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- r_- rq- r_- r _- r!_-r"^āˆä‘ŗ¾ sQQKsu¶ā‘ŗ½$sv$@_ @_@_š?_š? s _-½s _š?_š? s_-½s_@_@_š? s_- s_- s_-~ s_š? s_-~ s_š? s_- s_- s_-½s_š?_š? s_-½sqP‰@_š?_š? s!_-s"^¶ā‘ŗ¾ tQQKtuŽRŒ`‘ŗ tv- t_- t_- t _- t _- t _- t _- t _- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- t_- tq- t_- t _- t!_-t"^ŽRŒ`‘ŗ¾ uQQKuu’©“ś‘ŗ½$uvA@_:@_ @_š?_š? u _-½u _š?_š? u_-½u_>@_7@_@ u_- u_- u_- u_- u_- u_- u_- u_- u_-½u_@_š?_š?q(ž@ u_- u _- u!_-u"^’©“ś‘ŗ¾ vQQKvx“ģˆĄ“ÜŒS½$vvĄj@_ c@_€L@_@_@ v _-½v _"@_"@ v_-½v_`f@_€`@_€G@ v_- v_- v_-~ v_@ v_-½v_@_@ v_-½6v_@_(@_$@_@q0@_$@_@_@!v"Z“ģˆĄ“ÜŒS¾ wQQKws–L‰Č’¬½$w_L@_€E@_*@_@_@ w _-½w _@_@ w_-½w_H@_C@_$@ w_- w_- w_-~ w_š? w_-½w_š?_@ w_-½w_@_š?_š? w_-wqš™™™™0@½w_š?_š? w!_-w"^–L‰Č’¬¾ xQQKxs•ä‚’¬½$x_L@_D@_0@_š?_š? x _-½x _š?_š? x_-½x_€H@_B@_*@ x_- x_- x_-~ x_@ x_-~ x_@ x_- x_- x_-½x_@_@_š?xqš™™™™™3@½x_š?_š? x!_-x"^•ä‚’¬¾ yQQKys“Žģ‘ŗ½y_ @_@_@ y _- y _- y _-½y _š?_š? y_-½y_@_@_š? y_- y_- y_- y_- y_- y_- y_- y_- y_-~ y_š? y_-½$y_š?qąz@_@_š?_š?!y"^“Žģ‘ŗ¾ zQQKzsˆĄ“Ü‘ŗ½z_0@_(@_@ z _- z _- z _-½z _@_@ z_-½z_(@_ @_@ z_- z_- z_- z_- z_- z_- z_- z_- z_-½z_@_@ z_-½zq~@_@_@_@!z"^ˆĄ“Ü‘ŗ¾ {QQK{sˆ²ģ‘ŗ½${_6@_0@_@_š?_š? { _-½{ _š?_š? {_-½{_2@_*@_@ {_- {_- {_-~ {_š? {_-~ {_š? {_- {_- {_-½{_š?_š? {_-~ {q1@ {_- { _- {!_-{"^ˆ²ģ‘ŗ¾ |QQU|sŽO‹½‘ŗ½$|_A@_8@_$@_š?_š? | _-½| _š?_š? |_-½|_=@_4@_"@ |_- |_- |_-~ |_š? |_-~ |_š? |_- |_- |_-½|_@_@ |_-|qfffffę1@½|_š?_š? |!_-|"^ŽO‹½‘ŗ¾ }QQK}s–x‹ą‘ŗ½$}_6@_0@_@_š?_š? } _-½} _š?_š? }_-½}_1@_(@_@ }_- }_- }_-~ }_š? }_-~ }_š? }_- }_- }_-½}_@_@ }_-~ }qų–@ }_- } _- }!_-}"^–x‹ą‘ŗ¾ ~QQK~r–kˆĄ“ÜŒS½$~_€X@_@Q@_=@_@_@ ~ _-½*~ _@_@_š?_€S@_M@_4@ ~_- ~_- ~_-~ ~_@ ~_-~ ~_@ ~_- ~_- ~_-½0~_@_š?_@q,@_@_@_@!~"]–kˆĄ“ÜŒS¾ QQKs’r“c’¬½$_9@_1@_ @_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_5@_.@_@ _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _-~ _š? _-~ _š?qš™™™™1@ _- _- !_-"^’r“c’¬×DÖ0lw{m{noiwwhAwkwk { k fKkpnpwwwF€##‚#ƒ#„#…#†#‡#ˆ#‰#Š#‹#Œ##Ž###‘#’#“#”#•#–#—#˜#™#š#›#œ##ž# ¾ €QQK€s¼ģ‘ŗ½$€_7@_0@_@_š?_š? € _-½€ _š?_š? €_-½€_3@_,@_@ €_- €_- €_-~ €_š? €_-~ €_š? €_- €_- €_-~ €_š? €_-½€_š?qč—@_š?_š? €!_-€"^¼ģ‘ŗ¾ QQKs”Ŗā‘ŗ½$_&@_"@_@_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_@_@_š? _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _-½_š?_š? _-~ qą€@ _-  _- !_-"^”Ŗā‘ŗ¾ ‚QQK‚s”ü–ƒ‘ŗ½‚_ @_@_@ ‚ _- ‚ _- ‚ _-~ ‚ _š? ‚ _-½‚_š?_@_@_@ ‚_- ‚_- ‚_- ‚_- ‚_- ‚_- ‚_- ‚_- ‚_-~ ‚_š? ‚_-½$‚_š?q@_@_š?_š?!‚"^”ü–ƒ‘ŗ¾ ƒQQKƒs”’”n‘ŗ½$ƒ_3@_,@_@_š?_š? ƒ _-½ƒ _š?_š? ƒ_-½ƒ_0@_(@_@ ƒ_- ƒ_- ƒ_-~ ƒ_š? ƒ_-~ ƒ_š? ƒ_- ƒ_- ƒ_- ƒ_- ƒ_- ƒ_-~ ƒq€2@ ƒ_- ƒ _- ƒ!_-ƒ"^”’”n‘ŗ¾ „QQK„s¬’J‘ŗ½$„_(@_"@_@_š?_š? „ _-½„ _š?_š? „_-½„_"@_@_@ „_- „_- „_-~ „_š? „_-~ „_š? „_- „_- „_- „_- „_- „_-½„qؑ@_š? „ _-~ „!_š?„"^¬’J‘ŗ¾ …QQK…rX‹‰ŒS½$…_(@_@_@_š?_š? … _-½… _š?_š? …_-½…_ @_@_@ …_- …_- …_-~ …_š? …_-½…_š?_š? …_-~ …_š? …_- …_- …_-~ …q@ …_- … _- …!_-…"]X‹‰ŒS¾ †QQK†sćŽR“c’¬ †_- †_- †_- † _- † _- † _- † _- † _- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †_- †q- †_- † _- †!_-†"^ćŽR“c’¬¾ ‡QQK‡s‘å‰Ŗ‘ŗ½$‡_(@_@_@_š?_š? ‡ _-½‡ _š?_š? ‡_-½‡_ @_@_@ ‡_- ‡_- ‡_-~ ‡_š? ‡_-½‡_š?_š? ‡_-~ ‡_š? ‡_- ‡_- ‡_-~ ‡q@ ‡_- ‡ _- ‡!_-‡"^‘å‰Ŗ‘ŗ¾ ˆQQKˆrū‰ČŒS½$ˆ_@V@_O@_;@_@_@ ˆ _-½ˆ _@_@ ˆ_-½ˆ_S@_L@_4@ ˆ_- ˆ_- ˆ_-~ ˆ_@ ˆ_-~ ˆ_@ ˆ_- ˆ_- ˆ_-½ˆ_@_@_@ˆqš™™™™2@½ˆ_š?_š? ˆ!_-ˆ"]ū‰ČŒS¾ ‰QQK‰sāé’¬½$‰_€B@_8@_*@_š?_š? ‰ _-½‰ _š?_š? ‰_-½‰_@@_5@_&@ ‰_- ‰_- ‰_-~ ‰_š? ‰_-~ ‰_š? ‰_- ‰_- ‰_-½‰_@_š?_š?‰qfffffę1@ ‰_- ‰ _- ‰!_-‰"^āé’¬¾ ŠQQKŠsŒĖ‘q’¬½$Š_J@_C@_,@_š?_š? Š _-½Š _š?_š? Š_-½Š_F@_€A@_"@ Š_- Š_- Š_-~ Š_@ Š_-~ Š_@ Š_- Š_- Š_-½*Š_@_š?_@qpœ@_š?_š? Š!_-Š"^ŒĖ‘q’¬¾ ‹QQK‹rć‚ˆäŒS½$‹_K@_€A@_3@_@_@ ‹ _-½‹ _@_@ ‹_-½‹_H@_?@_1@ ‹_- ‹_- ‹_-~ ‹_@ ‹_-~ ‹_@ ‹_- ‹_- ‹_- ‹_- ‹_- ‹_-½‹q/@_@_@ ‹!_-‹"]ć‚ˆäŒS¾ ŒQQKŒs¬•zŽ{’¬½$Œ_>@_4@_$@_š?_š? Œ _-½Œ _š?_š? Œ_-½Œ_;@_2@_"@ Œ_- Œ_- Œ_-~ Œ_š? Œ_-~ Œ_š? Œ_- Œ_- Œ_- Œ_- Œ_- Œ_-½Œqx™@_š?_š? Œ!_-Œ"^¬•zŽ{’¬¾ QQKs‚ŽR‘ŗ½$_8@_.@_"@_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_5@_*@_ @ _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _- _- _- _-½q-@_š?_š? !_-"^‚ŽR‘ŗ¾ ŽQQKŽr‰ŗ‚ˆäŒS½$Ž_€Q@_I@_4@_@_@ Ž _-½Ž _@_@ Ž_-½Ž_N@_€E@_1@ Ž_- Ž_- Ž_-~ Ž_@ Ž_-~ Ž_@ Ž_- Ž_- Ž_-½Ž_š?_š? Ž_-½Žq/@_š?_š? Ž!_-Ž"]‰ŗ‚ˆäŒS¾ QQKsŽRƒm“ą’¬½$_€B@_<@_"@_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_A@_:@_ @ _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _- _- _- _-qfffffę1@½_š?_š? !_-"^ŽRƒm“ą’¬¾ QQKs–Ų“‡•½‘ŗ½$_3@_*@_@_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_.@_$@_@ _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _-½_š?_š? _-~ q`“@ _-  _- !_-"^–Ų“‡•½‘ŗ¾ ‘QQK‘s –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½$‘_,@_"@_@_š?_š? ‘ _-½‘ _š?_š? ‘_-½‘_&@_@_@ ‘_- ‘_- ‘_-~ ‘_š? ‘_-~ ‘_š? ‘_- ‘_- ‘_- ‘_- ‘_- ‘_-~ ‘qȔ@ ‘_- ‘ _- ‘!_-‘"^ –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ¾ ’QQK’rć…“ąŒS½$’_`b@_€[@_€B@_ @_ @ ’ _-½’ _ @_ @ ’_-½’_Ą\@_W@_7@ ’_- ’_- ’_-~ ’_ @ ’_-~ ’_ @ ’_- ’_- ’_-½0’_ @_@_@qh•@_@_š?_š?!’"]ć…“ąŒS¾ “QQK“sMBV’¬½$“_3@_0@_@_š?_š? “ _-½“ _š?_š? “_-½“_0@_,@_@ “_- “_- “_-~ “_š? “_-~ “_š? “_- “_- “_- “_- “_- “_-~ “qx”@ “_- “ _- “!_-“"^MBV’¬¾ ”QQK”s–L–ģ’¬½$”_;@_2@_"@_š?_š? ” _-½” _š?_š? ”_-½”_5@_0@_@ ”_- ”_- ”_-~ ”_š? ”_-~ ”_š? ”_- ”_- ”_-~ ”_@ ”_-½”_@qš”@ ”_- ” _- ”!_-”"^–L–ģ’¬¾ •QQK•sM”Z’¬½$•_6@_2@_@_š?_š? • _-½• _š?_š? •_-½•_2@_.@_@ •_- •_- •_-~ •_š? •_-~ •_š? •_- •_- •_-½•_š?_š? •_-½•qpœ@_š? • _-~ •!_š?•"^M”Z’¬¾ –QQK–s–“—ē‘ŗ –_- –_- –_- – _- – _- – _- – _- – _- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –_- –q- –_- – _- –!_-–"^–“—ē‘ŗ¾ —QQK—sŽO…‘ŗ½$—_?@_6@_"@_š?_š? — _-½— _š?_š? —_-½—_;@_4@_@ —_- —_- —_-~ —_š? —_-~ —_š? —_- —_- —_-~ —_š? —_-~ —_š?—qš™™™™™1@ —_- — _- —!_-—"^ŽO…‘ŗ¾ ˜QQK˜sŒĖ‰B‘ŗ½$˜_(@_$@_@_š?_š? ˜ _-½˜ _š?_š? ˜_-½˜_"@_ @_š? ˜_- ˜_- ˜_-~ ˜_š? ˜_-~ ˜_š? ˜_- ˜_- ˜_- ˜_- ˜_- ˜_-~ ˜q@š@ ˜_- ˜ _- ˜!_-˜"^ŒĖ‰B‘ŗ¾ ™QQK™s‹S–³—¢‘ŗ½$™_&@_$@_š?_š?_š? ™ _-½™ _š?_š? ™_-½™_@_@ ™_- ™_- ™_- ™_-~ ™_š? ™_-~ ™_š? ™_- ™_- ™_-½™_š?_š? ™_-~ ™q@ ™_- ™ _- ™!_-™"^‹S–³—¢‘ŗ¾ šQQKšs¬ģ‘ŗ½$š_,@_ @_@_š?_š? š _-½š _š?_š? š_-½š_"@_@_@ š_- š_- š_-~ š_š? š_-~ š_š? š_- š_- š_-~ š_@ š_-½š_@qąŠ@ š_- š _- š!_-š"^¬ģ‘ŗ¾ ›QQK›s’†š‘ŗ½$›_&@_ @_@_š?_š? › _-½› _š?_š? ›_-½›_ @_@_@ ›_- ›_- ›_-~ ›_š? ›_-~ ›_š? ›_- ›_- ›_- ›_- ›_- ›_-½›q@_š?_š? ›!_-›"^’†š‘ŗ¾ œQQKœr‰ŗ…“ąŒS½$œ_>@_4@_$@_@_@ œ _-½*œ _@_š?_š?_7@_1@_@ œ_- œ_- œ_-~ œ_@ œ_-~ œ_@ œ_- œ_- œ_-~ œ_š? œ_-½œ_š?q@@ œ_- œ _- œ!_-œ"]‰ŗ…“ąŒS¾ QQKs–L“c‘ŗ½$_4@_*@_@_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_0@_&@_@ _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _-~ _š? _-½_š?q€‘@ _-  _- !_-"^–L“c‘ŗ¾ žQQK žy‰h‘ŗ½$žz$@z@z@zš?zš? ž z-~ ž zš? ž z-½žzš?z@z@zš? žz- žz- žz-~ žzš? žz-~ žzš? žz- žz- žz- žz- žz- žz-~ ž{Š‹@ žz- ž z- ž!z- ž"[‰h‘ŗ×BÕ/Xiwl{ww¤wptZssoo{ƒWws {‚wojw=ń’X/ #8X> ¶«" ų’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€ÅO ‡•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•ž’’’—˜™š›œž’’’Ÿ ”¢£¤„ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’ž+SummaryInformation(’’’’–DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’ž