ŠĻą”±į>ž’ ©ž’’’ž’’’§Ø’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü$€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cąõ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ą ō’ōĄ ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą8Ą @€ €@ą8Ą @€A€ ąį"8Ą ˆ@ ą¹ń<Ą €€ˆ@ ą8Ą ‰€@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą·|Ą ą·#|Ą ą°<Ą R€@ ą³<Ą Š€@ ą³<Ą P@ ą“"<Ą €@ą²<Ą @€@ą²<Ą @€ą8Ą ˆ@ ą8Ą @€P@ ą“<Ą @€H@ ą8Ą @€@ ą8Ą @€H@ ą8Ą @€@ą8Ą @€ˆ@ ą“ Ą ą²"<Ą €€ą“#|Ą ą· |Ą ą· #|Ą ąxĄ ąxĄ P@ ą“ #|Ą ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą·#|Ą €€ą“#|Ą €€ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą · |Ą ą · #|Ą ą “ #|Ą ą ¹ń<Ą ˆ@ ą ² ,Ą ą ° ,Ą ą ·|Ą ą ·#|Ą ą “#|Ą ą²<Ą €@ą8Ą €ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€A€ ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€I€@ ą²<Ą @€I€@ ą²<Ą @€ €@“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@•\Ž¦Ļ‚Ż‚ĢƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’.’ ’ hˆ:yn0n0Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“A—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… J%Sheet1 T8Ķ  @Fæh\™äÉ©śæ+ dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € C} F} F} I}   P}   M}   n} "  M} #' M} ( C  ((@(((((((i@(i@ (x@ ( (ŃĄL (ŃĄL (ŃĄH(€H(ĄH(Ą…(Ą…(ĄH(((((((((((((B ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼EM_1_192_H05.xls¾ GGKB“Œv–¼E ŠwZŠī–{’²ø¾ GGK D”N EH05¾ GGK¾ GGC•½¬5”N¾CCCCCCŽs’¬‘ŗ•Ź‹³ˆõ”[’†ŠwZ]¾ WWWWW !o¾ CFFFTa –{–±ŽŅ¾6 Š ‰Œ“–±ŽŅ¾ ŠŠbNNNNN'¾ CFFFT c‹ę•Ŗ ‘”¾  Z’·¾  ‹³“Ŗ¾  Ž‹³—@¾ Œ ‹•‹³—@¾ Œ ‘—{Œģ‹³—@¾ ‘‘ ‘ —{Œģ•‹³—@¾ ‘‘ ‘uŽt¾ ‘’ d ‹³ˆõ1l“–¾ eff! "g‹ę•Ŗ¾ #NNNNN'¾ CFFFTh YŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j X— i ‚½‚萶“k” jŒv k’j !l—¾ "mOOOOO'¾JQQst q(52) q(48) q(4) q(-) q(-) q(-) q(2) q(2) q(-) q(48) q(46) r(2) q(-) q(-) q(-) r(2) q(-) r(2) q(-) q(-) q(-) q(-) q(-) q(-)u(21.8) r(6) r(3) !r(3)¾"\OOOOO'¾…}GGUv •½¬4”N“x½$_•“@_ Æ@_“@_g@_g@  _-½* _@h@_ h@_š?_a±@_Œ«@_ŲŒ@ `- `- `-~ ` f@ `-½` f@`6@ `-½6`6@`ąm@` b@`€W@p@š@` h@`b@`€H@!"] •½¬4”N“x¾#OOOOO'¾}~~| €(52) €(47) €(5) €(-) €(-) €(-) €(2) €(2) €(-) €(48) €(45) €(3) €(-) €(-) €(-) (1) €(-) (1) €(1) €(-) €(1) €(-) €(-) €(-)‚(22.4) (7) (3) !(4)¾"ƒ„„„„„'¾HJ~~| •½¬5”N“x½$†µ“@†6Æ@†h”@†Ąf@†Ąf@  †-½* † h@‡h@‡š?‡v±@‡$«@‡ @ ‡- ‡- ‡-~ ‡@g@ ‡-½‡@g@‡ @ ‡-½6‡ @‡`p@‡`b@‡Ą\@ˆ0@‡i@‡`a@‡€N@!"ƒ •½¬5”N“x¾#„„„„„'¾CFGGUv q(52) q(47) q(5) q(-) q(-) q(-) q(2) q(2) q(-) q(48) q(45) r(3) q(-) q(-) q(-) r(1) q(-) r(1) q(1) q(-) q(1) q(-) q(-) q(-)u(22.4) r(7) r(3) !r(4)¾"]OOOOO'¾ GGK vŽsŒv½$`ŹØ@`Ę¢@`ˆ@`€V@`€V@  `-½ `€V@`€V@ `-½`€„@`“ @`0ƒ@ `- `- `-~ `€V@ `-½`€V@`@ `-½`@`@b@`@U@`€N@pfffffę0@½`ĄY@`@S@`:@! "]ŽsŒv¾GGKv r(31) r(28) r(3) q(-) q(-) q(-) r(1) r(1) q(-) r(29) r(27) q(2) q(-) q(-) q(-) r(1) q(-) r(1) q(-) q(-) q(-) q(-) q(-) q(-)u(22.5) r(4) r(1) !r(3)"]¾ GGKw’·–ģŽs½$` Š@`„@` h@`3@`3@  `-½ `3@`3@ `-½`€‡@`h‚@``d@ `- `- `-~ `4@ `-½`4@`š? `-½6`š?`9@`0@`"@pP™@`6@`.@`@!"^’·–ģŽs¾GGKw r(21) r(19) r(2) q(-) q(-) q(-) r(1) r(1) q(-) r(19) r(18) r(1) q(-) q(-) q(-) q(-) q(-) q(-) q(1) q(-) q(1) q(-) q(-) q(-)u(22.3) r(3) r(2) !r(1)"^¾ GGKw¼–{Žs½$` z@`t@`@X@`*@`*@  `-½ `*@`*@ `-½`€v@`Šq@`ĄR@ `- `- `-~ `*@ `-½`*@`š? `-½6`š?`2@`$@` @p0@`4@`0@`@!"^¼–{Žs¾ GGKwć“cŽs½$``q@` j@`@Q@`@`@  `-½ `@`@ `-½` n@` g@`L@ `- `- `-~ `@ `-½`@`š? `-½6`š?`0@`$@`@p1@` @`@`@!"^ć“cŽs¾ GGKw‰Ŗ’JŽs½$``@_€W@`A@`@`@  `-½ `@`@ `-½`Ą[@`@U@`:@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½0`@`š?`@p˜œ@`@`@`@!"^‰Ŗ’JŽs¾ GGKw”Ń“cŽs½$`€i@`@d@`E@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€e@``a@`€@@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½`&@`"@`@pfffffę0@½` @`@`š?!"^”Ń“cŽs¾ GGKwz–KŽs½$`€[@`T@`>@`@`@  `-½ `@`@ `-½`W@`€Q@`6@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½0`@`@`@pŠ›@`@`@`š?!"^z–KŽs¾ GGKw{āŽs½$`Ą`@`ĄW@`€C@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€[@`€S@`@@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½*`(@`"@`@p2@`@`@ !`-"^{āŽs¾ GGKw¬”Žs½$`ĄW@`Q@`;@`@`@  `-½ `@`@ `-½`U@`€O@`5@ `- `- `-~ `@ `-½`@`š? `-½`š?`@`š?`@pš™™™™3@~ `š? `-~ !`š?"^¬”Žs¾ GGKwˆÉ“ߎs½$` c@`^@`€@@`@`@  `-½ `@`@ `-½`Ą`@`ĄZ@`;@ `- `- `-~ `@ `-½`@`š? `-½`š?`@`@`š?pš™™™™™0@½`@`@ !`-"^ˆÉ“ߎs¾ GGKw‹īƒ–ŖŽs½$`ĄQ@`€L@`,@`@`@  `-½ `@`@ `-½`O@`€I@`&@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½0`@`@`š?ppœ@`@`@`@!"^‹īƒ–ŖŽs×DĖ!lA:-% "Ži¼ÕTÕT×YĒGĒGGSiSZjd (!("(#($(€S%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0#1#2#3#4#5#6#7#8#9#:#;#<#=#>#?#¾ GGK w’†–ģŽs½$ `€Z@`€S@`<@`@`@ `-½ `@`@ `-½ `W@`Q@`8@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½* `@`@`š?p؛@`@`@ !`- "^’†–ģŽs¾ !GGK!w‘å’¬Žs½$!`ĄP@`€G@`4@`@`@ ! `-½! `@`@ !`-½!`K@`€D@`*@ !`- !`- !`-~ !`@ !`-~ !`@ !`- !`- !`-½!`@`@`@!pš™™™™1@~ !`@ ! `-~ !!`@!"^‘å’¬Žs¾ "GGK"w”ŃŽRŽs½$"`ĄR@`M@`1@`@`@ " `-½" `@`@ "`-½"`€N@`H@`*@ "`- "`- "`-~ "`@ "`-~ "`@ "`- "`- "`-½0"`@`@`š?p.@`@`š?`š?!""^”ŃŽRŽs¾#SQGGK#wŠ–ģŽs½$#`\@`@U@`;@`@`@ # `-½# `@`@ #`-½#`€X@`@S@`5@ #`- #`- #`-~ #`@ #`-~ #`@ #`- #`- #`-~ #`@ #`-½$#`@p`@`@`@`š?!#"^Š–ģŽs¾$CFGGU$w‰–KŽs½$$`€a@`[@`@@`@`@ $ `-½$ `@`@ $`-½$`€]@`ĄW@`7@ $`- $`- $`-~ $`@ $`-~ $`@ $`- $`- $`-½0$`@`@`@p؛@`@`@`š?!$"^‰–KŽs¾$#RRRRR'¾ %GGK%wXūŽs½$%`@W@`@Q@`8@`@`@ % `-½% `@`@ %`-½%`ĄS@`€N@`2@ %`- %`- %`-~ %`@ %`-~ %`@ %`- %`- %`-½*%`@`@`@pš@`@`@ %!`-%"^XūŽs¾ &GGK&w²‹vŽs½$&` c@`@[@`F@`@`@ & `-½& `@`@ &`-½&`€`@`X@`B@ &`- &`- &`-~ &`@ &`-~ &`@ &`- &`- &`-½&`"@`@`@&pš™™™™1@½&`@`@ &!`-&"^²‹vŽs¾ 'GGU 'vŒSŒv½$'`  @`ą˜@`Ą€@`W@`W@ ' `-½*' `ĄY@`€Y@`š?`Ųš@`ą”@`ąw@ '`- '`- '`-~ '`X@ '`-½'`X@`@ '`-½6'`@`]@`O@`K@p —@`@X@`O@`€A@! '"]ŒSŒv¾ (GGK(x“ģ²‹vŒS½$(``@`X@`@@`@`@ ( `-½( `@`@ (`-½(`ĄY@`T@`7@ (`- (`- (`-~ (`@ (`-~ (`@ (`- (`- (`-½0(`@`@`@p0–@`@`@`@!("Z“ģ²‹vŒS¾ )GGK)w‰P“c’¬½$)`C@`=@`"@`š?`š? ) `-½) `š?`š? )`-½)`A@`:@` @ )`- )`- )`-~ )`š? )`-~ )`š? )`- )`- )`-½)`š?`š? )`-½)p°˜@`@`š?`š?!)"^‰P“c’¬¾ *GGK*w²‹v’¬½$*`7@`0@`@`š?`š? * `-½* `š?`š? *`-½*`3@`*@`@ *`- *`- *`-~ *`š? *`-~ *`š? *`- *`- *`-½*`š?`š? *`-½*p°˜@`š? * `-~ *!`š?*"^²‹v’¬¾ +GGK+w¬ŠC’¬½$+`6@`.@`@`š?`š? + `-½+ `š?`š? +`-½+`2@`*@`@ +`- +`- +`-~ +`š? +`-~ +`š? +`- +`- +`-~ +`š? +`-½+`š?pų–@`š? + `-~ +!`š?+"^¬ŠC’¬¾ ,GGK,wģć‘ŗ½$,`*@`(@`š?`š?`š? , `-½, `š?`š? ,`-½,`"@`"@ ,`- ,`- ,`- ,`-~ ,`š? ,`-~ ,`š? ,`- ,`- ,`-½,`š?`š? ,`-~ ,pš”@ ,`- , `- ,!`-,"^ģć‘ŗ¾ -GGK-w“ģ–q‘ŗ½$-`.@`&@`@`š?`š? - `-½- `š?`š? -`-½-`&@`"@`@ -`- -`- -`-~ -`š? -`-~ -`š? -`- -`- -`-~ -`š? -`-½-`š?p‘@`š?`š? -!`--"^“ģ–q‘ŗ¾ .GGK.w“ģ‘Š–Ų‘ŗ .`- .`- .`- . `- . `- . `- . `- . `- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .p- .`- . `- .!`-."^“ģ‘Š–Ų‘ŗ¾ /GGU/w–k‘Š–Ų‘ŗ /`- /`- /`- / `- / `- / `- / `- / `- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /p- /`- / `- /!`-/"^–k‘Š–Ų‘ŗ¾ 0GGK0w”Ŗē•ä‘ŗ½$0`1@`*@`@`š?`š? 0 `-½0 `š?`š? 0`-½0`(@`$@`@ 0`- 0`- 0`-~ 0`š? 0`-~ 0`š? 0`- 0`- 0`-½$0`@`š?`š?p ’@`š? 0 `-~ 0!`š?0"^”Ŗē•ä‘ŗ¾ 1GGK1v–k²‹vŒS½$1``b@`Z@`€E@`@`@ 1 `-½1 `@`@ 1`-½1`€^@`V@`A@ 1`- 1`- 1`-~ 1`@ 1`-~ 1`@ 1`- 1`- 1`-½01`@`@`@px™@`@`@`š?!1"]–k²‹vŒS¾ 2GGK2wŒyˆä‘ņ’¬½$2`€@@`8@`"@`š?`š? 2 `-½2 `š?`š? 2`-½2`>@`6@` @ 2`- 2`- 2`-~ 2`š? 2`-~ 2`š? 2`- 2`- 2`- 2`- 2`- 2`-2pš™™™™2@½2`@`@ 2!`-2"^Œyˆä‘ņ’¬¾ 3GGK3w–]ŒŽ’¬½$3`9@`3@`@`š?`š? 3 `-½3 `š?`š? 3`-½3`5@`0@`@ 3`- 3`- 3`-~ 3`š? 3`-~ 3`š? 3`- 3`- 3`-½3`š?`š? 3`-3pffffff1@~ 3`š? 3 `-~ 3!`š?3"^–]ŒŽ’¬¾ 4GGK4wŒä‘ć“c’¬½$4`>@`3@`&@`š?`š? 4 `-½4 `š?`š? 4`-½4`8@`.@`"@ 4`- 4`- 4`-~ 4`š? 4`-~ 4`š? 4`- 4`- 4`-½*4`@`@`š?p€1@`š?`š? 4!`-4"^Œä‘ć“c’¬¾ 5GGK5w—§‰Č’¬½$5`5@`,@`@`š?`š? 5 `-½5 `š?`š? 5`-½5`1@`&@`@ 5`- 5`- 5`-~ 5`š? 5`-~ 5`š? 5`- 5`- 5`-½5`š?`š? 5`-½5pP™@`š?`š? 5!`-5"^—§‰Č’¬¾ 6GGK6wó‰Č‘ŗ½$6`5@`0@`@`š?`š? 6 `-½6 `š?`š? 6`-½6`1@`,@`@ 6`- 6`- 6`-~ 6`š? 6`-~ 6`š? 6`- 6`- 6`-~ 6`š? 6`-½6`š?p(”@`š?`š? 6!`-6"^ó‰Č‘ŗ¾ 7GGK7w–kŒä–q‘ŗ½$7`1@`(@`@`š?`š? 7 `-½7 `š?`š? 7`-½7`*@`$@`@ 7`- 7`- 7`-~ 7`š? 7`-~ 7`š? 7`- 7`- 7`-~ 7`š? 7`-½7`š?pš”@`š?`š? 7!`-7"^–kŒä–q‘ŗ¾ 8GGK8v¬Œ§ŒS½$8`€g@` a@`€G@`@`@ 8 `-½8 ` @` @ 8`-½8`@d@`€_@`B@ 8`- 8`- 8`-~ 8` @ 8`-~ 8` @ 8`- 8`- 8`-~ 8`@ 8`-½$8`@p€0@`@`@`@!8"]¬Œ§ŒS¾ 9GGK9wŠŪŽq’¬½$9`€J@`D@`*@`@`@ 9 `-½9 `@`@ 9`-½9`G@`B@`$@ 9`- 9`- 9`-~ 9`@ 9`-~ 9`@ 9`- 9`- 9`-~ 9`š? 9`-½9`š?p€2@`@`@ 9!`-9"^ŠŪŽq’¬¾ :GGK:w’·–å’¬ :`- :`- :`- : `- : `- : `- : `- : `- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :p- :`- : `- :!`-:"^’·–å’¬¾ ;GGK;w“Œ•”’¬½$;`€I@`€C@`(@`š?`š? ; `-½; `š?`š? ;`-½;`€G@`€B@`$@ ;`- ;`- ;`-~ ;`š? ;`-~ ;`š? ;`- ;`- ;`-~ ;`š? ;`-~ ;`š?;pš™™™™™3@ ;`- ; `- ;!`-;"^“Œ•”’¬¾ <GGK<w^“c’¬½$<`€B@`9@`(@`š?`š? < `-½< `@`@ <`-½<`?@`6@`"@ <`- <`- <`-~ <`@ <`-~ <`@ <`- <`- <`-~ <`š? <`-½$<`š?pš”@`@`š?`@!<"^^“c’¬¾ =GGK=w•Ī‘ŗ½$=`6@`2@`@`š?`š? = `-½= `š?`š? =`-½=`3@`0@`@ =`- =`- =`-~ =`š? =`-~ =`š? =`- =`- =`- =`- =`- =`-=pffffff0@½=`š?`š? =!`-="^•Ī‘ŗ¾ >GGK>w˜a“c‘ŗ½$>`$@`@`@`š?`š? > `-½> `š?`š? >`-½>`@`@`@ >`- >`- >`-~ >`š? >`-~ >`š? >`- >`- >`- >`- >`- >`-~ >pąŠ@ >`- > `- >!`->"^˜a“c‘ŗ¾ ?GGK?wĀ–Ų‘ŗ½$?`.@`(@`@`š?`š? ? `-½? `š?`š? ?`-½?`(@`$@`@ ?`- ?`- ?`-~ ?`š? ?`-~ ?`š? ?`- ?`- ?`- ?`- ?`- ?`-~ ?pč’@ ?`- ? `- ?!`-?"^Ā–Ų‘ŗ×DU0lZvSfkZp2Wdsq~i¤¤fW}^kimbi b{{@#A#B#C#D#E#F#G#H#I#J#K#L#M#N#O#P(Q(R(€SS(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @GGK@vz–KŒS½$@`ĄZ@`T@`;@`@`@ @ `-½@ `@`@ @`-½@`€U@`€P@`4@ @`- @`- @`-~ @`@ @`-~ @`@ @`- @`- @`-½0@`@`@`@p€0@`@`š?`@!@"]z–KŒS¾ AGGKAw‰ŗz–K’¬½$A`K@`€D@`*@`@`@ A `-½A `@`@ A`-½A`F@`€A@`"@ A`- A`- A`-~ A`@ A`-~ A`@ A`- A`- A`-½$A`@`@`@p@š@`@ A `-~ A!`@A"^‰ŗz–K’¬¾ BQQKBw•xŽmŒ©’¬½$B`B@`;@`"@`@`@ B `-½B `@`@ B`-½B`<@`5@`@ B`- B`- B`-~ B`@ B`-~ B`@ B`- B`- B`-½B`@`@ B`-Bpffffff0@~ B`š? B `-~ B!`š?B"^•xŽmŒ©’¬¾ CQQK CwŒ“‘ŗ½$C`1@`(@`@`š?`š? C `-½C `š?`š? C`-½C`,@`$@`@ C`- C`- C`-~ C`š? C`-~ C`š? C`- C`- C`- C`- C`- C`-½Cpˆ˜@`š?`š? C!`- C"^Œ“‘ŗ¾ DQQKDxćˆÉ“ߌS½$D``j@``d@`H@` @` @ D `-½D ` @` @ D`-½D` f@`Ąa@`€A@ D`- D`- D`-~ D` @ D`-~ D` @ D`- D`- D`-½0D`$@`@`@p›@` @`@`š?!D"ZćˆÉ“ߌS¾ EQQKEw‚‰“’¬½$E`4@`.@`@`š?`š? E `-½E `š?`š? E`-½E`1@`*@`@ E`- E`- E`-~ E`š? E`-~ E`š? E`- E`- E`- E`- E`- E`-½Ep0–@`š?`š? E!`-E"^‚‰“’¬¾ FQQKFw’C–ģ’¬½$F`€D@`€A@`@`š?`š? F `-½F `š?`š? F`-½F`€A@`@@`@ F`- F`- F`-~ F`š? F`-~ F`š? F`- F`- F`-½*F`@`š?`@pž@`š?`š? F!`-F"^’C–ģ’¬¾ GQQKGw–„—Ö’¬½$G`K@`F@`$@`š?`š? G `-½G `š?`š? G`-½G`€H@`D@`"@ G`- G`- G`-~ G`š? G`-~ G`š? G`- G`- G`-½G`@`@ G`-½Gpšž@`@`@ G!`-G"^–„—Ö’¬¾ HQQKHw”Ń“‡’¬½$H`9@`4@`@`š?`š? H `-½H `š?`š? H`-½H`4@`1@`@ H`- H`- H`-~ H`š? H`-~ H`š? H`- H`- H`-½H`@`š?`š?Hpffffff1@½H`š?`š? H!`-H"^”Ń“‡’¬¾ IQQKIw“ģ–„—Ö‘ŗ½$I`7@`.@` @`š?`š? I `-½I `š?`š? I`-½I`3@`*@`@ I`- I`- I`-~ I`š? I`-~ I`š? I`- I`- I`-~ I`š? I`-½I`š?p8@`š?`š? I!`-I"^“ģ–„—Ö‘ŗ¾ JQQKJw’†ģ‘ŗ½$J`1@`(@`@`š?`š? J `-½J `š?`š? J`-½J`*@`"@`@ J`- J`- J`-~ J`š? J`-~ J`š? J`- J`- J`-½J`š?`š? J`-½Jp–@`š?`š? J!`-J"^’†ģ‘ŗ¾ KQQKKw’·’J‘ŗ½$K`$@`@`@`š?`š? K `-½K `š?`š? K`-½K`@`@`@ K`- K`- K`-~ K`š? K`-~ K`š? K`- K`- K`- K`- K`- K`-~ Kp @ K`- K `- K!`-K"^’·’J‘ŗ¾ LQQULw‹{“c‘ŗ½$L`5@`0@`@`š?`š? L `-½L `š?`š? L`-½L`1@`,@`@ L`- L`- L`-~ L`š? L`-~ L`š? L`- L`- L`-~ L`š? L`-½L`š?pˆ˜@`š? L `-~ L!`š?L"^‹{“c‘ŗ¾ MQQKMv‰ŗˆÉ“ߌS½$M`šr@` n@`O@`0@`0@ M `-½M `3@`3@ M`-½M` m@`€h@`€B@ M`- M`- M`-~ M`0@ M`-~ M`0@ M`- M`- M`-½0M`3@`$@`"@pŠ‘@`1@`"@` @!M"]‰ŗˆÉ“ߌS¾ NQQKNw¼ģ’¬½$N`@@`<@`@`š?`š? N `-½N `š?`š? N`-½N`<@`:@`@ N`- N`- N`-~ N`š? N`-~ N`š? N`- N`- N`-~ N`š? N`-½N`š?p€1@`š? N `-~ N!`š?N"^¼ģ’¬¾ OQQKOw‚X’¬½$O`=@`7@`@`š?`š? O `-½O `š?`š? O`-½O`9@`4@`@ O`- O`- O`-~ O`š? O`-~ O`š? O`- O`- O`-½O`š?`š? O`-½Op؛@`š? O `-~ O!`š?O"^‚X’¬¾ PQQKPwˆ¢“ģ’¬½$P`:@`4@`@`@`@ P `-½P `@`@ P`-½P`3@`0@`@ P`- P`- P`-~ P`@ P`-~ P`@ P`- P`- P`-~ P`š? P`-~ P`š?Ppffffff @½P`š?`š? P!`-P"^ˆ¢“ģ’¬¾QSQQQKQwć‹½’¬½$Q`€D@`€@@` @`š?`š? Q `-½Q `š?`š? Q`-½Q`B@`>@`@ Q`- Q`- Q`-~ Q`š? Q`-~ Q`š? Q`- Q`- Q`-½*Q`@`š?`š?p(ž@`š?`š? Q!`-Q"^ć‹½’¬¾RCFQQKRw““ą˜H‘ŗ½$R`(@` @`@`š?`š? R `-½R `š?`š? R`-½R`@`@`@ R`- R`- R`-~ R`š? R`-~ R`š? R`- R`- R`-½*R`@`š?`š?p@`š?`š? R!`-R"^““ą˜H‘ŗ¾R#RRRRR'¾ SQQKSwˆ¢’q‘ŗ½$S`4@`0@`@`š?`š? S `-½S `š?`š? S`-½S`.@`*@`@ S`- S`- S`-~ S`š? S`-~ S`š? S`- S`- S`-½*S`@`š?`š?px”@`š?`š? S!`-S"^ˆ¢’q‘ŗ¾ TQQKTw˜Q‡‘ŗ½T` @`@`@ T `- T `- T `-½T `š?`š? T`-½T`@`@`@ T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`-½Tp r@`@`š?`š?!T"^˜Q‡‘ŗ¾ UQQKUw•½’J‘ŗ½U` @`@`@ U `- U `- U `-½U `š?`š? U`-½U`@`@ U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`-~ U`@ U`-½$U`@p@p@`@`š?`š?!U"^•½’J‘ŗ¾ VQQKVwŖ‰H‘ŗ½$V`&@` @`@`š?`š? V `-½V `š?`š? V`-½V`@`@`š? V`- V`- V`-~ V`š? V`-~ V`š? V`- V`- V`-~ V`š? V`-½V`š?pąz@`š? V `-~ V!`š?V"^Ŗ‰H‘ŗ¾ WQQKWw‰ŗžŠ‘ŗ½$W`(@`$@`@`š?`š? W `-½W `š?`š? W`-½W`@`@`š? W`- W`- W`-~ W`š? W`-~ W`š? W`- W`- W`-½W`@`@ W`-~ Wp@ W`- W `- W!`-W"^‰ŗžŠ‘ŗ¾ XQQUXw”„–Ų‘ŗ½X` @`@`@ X `- X `- X `-½X `š?`š? X`-½X`@`@`@ X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`-½Xpn@`@`š?`@!X"^”„–Ų‘ŗ¾ YQQKYw“V—“‘ŗ½$Y`(@`$@`@`š?`š? Y `-½Y `š?`š? Y`-½Y` @`@`š? Y`- Y`- Y`-~ Y`š? Y`-~ Y`š? Y`- Y`- Y`-½Y`š?`š? Y`-~ Yp@ Y`- Y `- Y!`-Y"^“V—“‘ŗ¾ ZQQKZw‘וŒ‘ŗ½$Z`&@`"@`@`š?`š? Z `-½Z `š?`š? Z`-½Z`@`@`š? Z`- Z`- Z`-~ Z`š? Z`-~ Z`š? Z`- Z`- Z`-½Z`š?`š? Z`-~ Zp ‚@ Z`- Z `- Z!`-Z"^‘וŒ‘ŗ¾ [QQK[w‹Ŗ–Ų‘ŗ½$[`3@`0@`@`š?`š? [ `-½[ `š?`š? [`-½[`0@`,@`@ [`- [`- [`-~ [`š? [`-~ [`š? [`- [`- [`- [`- [`- [`-½[p˜@`š?`š? [!`-["^‹Ŗ–Ų‘ŗ¾ \QQK\w–L‹u‘ŗ½$\`5@`0@`@`š?`š? \ `-½\ `š?`š? \`-½\`0@`(@`@ \`- \`- \`-~ \`š? \`-~ \`š? \`- \`- \`-½\`@`@ \`-½\p,@`š?`š? \!`-\"^–L‹u‘ŗ¾ ]QQK]w‘厭‘ŗ½$]`&@` @`@`š?`š? ] `-½] `š?`š? ]`-½]`@`@`š? ]`- ]`- ]`-~ ]`š? ]`-~ ]`š? ]`- ]`- ]`-~ ]`š? ]`-½]`š?p@ ]`- ] `- ]!`-]"^‘厭‘ŗ¾ ^QQK ^wć‘ŗ½$^`$@` @`@`š?`š? ^ `-½^ `š?`š? ^`-½^`@`@`š? ^`- ^`- ^`-~ ^`š? ^`-~ ^`š? ^`- ^`- ^`- ^`- ^`- ^`-~ ^p@p@ ^`- ^ `- ^!`- ^"^ć‘ŗ¾ _QQK_w“ģM”Z‘ŗ½$_`(@`$@`@`š?`š? _ `-½_ `š?`š? _`-½_`"@` @`š? _`- _`- _`-~ _`š? _`-~ _`š? _`- _`- _`- _`- _`- _`-½_pŠ†@`š? _ `-~ _!`š?_"^“ģM”Z‘ŗ×D@0lSfkWoZkpmk{qWqs}^vZtuqwtwwokww`#a#b#c#d#e#f#g#h#i#j#k#l#m#n#o#p#q#r#s#t#u#v#w#x#y#z#{#|#}#~##¾ `QQU`v–Ų‘]ŒS½$``d@`\@`H@` @` @ ` `-½` `&@`&@ ``-½``Ą]@`ĄV@`<@ ``- ``- ``-~ ``$@ ``-½``$@`š? ``-½6``š?`&@`@`"@p@`$@`@`@!`"]–Ų‘]ŒS¾ aQQKaw –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½$a`5@`1@`@`š?`š? a `-½a `š?`š? a`-½a`1@`.@`@ a`- a`- a`-~ a`š? a`-~ a`š? a`- a`- a`-~ a`š? a`-½a`š?p˜—@`š?`š? a!`-a"^ –Ų‘]•Ÿ“‡’¬¾ bQQKbwć¼’¬½$b`6@`,@` @`š?`š? b `-½b `š?`š? b`-½b`1@`(@`@ b`- b`- b`-~ b`š? b`-~ b`š? b`- b`- b`-~ b`@ b`-½b`@pŠ‘@`š? b `-~ b!`š?b"^ć¼’¬¾ cQQKcw“ģ–Ų‘]’¬½$c`2@`*@`@`š?`š? c `-½c `š?`š? c`-½c`.@`&@`@ c`- c`- c`-~ c`š? c`-~ c`š? c`- c`- c`- c`- c`- c`-½cp8“@`š?`š? c!`-c"^“ģ–Ų‘]’¬¾ dQQKdw“čģ‘ŗ½$d`2@`(@`@`š?`š? d `-½d `š?`š? d`-½d`(@`"@`@ d`- d`- d`-~ d`š? d`-½d`š?`š? d`-½$d`š?`@`š?`š?p°ˆ@ d`- d `- d!`-d"^“čģ‘ŗ¾ eQQKew–Ų‘c‘ŗ½$e`.@`$@`@`š?`š? e `-½e `š?`š? e`-½e`(@` @`@ e`- e`- e`-~ e`š? e`-~ e`š? e`- e`- e`- e`- e`- e`-~ ep˜’@ e`- e `- e!`-e"^–Ų‘c‘ŗ¾ fQQUfw“ś‹`‘ŗ½f` @`@`@ f `- f `- f `-½f `š?`š? f`-½f`@`@`š? f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`-~ f`@ f`-½$f`@pšŽ@`@`š?`š?!f"^“ś‹`‘ŗ¾ gQQKgwŠJ“c‘ŗ½$g`$@`@`@`š?`š? g `-½g `š?`š? g`-½g`@`@`@ g`- g`- g`-~ g`š? g`-~ g`š? g`- g`- g`- g`- g`- g`-~ gp°ƒ@ g`- g `- g!`-g"^ŠJ“c‘ŗ¾ hQQKhwŽOŠx‘ŗ½$h`$@` @`@`š?`š? h `-½h `š?`š? h`-½h`@`@`š? h`- h`- h`-~ h`š? h`-~ h`š? h`- h`- h`- h`- h`- h`-½hpš„@`š? h `-~ h!`š?h"^ŽOŠx‘ŗ¾ iQQUiw‰¤‘ź‘ŗ½i`$@`@`@ i `- i `- i `-½i `š?`š? i`-½i`@`@`š? i`- i`- i`-~ i`š? i`-~ i`š? i`- i`- i`-~ i`š? i`-½i`š?p~@`š?`š? i!`-i"^‰¤‘ź‘ŗ¾ jQQKjw‘åŒK‘ŗ½$j`1@`&@`@`š?`š? j `-½j `š?`š? j`-½j`(@` @`@ j`- j`- j`-~ j`š? j`-~ j`š? j`- j`- j`-½$j`@`š?`š?pX‘@`š? j `-~ j!`š?j"^‘åŒK‘ŗ¾ kQQKkwŽRŒū‘ŗ½k`&@` @`@ k `- k `- k `-½k `š?`š? k`-½k` @`@`š? k`- k`- k`-~ k`š? k`-~ k`š? k`- k`- k`-~ k`š? k`-~ k`š?kpffffff!@½k`@`š?`š?!k"^ŽRŒū‘ŗ¾ lQQUlv“Œ’}–€ŒS½$l` b@`Ą]@`>@`@`@ l `-½l `@`@ l`-½l`Ą^@`Y@`7@ l`- l`- l`-~ l`@ l`-½l`@`š? l`-½l`š?`@`@ l`-½lpŲ˜@`@`@`š?!l"]“Œ’}–€ŒS¾ mQQKmw–¾‰Č’¬½$m`7@`1@`@`š?`š? m `-½m `š?`š? m`-½m`4@`.@`@ m`- m`- m`-~ m`š? m`-~ m`š? m`- m`- m`- m`- m`- m`-mpš™™™™™0@½m`š?`š? m!`-m"^–¾‰Č’¬¾ nQQKnw”g“c’¬½$n`€A@`=@`@`š?`š? n `-½n `š?`š? n`-½n`=@`8@`@ n`- n`- n`-~ n`š? n`-~ n`š? n`- n`- n`-½n`@`@ n`-½npŠ›@`š?`š? n!`-n"^”g“c’¬¾ oQQUowŽl‰ź‘ŗ½$o`0@`&@`@`š?`š? o `-½o `š?`š? o`-½o`*@`"@`@ o`- o`- o`-~ o`š? o`-~ o`š? o`- o`- o`- o`- o`- o`-½opŠ–@`š?`š? o!`-o"^Žl‰ź‘ŗ¾ pQQKpw–{é‘ŗ½$p`.@`*@`@`š?`š? p `-½p `š?`š? p`-½p`(@`&@`š? p`- p`- p`-~ p`š? p`-~ p`š? p`- p`- p`- p`- p`- p`-½ppȔ@`@`š?`š?!p"^–{é‘ŗ¾ qQQKqwā–k‘ŗ q`- q`- q`- q `- q `- q `- q `- q `- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- qp- q`- q `- q!`-q"^ā–k‘ŗ¾ rQQKrw–ƒŃ‘ŗ½$r`0@`,@`@`š?`š? r `-½r `š?`š? r`-½r`(@`&@`š? r`- r`- r`-~ r`š? r`-~ r`š? r`- r`- r`-½r`š?`š? r`-~ rpŠ‘@ r`- r `- r!`-r"^–ƒŃ‘ŗ¾ sQQUswāˆä‘ŗ s`- s`- s`- s `- s `- s `- s `- s `- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- sp- s`- s `- s!`-s"^āˆä‘ŗ¾ tQQKtw¶ā‘ŗ½$t`&@`"@`@`š?`š? t `-½t `š?`š? t`-½t`@`@ t`- t`- t`- t`-~ t`š? t`-½t`š?`š? t`-~ t`š? t`- t`- t`-~ tp ‡@ t`- t `- t!`-t"^¶ā‘ŗ¾ uQQKuwŽRŒ`‘ŗ u`- u`- u`- u `- u `- u `- u `- u `- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- up- u`- u `- u!`-u"^ŽRŒ`‘ŗ¾ vQQKvw’©“ś‘ŗ½$v`€@@`:@`@`š?`š? v `-½v `š?`š? v`-½v`>@`7@`@ v`- v`- v`- v`- v`- v`- v`- v`- v`-½v`š?`š? v`-½vp4@`š?`š? v!`-v"^’©“ś‘ŗ¾ wQQKwx“ģˆĄ“ÜŒS½$w` l@`Ąd@`€M@`@`@ w `-½w `"@`"@ w`-½w`Ąf@`@a@`F@ w`- w`- w`-~ w`@ w`-~ w`@ w`- w`- w`-½0w`5@`*@` @pŲ˜@`(@`@`@!w"Z“ģˆĄ“ÜŒS¾ xQQKxw–L‰Č’¬½$x`M@`F@`,@`@`@ x `-½x `@`@ x`-½x`€G@`€B@`$@ x`- x`- x`-~ x`@ x`-~ x`@ x`- x`- x`-½0x`@`@`@pŲ˜@`@`š?`š?!x"^–L‰Č’¬¾ yQQKyw•ä‚’¬½$y`€M@`G@`*@`š?`š? y `-½y `š?`š? y`-½y`€I@`€D@`$@ y`- y`- y`-~ y`@ y`-~ y`@ y`- y`- y`-½y`@`@`š?ypš™™™™4@~ y`š? y `-~ y!`š?y"^•ä‚’¬¾ zQQKzw“Žģ‘ŗ½z` @`@`@ z `- z `- z `-½z `š?`š? z`-½z`@`@`š? z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`-~ z`š? z`-~ z`š?zpš™™™™™@½z`@`š?`š?!z"^“Žģ‘ŗ¾ {QQK{wˆĄ“Ü‘ŗ½{`2@`*@`@ { `- { `- { `-½{ `@`@ {`-½{`*@`"@`@ {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`-½0{`@`@`š?p€@`@`@`š?!{"^ˆĄ“Ü‘ŗ¾ |QQK|wˆ²ģ‘ŗ½$|`8@`1@`@`š?`š? | `-½| `š?`š? |`-½|`3@`*@`@ |`- |`- |`-~ |`š? |`-~ |`š? |`- |`- |`-½|`@`@ |`-½|p€0@`š? | `-~ |!`š?|"^ˆ²ģ‘ŗ¾ }QQU}wŽO‹½‘ŗ½$}`€A@`8@`&@`š?`š? } `-½} `š?`š? }`-½}`>@`5@`"@ }`- }`- }`-~ }`š? }`-~ }`š? }`- }`- }`-½$}`@`š?`š?pŠ›@`š? } `-~ }!`š?}"^ŽO‹½‘ŗ¾ ~QQK~w–x‹ą‘ŗ½$~`7@`0@`@`š?`š? ~ `-½~ `š?`š? ~`-½~`0@`(@`@ ~`- ~`- ~`-~ ~`š? ~`-~ ~`š? ~`- ~`- ~`-½*~`@`@`@pø•@`š?`š? ~!`-~"^–x‹ą‘ŗ¾ QQKv–kˆĄ“ÜŒS½$`ĄZ@`€S@`=@`@`@  `-½* `@`@`š?`€S@`€N@`1@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½0`*@`@`@p+@`@`@`@!"]–kˆĄ“ÜŒS×D}0lGqqs\{n{wwb„\{koh w ~ iWSv‚_sbZ€##‚#ƒ#„#…#†#‡#ˆ#‰#Š#‹#Œ##Ž###‘#’#“#”#•#–#—#˜#™#š#›#œ##ž#Ÿ# ¾ €QQK€w’r“c’¬½$€`<@`4@` @`š?`š? € `-½€ `š?`š? €`-½€`5@`.@`@ €`- €`- €`-~ €`š? €`-~ €`š? €`- €`- €`-½$€`@`@`š?p›@`š? € `-~ €!`š?€"^’r“c’¬¾ QQKw¼ģ‘ŗ½$`7@`.@` @`š?`š?  `-½ `š?`š? `-½`0@`(@`@ `- `- `-~ `š? `-~ `š? `- `- `-½*`@`š?`@pˆ˜@`š?`š? !`-"^¼ģ‘ŗ¾ ‚QQK‚w”Ŗā‘ŗ½$‚`(@`"@`@`š?`š? ‚ `-½‚ `š?`š? ‚`-½‚`@`@`š? ‚`- ‚`- ‚`-~ ‚`š? ‚`-~ ‚`š? ‚`- ‚`- ‚`-½‚`@`@`š?‚pffffff@ ‚`- ‚ `- ‚!`-‚"^”Ŗā‘ŗ¾ ƒQQKƒw”ü–ƒ‘ŗ½ƒ`"@`@`@ ƒ `- ƒ `- ƒ `-~ ƒ `š? ƒ `-½ƒ`š?`@`@`@ ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`-~ ƒ`š? ƒ`-½$ƒ`š?p@`@`š?`š?!ƒ"^”ü–ƒ‘ŗ¾ „QQK„w”’”n‘ŗ½$„`5@`1@`@`š?`š? „ `-½„ `š?`š? „`-½„`1@`,@`@ „`- „`- „`-~ „`š? „`-~ „`š? „`- „`- „`-½„`š?`š? „`-½„p@š@`š?`š? „!`-„"^”’”n‘ŗ¾ …QQK…w¬’J‘ŗ½$…`,@`(@`@`š?`š? … `-½… `š?`š? …`-½…`&@`$@`š? …`- …`- …`-~ …`š? …`-~ …`š? …`- …`- …`- …`- …`- …`-~ …pX‘@ …`- … `- …!`-…"^¬’J‘ŗ¾ †QQK†vX‹‰ŒS½$†`&@` @`@`š?`š? † `-½† `š?`š? †`-½†`@`@`š? †`- †`- †`-~ †`š? †`-~ †`š? †`- †`- †`-~ †`š? †`-½†`š?pt@ †`- † `- †!`-†"]X‹‰ŒS¾ ‡QQK‡wćŽR“c’¬ ‡`- ‡`- ‡`- ‡ `- ‡ `- ‡ `- ‡ `- ‡ `- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡p- ‡`- ‡ `- ‡!`-‡"^ćŽR“c’¬¾ ˆQQKˆw‘å‰Ŗ‘ŗ½$ˆ`&@` @`@`š?`š? ˆ `-½ˆ `š?`š? ˆ`-½ˆ`@`@`š? ˆ`- ˆ`- ˆ`-~ ˆ`š? ˆ`-~ ˆ`š? ˆ`- ˆ`- ˆ`-~ ˆ`š? ˆ`-½ˆ`š?pt@ ˆ`- ˆ `- ˆ!`-ˆ"^‘å‰Ŗ‘ŗ¾ ‰QQK‰vū‰ČŒS½$‰`@V@`€O@`:@`@`@ ‰ `-½‰ `@`@ ‰`-½‰`S@`€K@`5@ ‰`- ‰`- ‰`-~ ‰`@ ‰`-~ ‰`@ ‰`- ‰`- ‰`-½‰`@`@`@‰pš™™™™™2@½‰`@`@ ‰!`-‰"]ū‰ČŒS¾ ŠQQKŠwāé’¬½$Š`C@`;@`&@`š?`š? Š `-½Š `š?`š? Š`-½Š`€@@`7@`$@ Š`- Š`- Š`-~ Š`š? Š`-~ Š`š? Š`- Š`- Š`-½Š`@`@ Š`-½Šp؛@`š?`š? Š!`-Š"^āé’¬¾ ‹QQK‹wŒĖ‘q’¬½$‹`€I@`B@`.@`š?`š? ‹ `-½‹ `š?`š? ‹`-½‹`€E@`@@`&@ ‹`- ‹`- ‹`-~ ‹`@ ‹`-~ ‹`@ ‹`- ‹`- ‹`-½*‹`@`@`@p(ž@`š?`š? ‹!`-‹"^ŒĖ‘q’¬¾ ŒQQKŒvć‚ˆäŒS½$Œ`€K@`€C@`0@`@`@ Œ `-½Œ `@`@ Œ`-½Œ`H@`A@`,@ Œ`- Œ`- Œ`-~ Œ`@ Œ`-~ Œ`@ Œ`- Œ`- Œ`-½Œ`š?`š? Œ`-Œpš™™™™™0@½Œ`@`@ Œ!`-Œ"]ć‚ˆäŒS¾ QQKw¬•zŽ{’¬½$`@@`7@`"@`š?`š?  `-½ `š?`š? `-½`<@`4@` @ `- `- `-~ `š? `-~ `š? `- `- `-½`š?`š? `-½pąš@`š?`š? !`-"^¬•zŽ{’¬¾ ŽQQKŽw‚ŽR‘ŗ½$Ž`7@`0@`@`š?`š? Ž `-½Ž `š?`š? Ž`-½Ž`4@`,@`@ Ž`- Ž`- Ž`-~ Ž`š? Ž`-~ Ž`š? Ž`- Ž`- Ž`- Ž`- Ž`- Ž`-½Žp°˜@`š?`š? Ž!`-Ž"^‚ŽR‘ŗ¾ QQKv‰ŗ‚ˆäŒS½$`ĄQ@`J@`3@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€N@`G@`.@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-~ `š? `-½$`š?p°˜@`@`@`š?!"]‰ŗ‚ˆäŒS¾ QQKwŽRƒm“ą’¬½$`C@`=@`"@`š?`š?  `-½ `š?`š? `-½`A@`;@`@ `- `- `-~ `š? `-~ `š? `- `- `-~ `š? `-~ `š?pffffff2@½`@`š?`š?!"^ŽRƒm“ą’¬¾ ‘QQK‘w–Ų“‡•½‘ŗ½$‘`2@`*@`@`š?`š? ‘ `-½‘ `š?`š? ‘`-½‘`.@`&@`@ ‘`- ‘`- ‘`-~ ‘`š? ‘`-~ ‘`š? ‘`- ‘`- ‘`- ‘`- ‘`- ‘`-½‘p ”@`š?`š? ‘!`-‘"^–Ų“‡•½‘ŗ¾ ’QQK’w –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½$’`.@`$@`@`š?`š? ’ `-½’ `š?`š? ’`-½’`(@` @`@ ’`- ’`- ’`-~ ’`š? ’`-~ ’`š? ’`- ’`- ’`- ’`- ’`- ’`-~ ’p8“@ ’`- ’ `- ’!`-’"^ –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ¾ “QQK“vć…“ąŒS½$“`€b@`Ą[@`€B@` @` @ “ `-½“ ` @` @ “`-½“`Ą]@`W@`;@ “`- “`- “`-~ “` @ “`-½“` @`š? “`-½6“`š?`@`@`š?p-@`@`@`š?!“"]ć…“ąŒS¾ ”QQK”wMBV’¬½$”`2@`,@`@`š?`š? ” `-½” `š?`š? ”`-½”`.@`(@`@ ”`- ”`- ”`-~ ”`š? ”`-~ ”`š? ”`- ”`- ”`- ”`- ”`- ”`-½”ph•@`š?`š? ”!`-”"^MBV’¬¾ •QQK•w–L–ģ’¬½$•`9@`1@` @`š?`š? • `-½• `š?`š? •`-½•`4@`.@`@ •`- •`- •`-~ •`š? •`-½•`š?`š? •`-½•`š?`š? •`-½•`š?p/@ •`- • `- •!`-•"^–L–ģ’¬¾ –QQK–wM”Z’¬½$–`8@`4@`@`š?`š? – `-½– `š?`š? –`-½–`4@`1@`@ –`- –`- –`-~ –`š? –`-~ –`š? –`- –`- –`-½–`š?`š? –`-½–ppœ@`š? – `-~ –!`š?–"^M”Z’¬¾ —QQK—w–“—ē‘ŗ —`- —`- —`- — `- — `- — `- — `- — `- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —p- —`- — `- —!`-—"^–“—ē‘ŗ¾ ˜QQK˜wŽO…‘ŗ½$˜`?@`6@`"@`š?`š? ˜ `-½˜ `š?`š? ˜`-½˜`;@`3@` @ ˜`- ˜`- ˜`-~ ˜`š? ˜`-~ ˜`š? ˜`- ˜`- ˜`-½˜`š?`š? ˜`-½˜ppœ@`š?`š? ˜!`-˜"^ŽO…‘ŗ¾ ™QQK™wŒĖ‰B‘ŗ½$™`*@`&@`@`š?`š? ™ `-½™ `š?`š? ™`-½™`$@`"@`š? ™`- ™`- ™`-~ ™`š? ™`-~ ™`š? ™`- ™`- ™`- ™`- ™`- ™`-½™pąš@`š?`š? ™!`-™"^ŒĖ‰B‘ŗ¾ šQQKšw‹S–³—¢‘ŗ½$š`(@`$@`@`š?`š? š `-½š `š?`š? š`-½š`"@` @`š? š`- š`- š`-~ š`š? š`-~ š`š? š`- š`- š`- š`- š`- š`-½šp°ƒ@`š?`š? š!`-š"^‹S–³—¢‘ŗ¾ ›QQK›w¬ģ‘ŗ½$›`,@`$@`@`š?`š? › `-½› `š?`š? ›`-½›`&@` @`@ ›`- ›`- ›`-~ ›`š? ›`-~ ›`š? ›`- ›`- ›`- ›`- ›`- ›`-›pffffff!@½›`š?`š? ›!`-›"^¬ģ‘ŗ¾ œQQKœw’†š‘ŗ½$œ`&@`@`@`š?`š? œ `-½œ `š?`š? œ`-½œ`@`@`@ œ`- œ`- œ`-~ œ`š? œ`-~ œ`š? œ`- œ`- œ`-½œ`š?`š? œ`-œpffffff!@ œ`- œ `- œ!`-œ"^’†š‘ŗ¾ QQKv‰ŗ…“ąŒS½$`=@`3@`$@`@`@  `-½ `@`@ `-½`6@`.@`@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-~ `š? `-½`š?pŠ‘@`@`@ !`-"]‰ŗ…“ąŒS¾ žQQKžw–L“c‘ŗ½$ž`3@`(@`@`š?`š? ž `-½ž `š?`š? ž`-½ž`0@`$@`@ ž`- ž`- ž`-~ ž`š? ž`-~ ž`š? ž`- ž`- ž`- ž`- ž`- ž`-½žp°“@`š?`š? ž!`-ž"^–L“c‘ŗ¾ ŸQQK Ÿy‰h‘ŗ½$Ÿz$@z@z@zš?zš? Ÿ z-½Ÿ zš?zš? Ÿz-½Ÿz@z@zš? Ÿz- Ÿz- Ÿz-~ Ÿzš? Ÿz-~ Ÿzš? Ÿz- Ÿz- Ÿz-~ Ÿzš? Ÿz-~ Ÿzš?Ÿ{š™™™™™"@½Ÿzš?zš? Ÿ!z- Ÿ"[‰h‘ŗ×DĪ0lbZtlk{w¤wpkZ{oofzsƒKsms kos{{mo=ń’X/ #8X> ¶«" ų’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@NĮ‡•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–ž’’’˜™š›œžž’’’ ”¢£¤„¦ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’h,SummaryInformation(’’’’—DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’Ÿ