ŠĻą”±į>ž’ ©ž’’’ž’’’§Ø’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü$€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cąõ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ą ō’ōĄ ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą8Ą @€ €@ą8Ą @€A€ ąį"8Ą ˆ@ ą¹ń<Ą €€ˆ@ ą8Ą ‰€@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą·|Ą ą·#|Ą ą°<Ą R€@ ą³<Ą Š€@ ą³<Ą P@ ą“"<Ą €@ą²<Ą @€@ą²<Ą @€ą8Ą ˆ@ ą8Ą @€P@ ą“<Ą @€H@ ą8Ą @€@ ą8Ą @€H@ ą8Ą @€@ą8Ą @€ˆ@ ą“ Ą ą²"<Ą €€ą· #|Ą ąį"xĄ P@ ą“#|Ą ąxĄ ąxĄ P@ ą· |Ą ą“ #|Ą ą · |Ą ą · #|Ą ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą·#|Ą €€ą“#|Ą €€ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą “ #|Ą ą ¹ń<Ą ˆ@ ą ² ,Ą ą ° ,Ą ą ·|Ą ą ·#|Ą ą “#|Ą ą²<Ą €@ą8Ą €ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€A€ ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€I€@ ą²<Ą @€I€@ ą²<Ą @€ €@“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@•\Ž¦Ļ‚Ż‚ĢƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’.’ ’ hˆ:yn0n0Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“A—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… J%Sheet1 T8Ķ  @Fęha™4ŹFū[, dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € C} F} F} I}   P}   M}   n} "  M} #' M} ( C  ((@(((((((i@(i@ (x@ ( (ŃĄL (ŃĄL (ŃĄH(€H(ĄH(Ą…(Ą…(ĄH(((((((((((((B ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼EM_1_192_H04.xls¾ GGKB“Œv–¼E ŠwZŠī–{’²ø¾ GGK D”N EH04¾ GGK¾ GGC•½¬4”N¾CCCCCCŽs’¬‘ŗ•Ź‹³ˆõ”[’†ŠwZ]¾ WWWWW !o¾ CFFFTa –{–±ŽŅ¾6 Š ‰Œ“–±ŽŅ¾ ŠŠbNNNNN'¾ CFFFT c‹ę•Ŗ ‘”¾  Z’·¾  ‹³“Ŗ¾  Ž‹³—@¾ Œ ‹•‹³—@¾ Œ ‘—{Œģ‹³—@¾ ‘‘ ‘ —{Œģ•‹³—@¾ ‘‘ ‘uŽt¾ ‘’ d ‹³ˆõ1l“–¾ eff! "g‹ę•Ŗ¾ #NNNNN'¾ CFFFTh YŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j V— VŒv V’j X— i ‚½‚萶“k” jŒv k’j !l—¾ "mOOOOO'¾JQQst u(52) u(48) u(4) u(-) u(-) u(-) p(2) p(2) u(-) u(48) u(46) p(2) u(-) u(-) u(-) p(2) u(-) p(2) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-)v(22.0) p(6) p(5) !p(1)¾"\OOOOO'¾…GGUy •½¬3”N“x½$_…“@_ °@_ģ‘@_ąf@_ąf@  _-½* _@h@_h@_@_‚±@_4¬@_@‹@ `- `- `-~ _ e@ _-½_ e@`1@ `-½6`1@`j@`@^@`ĄU@r›@` h@`Ąb@`€G@!"] •½¬3”N“x¾#OOOOO'¾€€~ w(52) w(48) w(4) w(-) w(-) w(-) x(2) x(2) w(-) w(48) w(46) x(2) w(-) w(-) w(-) x(2) w(-) x(2) w(-) w(-) w(-) w(-) w(-) w(-)‚(21.8) x(6) x(3) !x(3)¾"ƒ„„„„„'¾HJ€€~ •½¬4”N“x½$†•“@† Æ@†“@†g@†g@  †-½* †@h@‡ h@†š?‡a±@‡Œ«@‡ŲŒ@ ‡- ‡- ‡-~ ‡ f@ †-½‡ f@‡6@ ‡-½6‡6@‡ąm@‡ b@‡€W@ˆ@š@‡ h@‡b@‡€H@!"ƒ •½¬4”N“x¾#„„„„„'¾CFGGUy u(52) u(48) u(4) u(-) u(-) u(-) p(2) p(2) u(-) u(48) u(46) p(2) u(-) u(-) u(-) p(2) u(-) p(2) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-)v(21.8) p(6) p(3) !p(3)¾"]OOOOO'¾ GGK yŽsŒv½$`®Ø@`ś¢@`Š†@`€V@`€V@  `-½ `€V@`€V@ `-½`j„@`ź @`‚@ `- `- `-~ `€U@ `-½`€U@`(@ `-½6`(@`€a@`U@`L@r؛@`Y@`V@`(@! "]ŽsŒv¾GGKy p(31) p(29) p(2) u(-) u(-) u(-) p(1) p(1) u(-) p(29) p(28) p(1) u(-) u(-) u(-) p(1) u(-) p(1) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-)v(21.9) p(3) p(1) !p(2)"]¾ GGKz’·–ģŽs½$`Š@`h„@``f@`3@`3@  `-½ `3@`3@ `-½`x‡@`Ȃ@`Ąb@ `- `- `-~ `4@ `-½`4@`š? `-½6`š?`6@`,@` @r@š@`6@`1@`@!"^’·–ģŽs¾GGKz p(21) p(19) p(2) u(-) u(-) u(-) p(1) p(1) u(-) p(19) p(18) p(1) u(-) u(-) u(-) p(1) u(-) p(1) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-) u(-)v(21.8) p(3) p(2) !p(1)"^¾ GGKz¼–{Žs½$``z@`Pt@`@X@`*@`*@  `-½ `*@`*@ `-½`w@`@r@`S@ `- `- `-~ `(@ `-½`(@`š? `-½`š?`.@`@` @rffffff0@½`4@`2@`@!"^¼–{Žs¾ GGKzć“cŽs½$`q@``j@`€Q@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€n@`€g@`L@ `- `- `-~ `@ `-½`@`š? `-½`š?`1@`"@` @rš™™™™™1@½`$@`"@`š?!"^ć“cŽs¾ GGKz‰Ŗ’JŽs½$`€_@_ĄW@`?@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€[@`@U@`9@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½*`@`@`@rȞ@`@`@ !`-"^‰Ŗ’JŽs¾ GGKz”Ń“cŽs½$`@i@`€d@`C@`@`@  `-½ `@`@ `-½` d@` a@`8@ `- `- `-~ `@ `-½`@`@ `-½`@`,@`"@`@rš™™™™™1@½`@`@ !`-"^”Ń“cŽs¾ GGKzz–KŽs½$`^@`ĄV@`=@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€X@`€R@`8@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½*`&@`"@`@rŠ›@`@`@ !`-"^z–KŽs¾ GGKz{āŽs½$`_@`@W@`?@`@`@  `-½ `@`@ `-½`[@`@T@`;@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½*`@`@`š?r€4@`@`@ !`-"^{āŽs¾ GGKz¬”Žs½$`ĄV@`ĄP@`8@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€S@`M@`4@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½*`@`@`@r @`š?`š? !`-"^¬”Žs¾ GGKzˆÉ“ߎs½$`ąb@`^@`?@`@`@  `-½ `@`@ `-½` `@`ĄZ@`6@ `- `- `-~ `@ `-½`@`š? `-½`š?`"@`@`@rfffffę0@½`@`@ !`-"^ˆÉ“ߎs¾ GGKz‹īƒ–ŖŽs½$`Q@`€K@`*@`@`@  `-½ `@`@ `-½`N@`€H@`&@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½`@`@ `-½rž@`š?`š? !`-"^‹īƒ–ŖŽs×Dņ!lA:-% "Ži¼ÕTÕT×CĒGĒ]]ZdZZZd (!("(#($(€S%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0#1#2#3#4#5#6#7#8#9#:#;#<#=#>#?#¾ GGK z’†–ģŽs½$ `€Y@`S@`:@`@`@ `-½ `@`@ `-½ `@V@`Q@`5@ `- `- `-~ `@ `-½ `@`š? `-½6 `š?`@`@`š?r8@`@`@`š?! "^’†–ģŽs¾ !GGK!z‘å’¬Žs½$!`@Q@`€I@`2@`@`@ ! `-½! `@`@ !`-½!`€M@`G@`*@ !`- !`- !`-~ !`@ !`-½!`@`š? !`-½!`š?`@`š?`@!rš™™™™2@ !`- ! `- !!`-!"^‘å’¬Žs¾ "GGK"z”ŃŽRŽs½$"`@R@`K@`3@`@`@ " `-½" `@`@ "`-½"`€N@`€G@`,@ "`- "`- "`-~ "`@ "`-~ "`@ "`- "`- "`-½0"`@`š?`@rŲ˜@`@`@`š?!""^”ŃŽRŽs¾#SQGGK#zŠ–ģŽs½$#`Ą\@`€V@`9@`@`@ # `-½# `@`@ #`-½#`ĄX@`ĄS@`4@ #`- #`- #`-~ #`@ #`-½#`@`š? #`-½#`š?`@`@ #`-#rffffff3@½#`@`@`š?!#"^Š–ģŽs¾$CFGGU$z‰–KŽs½$$`€a@`ĄZ@`€@@`@`@ $ `-½$ `@`@ $`-½$`Ą]@`ĄW@`8@ $`- $`- $`-~ $`@ $`-½$`@`@ $`-½$`@`@`@`@$rffffff2@½$`@`@ $!`-$"^‰–KŽs¾$#RRRRR'¾ %GGK%zXūŽs½$%`@V@`@P@`8@`@`@ % `-½% `@`@ %`-½%`€R@`€L@`1@ %`- %`- %`-~ %`@ %`-½%`@`š? %`-½0%`š?`@`@`@rpœ@`@`@ %!`-%"^XūŽs¾ &GGK&z²‹vŽs½$&`@c@`\@`E@`@`@ & `-½& `@`@ &`-½&` `@`@X@`@@ &`- &`- &`-~ &`@ &`-~ &`@ &`- &`- &`-½0&`*@`@`@r؛@`@`@`š?!&"^²‹vŽs¾ 'GGU 'yŒSŒv½$'`| @`L™@`°~@`€W@`€W@ ' `-½*' `Z@`ĄY@`š?`°š@`D•@`°u@ '`- '`- '`-~ '`ĄW@ '`-½'`ĄW@`$@ '`-½6'`$@`ĄX@`€N@`C@r˜@`@W@`L@`€B@! '"]ŒSŒv¾ (GGK(q“ģ²‹vŒS½$(`€_@`@W@`€@@`@`@ ( `-½( `@`@ (`-½(`ĄX@`S@`7@ (`- (`- (`-~ (`@ (`-~ (`@ (`- (`- (`-½0(`"@`@`@rH—@`@`@`@!("Z“ģ²‹vŒS¾ )GGK)z‰P“c’¬½$)`€B@`<@`"@`š?`š? ) `-½) `š?`š? )`-½)`?@`7@` @ )`- )`- )`-~ )`š? )`-~ )`š? )`- )`- )`-½)`@`@ )`-)rffffff1@½)`š?`š? )!`-)"^‰P“c’¬¾ *GGK*z²‹v’¬½$*`8@`.@`"@`š?`š? * `-½* `š?`š? *`-½*`3@`(@`@ *`- *`- *`-~ *`š? *`-~ *`š? *`- *`- *`-½$*`@`š?`š?rų–@`š? * `-~ *!`š?*"^²‹v’¬¾ +GGK+z¬ŠC’¬½$+`5@`.@`@`š?`š? + `-½+ `š?`š? +`-½+`0@`(@`@ +`- +`- +`-~ +`š? +`-~ +`š? +`- +`- +`-½$+`@`š?`š?rx™@`š? + `-~ +!`š?+"^¬ŠC’¬¾ ,GGK,zģć‘ŗ½$,`*@`(@`š?`š?`š? , `-½, `š?`š? ,`-½,`$@`$@ ,`- ,`- ,`- ,`-~ ,`š? ,`-~ ,`š? ,`- ,`- ,`- ,`- ,`- ,`-~ ,rh•@ ,`- , `- ,!`-,"^ģć‘ŗ¾ -GGK-z“ģ–q‘ŗ½$-`.@`(@`@`š?`š? - `-½- `š?`š? -`-½-`&@`$@`š? -`- -`- -`-~ -`š? -`-~ -`š? -`- -`- -`-~ -`š? -`-½-`š?r%@`š?`š? -!`--"^“ģ–q‘ŗ¾ .GGK.z“ģ‘Š–Ų‘ŗ .`- .`- .`- . `- . `- . `- . `- . `- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .`- .r- .`- . `- .!`-."^“ģ‘Š–Ų‘ŗ¾ /GGU/z–k‘Š–Ų‘ŗ /`- /`- /`- / `- / `- / `- / `- / `- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /`- /r- /`- / `- /!`-/"^–k‘Š–Ų‘ŗ¾ 0GGK0z”Ŗē•ä‘ŗ½$0`0@`&@`@`š?`š? 0 `-½0 `š?`š? 0`-½0`(@`"@`@ 0`- 0`- 0`-~ 0`š? 0`-~ 0`š? 0`- 0`- 0`-~ 0`š? 0`-½0`š?r”@`š?`š? 0!`-0"^”Ŗē•ä‘ŗ¾ 1GGK1y–k²‹vŒS½$1`€a@`ĄY@`€B@`@`@ 1 `-½1 `@`@ 1`-½1`Ą\@`V@`;@ 1`- 1`- 1`-~ 1`@ 1`-~ 1`@ 1`- 1`- 1`-½1`@`@`@1rfffffę0@½1`@`@`š?!1"]–k²‹vŒS¾ 2GGK2zŒyˆä‘ņ’¬½$2`?@`8@`@`š?`š? 2 `-½2 `š?`š? 2`-½2`:@`6@`@ 2`- 2`- 2`-~ 2`š? 2`-~ 2`š? 2`- 2`- 2`-~ 2`@ 2`-~ 2`@2rš™™™™™2@½2`š?`š? 2!`-2"^Œyˆä‘ņ’¬¾ 3GGK3z–]ŒŽ’¬½$3`8@`1@`@`š?`š? 3 `-½3 `š?`š? 3`-½3`3@`,@`@ 3`- 3`- 3`-~ 3`š? 3`-~ 3`š? 3`- 3`- 3`-½*3`@`š?`š?rpœ@`š?`š? 3!`-3"^–]ŒŽ’¬¾ 4GGK4zŒä‘ć“c’¬½$4`>@`4@`$@`š?`š? 4 `-½4 `š?`š? 4`-½4`:@`2@` @ 4`- 4`- 4`-~ 4`š? 4`-~ 4`š? 4`- 4`- 4`-~ 4`š? 4`-~ 4`š?4rfffffę1@ 4`- 4 `- 4!`-4"^Œä‘ć“c’¬¾ 5GGK5z—§‰Č’¬½$5`4@`,@`@`š?`š? 5 `-½5 `š?`š? 5`-½5`1@`(@`@ 5`- 5`- 5`-~ 5`š? 5`-~ 5`š? 5`- 5`- 5`- 5`- 5`- 5`-½5rš@`š? 5 `-~ 5!`š?5"^—§‰Č’¬¾ 6GGK6zó‰Č‘ŗ½$6`2@`.@`@`š?`š? 6 `-½6 `š?`š? 6`-½6`*@`&@`@ 6`- 6`- 6`-~ 6`š? 6`-~ 6`š? 6`- 6`- 6`-½6`@`@ 6`-½6r€–@`š?`š? 6!`-6"^ó‰Č‘ŗ¾ 7GGK7z–kŒä–q‘ŗ½$7`1@`*@`@`š?`š? 7 `-½7 `š?`š? 7`-½7`,@`&@`@ 7`- 7`- 7`-~ 7`š? 7`-~ 7`š? 7`- 7`- 7`- 7`- 7`- 7`-½7r+@`š?`š? 7!`-7"^–kŒä–q‘ŗ¾ 8GGK8y¬Œ§ŒS½$8`h@`€b@`F@`@`@ 8 `-½8 ` @` @ 8`-½8` d@`Ą_@`A@ 8`- 8`- 8`-~ 8` @ 8`-~ 8` @ 8`- 8`- 8`-½8` @`@`@8rfffffę0@½8`@`@`š?!8"]¬Œ§ŒS¾ 9GGK9zŠŪŽq’¬½$9`L@`E@`,@`@`@ 9 `-½9 `@`@ 9`-½9`€F@`€A@`$@ 9`- 9`- 9`-~ 9`@ 9`-~ 9`@ 9`- 9`- 9`-½*9`@`@`@r€2@`@`@ 9!`-9"^ŠŪŽq’¬¾ :GGK:z’·–å’¬ :`- :`- :`- : `- : `- : `- : `- : `- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :`- :r- :`- : `- :!`-:"^’·–å’¬¾ ;GGK;z“Œ•”’¬½$;`L@`F@`(@`š?`š? ; `-½; `š?`š? ;`-½;`€I@`D@`&@ ;`- ;`- ;`-~ ;`š? ;`-~ ;`š? ;`- ;`- ;`-½;`@`@ ;`-½;r3@`š? ; `-~ ;!`š?;"^“Œ•”’¬¾ <GGK<z^“c’¬½$<`€@@`9@` @`š?`š? < `-½< `@`@ <`-½<`<@`6@`@ <`- <`- <`-~ <`@ <`-~ <`@ <`- <`- <`- <`- <`- <`-½<r˜—@`@`@ <!`-<"^^“c’¬¾ =GGK=z•Ī‘ŗ½$=`6@`2@`@`š?`š? = `-½= `š?`š? =`-½=`3@`0@`@ =`- =`- =`-~ =`š? =`-~ =`š? =`- =`- =`- =`- =`- =`-=rffffff0@½=`š?`š? =!`-="^•Ī‘ŗ¾ >GGK>z˜a“c‘ŗ½$>`$@`@`@`š?`š? > `-½> `š?`š? >`-½>`@`@`@ >`- >`- >`-~ >`š? >`-~ >`š? >`- >`- >`-½>`š?`š? >`-~ >r%@ >`- > `- >!`->"^˜a“c‘ŗ¾ ?GGK?zĀ–Ų‘ŗ½$?`.@`(@`@`š?`š? ? `-½? `š?`š? ?`-½?`(@`$@`@ ?`- ?`- ?`-~ ?`š? ?`-~ ?`š? ?`- ?`- ?`- ?`- ?`- ?`-½?r)@`š?`š? ?!`-?"^Ā–Ų‘ŗ×D30lGhSh|NS2Wwbb‚i¤¤mmZ…wksiZ so{w@#A#B#C#D#E#F#G#H#I#J#K#L#M#N#O#P(Q(R(€SS(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @GGK@yz–KŒS½$@`@[@`€T@`;@`@`@ @ `-½@ `@`@ @`-½@`V@`ĄQ@`1@ @`- @`- @`-~ @`@ @`-½@`@`@ @`-½6@`@`@`š?`@r1@`@`@`@!@"]z–KŒS¾ AGGKAz‰ŗz–K’¬½$A`€K@`€E@`(@`@`@ A `-½A `@`@ A`-½A`G@`€C@`@ A`- A`- A`-~ A`@ A`-½A`@`š? A`-½A`š?`@ A`-½$A`@rŠ›@`@`@`š?!A"^‰ŗz–K’¬¾ BQQKBz•xŽmŒ©’¬½$B`B@`:@`$@`@`@ B `-½B `@`@ B`-½B`<@`5@`@ B`- B`- B`-~ B`@ B`-½B`@`š? B`-½B`š?`š?`š? B`-½Br@š@`@`š?`š?!B"^•xŽmŒ©’¬¾ CQQK CzŒ“‘ŗ½$C`2@`*@`@`š?`š? C `-½C `š?`š? C`-½C`,@`&@`@ C`- C`- C`-~ C`š? C`-~ C`š? C`- C`- C`-~ C`š? C`-½C`š?r˜@ C`- C `- C!`- C"^Œ“‘ŗ¾ DQQKDqćˆÉ“ߌS½$D`Ąj@`@e@`F@` @` @ D `-½D ` @` @ D`-½D`Ąf@`ąb@`?@ D`- D`- D`-~ D` @ D`-½D` @`š? D`-½6D`š?`@`@`@rŠ›@` @`@`@!D"ZćˆÉ“ߌS¾ EQQKEz‚‰“’¬½$E`4@`.@`@`š?`š? E `-½E `š?`š? E`-½E`1@`*@`@ E`- E`- E`-~ E`š? E`-~ E`š? E`- E`- E`- E`- E`- E`-½Er0–@`š?`š? E!`-E"^‚‰“’¬¾ FQQKFz’C–ģ’¬½$F`E@`€A@`@`š?`š? F `-½F `š?`š? F`-½F`€B@`€@@`@ F`- F`- F`-~ F`š? F`-~ F`š? F`- F`- F`-~ F`@ F`-½F`@røŸ@`š?`š? F!`-F"^’C–ģ’¬¾ GQQKGz–„—Ö’¬½$G`€K@`€F@`$@`š?`š? G `-½G `š?`š? G`-½G`J@`€E@`"@ G`- G`- G`-~ G`š? G`-~ G`š? G`- G`- G`- G`- G`- G`-½GrŸ@`š? G `-~ G!`š?G"^–„—Ö’¬¾ HQQKHz”Ń“‡’¬½$H`9@`4@`@`š?`š? H `-½H `š?`š? H`-½H`4@`1@`@ H`- H`- H`-~ H`š? H`-~ H`š? H`- H`- H`-½H`@`š?`š?Hrfffffę1@½H`š?`š? H!`-H"^”Ń“‡’¬¾ IQQKIz“ģ–„—Ö‘ŗ½$I`9@`3@`@`š?`š? I `-½I `š?`š? I`-½I`4@`.@`@ I`- I`- I`-~ I`š? I`-~ I`š? I`- I`- I`-½I`@`@ I`-½Ir2@`š?`š? I!`-I"^“ģ–„—Ö‘ŗ¾ JQQKJz’†ģ‘ŗ½$J`1@`*@`@`š?`š? J `-½J `š?`š? J`-½J`*@`&@`@ J`- J`- J`-~ J`š? J`-½J`š?`š? J`-~ J`š? J`- J`- J`-½Jr+@`@`@ J!`-J"^’†ģ‘ŗ¾ KQQKKz’·’J‘ŗ½$K`"@`@`@`š?`š? K `-½K `š?`š? K`-½K`@`@`@ K`- K`- K`-~ K`š? K`-~ K`š? K`- K`- K`- K`- K`- K`-Krffffff"@~ K`š? K `-~ K!`š?K"^’·’J‘ŗ¾ LQQULz‹{“c‘ŗ½$L`5@`1@`@`š?`š? L `-½L `š?`š? L`-½L`1@`.@`@ L`- L`- L`-~ L`š? L`-~ L`š? L`- L`- L`-~ L`š? L`-~ L`š?Lrffffff0@ L`- L `- L!`-L"^‹{“c‘ŗ¾ MQQKMy‰ŗˆÉ“ߌS½$M` r@`Ąm@`N@`1@`1@ M `-½M `4@`4@ M`-½M`€l@` g@`€C@ M`- M`- M`-~ M`1@ M`-~ M`1@ M`- M`- M`-½0M`0@`(@`@r(@`1@`@`$@!M"]‰ŗˆÉ“ߌS¾ NQQKNz¼ģ’¬½$N`>@`;@`@`š?`š? N `-½N `š?`š? N`-½N`9@`7@`@ N`- N`- N`-~ N`š? N`-~ N`š? N`- N`- N`-½N`@`@ N`-½Nr`@`š? N `-~ N!`š?N"^¼ģ’¬¾ OQQKOz‚X’¬½$O`>@`7@`@`š?`š? O `-½O `š?`š? O`-½O`9@`4@`@ O`- O`- O`-~ O`š? O`-~ O`š? O`- O`- O`-½O`@`š?`š?Orš™™™™™2@½O`š?`š? O!`-O"^‚X’¬¾ PQQKPzˆ¢“ģ’¬½$P`8@`2@`@`@`@ P `-½P `@`@ P`-½P`1@`*@`@ P`- P`- P`-~ P`@ P`-~ P`@ P`- P`- P`-½P`š?`š? P`-Prš™™™™™!@~ P`š? P `-~ P!`š?P"^ˆ¢“ģ’¬¾QSQQQKQzć‹½’¬½$Q`€D@`A@`@`š?`š? Q `-½Q `š?`š? Q`-½Q`€B@`?@`@ Q`- Q`- Q`-~ Q`š? Q`-~ Q`š? Q`- Q`- Q`-½Q`š?`š? Q`-Qrfffffę3@½Q`@`š?`š?!Q"^ć‹½’¬¾RCFQQKRz““ą˜H‘ŗ½$R`$@`@`@`š?`š? R `-½R `š?`š? R`-½R`@`@`@ R`- R`- R`-~ R`š? R`-~ R`š? R`- R`- R`-½R`š?`š? R`-Rrš™™™™™@ R`- R `- R!`-R"^““ą˜H‘ŗ¾R#RRRRR'¾ SQQKSzˆ¢’q‘ŗ½$S`2@`,@`@`š?`š? S `-½S `š?`š? S`-½S`,@`(@`@ S`- S`- S`-~ S`š? S`-~ S`š? S`- S`- S`-~ S`š? S`-½S`š?r@•@`š? S `-~ S!`š?S"^ˆ¢’q‘ŗ¾ TQQKTz˜Q‡‘ŗ½T` @`@`@ T `- T `- T `-½T `š?`š? T`-½T`@`@`@ T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`- T`-½Tr@`@`š?`@!T"^˜Q‡‘ŗ¾ UQQKUz•½’J‘ŗ½U` @`@`š? U `- U `- U `-½U `š?`š? U`-½U`@`@`š? U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`- U`-½Urn@`@`š?`š?!U"^•½’J‘ŗ¾ VQQKVzŖ‰H‘ŗ½$V`$@` @`@`š?`š? V `-½V `š?`š? V`-½V`@`@`š? V`- V`- V`-~ V`š? V`-~ V`š? V`- V`- V`- V`- V`- V`-~ Vr€@ V`- V `- V!`-V"^Ŗ‰H‘ŗ¾ WQQKWz‰ŗžŠ‘ŗ½$W`&@` @`@`š?`š? W `-½W `š?`š? W`-½W` @`@`@ W`- W`- W`-~ W`š? W`-~ W`š? W`- W`- W`- W`- W`- W`-~ Wr+@ W`- W `- W!`-W"^‰ŗžŠ‘ŗ¾ XQQUXz”„–Ų‘ŗ½X`@`@`@ X `- X `- X `-½X `š?`š? X`-½X`@`@`š? X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`- X`-~ X`š? X`-½$X`š?rąp@`@`š?`š?!X"^”„–Ų‘ŗ¾ YQQKYz“V—³‘ŗ½$Y`&@`$@`š?`š?`š? Y `-½Y `š?`š? Y`-½Y`@`@ Y`- Y`- Y`- Y`-~ Y`š? Y`-~ Y`š? Y`- Y`- Y`-½Y`š?`š? Y`-~ Yr@ Y`- Y `- Y!`-Y"^“V—³‘ŗ¾ ZQQKZz‘וŒ‘ŗ½$Z`3@`,@`@`@`@ Z `-½Z `@`@ Z`-½Z`$@`@`@ Z`- Z`- Z`-~ Z`@ Z`-~ Z`@ Z`- Z`- Z`-½Z`@`@ Z`-~ Zr`s@ Z`- Z `- Z!`-Z"^‘וŒ‘ŗ¾ [QQK[z‹Ŗ–Ų‘ŗ½$[`4@`1@`@`š?`š? [ `-½[ `š?`š? [`-½[`1@`.@`@ [`- [`- [`-~ [`š? [`-~ [`š? [`- [`- [`- [`- [`- [`-½[rĄ—@`š?`š? [!`-["^‹Ŗ–Ų‘ŗ¾ \QQK\z–L‹u‘ŗ½$\`6@`2@`@`š?`š? \ `-½\ `š?`š? \`-½\`1@`,@`@ \`- \`- \`-~ \`š? \`-~ \`š? \`- \`- \`-½\`@`@ \`-½\r,@`š?`š? \!`-\"^–L‹u‘ŗ¾ ]QQK]z‘厭‘ŗ½$]`"@`@`@`š?`š? ] `-½] `š?`š? ]`-½]`@`@`š? ]`- ]`- ]`-~ ]`š? ]`-~ ]`š? ]`- ]`- ]`-~ ]`š? ]`-½]`š?r@ ]`- ] `- ]!`-]"^‘厭‘ŗ¾ ^QQK ^zć‘ŗ½$^`"@`@`@`š?`š? ^ `-½^ `š?`š? ^`-½^`@`@`š? ^`- ^`- ^`-~ ^`š? ^`-~ ^`š? ^`- ^`- ^`- ^`- ^`- ^`-½^rąp@`š? ^ `-~ ^!`š? ^"^ć‘ŗ¾ _QQK_z“ģM”Z‘ŗ½$_`&@`"@`@`š?`š? _ `-½_ `š?`š? _`-½_` @`@`š? _`- _`- _`-~ _`š? _`-~ _`š? _`- _`- _`- _`- _`- _`-½_r°ˆ@`š? _ `-~ _!`š?_"^“ģM”Z‘ŗ×D‹0lG\\sKoiwpokWsp}t—qtt{{n~wokws`#a#b#c#d#e#f#g#h#i#j#k#l#m#n#o#p#q#r#s#t#u#v#w#x#y#z#{#|#}#~##¾ `QQU`y–Ų‘]ŒS½$``Ąb@`€\@`B@` @` @ ` `-½` `&@`&@ ``-½``]@`@W@`7@ ``- ``- ``-~ ``$@ ``-~ ``$@ ``- ``- ``-½0``@`@`@rؑ@` @`@`@!`"]–Ų‘]ŒS¾ aQQKaz –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½$a`6@`2@`@`š?`š? a `-½a `š?`š? a`-½a`3@`0@`@ a`- a`- a`-~ a`š? a`-~ a`š? a`- a`- a`- a`- a`- a`-~ ar˜@ a`- a `- a!`-a"^ –Ų‘]•Ÿ“‡’¬¾ bQQKbzć¼’¬½$b`4@`.@`@`š?`š? b `-½b `š?`š? b`-½b`0@`*@`@ b`- b`- b`-~ b`š? b`-~ b`š? b`- b`- b`-~ b`š? b`-½b`š?rŲ“@ b`- b `- b!`-b"^ć¼’¬¾ cQQKcz“ģ–Ų‘]’¬½$c`2@`0@`@`š?`š? c `-½c `š?`š? c`-½c`.@`,@`š? c`- c`- c`-~ c`š? c`-~ c`š? c`- c`- c`- c`- c`- c`-½cr”@`š? c `-~ c!`š?c"^“ģ–Ų‘]’¬¾ dQQKdz“čģ‘ŗ½$d`1@`(@`@`š?`š? d `-½d `š?`š? d`-½d`(@`"@`@ d`- d`- d`-~ d`š? d`-~ d`š? d`- d`- d`-½$d`@`š?`š?r@Š@`š? d `-~ d!`š?d"^“čģ‘ŗ¾ eQQKez–Ų‘c‘ŗ½$e`.@`$@`@`š?`š? e `-½e `š?`š? e`-½e`(@` @`@ e`- e`- e`-~ e`š? e`-~ e`š? e`- e`- e`- e`- e`- e`-~ erą@ e`- e `- e!`-e"^–Ų‘c‘ŗ¾ fQQUfz“ś‹`‘ŗ½f`@`@`š? f `- f `- f `-½f `š?`š? f`-½f`@`@`š? f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`- f`-½fr8“@`@`@`š?!f"^“ś‹`‘ŗ¾ gQQKgzŠJ“c‘ŗ½$g`"@` @`š?`š?`š? g `-½g `š?`š? g`-½g`@`@ g`- g`- g`- g`-~ g`š? g`-~ g`š? g`- g`- g`- g`- g`- g`-~ gr@ g`- g `- g!`-g"^ŠJ“c‘ŗ¾ hQQKhzŽOŠx‘ŗ½$h`"@`@`@`š?`š? h `-½h `š?`š? h`-½h`@`@`š? h`- h`- h`-~ h`š? h`-~ h`š? h`- h`- h`-½h`š?`š? h`-~ hr€†@ h`- h `- h!`-h"^ŽOŠx‘ŗ¾ iQQUiz‰¤‘ź‘ŗ½i` @`@`@ i `- i `- i `-½i `š?`š? i`-½i`@`@`š? i`- i`- i`-~ i`š? i`-~ i`š? i`- i`- i`- i`- i`- i`-½ir@`š?`š? i!`-i"^‰¤‘ź‘ŗ¾ jQQKjz‘åŒK‘ŗ½$j`0@`$@`@`š?`š? j `-½j `š?`š? j`-½j`(@` @`@ j`- j`- j`-~ j`š? j`-~ j`š? j`- j`- j`-~ j`š? j`-½j`š?rȔ@ j`- j `- j!`-j"^‘åŒK‘ŗ¾ kQQKkzŽRŒū‘ŗ½k`"@`@`@ k `- k `- k `-½k `š?`š? k`-½k`@`@`@ k`- k`- k`-~ k`š? k`-~ k`š? k`- k`- k`- k`- k`- k`-½kr$@`@`š?`š?!k"^ŽRŒū‘ŗ¾ lQQUly“Œ’}–€ŒS½$l`c@`_@`<@`@`@ l `-½l `@`@ l`-½l``@`[@`4@ l`- l`- l`-~ l`@ l`-½l`@`š? l`-½6l`š?`@`@`š?rP™@`@`@`š?!l"]“Œ’}–€ŒS¾ mQQKmz–¾‰Č’¬½$m`7@`1@`@`š?`š? m `-½m `š?`š? m`-½m`3@`.@`@ m`- m`- m`-~ m`š? m`-~ m`š? m`- m`- m`-~ m`š? m`-~ m`š?mrš™™™™™2@ m`- m `- m!`-m"^–¾‰Č’¬¾ nQQKnz”g“c’¬½$n`C@`@@`@`š?`š? n `-½n `š?`š? n`-½n`A@`=@`@ n`- n`- n`-~ n`š? n`-~ n`š? n`- n`- n`-½n`š?`š? n`-½nr@š@`š?`š? n!`-n"^”g“c’¬¾ oQQUozŽl‰ź‘ŗ½$o`0@`(@`@`š?`š? o `-½o `š?`š? o`-½o`*@`$@`@ o`- o`- o`-~ o`š? o`-~ o`š? o`- o`- o`- o`- o`- o`-~ or€–@ o`- o `- o!`-o"^Žl‰ź‘ŗ¾ pQQKpz–{é‘ŗ½$p`1@`,@`@`š?`š? p `-½p `š?`š? p`-½p`*@`(@`š? p`- p`- p`-~ p`š? p`-½p`š?`š? p`-~ p`š? p`- p`- p`-½prȔ@`š?`š? p!`-p"^–{é‘ŗ¾ qQQKqzā–k‘ŗ q`- q`- q`- q `- q `- q `- q `- q `- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- q`- qr- q`- q `- q!`-q"^ā–k‘ŗ¾ rQQKrz–ƒŃ‘ŗ½$r`.@`(@`@`š?`š? r `-½r `š?`š? r`-½r`(@`$@`@ r`- r`- r`-~ r`š? r`-~ r`š? r`- r`- r`- r`- r`- r`-½rrč’@`š?`š? r!`-r"^–ƒŃ‘ŗ¾ sQQUszāˆä‘ŗ s`- s`- s`- s `- s `- s `- s `- s `- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- s`- sr- s`- s `- s!`-s"^āˆä‘ŗ¾ tQQKtz¶ā‘ŗ½$t`$@`"@`š?`š?`š? t `-½t `š?`š? t`-½t`@`@ t`- t`- t`- t`-~ t`š? t`-~ t`š? t`- t`- t`- t`- t`- t`-~ tr`ˆ@ t`- t `- t!`-t"^¶ā‘ŗ¾ uQQKuzŽRŒ`‘ŗ u`- u`- u`- u `- u `- u `- u `- u `- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- u`- ur- u`- u `- u!`-u"^ŽRŒ`‘ŗ¾ vQQKvz’©“ś‘ŗ½$v`€@@`<@`@`š?`š? v `-½v `š?`š? v`-½v`>@`9@`@ v`- v`- v`- v`- v`- v`- v`- v`- v`-½v`š?`š? v`-½vr, @`š? v `-~ v!`š?v"^’©“ś‘ŗ¾ wQQKwq“ģˆĄ“ÜŒS½$w` l@`e@`€L@`@`@ w `-½w `"@`"@ w`-½w`@g@` a@`€F@ w`- w`- w`-~ w`@ w`-½w`@`@ w`-½6w`@`0@`(@`@r€0@`,@` @`@!w"Z“ģˆĄ“ÜŒS¾ xQQKxz–L‰Č’¬½$x`M@`F@`,@`@`@ x `-½x `@`@ x`-½x`€G@`€B@`$@ x`- x`- x`-~ x`@ x`-½x`@`š? x`-½x`š?`@`@`š?xrš™™™™™0@½x`@`@ x!`-x"^–L‰Č’¬¾ yQQKyz•ä‚’¬½$y`€O@`€H@`,@`š?`š? y `-½y `š?`š? y`-½y`€K@`F@`&@ y`- y`- y`-~ y`š? y`-~ y`š? y`- y`- y`-½$y`@`@`@rž@`š? y `-~ y!`š?y"^•ä‚’¬¾ zQQKzz“Žģ‘ŗ½z`@`@`š? z `- z `- z `-½z `š?`š? z`-½z`@`@`š? z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`- z`-½zr°ƒ@`@`š?`@!z"^“Žģ‘ŗ¾ {QQK{zˆĄ“Ü‘ŗ½{`,@`&@`@ { `- { `- { `-½{ `@`@ {`-½{`(@`"@`@ {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`- {`-½{rš„@`@`@`@!{"^ˆĄ“Ü‘ŗ¾ |QQK|zˆ²ģ‘ŗ½$|`9@`1@` @`š?`š? | `-½| `š?`š? |`-½|`3@`*@`@ |`- |`- |`-~ |`š? |`-~ |`š? |`- |`- |`-½*|`@`@`š?rP™@`š?`š? |!`-|"^ˆ²ģ‘ŗ¾ }QQU}zŽO‹½‘ŗ½$}`B@`8@`(@`š?`š? } `-½} `š?`š? }`-½}`?@`5@`$@ }`- }`- }`-~ }`š? }`-½}`š?`š? }`-½}`š?`š?`š? }`-½}r€2@`@`@ }!`-}"^ŽO‹½‘ŗ¾ ~QQK~z–x‹ą‘ŗ½$~`6@`1@`@`š?`š? ~ `-½~ `š?`š? ~`-½~`0@`(@`@ ~`- ~`- ~`-~ ~`š? ~`-~ ~`š? ~`- ~`- ~`-½~`@`@ ~`-~ ~rč—@ ~`- ~ `- ~!`-~"^–x‹ą‘ŗ¾ QQKy–kˆĄ“ÜŒS½$`@Y@`ĄR@`:@`@`@  `-½* `@`@`š?`@T@`P@`1@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½0`@`š?`@rų–@`@`@`@!"]–kˆĄ“ÜŒS×DŹ0lSƒw{b{t‚w}wvKk{k o ‚ qKdbttZ_w€##‚#ƒ#„#…#†#‡#ˆ#‰#Š#‹#Œ##Ž###‘#’#“#”#•#–#—#˜#™#š#›#œ##ž#Ÿ# ¾ €QQK€z’r“c’¬½$€`:@`2@` @`š?`š? € `-½€ `š?`š? €`-½€`5@`.@`@ €`- €`- €`-~ €`š? €`-~ €`š? €`- €`- €`-½*€`@`š?`š?r˜œ@`š?`š? €!`-€"^’r“c’¬¾ QQKz¼ģ‘ŗ½$`6@`1@`@`š?`š?  `-½ `š?`š? `-½`2@`.@`@ `- `- `-~ `š? `-~ `š? `- `- `-~ `š? `-~ `š?rš™™™™2@~ `š?  `-~ !`š?"^¼ģ‘ŗ¾ ‚QQK‚z”Ŗā‘ŗ½$‚`"@`@`@`š?`š? ‚ `-½‚ `š?`š? ‚`-½‚`@`@`@ ‚`- ‚`- ‚`-~ ‚`š? ‚`-~ ‚`š? ‚`- ‚`- ‚`- ‚`- ‚`- ‚`-~ ‚r~@ ‚`- ‚ `- ‚!`-‚"^”Ŗā‘ŗ¾ ƒQQKƒz”ü–ƒ‘ŗ½ƒ` @`@`@ ƒ `- ƒ `- ƒ `-~ ƒ `š? ƒ `-½ƒ`š?`@`@`@ ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`- ƒ`-½ƒr@`@`š?`š?!ƒ"^”ü–ƒ‘ŗ¾ „QQK„z”’”n‘ŗ½$„`5@`0@`@`š?`š? „ `-½„ `š?`š? „`-½„`1@`,@`@ „`- „`- „`-~ „`š? „`-~ „`š? „`- „`- „`-~ „`š? „`-½„`š?r€1@`š?`š? „!`-„"^”’”n‘ŗ¾ …QQK…z¬’J‘ŗ½$…`.@`*@`@`š?`š? … `-½… `š?`š? …`-½…`(@`&@`š? …`- …`- …`-~ …`š? …`-~ …`š? …`- …`- …`- …`- …`- …`-½…r@`š? … `-~ …!`š?…"^¬’J‘ŗ¾ †QQK†yX‹‰ŒS½$†`&@` @`@`š?`š? † `-½† `š?`š? †`-½†`@`@`š? †`- †`- †`-~ †`š? †`-~ †`š? †`- †`- †`-~ †`š? †`-½†`š?r @ †`- † `- †!`-†"]X‹‰ŒS¾ ‡QQK‡zćŽR“c’¬ ‡`- ‡`- ‡`- ‡ `- ‡ `- ‡ `- ‡ `- ‡ `- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡`- ‡r- ‡`- ‡ `- ‡!`-‡"^ćŽR“c’¬¾ ˆQQKˆz‘å‰Ŗ‘ŗ½$ˆ`&@` @`@`š?`š? ˆ `-½ˆ `š?`š? ˆ`-½ˆ`@`@`š? ˆ`- ˆ`- ˆ`-~ ˆ`š? ˆ`-~ ˆ`š? ˆ`- ˆ`- ˆ`-~ ˆ`š? ˆ`-½ˆ`š?r @ ˆ`- ˆ `- ˆ!`-ˆ"^‘å‰Ŗ‘ŗ¾ ‰QQK‰yū‰ČŒS½$‰`€V@`ĄP@`7@`@`@ ‰ `-½‰ `@`@ ‰`-½‰`@S@`M@`3@ ‰`- ‰`- ‰`-~ ‰`@ ‰`-½‰`@`š? ‰`-½‰`š?`@`@`š?‰rš™™™™™3@½‰`@`š?`š?!‰"]ū‰ČŒS¾ ŠQQKŠzāé’¬½$Š`€B@`<@`"@`@`@ Š `-½Š `š?`š? Š`-½Š`@@`8@` @ Š`- Š`- Š`-~ Š`š? Š`-~ Š`š? Š`- Š`- Š`-½Š`š?`š? Š`-½Šr€3@`š?`š? Š!`-Š"^āé’¬¾ ‹QQK‹zŒĖ‘q’¬½$‹`€J@`€C@`,@`š?`š? ‹ `-½‹ `š?`š? ‹`-½‹`€F@`A@`&@ ‹`- ‹`- ‹`-~ ‹`š? ‹`-½‹`š?`š? ‹`-½‹`š?`@`@`š?‹rš™™™™™3@~ ‹`š? ‹ `-~ ‹!`š?‹"^ŒĖ‘q’¬¾ ŒQQKŒyć‚ˆäŒS½$Œ`€L@`€D@`0@`@`@ Œ `-½Œ `@`@ Œ`-½Œ`€F@`A@`&@ Œ`- Œ`- Œ`-~ Œ`@ Œ`-½Œ`@`š? Œ`-½Œ`š?`@`@`@Œrffffff0@½Œ`@`@ Œ!`-Œ"]ć‚ˆäŒS¾ QQKz¬•zŽ{’¬½$`@@`8@` @`š?`š?  `-½ `š?`š? `-½`;@`4@`@ `- `- `-~ `š? `-~ `š? `- `- `-½`@`@ `-½rŠ›@`@`@ !`-"^¬•zŽ{’¬¾ ŽQQKŽz‚ŽR‘ŗ½$Ž`9@`1@` @`š?`š? Ž `-½Ž `š?`š? Ž`-½Ž`2@`,@`@ Ž`- Ž`- Ž`-~ Ž`š? Ž`-½Ž`š?`š? Ž`-½0Ž`š?`@`š?`@r-@`š?`š? Ž!`-Ž"^‚ŽR‘ŗ¾ QQKy‰ŗ‚ˆäŒS½$`€Q@`L@`,@`@`@  `-½ `@`@ `-½`€L@`€G@`$@ `- `- `-~ `@ `-~ `@ `- `- `-½0`@`@`š?r€0@`@`š?`š?!"]‰ŗ‚ˆäŒS¾ QQKzŽRƒm“ą’¬½$`€C@`€@@`@`š?`š?  `-½ `š?`š? `-½`A@`>@`@ `- `- `-~ `š? `-~ `š? `- `- `-½`@`š?`š?rfffffę2@~ `š?  `-~ !`š?"^ŽRƒm“ą’¬¾ ‘QQK‘z–Ų“‡•½‘ŗ½$‘`0@`*@`@`š?`š? ‘ `-½‘ `š?`š? ‘`-½‘`(@`$@`@ ‘`- ‘`- ‘`-~ ‘`š? ‘`-~ ‘`š? ‘`- ‘`- ‘`-½‘`š?`š? ‘`-~ ‘r–@ ‘`- ‘ `- ‘!`-‘"^–Ų“‡•½‘ŗ¾ ’QQK’z –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½$’`.@`$@`@`š?`š? ’ `-½’ `š?`š? ’`-½’`&@`@`@ ’`- ’`- ’`-~ ’`š? ’`-~ ’`š? ’`- ’`- ’`-½’`š?`š? ’`-½’rŲ“@`š?`š? ’!`-’"^ –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ¾ “QQK“yć…“ąŒS½$“`@b@`@\@`€@@` @` @ “ `-½“ ` @` @ “`-½“`€]@`€W@`8@ “`- “`- “`-~ “` @ “`-½“` @`š? “`-½“`š?`@`@ “`-½“r˜@`@`@`@!“"]ć…“ąŒS¾ ”QQK”zMBV’¬½$”`.@`(@`@`š?`š? ” `-½” `š?`š? ”`-½”`(@`$@`@ ”`- ”`- ”`-~ ”`š? ”`-~ ”`š? ”`- ”`- ”`- ”`- ”`- ”`-~ ”rĄ—@ ”`- ” `- ”!`-”"^MBV’¬¾ •QQK•z–L–ģ’¬½$•`:@`3@`@`š?`š? • `-½• `š?`š? •`-½•`6@`0@`@ •`- •`- •`-~ •`š? •`-~ •`š? •`- •`- •`-½•`š?`š? •`-½•rP™@`š? • `-~ •!`š?•"^–L–ģ’¬¾ –QQK–zM”Z’¬½$–`9@`5@`@`š?`š? – `-½– `š?`š? –`-½–`6@`3@`@ –`- –`- –`-~ –`š? –`-~ –`š? –`- –`- –`- –`- –`- –`-–rš™™™™4@½–`š?`š? –!`-–"^M”Z’¬¾ —QQK—z–“—ē‘ŗ —`- —`- —`- — `- — `- — `- — `- — `- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —`- —r- —`- — `- —!`-—"^–“—ē‘ŗ¾ ˜QQK˜zŽO…‘ŗ½$˜`=@`6@`@`š?`š? ˜ `-½˜ `š?`š? ˜`-½˜`8@`2@`@ ˜`- ˜`- ˜`-~ ˜`š? ˜`-~ ˜`š? ˜`- ˜`- ˜`-½˜`@`@ ˜`-˜rfffffę3@~ ˜`š? ˜ `-~ ˜!`š?˜"^ŽO…‘ŗ¾ ™QQK™zŒĖ‰B‘ŗ½$™`.@`&@`@`š?`š? ™ `-½™ `š?`š? ™`-½™`&@`"@`@ ™`- ™`- ™`-~ ™`š? ™`-½™`š?`š? ™`-~ ™`š? ™`- ™`- ™`-~ ™r —@ ™`- ™ `- ™!`-™"^ŒĖ‰B‘ŗ¾ šQQKšz‹S–³—¢‘ŗ½$š`$@`"@`š?`š?`š? š `-½š `š?`š? š`-½š`@`@ š`- š`- š`- š`-~ š`š? š`-~ š`š? š`- š`- š`- š`- š`- š`-~ šr0†@ š`- š `- š!`-š"^‹S–³—¢‘ŗ¾ ›QQK›z¬ģ‘ŗ½$›`,@`&@`@`š?`š? › `-½› `š?`š? ›`-½›`&@`"@`@ ›`- ›`- ›`-~ ›`š? ›`-~ ›`š? ›`- ›`- ›`- ›`- ›`- ›`-›rffffff"@½›`š?`š? ›!`-›"^¬ģ‘ŗ¾ œQQKœz’†š‘ŗ½$œ`(@` @`@`š?`š? œ `-½œ `š?`š? œ`-½œ`"@`@`@ œ`- œ`- œ`-~ œ`š? œ`-~ œ`š? œ`- œ`- œ`- œ`- œ`- œ`-œrš™™™™™ @½œ`š?`š? œ!`-œ"^’†š‘ŗ¾ QQKy‰ŗ…“ąŒS½$`=@`3@`$@`@`@  `-½ `@`@ `-½`4@`,@`@ `- `- `-~ `@ `-½`@`š? `-½6`š?`@`š?`š?r‘@`@`š?`š?!"]‰ŗ…“ąŒS¾ žQQKžz–L“c‘ŗ½$ž`2@`(@`@`š?`š? ž `-½ž `š?`š? ž`-½ž`,@`"@`@ ž`- ž`- ž`-~ ž`š? ž`-~ ž`š? ž`- ž`- ž`-½ž`š?`š? ž`-½žr°“@`@`š?`š?!ž"^–L“c‘ŗ¾ ŸQQK Ÿ{‰h‘ŗ½$Ÿ|&@|@|@|š?|š? Ÿ |-½Ÿ |š?|š? Ÿ|-½Ÿ|@|@|š? Ÿ|- Ÿ|- Ÿ|-~ Ÿ|š? Ÿ|-½Ÿ|š?|š? Ÿ|-½Ÿ|š?|š? Ÿ|-~ Ÿ|š?Ÿ}ffffff @ Ÿ|- Ÿ |- Ÿ!|- Ÿ"[‰h‘ŗ×DĶ0lZƒ{riww¤w]kjhoNWz{s\s{ }w†{{Kd=ń’X/ #8X> ¶«" ų’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@iū†•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–ž’’’˜™š›œžž’’’ ”¢£¤„¦ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’-SummaryInformation(’’’’—DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’Ÿ