ŠĻą”±į>ž’ ¦ž’’’ž’’’¤„’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ŗ0.0_ ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą²#<Ą ą8Ą @€ €@ą8Ą @€A€ ąį"8Ą ˆ@ ą¹ń<Ą €€ˆ@ ą8Ą ‰€@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą¹ń<Ą ˆ@ ą·|Ą ą·#|Ą ą°<Ą R€@ ą³<Ą Š€@ ą³<Ą P@ ą“"<Ą €@ą²<Ą @€@ą²<Ą @€ą8Ą ˆ@ ą8Ą @€P@ ą“<Ą @€H@ ą8Ą @€@ ą8Ą @€H@ ą8Ą @€@ą8Ą @€ˆ@ ą· #|Ą ąŗ#|Ą ąxĄ ąxĄ P@ ą· |Ą ąŗ #|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ·|Ą ą ·#|Ą ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą·#|Ą €€ąŗ#|Ą €€ą °"|Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ŗ#|Ą ą ¹ń<Ą ˆ@ ą ² ,Ą ą ° ,Ą ą · |Ą ą · #|Ą ą ŗ #|Ą ą²<Ą @€I€@ ą²<Ą @€ €@ą²<Ą €@ą8Ą €ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€A€ ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€I€@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… §$Sheet1 T8Ķ  Egļ•!Ęö' dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H}   O} "  L} #' L} ( B  ((@(((((((i@(i@ (x@ ( (ŃĄK (ŃĄK (ŃĄG(€G(ĄG(Ą‚(Ą‚(ĄG(((((((((((((A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_190_H05.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH05¾ FFJ¾ FFB•½¬5”N¾BBBBBBŽs’¬‘ŗ•Ź‹³ˆõ”[¬ŠwZ]¾ VVVVV¾ VV!¾ BEEES` Ž–{–±ŽŅ¾6 ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ‰ ˆŒ“–±ŽŅ¾ ‰‰aMMMMM'¾ BEEES b‹ę•Ŗ Œ‘”¾  Z’·¾  ‹³“Ŗ¾  ‹³—@¾ ‹Œ Š•‹³—@¾ ‹Œ †—{Œģ‹³—@¾ †† † —{Œģ•‹³—@¾ †† †uŽt¾ †‡ c ‹³ˆõ1l“–¾ dee! "f‹ę•Ŗ¾ #MMMMM'¾ BEEESg XŒv U’j U— UŒv U’j U— UŒv U’j U— UŒv U’j U— UŒv U’j U— UŒv U’j U— UŒv U’j U— UŒv U’j W— h ‚½‚莙“¶” iŒv j’j !k—¾ "lNNNNN'¾IPPop q(41) q(38) q(3) q(-) q(-) q(-) q(2) q(2) q(-) q(37) q(36) q(1) q(-) q(-) q(-) m(2) m(-) m(2) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-)r(28.1) m(7) m(4) !m(3)¾"[NNNNN'¾‚}FFTv •½¬4”N“x½N^å½@^Æ@^Ĭ@^`y@^y@^@^py@^ x@^*@^Y·@^d§@^N§@ _- _- _-~ _ąw@ _-½_ąw@_A@ _-½_A@_š{@_Ąf@_p@nš™™™™4@½_@T@_G@_€A@!"\ •½¬4”N“x¾#NNNNN'¾}~~|s ƒ(41) ƒ(38) ƒ(3) ƒ(-) ƒ(-) ƒ(-) ƒ(2) ƒ(2) ƒ(-) ƒ(37) ƒ(36) ƒ(1) ƒ(-) ƒ(-) ƒ(-) „(2) „(-) „(2) „(-) „(-) „(-) „(-) „(-) „(-)…(27.8) „(6) „(4) !„(2)¾"€'¾GI~~|s •½¬5”N“x½Ntß½@t6®@tˆ­@t`y@tŠx@t"@ty@u x@u.@u?·@u ¦@uŽ§@ u- u- u-~ ušx@ u-½ušx@u€E@ u-½6u€E@up{@u€f@u0p@šž@u@Y@u€M@uE@!"€ •½¬5”N“x¾#'¾BEFFTv q(41) q(38) q(3) q(-) q(-) q(-) q(2) q(2) q(-) q(37) q(36) q(1) q(-) q(-) q(-) m(2) m(-) m(2) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-)r(27.8) m(6) m(4) !m(2)¾"\NNNNN'¾ FFJ vŽsŒv½N_Ž±@_t”@_Ø”@_Ąi@_i@_@_ąi@_ąh@_ @_¬@_ōš@_,@ _- _- _-~ _@i@ _-½_@i@_6@ _-½6_6@_p@_€[@_`c@nø @_K@_@@_6@! "\ŽsŒv¾FFJv m(24) m(22) m(2) q(-) q(-) q(-) m(1) m(1) q(-) m(22) m(21) m(1) q(-) q(-) q(-) m(1) m(-) m(1) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-)r(29.2) m(3) m(2) !m(1)"\¾ FFJw’·–ģŽs½N_’@_H@_Ȃ@_I@_H@_@_€I@_€H@_@_@_{@_0@ _- _- _-~ _€G@ _-½_€G@_@ _-½6_@_Q@_8@_F@ną @_,@_"@_@!"]’·–ģŽs¾FFJw m(17) m(16) m(1) q(-) q(-) q(-) m(1) m(1) q(-) m(15) m(15) m(-) q(-) q(-) q(-) m(1) m(-) m(1) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-) m(-)r(25.8) m(3) m(2) !m(1)"]¾ FFJw¼–{Žs½N_@@_`r@_ p@_6@_5@_š?_6@_4@_@_ |@_ m@_ k@ _- _- _-~ _6@ _-½_6@_@ _-½6_@_:@_0@_$@n ¢@_@_š?_@!"]¼–{Žs¾ FFJwć“cŽs½$_€x@_`g@_ i@_1@_1@  _-½ _1@_1@ _-½_Šs@_ąa@_Ąe@ _- _- _-~ _1@ _-½_1@_@ _-½0_@_5@_$@_&@nø @_š?_š? !_-"]ć“cŽs¾ FFJw‰Ŗ’JŽs½$_`f@^ĄU@_W@_ @_ @  _-½* _ @_@_š?_`a@_€Q@_@Q@ _- _- _-~ _ @ _-½_ @_š? _-½6_š?_.@_@_*@n€5@_@_@_š?!"]‰Ŗ’JŽs¾ FFJw”Ń“cŽs½6_@s@_Ąd@_Ąa@_0@_.@_š?_0@_0@ _-½_ n@_@_@_]@ _- _- _-~ _0@ _-½_0@_š? _-½6_š?_2@_$@_ @n5@_"@_@_@!"]”Ń“cŽs¾ FFJwz–KŽs½$_@c@_@U@_@Q@_@_@  _-½* _@_@_š?_@^@_€O@_M@ _- _- _-~ _@ _-½_@_š? _-½*_š?_&@_"@_@n€”@_š? _-~ !_š?"]z–KŽs¾ FFJw{āŽs½$_€g@_ĄU@_@Y@_&@_&@  _-½* _&@_$@_š?_ b@_N@_@U@ _- _- _-~ _$@ _-½_$@_@ _-½_@_"@_@_@nš™™™™4@½_š?_š? !_-"]{āŽs¾ FFJw¬”Žs½$_c@_R@_T@_@_@  _-½ _@_@ _-½_€_@_€K@_ĄQ@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-½*_ @_@_@nø @_š?_š? !_-"]¬”Žs¾ FFJwˆÉ“ߎs½$_`l@_^@_ĄZ@_(@_(@  _-½ _(@_(@ _-½_ąe@_@V@_€U@ _- _- _-~ _(@ _-~ _(@ _- _- _-½0_0@_@_"@n4@_@_@_@!"]ˆÉ“ߎs¾ FFJw‹īƒ–ŖŽs½$_€X@_K@_F@_@_@  _-½ _@_@ _-½_T@_E@_C@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-½*_@_@_@n4¢@_š?_š? !_-"]‹īƒ–ŖŽs×DĻ lA:-% ""Ži¼ÕYÕC×!Ē%Ē%N66ESZS (!("(#($(€R%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0#1#2#3#4#5#6#7#8#9#:#;#<#=#>#?#¾ FFJ w’†–ģŽs½6 _€d@_€R@_€V@_"@_ @_š?_"@_"@ _-½ _ `@_L@_@R@ _- _- _-~ _"@ _-½ _"@_š? _-½* _š?_@_š?_@n(ž@_@ _-~ !_@ "]’†–ģŽs¾ !FFJ!w‘å’¬Žs½$!_ĄW@_€G@_H@_@_@ ! _-½! _@_@ !_-½!_@S@_C@_€C@ !_- !_- !_-~ !_@ !_-~ !_@ !_- !_- !_-½!_@_š?_@n @ !_- ! _- !!_-!"]‘å’¬Žs¾ "FFJ"w”ŃŽRŽs½6"_Ą^@_€Q@_€J@_ @_@_š?_ @_ @ "_-½"_@W@_€K@_C@ "_- "_- "_-~ "_ @ "_-½"_ @_š? "_-½"_š?_@ "_-½$"_@n1@_@_@_š?!""]”ŃŽRŽs¾#RPFFJ#wŠ–ģŽs½$#_ f@_@V@_V@_"@_"@ # _-½# _"@_"@ #_-½#_Ą`@_@Q@_@P@ #_- #_- #_-~ #_"@ #_-½#_"@_š? #_-½6#_š?_.@_@_*@n¤ @_@_š?_š?!#"]Š–ģŽs¾$BEFFT$w‰–KŽs½$$_`g@_@V@_€X@_ @_ @ $ _-½*$ _ @_@_š?_ąb@_ĄQ@_T@ $_- $_- $_-~ $_ @ $_-½$_ @_š? $_-½6$_š?_&@_@_ @n€5@_@_š?_š?!$"]‰–KŽs¾$#QQQQQ'¾ %FFJ%wXūŽs½$%_^@_€L@_€O@_@_@ % _-½% _@_@ %_-½%_@X@_€F@_J@ %_- %_- %_-~ %_@ %_-½%_@_š? %_-½$%_š?_@_@_@n€”@ %_- % _- %!_-%"]XūŽs¾ &FFJ&w²‹vŽs½$&_l@_ĄY@_@^@_$@_$@ & _-½& _$@_$@ &_-½&_@f@_ĄR@_ĄY@ &_- &_- &_-~ &_$@ &_-~ &_$@ &_- &_- &_-½0&_0@_ @_ @n @_@_@_š?!&"]²‹vŽs¾ 'FFT 'vŒSŒv½N'_¢Ø@_„™@_Ą—@_i@_ h@_@_@i@_`h@_@_n¢@_L’@_’@ '_- '_- '_-~ '_ h@ '_-½'_ h@_5@ '_-½6'_5@_Ąe@_€Q@_Z@n€1@_€G@_;@_4@! '"\ŒSŒv¾ (FFJ(x“ģ²‹vŒS½$(_€k@_€\@_€Z@_0@_0@ ( _-½( _0@_0@ (_-½(_`c@_ĄQ@_U@ (_- (_- (_-~ (_0@ (_-½(_0@_@ (_-½(_@_.@_&@_@(nš™™™™0@½(_@_š?_š?!("Y“ģ²‹vŒS¾ )FFJ)w‰P“c’¬½$)_O@_?@_?@_@_@ ) _-½) _@_@ )_-½)_G@_4@_:@ )_- )_- )_-~ )_@ )_-½)_@_š? )_-½)_š?_@_@ )_-)nffffff2@ )_- ) _- )!_-)"]‰P“c’¬¾ *FFJ*w²‹v’¬½$*_G@_5@_9@_@_@ * _-½* _@_@ *_-½*_€@@_*@_4@ *_- *_- *_-~ *_@ *_-½*_@_š? *_-½$*_š?_@_@_š?n/@ *_- * _- *!_-*"]²‹v’¬¾ +FFJ+w¬ŠC’¬½$+_;@_,@_*@_@_@ + _-½+ _@_@ +_-½+_3@_"@_$@ +_- +_- +_-~ +_@ +_-~ +_@ +_- +_- +_-½+_@_š?_š?n€1@ +_- + _- +!_-+"]¬ŠC’¬¾ ,FFJ,wģć‘ŗ½$,_9@_.@_$@_@_@ , _-½, _@_@ ,_-½,_1@_"@_ @ ,_- ,_- ,_-~ ,_@ ,_-~ ,_@ ,_- ,_- ,_-½,_@_@ ,_-,nffffff0@~ ,_š? , _-~ ,!_š?,"]ģć‘ŗ¾ -FFJ-w“ģ–q‘ŗ½$-_4@_$@_$@_@_@ - _-½- _@_@ -_-½-_*@_@_@ -_- -_- -_-~ -_@ -_-~ -_@ -_- -_- -_-~ -_š? -_-½-_š?n.@ -_- - _- -!_--"]“ģ–q‘ŗ¾ .FFJ.w“ģ‘Š–Ų‘ŗ½$._$@_@_@_š?_š? . _-½. _š?_š? ._-½._@_@_@ ._- ._- ._-~ ._š? ._-~ ._š? ._- ._- ._-~ ._š? ._-½._š?n°ˆ@ ._- . _- .!_-."]“ģ‘Š–Ų‘ŗ¾ /FFT/w–k‘Š–Ų‘ŗ½$/_&@_@_@_š?_š? / _-½/ _š?_š? /_-½/_@_@_@ /_- /_- /_-~ /_š? /_-~ /_š? /_- /_- /_-½/_š?_š? /_-~ /nƒ@ /_- / _- /!_-/"]–k‘Š–Ų‘ŗ¾ 0FFJ0w”Ŗē•ä‘ŗ½$0_3@_$@_"@_š?_š? 0 _-½0 _š?_š? 0_-½0_,@_@_ @ 0_- 0_- 0_-~ 0_š? 0_-~ 0_š? 0_- 0_- 0_-½0_@_@ 0_-½0n(ž@_š?_š? 0!_-0"]”Ŗē•ä‘ŗ¾ 1FFJ1v–k²‹vŒS½$1_€l@_Z@__@_(@_(@ 1 _-½*1 _(@_&@_š?_`e@_R@_ĄX@ 1_- 1_- 1_-~ 1_(@ 1_-½1_(@_š? 1_-½01_š?_4@_"@_&@n€3@_@_@ 1!_-1"\–k²‹vŒS¾ 2FFJ2wŒyˆä‘ņ’¬½$2_€N@_=@_@@_@_@ 2 _-½2 _@_@ 2_-½2_€F@_3@_:@ 2_- 2_- 2_-~ 2_@ 2_-~ 2_@ 2_- 2_- 2_-½*2_@_@_@n`@_š?_š? 2!_-2"]Œyˆä‘ņ’¬¾ 3FFJ3w–]ŒŽ’¬½$3_I@_9@_9@_@_@ 3 _-½*3 _@_@_š?_B@_2@_2@ 3_- 3_- 3_-~ 3_@ 3_-½3_@_š? 3_-½3_š?_š? 3_-½3_š?n —@ 3_- 3 _- 3!_-3"]–]ŒŽ’¬¾ 4FFJ4wŒä‘ć“c’¬½$4_€F@_3@_:@_@_@ 4 _-½4 _@_@ 4_-½4_A@_*@_5@ 4_- 4_- 4_-~ 4_@ 4_-~ 4_@ 4_- 4_- 4_-½*4_@_@_@n”@_š?_š? 4!_-4"]Œä‘ć“c’¬¾ 5FFJ5w—§‰Č’¬½$5_<@_(@_0@_š?_š? 5 _-½5 _š?_š? 5_-½5_7@_"@_,@ 5_- 5_- 5_-~ 5_š? 5_-~ 5_š? 5_- 5_- 5_-½5_@_š?_š?n7@ 5_- 5 _- 5!_-5"]—§‰Č’¬¾ 6FFJ6wó‰Č‘ŗ½$6_:@_(@_,@_š?_š? 6 _-½6 _š?_š? 6_-½6_4@_ @_(@ 6_- 6_- 6_-~ 6_š? 6_-~ 6_š? 6_- 6_- 6_-½6_@_@_š?6nffffff3@ 6_- 6 _- 6!_-6"]ó‰Č‘ŗ¾ 7FFJ7w–kŒä–q‘ŗ½$7_2@_@_&@_š?_š? 7 _-½7 _š?_š? 7_-½7_*@_@_ @ 7_- 7_- 7_-~ 7_š? 7_-~ 7_š? 7_- 7_- 7_-~ 7_@ 7_-½7_@nŌ¢@ 7_- 7 _- 7!_-7"]–kŒä–q‘ŗ¾ 8FFJ8v¬Œ§ŒS½$8_@r@_ b@_`b@_0@_0@ 8 _-½*8 _0@_.@_š?_Ąl@_[@_€^@ 8_- 8_- 8_-~ 8_.@ 8_-½8_.@_š? 8_-½8_š?_,@_@_ @8nffffff3@½8_@_@_@!8"\¬Œ§ŒS¾ 9FFJ9wŠŪŽq’¬½$9_ĄT@_€C@_F@_@_@ 9 _-½9 _@_@ 9_-½9_ĄP@_>@_€B@ 9_- 9_- 9_-~ 9_@ 9_-~ 9_@ 9_- 9_- 9_-½$9_@_š?_@nøŸ@_š? 9 _-~ 9!_š?9"]ŠŪŽq’¬¾ :FFJ:w’·–å’¬½$:_4@_&@_"@_š?_š? : _-½: _š?_š? :_-½:_0@_ @_ @ :_- :_- :_-~ :_š? :_-~ :_š? :_- :_- :_-½:_š?_š? :_-:nš™™™™2@ :_- : _- :!_-:"]’·–å’¬¾ ;FFJ;w“Œ•”’¬½$;_ĄU@_€D@_G@_@_@ ; _-½*; _@_@_š?_@Q@_?@_C@ ;_- ;_- ;_-~ ;_@ ;_-~ ;_@ ;_- ;_- ;_-½*;_@_@_@n| @_š?_š? ;!_-;"]“Œ•”’¬¾ <FFJ<w^“c’¬½$<_€K@_>@_9@_@_@ < _-½< _@_@ <_-½<_€D@_5@_4@ <_- <_- <_-~ <_@ <_-½<_@_š? <_-½*<_š?_@_š?_š?nš@_@ < _-~ <!_@<"]^“c’¬¾ =FFJ=w•Ī‘ŗ½$=_2@_"@_"@_š?_š? = _-½= _š?_š? =_-½=_.@_@_ @ =_- =_- =_-~ =_š? =_-~ =_š? =_- =_- =_- =_- =_- =_-=nffffff3@ =_- = _- =!_-="]•Ī‘ŗ¾ >FFJ>w˜a“c‘ŗ½$>_&@_@_@_š?_š? > _-½> _š?_š? >_-½>_ @_@_@ >_- >_- >_-~ >_š? >_-~ >_š? >_- >_- >_- >_- >_- >_-½>n›@_š?_š? >!_->"]˜a“c‘ŗ¾ ?FFJ?wĀ–Ų‘ŗ½$?_2@_"@_"@_š?_š? ? _-½? _š?_š? ?_-½?_,@_@_@ ?_- ?_- ?_-~ ?_š? ?_-~ ?_š? ?_- ?_- ?_-~ ?_š? ?_-½?_š?n˜œ@ ?_- ? _- ?!_-?"]Ā–Ų‘ŗ×D§.lEhGKN\S!ao\h}w{{oA^\^ht{Lb{IVo@#A#B#C#D#E#F#G#H#I#J#K#L#M#N#O#P(Q(R(€RS(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @FFJ@vz–KŒS½$@_ąb@_S@_ĄR@_@_@ @ _-½*@ _@_@_š?_@^@_€O@_M@ @_- @_- @_-~ @_@ @_-~ @_@ @_- @_- @_-~ @_"@ @_-½@_"@n @ @_- @ _- @!_-@"\z–KŒS¾ AFFJAw‰ŗz–K’¬½$A_ĄP@_?@_B@_@_@ A _-½A _@_@ A_-½A_€K@_;@_<@ A_- A_- A_-~ A_@ A_-~ A_@ A_- A_- A_-~ A_@ A_-½A_@nØ”@ A_- A _- A!_-A"]‰ŗz–K’¬¾ BPPJBw•xŽmŒ©’¬½$B_O@_€@@_=@_@_@ B _-½*B _@_@_š?_H@_:@_6@ B_- B_- B_-~ B_@ B_-~ B_@ B_- B_- B_-~ B_@ B_-½B_@n€2@ B_- B _- B!_-B"]•xŽmŒ©’¬¾ CPPJ CwŒ“‘ŗ½$C_6@_(@_$@_š?_š? C _-½C _š?_š? C_-½C_2@_$@_ @ C_- C_- C_-~ C_š? C_-~ C_š? C_- C_- C_-~ C_š? C_-½C_š?nL£@ C_- C _- C!_- C"]Œ“‘ŗ¾ DPPJDxćˆÉ“ߌS½ND_€t@_Ąe@_@c@_3@_2@_š?_3@_2@_š?_`o@_@`@_@^@ D_- D_- D_-~ D_3@ D_-½D_3@_@ D_-½D_@_2@_ @_$@Dnš™™™™™3@½D_@_š?_@!D"YćˆÉ“ߌS¾ EPPJEw‚‰“’¬½$E_=@_.@_,@_@_@ E _-½E _@_@ E_-½E_4@_$@_$@ E_- E_- E_-~ E_@ E_-½E_@_š? E_-½E_š?_@_š?_š?Enffffff0@½E_@_š?_š?!E"]‚‰“’¬¾ FPPJFw’C–ģ’¬½6F_€V@_G@_F@_@_@_š?_@_@ F_-½F_Q@_A@_A@ F_- F_- F_-~ F_@ F_-½F_@_š? F_-½*F_š?_@_@_@n8@_š? F _-~ F!_š?F"]’C–ģ’¬¾ GPPJGw–„—Ö’¬½$G_@T@_€G@_A@_@_@ G _-½G _@_@ G_-½G_€O@_€A@_<@ G_- G_- G_-~ G_@ G_-~ G_@ G_- G_- G_-½G_@_@_š?n, @ G_- G _- G!_-G"]–„—Ö’¬¾ HPPJHw”Ń“‡’¬½$H_€B@_3@_2@_@_@ H _-½*H _@_š?_š?_=@_0@_*@ H_- H_- H_-~ H_@ H_-~ H_@ H_- H_- H_-~ H_@ H_-½H_@n, @ H_- H _- H!_-H"]”Ń“‡’¬¾ IPPJIw“ģ–„—Ö‘ŗ½$I_<@_,@_,@_š?_š? I _-½I _š?_š? I_-½I_7@_(@_&@ I_- I_- I_-~ I_š? I_-~ I_š? I_- I_- I_-~ I_@ I_-½I_@n€8@ I_- I _- I!_-I"]“ģ–„—Ö‘ŗ¾ JPPJJw’†ģ‘ŗ½$J_;@_,@_*@_@_@ J _-½J _@_@ J_-½J_3@_ @_&@ J_- J_- J_-~ J_@ J_-~ J_@ J_- J_- J_-½J_@_@ J_-½JnP™@_š? J _-~ J!_š?J"]’†ģ‘ŗ¾ KPPJKw’·’J‘ŗ½$K_&@_@_@_š?_š? K _-½K _š?_š? K_-½K_@_@_@ K_- K_- K_-~ K_š? K_-~ K_š? K_- K_- K_-~ K_š? K_-½K_š?nŠ‘@ K_- K _- K!_-K"]’·’J‘ŗ¾ LPPTLw‹{“c‘ŗ½$L_9@_*@_(@_š?_š? L _-½L _š?_š? L_-½L_6@_&@_&@ L_- L_- L_-~ L_š? L_-~ L_š? L_- L_- L_- L_- L_- L_-~ Ln ¢@ L_- L _- L!_-L"]‹{“c‘ŗ¾ MPPJMv‰ŗˆÉ“ߌS½$M_py@_ąl@_f@_?@_?@ M _-½*M _?@_>@_š?_r@_ d@_`@ M_- M_- M_-~ M_?@ M_-½M_?@_@ M_-½6M_@_4@_"@_&@nX–@_&@_"@_@!M"\‰ŗˆÉ“ߌS¾ NPPJNw¼ģ’¬½$N_K@_>@_8@_@_@ N _-½N _@_@ N_-½N_€E@_6@_5@ N_- N_- N_-~ N_@ N_-~ N_@ N_- N_- N_-½N_@_@ N_-½Nn3@_@_š?_š?!N"]¼ģ’¬¾ OPPJOw‚X’¬½$O_C@_5@_1@_@_@ O _-½O _@_@ O_-½O_=@_0@_*@ O_- O_- O_-~ O_@ O_-½O_@_š? O_-½0O_š?_@_š?_š?n ¢@_@_@ O!_-O"]‚X’¬¾ PPPJPwˆ¢“ģ’¬½$P_B@_4@_0@_@_@ P _-½*P _@_@_š?_4@_*@_@ P_- P_- P_-~ P_@ P_-~ P_@ P_- P_- P_-~ P_@ P_-½P_@n@_š? P _-~ P!_š?P"]ˆ¢“ģ’¬¾QRPPPJQwć‹½’¬½$Q_€C@_3@_4@_š?_š? Q _-½Q _š?_š? Q_-½Q_A@_1@_1@ Q_- Q_- Q_-~ Q_š? Q_-~ Q_š? Q_- Q_- Q_-~ Q_@ Q_-½Q_@n€:@ Q_- Q _- Q!_-Q"]ć‹½’¬¾RBEPPJRw““ą˜H‘ŗ½$R_(@_@_@_š?_š? R _-½R _š?_š? R_-½R_ @_@_@ R_- R_- R_-~ R_š? R_-½R_š?_š? R_-~ R_š? R_- R_- R_-½Rn€@_š?_š? R!_-R"]““ą˜H‘ŗ¾R#QQQQQ'¾ SPPJSwˆ¢’q‘ŗ½$S_B@_4@_0@_@_@ S _-½S _@_@ S_-½S_9@_,@_&@ S_- S_- S_-~ S_@ S_-½S_@_š? S_-½S_š?_š? S_-½S_š?nȔ@_@_@ S!_-S"]ˆ¢’q‘ŗ¾ TPPJTw˜Q‡‘ŗ½$T_$@_@_@_š?_š? T _-½T _š?_š? T_-½T_@_@_@ T_- T_- T_-~ T_š? T_-~ T_š? T_- T_- T_-½T_š?_š? T_-~ Tn`}@ T_- T _- T!_-T"]˜Q‡‘ŗ¾ UPPJUw•½’J‘ŗ½$U_"@_@_@_š?_š? U _-½U _š?_š? U_-½U_@_@_@ U_- U_- U_-~ U_š? U_-~ U_š? U_- U_- U_- U_- U_- U_-Unffffff@ U_- U _- U!_-U"]•½’J‘ŗ¾ VPPJVwŖ‰H‘ŗ½$V_$@_@_@_š?_š? V _-½V _š?_š? V_-½V_@_@_@ V_- V_- V_-~ V_š? V_-~ V_š? V_- V_- V_- V_- V_- V_-Vnffffff$@ V_- V _- V!_-V"]Ŗ‰H‘ŗ¾ WPPJWw‰ŗžŠ‘ŗ½$W_1@_"@_ @_š?_š? W _-½W _š?_š? W_-½W_(@_@_@ W_- W_- W_-~ W_š? W_-~ W_š? W_- W_- W_-½*W_@_š?_š?nš”@_š?_š? W!_-W"]‰ŗžŠ‘ŗ¾ XPPTXw”„–Ų‘ŗ½$X_"@_@_@_š?_š? X _-½X _š?_š? X_-½X_@_@_@ X_- X_- X_-~ X_š? X_-~ X_š? X_- X_- X_- X_- X_- X_-~ XnĄw@ X_- X _- X!_-X"]”„–Ų‘ŗ¾ YPPJYw“V—“‘ŗ½$Y_8@_2@_@_@_@ Y _-½Y _@_@ Y_-½Y_.@_(@_@ Y_- Y_- Y_-~ Y_@ Y_-~ Y_@ Y_- Y_- Y_- Y_- Y_- Y_-Ynffffff@ Y_- Y _- Y!_-Y"]“V—“‘ŗ¾ ZPPJZw‘וŒ‘ŗ½$Z_3@_*@_@_@_@ Z _-½Z _@_@ Z_-½Z_*@_"@_@ Z_- Z_- Z_-~ Z_@ Z_-~ Z_@ Z_- Z_- Z_- Z_- Z_- Z_-~ Zn ‡@ Z_- Z _- Z!_-Z"]‘וŒ‘ŗ¾ [PPJ[w‹Ŗ–Ų‘ŗ½$[_?@_.@_0@_@_@ [ _-½[ _@_@ [_-½[_6@_"@_*@ [_- [_- [_-~ [_@ [_-½[_@_š? [_-½[_š?_@_@ [_-½[n`˜@_š?_š? [!_-["]‹Ŗ–Ų‘ŗ¾ \PPJ\w–L‹u‘ŗ½$\_@@_.@_1@_@_@ \ _-½\ _@_@ \_-½\_6@_$@_(@ \_- \_- \_-~ \_@ \_-½\_@_š? \_-½\_š?_@_š?_@\nš™™™™1@ \_- \ _- \!_-\"]–L‹u‘ŗ¾ ]PPJ]w‘厭‘ŗ½$]_$@_@_@_š?_š? ] _-½] _š?_š? ]_-½]_@_@_@ ]_- ]_- ]_-~ ]_š? ]_-~ ]_š? ]_- ]_- ]_- ]_- ]_- ]_-½]nĄ‡@_š?_š? ]!_-]"]‘厭‘ŗ¾ ^PPJ ^wć‘ŗ½$^_$@_@_@_š?_š? ^ _-½^ _š?_š? ^_-½^_@_@_@ ^_- ^_- ^_-~ ^_š? ^_-~ ^_š? ^_- ^_- ^_-½^_š?_š? ^_-^nffffff@ ^_- ^ _- ^!_- ^"]ć‘ŗ¾ _PPJ_w“ģM”Z‘ŗ½$__&@_@_@_š?_š? _ _-½_ _š?_š? __-½__ @_@_@ __- __- __-~ __š? __-~ __š? __- __- __- __- __- __-~ _n‘@ __- _ _- _!_-_"]“ģM”Z‘ŗ×Dź/lf{js?]Ehf{sw{:dN`{‡_wZ{{_how`#a#b#c#d#e#f#g#h#i#j#k#l#m#n#o#p#q#r#s#t#u#v#w#x#y#z#{#|#}#~##¾ `PPT`v–Ų‘]ŒS½6`_ n@_€`@_@[@_5@_4@_š?_5@_5@ `_-½`_e@_ĄV@_@S@ `_- `_- `_-~ `_3@ `_-½`_3@_@ `_-½`_@_$@ `_-½$`_$@n˜’@_@_@_@!`"\–Ų‘]ŒS¾ aPPJaw –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½$a_€C@_5@_2@_@_@ a _-½a _@_@ a_-½a_;@_.@_(@ a_- a_- a_-~ a_@ a_-½a_@_š? a_-½a_š?_@ a_-½a_@nh•@_š? a _-~ a!_š?a"] –Ų‘]•Ÿ“‡’¬¾ bPPJbwć¼’¬½$b_:@_,@_(@_@_@ b _-½b _@_@ b_-½b_4@_$@_$@ b_- b_- b_-~ b_@ b_-~ b_@ b_- b_- b_- b_- b_- b_-~ bnx™@ b_- b _- b!_-b"]ć¼’¬¾ cPPJcw“ģ–Ų‘]’¬½$c_E@_9@_1@_@_@ c _-½c _@_@ c_-½c_=@_1@_(@ c_- c_- c_-~ c_@ c_-~ c_@ c_- c_- c_-~ c_š? c_-½c_š?n"@_š?_š? c!_-c"]“ģ–Ų‘]’¬¾ dPPJdw“čģ‘ŗ½6d_7@_&@_(@_@_š?_š?_@_@ d_-½d_0@_ @_ @ d_- d_- d_-~ d_š? d_-½d_š?_š? d_-½d_š?_š? d_-½d_š?n(@_š? d _-~ d!_š?d"]“čģ‘ŗ¾ ePPJew–Ų‘c‘ŗ½$e_1@_"@_ @_š?_š? e _-½e _š?_š? e_-½e_*@_@_@ e_- e_- e_-~ e_š? e_-~ e_š? e_- e_- e_-~ e_š? e_-½e_š?nP™@ e_- e _- e!_-e"]–Ų‘c‘ŗ¾ fPPTfw“ś‹`‘ŗ½$f_&@_@_@_š?_š? f _-½f _š?_š? f_-½f_ @_@_@ f_- f_- f_-~ f_š? f_-~ f_š? f_- f_- f_- f_- f_- f_-½fn˜—@_š? f _-~ f!_š?f"]“ś‹`‘ŗ¾ gPPJgwŠJ“c‘ŗ½$g_&@_@_@_š?_š? g _-½g _š?_š? g_-½g_@_@_@ g_- g_- g_-~ g_š? g_-~ g_š? g_- g_- g_-~ g_@ g_-½g_@n%@ g_- g _- g!_-g"]ŠJ“c‘ŗ¾ hPPJhwŽOŠx‘ŗ½$h_$@_@_@_š?_š? h _-½h _š?_š? h_-½h_@_@_@ h_- h_- h_-~ h_š? h_-~ h_š? h_- h_- h_- h_- h_- h_-~ hnȔ@ h_- h _- h!_-h"]ŽOŠx‘ŗ¾ iPPTiw‰¤‘ź‘ŗ½$i_"@_@_@_š?_š? i _-½i _š?_š? i_-½i_@_@_@ i_- i_- i_- i_- i_- i_- i_- i_- i_-~ i_š? i_-~ i_š?inffffff!@~ i_š? i _-~ i!_š?i"]‰¤‘ź‘ŗ¾ jPPJjw‘åŒK‘ŗ½$j_?@_0@_.@_@_@ j _-½j _@_@ j_-½j_5@_$@_&@ j_- j_- j_-~ j_@ j_-~ j_@ j_- j_- j_-~ j_š? j_-~ j_š?jnffffff$@~ j_š? j _-~ j!_š?j"]‘åŒK‘ŗ¾ kPPJkwŽRŒū‘ŗ½$k_6@_(@_$@_@_@ k _-½k _@_@ k_-½k_.@_ @_@ k_- k_- k_-~ k_@ k_-~ k_@ k_- k_- k_-~ k_š? k_-½k_š?nˆ@_š?_š? k!_-k"]ŽRŒū‘ŗ¾ lPPTlv“Œ’}–€ŒS½$l_`j@_€[@_@Y@_,@_,@ l _-½l _,@_,@ l_-½l_ąc@_S@_ĄT@ l_- l_- l_-~ l_,@ l_-½l_,@_š? l_-½6l_š?_"@_@_@nąš@_@_@_š?!l"\“Œ’}–€ŒS¾ mPPJmw–¾‰Č’¬½$m_A@_1@_1@_@_@ m _-½m _@_@ m_-½m_:@_&@_.@ m_- m_- m_-~ m_@ m_-~ m_@ m_- m_- m_-½m_@_@ m_-~ mn؛@ m_- m _- m!_-m"]–¾‰Č’¬¾ nPPJnw”g“c’¬½$n_€B@_1@_4@_š?_š? n _-½n _š?_š? n_-½n_€@@_,@_3@ n_- n_- n_-~ n_š? n_-~ n_š? n_- n_- n_-½n_š?_š? n_-~ nn@„@ n_- n _- n!_-n"]”g“c’¬¾ oPPTowŽl‰ź‘ŗ½$o_€E@_9@_2@_@_@ o _-½o _@_@ o_-½o_;@_.@_(@ o_- o_- o_-~ o_@ o_-½o_@_š? o_-½o_š?_@_@_š?onš™™™™™"@~ o_š? o _-~ o!_š?o"]Žl‰ź‘ŗ¾ pPPJpw–{é‘ŗ½$p_&@_@_@_š?_š? p _-½p _š?_š? p_-½p_ @_@_@ p_- p_- p_-~ p_š? p_-~ p_š? p_- p_- p_- p_- p_- p_-~ pn-@ p_- p _- p!_-p"]–{é‘ŗ¾ qPPJqwā–k‘ŗ½$q_(@_@_@_š?_š? q _-½q _š?_š? q_-½q_"@_@_@ q_- q_- q_-~ q_š? q_-~ q_š? q_- q_- q_- q_- q_- q_-~ qn•@ q_- q _- q!_-q"]ā–k‘ŗ¾ rPPJrw–ƒŃ‘ŗ½$r_&@_@_@_š?_š? r _-½r _š?_š? r_-½r_ @_@_@ r_- r_- r_-~ r_š? r_-~ r_š? r_- r_- r_- r_- r_- r_-½rn€2@_š?_š? r!_-r"]–ƒŃ‘ŗ¾ sPPTswāˆä‘ŗ½$s_(@_@_@_š?_š? s _-½s _š?_š? s_-½s_ @_@_@ s_- s_- s_-~ s_š? s_-~ s_š? s_- s_- s_-~ s_š? s_-½s_š?n`ˆ@ s_- s _- s!_-s"]āˆä‘ŗ¾ tPPJtw¶ā‘ŗ½$t_$@_@_@_š?_š? t _-½t _š?_š? t_-½t_@_@_@ t_- t_- t_-~ t_š? t_-~ t_š? t_- t_- t_- t_- t_- t_-~ tnȔ@ t_- t _- t!_-t"]¶ā‘ŗ¾ uPPJuwŽRŒ`‘ŗ½$u_8@_(@_(@_š?_š? u _-½u _š?_š? u_-½u_4@_$@_$@ u_- u_- u_-~ u_š? u_-~ u_š? u_- u_- u_-~ u_š? u_-½u_š?n ¢@ u_- u _- u!_-u"]ŽRŒ`‘ŗ¾ vPPJvw’©“ś‘ŗ½$v_1@_"@_ @_š?_š? v _-½v _š?_š? v_-½v_*@_@_@ v_- v_- v_-~ v_š? v_-~ v_š? v_- v_- v_-½v_š?_š? v_-½vn`@_š?_š? v!_-v"]’©“ś‘ŗ¾ wPPJwx“ģˆĄ“ÜŒS½$w_pq@_ a@_@a@_(@_(@ w _-½*w _(@_&@_š?_ k@_Ą[@_€[@ w_- w_- w_-~ w_(@ w_-½w_(@_š? w_-½6w_š?_5@_@_,@n6@_@_@_š?!w"Y“ģˆĄ“ÜŒS¾ xPPJxw–L‰Č’¬½$x_ĄQ@_A@_€B@_@_@ x _-½x _@_@ x_-½x_€K@_;@_<@ x_- x_- x_-~ x_@ x_-~ x_@ x_- x_- x_-½x_@_š?_@n ¢@ x_- x _- x!_-x"]–L‰Č’¬¾ yPPJyw•ä‚’¬½$y_U@_€E@_€D@_@_@ y _-½y _@_@ y_-½y_Q@_€@@_€A@ y_- y_- y_-~ y_@ y_-~ y_@ y_- y_- y_-½*y_@_@_@n4¢@_@_@ y!_-y"]•ä‚’¬¾ zPPJzw“Žģ‘ŗ½$z_$@_@_@_š?_š? z _-½z _š?_š? z_-½z_@_@_@ z_- z_- z_-~ z_š? z_-~ z_š? z_- z_- z_- z_- z_- z_-½zn@_š? z _-~ z!_š?z"]“Žģ‘ŗ¾ {PPJ{wˆĄ“Ü‘ŗ½${_4@_&@_"@_@_@ { _-½*{ _@_š?_š?_(@_ @_@ {_- {_- {_-~ {_@ {_-~ {_@ {_- {_- {_-~ {_@ {_-½{_@n@Š@ {_- { _- {!_-{"]ˆĄ“Ü‘ŗ¾ |PPJ|wˆ²ģ‘ŗ½$|_;@_*@_,@_š?_š? | _-½| _š?_š? |_-½|_8@_&@_*@ |_- |_- |_-~ |_š? |_-~ |_š? |_- |_- |_- |_- |_- |_-½|n ¤@_š?_š? |!_-|"]ˆ²ģ‘ŗ¾ }PPT}wŽO‹½‘ŗ½$}_€F@_6@_7@_š?_š? } _-½} _š?_š? }_-½}_B@_2@_2@ }_- }_- }_-~ }_š? }_-½}_š?_š? }_-½$}_š?_@_@_@nč¢@ }_- } _- }!_-}"]ŽO‹½‘ŗ¾ ~PPJ~w–x‹ą‘ŗ½$~_6@_&@_&@_š?_š? ~ _-½~ _š?_š? ~_-½~_3@_"@_$@ ~_- ~_- ~_-~ ~_š? ~_-~ ~_š? ~_- ~_- ~_- ~_- ~_- ~_-~ ~n€7@ ~_- ~ _- ~!_-~"]–x‹ą‘ŗ¾ PPJv–kˆĄ“ÜŒS½$_ąa@_ĄR@_Q@_$@_$@  _-½ _$@_$@ _-½_Z@_€J@_€I@ _- _- _-~ _$@ _-½_$@_š? _-½*_š?_ @_@_@n@š@_š? _-~ !_š?"\–kˆĄ“ÜŒS×D0lGo{mVwww{ƒiKwwj{{ow{wk:hZwfo\{€##‚#ƒ#„#…#†#‡#ˆ#‰#Š#‹#Œ##Ž###‘#’#“#”#•#–#—#˜#™#š#›#œ##ž#Ÿ# ¾ €PPJ€w’r“c’¬½$€_B@_1@_3@_@_@ € _-½€ _@_@ €_-½€_;@_(@_.@ €_- €_- €_-~ €_@ €_-½€_@_š? €_-½$€_š?_@_š?_š?n3@ €_- € _- €!_-€"]’r“c’¬¾ PPJw¼ģ‘ŗ½$_:@_$@_0@_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_6@_ @_,@ _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _-~ _š? _-½_š?n ¢@ _-  _- !_-"]¼ģ‘ŗ¾ ‚PPJ‚w”Ŗā‘ŗ½$‚_$@_@_@_š?_š? ‚ _-½‚ _š?_š? ‚_-½‚_@_@_@ ‚_- ‚_- ‚_-~ ‚_š? ‚_-~ ‚_š? ‚_- ‚_- ‚_- ‚_- ‚_- ‚_-~ ‚n%@ ‚_- ‚ _- ‚!_-‚"]”Ŗā‘ŗ¾ ƒPPJƒw”ü–ƒ‘ŗ½$ƒ_$@_@_@_š?_š? ƒ _-½ƒ _š?_š? ƒ_-½ƒ_@_@_@ ƒ_- ƒ_- ƒ_-~ ƒ_š? ƒ_-~ ƒ_š? ƒ_- ƒ_- ƒ_-~ ƒ_š? ƒ_-~ ƒ_š?ƒnš™™™™™ @ ƒ_- ƒ _- ƒ!_-ƒ"]”ü–ƒ‘ŗ¾ „PPJ„w”’”n‘ŗ½$„_A@_3@_.@_@_@ „ _-½„ _@_@ „_-½„_;@_.@_(@ „_- „_- „_-~ „_@ „_-~ „_@ „_- „_- „_-~ „_š? „_-~ „_š?„nfffffę3@~ „_š? „ _-~ „!_š?„"]”’”n‘ŗ¾ …PPJ…w¬’J‘ŗ½$…_;@_3@_ @_@_@ … _-½… _@_@ …_-½…_.@_(@_@ …_- …_- …_-~ …_@ …_-~ …_@ …_- …_- …_-½…_@_š?_@npŒ@ …_- … _- …!_-…"]¬’J‘ŗ¾ †PPJ†vX‹‰ŒS½$†_?@_0@_.@_@_@ † _-½† _@_@ †_-½†_8@_(@_(@ †_- †_- †_-~ †_@ †_-~ †_@ †_- †_- †_-~ †_š? †_-~ †_š?†nffffff0@ †_- † _- †!_-†"\X‹‰ŒS¾ ‡PPJ‡wćŽR“c’¬½$‡_5@_$@_&@_š?_š? ‡ _-½‡ _š?_š? ‡_-½‡_1@_ @_"@ ‡_- ‡_- ‡_-~ ‡_š? ‡_-~ ‡_š? ‡_- ‡_- ‡_-~ ‡_š? ‡_-½‡_š?nø @ ‡_- ‡ _- ‡!_-‡"]ćŽR“c’¬¾ ˆPPJˆw‘å‰Ŗ‘ŗ½$ˆ_$@_@_@_š?_š? ˆ _-½ˆ _š?_š? ˆ_-½ˆ_@_@_@ ˆ_- ˆ_- ˆ_-~ ˆ_š? ˆ_-~ ˆ_š? ˆ_- ˆ_- ˆ_- ˆ_- ˆ_- ˆ_-~ ˆnp‚@ ˆ_- ˆ _- ˆ!_-ˆ"]‘å‰Ŗ‘ŗ¾ ‰PPJ‰vū‰ČŒS½6‰_ `@_€N@_Q@_@_@_š?_@_@ ‰_-½‰_@Y@_G@_€K@ ‰_- ‰_- ‰_-~ ‰_@ ‰_-½‰_@_š? ‰_-½$‰_š?_"@_@_@n8@ ‰_- ‰ _- ‰!_-‰"\ū‰ČŒS¾ ŠPPJŠwāé’¬½$Š_€P@_@@_A@_@_@ Š _-½Š _@_@ Š_-½Š_J@_9@_;@ Š_- Š_- Š_-~ Š_@ Š_-½Š_@_š? Š_-½$Š_š?_@_š?_@n›@ Š_- Š _- Š!_-Š"]āé’¬¾ ‹PPJ‹wŒĖ‘q’¬½6‹_€O@_=@_A@_@_@_š?_@_@ ‹_-½‹_€H@_5@_<@ ‹_- ‹_- ‹_-~ ‹_@ ‹_-~ ‹_@ ‹_- ‹_- ‹_-½‹_@_@_@nŸ@ ‹_- ‹ _- ‹!_-‹"]ŒĖ‘q’¬¾ ŒPPJŒvć‚ˆäŒS½$Œ_€O@_=@_A@_@_@ Œ _-½Œ _@_@ Œ_-½Œ_J@_6@_>@ Œ_- Œ_- Œ_-~ Œ_@ Œ_-~ Œ_@ Œ_- Œ_- Œ_-½*Œ_@_@_@n€7@_š?_š? Œ!_-Œ"\ć‚ˆäŒS¾ PPJw¬•zŽ{’¬½$_B@_0@_4@_š?_š?  _-½ _š?_š? _-½_=@_(@_1@ _- _- _-~ _š? _-~ _š? _- _- _-½_@_@_@n„¢@ _-  _- !_-"]¬•zŽ{’¬¾ ŽPPJŽw‚ŽR‘ŗ½$Ž_;@_*@_,@_š?_š? Ž _-½Ž _š?_š? Ž_-½Ž_7@_$@_*@ Ž_- Ž_- Ž_-~ Ž_š? Ž_-~ Ž_š? Ž_- Ž_- Ž_-½Ž_š?_š? Ž_-½Žn4¢@_š?_š? Ž!_-Ž"]‚ŽR‘ŗ¾ PPJv‰ŗ‚ˆäŒS½$_@`@_€O@_ĄP@_"@_"@  _-½ _$@_$@ _-½_ĄW@_€E@_J@ _- _- _-~ _"@ _-~ _"@ _- _- _-½$_@_š?_@n°˜@_@  _-~ !_@"\‰ŗ‚ˆäŒS¾ PPJwŽRƒm“ą’¬½$_ĄQ@_A@_€B@_@_@  _-½ _@_@ _-½_K@_8@_>@ _- _- _-~ _@ _-~ _@ _- _- _-½$_@_š?_@n€1@_š?  _-~ !_š?"]ŽRƒm“ą’¬¾ ‘PPJ‘w–Ų“‡•½‘ŗ½$‘_@@_1@_.@_@_@ ‘ _-½‘ _@_@ ‘_-½‘_6@_&@_&@ ‘_- ‘_- ‘_-~ ‘_@ ‘_-~ ‘_@ ‘_- ‘_- ‘_-~ ‘_š? ‘_-½‘_š?n,@_š? ‘ _-~ ‘!_š?‘"]–Ų“‡•½‘ŗ¾ ’PPJ’w –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½$’_;@_(@_.@_@_@ ’ _-½’ _@_@ ’_-½’_3@_ @_&@ ’_- ’_- ’_-~ ’_@ ’_-~ ’_@ ’_- ’_- ’_-~ ’_@ ’_-½’_@n@•@ ’_- ’ _- ’!_-’"] –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ¾ “PPJ“vć…“ąŒS½$“_ąn@_@`@_@]@_2@_2@ “ _-½*“ _3@_2@_š?_Ąf@_€V@_W@ “_- “_- “_-~ “_2@ “_-½“_2@_@ “_-½0“_@_@_@_@n/@_@_@ “!_-“"\ć…“ąŒS¾ ”PPJ”wMBV’¬½$”_=@_0@_*@_@_@ ” _-½” _@_@ ”_-½”_7@_(@_&@ ”_- ”_- ”_-~ ”_@ ”_-~ ”_@ ”_- ”_- ”_- ”_- ”_- ”_-~ ”n€–@ ”_- ” _- ”!_-”"]MBV’¬¾ •PPJ•w–L–ģ’¬½$•_€C@_3@_4@_@_@ • _-½• _@_@ •_-½•_=@_*@_0@ •_- •_- •_-~ •_@ •_-~ •_@ •_- •_- •_-½•_@_@_@•nffffff3@ •_- • _- •!_-•"]–L–ģ’¬¾ –PPJ–wM”Z’¬½$–_€L@_@@_9@_@_@ – _-½– _@_@ –_-½–_€D@_6@_3@ –_- –_- –_-~ –_@ –_-~ –_@ –_- –_- –_-~ –_š? –_-½–_š?nX–@_š?_š? –!_-–"]M”Z’¬¾ —PPJ—w–“—ē‘ŗ½$—_<@_,@_,@_@_@ — _-½— _@_@ —_-½—_4@_"@_&@ —_- —_- —_-~ —_@ —_-½—_@_š? —_-½—_š?_š?_š? —_-~ —n4@ —_- — _- —!_-—"]–“—ē‘ŗ¾ ˜PPJ˜wŽO…‘ŗ½$˜_=@_0@_*@_@_@ ˜ _-½˜ _@_@ ˜_-½˜_6@_(@_$@ ˜_- ˜_- ˜_-~ ˜_@ ˜_-½˜_@_š? ˜_-~ ˜_š? ˜_- ˜_- ˜_-~ ˜nč—@ ˜_- ˜ _- ˜!_-˜"]ŽO…‘ŗ¾ ™PPJ™wŒĖ‰B‘ŗ½$™_=@_.@_,@_@_@ ™ _-½™ _@_@ ™_-½™_5@_$@_&@ ™_- ™_- ™_-~ ™_@ ™_-½™_@_š? ™_-~ ™_š? ™_- ™_- ™_-½™n'@_š?_š? ™!_-™"]ŒĖ‰B‘ŗ¾ šPPJšw‹S–³—¢‘ŗ½$š_&@_@_@_š?_š? š _-½š _š?_š? š_-½š_@_@_@ š_- š_- š_-~ š_š? š_-~ š_š? š_- š_- š_-½š_š?_š? š_-šnffffff$@ š_- š _- š!_-š"]‹S–³—¢‘ŗ¾ ›PPJ›w¬ģ‘ŗ½$›_,@_@_@_š?_š? › _-½› _š?_š? ›_-½›_&@_@_@ ›_- ›_- ›_-~ ›_š? ›_-~ ›_š? ›_- ›_- ›_- ›_- ›_- ›_-½›nš@_š?_š? ›!_-›"]¬ģ‘ŗ¾ œPPJœw’†š‘ŗ½$œ_&@_@_@_š?_š? œ _-~ œ _š? œ _-½œ_š?_ @_@_@ œ_- œ_- œ_-~ œ_š? œ_-~ œ_š? œ_- œ_- œ_- œ_- œ_- œ_-~ œn˜—@ œ_- œ _- œ!_-œ"]’†š‘ŗ¾ PPJv‰ŗ…“ąŒS½$_€J@_@@_5@_@_@  _-½ _@_@ _-½_B@_6@_,@ _- _- _-~ _@ _-½_@_š? _-½_š?_š? _-½_š?nø@_š?  _-~ !_š?"\‰ŗ…“ąŒS¾ žPPJžw–L“c‘ŗ½$ž_<@_.@_*@_@_@ ž _-½ž _@_@ ž_-½ž_4@_&@_"@ ž_- ž_- ž_-~ ž_@ ž_-½ž_@_š? ž_-½ž_š?_š? ž_-½ž_š?nH—@_š? ž _-~ ž!_š?ž"]–L“c‘ŗ¾ ŸPPJ Ÿy‰h‘ŗ½$Ÿz9@z1@z @z@z@ Ÿ z-½Ÿ z@z@ Ÿz-½Ÿz0@z&@z@ Ÿz- Ÿz- Ÿz-~ Ÿz@ Ÿz-~ Ÿz@ Ÿz- Ÿz- Ÿz- Ÿz- Ÿz- Ÿz-~ Ÿ{@ Ÿz- Ÿ z- Ÿ!z- Ÿ"Z‰h‘ŗ×D>0l\w{ƒh{{K\W^lkffuAtikwkoykg=ń’X/ #8X> ¶«" ų’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€Ž“ū…•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“ž’’’•–—˜™š›ž’’’žŸ ”¢£ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’®'SummaryInformation(’’’’”DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’œ