ŠĻą”±į>ž’ yž’’’ž’’’x’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü$€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1@¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cąõ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ą ō’ōĄ ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą³ Ą ą°\Ą ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą¶#<Ą ą²#<Ą ą¶ ,Ą ą¶ lĄ ą¶<Ą ą¶ń<Ą ą¶ń<Ą ą¶į"<Ą ą8Ą @€P@ ą°#<Ą ą 8Ą ą¹ń<Ą ą¹ń<Ą ąį"8Ą ą² ,Ą ą"8Ą R€@ ą"8Ą Š€@ ą8Ą @€ˆ@ ą¶|Ą ą¶ |Ą ą¶#|Ą ą¶ #|Ą ą¶#|Ą € ąxĄ ąxĄ Q€@ ą¶|Ą € ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą¶#|Ą €€ą¶#|Ą €€€ ą (Ą ą °<Ą ą °|Ą ą °"|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ¶ |Ą ą ¶|Ą ą ¶|Ą € ą ¶ ,Ą ą ¶ń<Ą ą ¹ń<Ą ą ° ,Ą ą ¶#|Ą ą ¶#|Ą € ą²<Ą ą8Ą ą8Ą @€J€@ ą²<Ą “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@•\Ž¦Ļ‚Ż‚ĢƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’.’ ’ hˆ:yn0n0Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“A—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… Ī$Sheet1fNfš8š@ń’’’€€€÷ T8Ķ $¤ČEbZŽvr“Ŗ°–ĶnĪ dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700šœPG š 4dXXA4Ģ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € C} F} F} J} ąO}   O} $  N} %'  C} ( C ¤((@(((((((i@(i@ (x@ ( (hĄG (ŃĄM (ĄI(€I(ĄI(Ą€(Ą€(ĄI(((((((((((((B ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼EM_1_172_H05.xls¾ HHLB“Œv–¼E ŠwZŠī–{’²ø¾ HHL D”N EH05¾ HHL¾ HHC•½¬5”N¾CCCC¾ u^C¾ cc`CXŽs’¬‘ŗ•ŹŠw‹‰•Ņ§•ūŽ®•Ź¶“k”E——R•Ź’·ŠśŒ‡Či30“śˆČćj¶“k”‹y‚щ“‹——£’ŹŠwŽŅ”[’†ŠwZ]¾ GG¾ VV¾ VV¾ %^^&¾ CF¾ ^^N¾ %uu&¾ CFFFR d‹ę•Ŗ …Šw‹‰•Ņ§•ūŽ®•Ź¶“k”¾ ……… …——R•Ź’·ŠśŒ‡Č¶“k”¾ ………… e‰“‹——£¾6 RRƒƒƒƒƒƒƒƒƒ†„„ƒ„„ƒƒƒƒ„„_'¾ CFFFR] TŒv T’PŽ®Šw‹‰ T•”Ž®Šw‹‰ T 75š‚ĢŠw‹‰ TŒv T•a‹C T ŒoĻ“I——R T ŠwZ‚¬‚ē‚¢ T‚»‚Ģ‘¼ f’ŹŠwŽŅ”iŒö—§j¾6 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR_'¾KPPlmh(1136)h(1136) g(-) g(-) h(12) h(6) g(-) h(6) g(-) n(c)¾6WWWWWWWWWWWWWWWYWWWWWWWR'¾€vHHSo •½¬4”N“x½Bg õ@g€Xõ@g8@gŠŠ@gŲ™@g0z@g @gš@g i@k>Æ@¾6WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾vwwxyz(1164)z(1164) {(-) {(-) z(11) z(3) {(-) z(6) z(2) |(c)¾6}}}}}}}}}}}}}}}~}}}}}}}'¾IKwwxy •½¬5”N“x½B{ąÄō@{ ō@{€B@{xŠ@{Ÿ@{€‚@{ @T‘@Pq@‚>®@¾6}}}}}}}}}}}}}}}~}}}}}}}'¾CFHHSoh(1164)h(1164) g(-) g(-) h(11) h(3) g(-) h(6) h(2) n(c)¾6WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ HHL oŽsŒv½Bi -ź@i`ēé@g0@gš€@ių”@i@w@g@ič‡@iąh@kŒ–@¾6WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾HHLo j(696) j(696) g(-) g(-) g(-) g(-) g(-) g(-) g(-) n(c)¾6WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ HHLp’·–ģŽs½BieŹ@i€Ź@i@ia@iĄv@i@X@iš?iĄm@i<@k@k@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾HHLp j(468) j(468) g(-) g(-) j(11) h(3) g(-) h(6) h(2) n(c)¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLp¼–{Žs½iŗ@iܹ@ i-½ iJ@i€b@i€K@  i-½ i€O@i>@k€N@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLpć“cŽs½iv²@i;²@ i-½0 i€M@i@b@i€C@i@iĄX@i@kD@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLp‰Ŗ’JŽs½iP¢@g¢@ i-½ i<@iĄR@i<@  i-½ iF@i@k@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLp”Ń“cŽs½*ięŖ@iØŖ@i@i<@i€I@i$@  i-½ iA@i@k€I@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLpz–KŽs½i ž@i<ž@ i-½ i9@iN@i,@  i-½ i>@i0@k2@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLp{āŽs½iŚ¢@i¾¢@ i-½ i,@i€O@i3@  i-½ i;@i1@k@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLp¬”Žs½idœ@iœ@ i-½0 i5@i€E@iš?iš?i?@i$@k@W@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLpˆÉ“ߎs½*iŠ£@iˆ£@i@i€@@i€T@i7@  i-½ i€J@i@k€_@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HHLp‹īƒ–ŖŽs½*i4”@ią“@i@i0@iH@i@  i-~ i€E@ i-~ k4@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'×DölA:-3d8,Ņģ©ģ©ī ē¢čijijÄij³ (!("(#($(€Q%(&('((()(*(+(,(-(.(/(0(1(2(3(4(5(6(7(8(9(:(;(<(=(>(?(¾ HHL p’†–ģŽs½ i<@iŠœ@ i-½ i;@iA@i.@ i-½ i@i*@k€B@¾6 WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ !HHL!p‘å’¬Žs½!ią‘@iœ‘@ !i-½! i1@iB@i(@ ! i-½! i$@i,@k`d@¾6!WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ "HHL"p”ŃŽRŽs½"iˆ‘@iX‘@ "i-½" i(@i,@iš? " i-½" i"@i@k f@¾6"WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾#QPHHL#pŠ–ģŽs½#it @i^ @ #i-½# i&@i€B@i&@ # i-½# i9@iš?kĄi@¾6#WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾$CFHHS$p‰–KŽs½$iZ£@i,£@ $i-½$ i7@i@@i2@ $ i-~ $ i,@ $i-~ $kQ@¾6$XXXXXXXXXXXXXXX[XXXXXXXa'¾ %HHL%pXūŽs½%i8˜@iŌ—@ %i-½% i9@iE@i@ % i-½% i€@@i@k8@¾6%WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ &HHL&p²‹vŽs½&iz¤@i\¤@ &i-½& i.@iĄP@i4@ & i-½& i@i€D@k``@¾6&WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 'HHS 'oŒSŒv½B'i@¹Ž@iĄgŽ@i5@is@i „@i€k@i@i€u@i€S@kų¢@¾6'WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ (HHL(q“ģ²‹vŒS½(ixœ@i0œ@ (i-½( i2@iH@i:@ ( i-½( i0@i@kr@¾6(WWWWWWWWWWWWWWW\WWWWWWWb'¾ )HHL)p‰P“c’¬½)iŠ‚@i ‚@ )i-½) i@i,@i@ ) i-~ ) i"@ )i-~ )kš?¾6)WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ *HHL*p²‹v’¬½*i°v@i€v@ *i-½* i@i&@i@ * i-~ * i@ *i-~ *k3@¾6*WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ +HHL+p¬ŠC’¬½+i0t@it@ +i-½+ i@i$@i@ + i- + i-½+i@kĄZ@¾6+WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ,HHL,pģć‘ŗ½,iĄe@iĄe@ ,i- , i- , i- , i- , i- , i- ,i-~ ,k€P@¾6,WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ -HHL-p“ģ–q‘ŗ½-i`d@iąc@ -i-½- i@i@iš? - i-½- iš?i@kU@¾6-WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ .HHL.p“ģ‘Š–Ų‘ŗ .i- .i- .i- . i- . i- . i- . i- . i- .i- .k-¾6.WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ /HHS/p–k‘Š–Ų‘ŗ /i- /i- /i- / i- / i- / i- / i- / i- /i- /k-¾6/WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 0HHL0p”Ŗē•ä‘ŗ½0i h@i`h@ 0i-½0 i@i @i@ 0 i-~ 0 iš? 0i-~ 0k&@¾60WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 1HHL1o–k²‹vŒS½*1iø¢@iŠ¢@i@i4@i€U@iD@ 1 i-½1 i€E@i@k€f@¾61WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ 2HHL2pŒyˆä‘ņ’¬½2i؂@ip‚@ 2i-½2 i@i6@i*@ 2 i-~ 2 i"@ 2i-~ 2kĄS@¾62WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 3HHL3p–]ŒŽ’¬½3i0{@i{@ 3i-½3 i@i.@i@ 3 i-~ 3 i&@ 3i-~ 3kL@¾63WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 4HHL4pŒä‘ć“c’¬½4ih€@iP€@ 4i-½4 i@i;@i0@ 4 i-½4 i @i@ 4k-¾64WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 5HHL5p—§‰Č’¬½*5i@u@iąt@i@i@i@i@ 5 i-~ 5 i@ 5i-~ 5k<@¾65WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 6HHL6pó‰Č‘ŗ½6išp@iąp@ 6i-½6 iš?i"@i@ 6 i-~ 6 i@ 6i- 6k-¾66WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 7HHL7p–kŒä–q‘ŗ½7i€l@il@ 7i-½7 i@i@i@ 7 i-~ 7 i@ 7i-~ 7k1@¾67WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ 8HHL8o¬Œ§ŒS½8i@Ø@iś§@ 8i-½8 i€A@i@P@i4@ 8 i-½8 i:@i3@k k@¾68WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ 9HHL9pŠŪŽq’¬½9i Ž@ixŽ@ 9i-½9 i@i0@i@ 9 i-½9 i"@i@k€Q@¾69WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ :HHL:p’·–å’¬ :i- :i- :i- : i- : i- : i- : i- : i- :i- :k-¾6:WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ;HHL;p“Œ•”’¬½;iH@iŲŽ@ ;i-½; i,@i:@i"@ ; i-½; i*@i@kC@¾6;WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ <HHL<p^“c’¬½<i@i°~@ <i-½< i@i1@i@ < i-½< i@i&@kE@¾6<WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ =HHL=p•Ī‘ŗ½=i€v@iv@ =i-½= i @i@iš? = i-~ = i@ =i-~ =k€M@¾6=WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ >HHL>p˜a“c‘ŗ½>i€U@i€U@ >i- > i- > i- > i- > i- > i- >i-~ >kš?¾6>WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ?HHL?pĀ–Ų‘ŗ½?i f@i@f@ ?i-½? i@i@i@ ? i- ? i-½?iš?k@¾6?WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'×DälÄÄÄČÕÄÄ ĘŃŃĖŪÄąąÓµÓŃĶĄŠÓÄÄŽÄÄŃŪ@(A(B(C(D(E(F(G(H(I(J(K(L(M(N(O(P(Q(R(€QS(T(U(V(W(X(Y(Z([(\(](^(_(¾ @HHL@oz–KŒS½@iœ›@i\›@ @i-½0@ i0@i>@i@i@i4@i@k>@¾6@WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ AHHLAp‰ŗz–K’¬½Ai`Œ@iŒ@ Ai-½*A i"@i3@iš?i@i(@i@ Ak-¾6AWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ BPPLBp•xŽmŒ©’¬½Bi€‚@i`‚@ Bi-½B i@i@ B i- B i-½B i@iš?k@¾6BWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ CPPL CpŒ“‘ŗ½Ci°p@i€p@ Ci-½C i@i@i@ C i-~ C i@ Ci-~ Ck:@¾6CWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ DPPLDqćˆÉ“ߌS½DiŽ¬@i:¬@ Di-½D iE@i€I@i.@ D i-½D i;@i"@kąk@¾6DWWWWWWWWWWWWWWW\WWWWWWWb'¾ EPPLEp‚‰“’¬½Ei°q@i€q@ Ei-½E i@i@i@ E i- E i- Ei-~ Ek@U@¾6EWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ FPPLFp’C–ģ’¬½Fi ˆ@ixˆ@ Fi-½F i@i@i@ F i-~ F i@ Fi-~ FkE@¾6FWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ GPPLGp–„—Ö’¬½Giø@i`@ Gi-½G i6@i3@i@ G i-½G i@i@ Gk-¾6GWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ HPPLHp”Ń“‡’¬½Hi0{@išz@ Hi-½H i@i0@i@ H i-½H i(@i@k€Q@¾6HWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ IPPLIp“ģ–„—Ö‘ŗ½IiŠz@iŠz@ Ii- I i-~ I iš? I i- I i-~ I iš? Ii- Ik-¾6IWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ JPPLJp’†ģ‘ŗ½Jin@i m@ Ji-½J i@i@iš? J i-~ J i@ Ji-~ Jk(@¾6JWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ KPPLKp’·’J‘ŗ½KiT@iT@ Ki- K i- K i- K i- K i- K i- Ki-~ Kk,@¾6KWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ LPPSLp‹{“c‘ŗ½Li t@iPt@ Li-½L i@i@ L i- L i-~ L i@ Li- Lk-¾6LWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ MPPLMo‰ŗˆÉ“ߌS½*Mi«@iŠŖ@i @i=@i€H@i,@ M i-½M i>@i@kpr@¾6MWWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ NPPLNp¼ģ’¬½Ni€@iH@ Ni-½N i@i@ N i- N i-~ N i@ Ni-~ NkM@¾6NWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ OPPLOp‚X’¬½Oi€@iš@ Oi-½O i@i$@i@ O i-½O i@i@k3@¾6OWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ PPPLPpˆ¢“ģ’¬½PiĄj@iĄj@ Pi- P i- P i- P i- P i- P i- Pi-~ Pk€H@¾6PWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾QQPPPLQpć‹½’¬½Qi°ˆ@iˆˆ@ Qi-½Q i@i*@i@ Q i-~ Q i&@ Qi- Qk-¾6QWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾RCFPPLRp““ą˜H‘ŗ½Ri8@i8@ Ri- R i- R i- R i- R i- R i- Ri- Rk-¾6RXXXXXXXXXXXXXXX[XXXXXXXa'¾ SPPLSpˆ¢’q‘ŗ½*Si`p@i p@i@i@i@iš? S i-~ S i@ Si-~ Sk2@¾6SWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ TPPLTp˜Q‡‘ŗ½Ti7@i7@ Ti- T i- T i- T i- T i- T i- Ti- Tk-¾6TWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ UPPLUp•½’J‘ŗ½Ui5@i5@ Ui- U i-½U i@i@ U i-~ U iš? Ui- Uk-¾6UWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ VPPLVpŖ‰H‘ŗ½Vi€G@i€G@ Vi- V i- V i- V i- V i- V i- Vi-~ Vk@¾6VWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ WPPLWp‰ŗžŠ‘ŗ½WiĄ_@iĄ_@ Wi- W i-½W i@iš? W i-~ W i@ Wi- Wk-¾6WWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ XPPSXp”„–Ų‘ŗ½Xi3@i3@ Xi- X i- X i- X i- X i- X i- Xi- Xk-¾6XWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ YPPLYp“V—“‘ŗ½YiR@i€Q@ Yi-~ Y i@ Y i- Y i- Y i- Y i- Yi-~ Yk@¾6YWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ZPPLZp‘וŒ‘ŗ½ZiP@iM@i@ Z i- Z i- Z i- Z i- Z i- Zi-~ Zk<@¾6ZWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ [PPL[p‹Ŗ–Ų‘ŗ½[iPr@i0r@ [i-½[ i@i@i@ [ i- [ i-½[iš?k€N@¾6[WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ \PPL\p–L‹u‘ŗ½\iPr@iĄq@ \i-½\ i"@i@iš? \ i-~ \ i@ \i-~ \k&@¾6\WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ]PPL]p‘厭‘ŗ½]i€@@i€@@ ]i- ] i- ] i- ] i- ] i- ] i- ]i-~ ]k,@¾6]WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ^PPL ^pć‘ŗ½^i:@i:@ ^i- ^ i- ^ i- ^ i- ^ i- ^ i- ^i-~ ^k1@¾6^WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ _PPL_p“ģM”Z‘ŗ½_iV@iV@ _i- _ i- _ i- _ i- _ i- _ i- _i-~ _k&@¾6_WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'×Dœl³¼ĶĻĘŠŃĖÄŽŃŪ×µŲÄŪŌąĄŚ×Ū׌ÜŌĖŃŪŁ`(a(b(c(d(e(f(g(h(i(j(k(l(m(n(o(p(q(r(s(t(u(v(w(x(y(z({(|(}(~((¾ `PPS`o–Ų‘]ŒS½`iŠ™@iœ™@ `i-½` i*@i€D@i0@ ` i-½` i7@i@k€t@¾6`WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ aPPLap –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½aiŠs@i€s@ ai-½a i@i(@i@ a i-~ a i@ ai-~ ak€C@¾6aWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ bPPLbpć¼’¬½bi@o@io@ bi-½b i@i@i@ b i-~ b i@ bi-~ bk€A@¾6bWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ cPPLcp“ģ–Ų‘]’¬½ciĄk@i k@ ci-½c iš?i@ c i- c i-~ c i@ ci-~ ck\@¾6cWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ dPPLdp“čģ‘ŗ½diĄa@i a@ di-½d iš?i@i@ d i-~ d i@ di-~ dk€E@¾6dWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ePPLep–Ų‘c‘ŗ½ei`f@i f@ ei-½e i@i@i@ e i- e i-½eiš?k4@¾6eWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ fPPSfp“ś‹`‘ŗ½fiĄS@iĄS@ fi- f i-~ f i@ f i- f i-~ f i@ fi-~ fk@¾6fWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ gPPLgpŠJ“c‘ŗ½gi€O@i€O@ gi- g i-~ g iš? g i- g i- g i-½giš?kA@¾6gWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ hPPLhpŽOŠx‘ŗ½hiĄP@iĄP@ hi- h i- h i- h i- h i- h i- hi-~ hk,@¾6hWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ iPPSip‰¤‘ź‘ŗ½iiH@iH@ ii- i i- i i- i i- i i- i i- ii-~ ik@¾6iWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ jPPLjp‘åŒK‘ŗ½ji g@i`g@ ji-½j i@i"@i@ j i-~ j i@ ji-~ jk@¾6jWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ kPPLkpŽRŒū‘ŗ½kiX@iX@ ki- k i- k i- k i- k i- k i- ki-~ kk4@¾6kWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ lPPSlo“Œ’}–€ŒS½lit¢@iL¢@ li-½l i4@iH@i@ l i-½l i€A@i@k@Z@¾6lWWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ mPPLmp–¾‰Č’¬½miŠw@i w@ mi-½m i@i@ m i- m i-~ m i@ mi-~ mk:@¾6mWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ nPPLnp”g“c’¬½ni€ƒ@iXƒ@ ni-½n i@i @iš? n i-½n iš?i@ nk-¾6nWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ oPPSopŽl‰ź‘ŗ½oi@m@iąl@ oi-½o i@i@ o i- o i-~ o i@ oi-~ ok7@¾6oWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ pPPLpp–{é‘ŗ½piąh@i€h@ pi-½p i@i@i@ p i- p i- pi-~ pk.@¾6pWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ qPPLqpā–k‘ŗ qi- qi- qi- q i- q i- q i- q i- q i- qi- qk-¾6qWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ rPPLrp–ƒŃ‘ŗ½riĄf@i€f@ ri-½r i@iš?iš? r i- r i- ri-~ rk2@¾6rWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ sPPSspāˆä‘ŗ si- si- si- s i- s i- s i- s i- s i- si- sk-¾6sWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ tPPLtp¶ā‘ŗ½ti@T@i@T@ ti- t i-~ t iš? t i- t i- t i-½tiš?k,@¾6tWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ uPPLupŽRŒ`‘ŗ ui- ui- ui- u i- u i- u i- u i- u i- ui- uk-¾6uWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ vPPLvp’©“ś‘ŗ½vi؄@iˆ„@ vi-½v i@i=@iš? v i-~ v i<@ vi-~ vk"@¾6vWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ wPPLwq“ģˆĄ“ÜŒS½wių«@iŗ«@ wi-½w i?@i€N@i9@ w i-½w i?@i@kĄS@¾6wWWWWWWWWWWWWWWW\WWWWWWWb'¾ xPPLxp–L‰Č’¬½xičŒ@i˜Œ@ xi-½x i$@i6@i,@ x i-~ x i @ xi-~ xk$@¾6xWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ yPPLyp•ä‚’¬½yi„’@ih’@ yi-½y i@i9@i@ y i-½y i*@i@kD@¾6yWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ zPPLzp“Žģ‘ŗ½zi€C@i€C@ zi- z i- z i- z i- z i- z i- zi-~ zk(@¾6zWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ {PPL{pˆĄ“Ü‘ŗ½{iĄW@iĄW@ {i- { i- { i- { i- { i- { i- {i-~ {k@¾6{WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ |PPL|pˆ²ģ‘ŗ½|i°x@i`x@ |i-½| i@i"@i@ | i-~ | i@ |i-~ |k$@¾6|WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ }PPS}pŽO‹½‘ŗ½}ipƒ@i@ƒ@ }i-½} i@i@ } i- } i-~ } i@ }i-~ }k@¾6}WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ~PPL~p–x‹ą‘ŗ½~išs@iĄs@ ~i-½~ i@iš? ~ i- ~ i-~ ~ iš? ~i- ~k-¾6~WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ PPLo–kˆĄ“ÜŒS½i˜–@ix–@ i-½ i @i€A@i"@  i-½ i1@i"@kc@¾6WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'×DšlÄÕŃŚŃĖŻ×ŪŪŃŪĘŲĖŲŠŽŠŽ×ŽŃĘŃÄŪŪŃŲ×€((‚(ƒ(„(…(†(‡(ˆ(‰(Š(‹(Œ((Ž(((‘(’(“(”(•(–(—(˜(™(š(›(œ((ž(Ÿ( ¾ €PPL€p’r“c’¬½€iP~@i@~@ €i-½€ iš?i.@i@ € i-~ € i&@ €i-~ €k@¾6€WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ PPLp¼ģ‘ŗ½i€v@iPv@ i-½ i@i@i@  i-~  iš? i- k-¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ‚PPL‚p”Ŗā‘ŗ½‚i€H@i€H@ ‚i- ‚ i- ‚ i- ‚ i- ‚ i- ‚ i- ‚i-~ ‚k€A@¾6‚WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ƒPPLƒp”ü–ƒ‘ŗ½ƒi€F@i€F@ ƒi- ƒ i-~ ƒ iš? ƒ i- ƒ i- ƒ i-½ƒiš?k"@¾6ƒWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ „PPL„p”’”n‘ŗ½„iv@iĄu@ „i-½„ i@i.@i@ „ i-½„ i@i @k€O@¾6„WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ …PPL…p¬’J‘ŗ½…i`c@i`c@ …i- … i-½… iš?iš? … i- … i- …i-~ …k€D@¾6…WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ †PPL†oX‹‰ŒS½†i€A@i€A@ †i- † i- † i- † i- † i- † i- †i-~ †k3@¾6†WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ ‡PPL‡pćŽR“c’¬ ‡i- ‡i- ‡i- ‡ i- ‡ i- ‡ i- ‡ i- ‡ i- ‡i- ‡k-¾6‡WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ˆPPLˆp‘å‰Ŗ‘ŗ½ˆi€A@i€A@ ˆi- ˆ i- ˆ i- ˆ i- ˆ i- ˆ i- ˆi-~ ˆk3@¾6ˆWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ‰PPL‰oū‰ČŒS½*‰ią™@ip™@i$@i2@i€D@i(@ ‰ i-½‰ i;@i@ ‰k-¾6‰WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ ŠPPLŠpāé’¬½*Ši…@i°„@i@i@i,@i$@ Š i-½Š i@i@ Šk-¾6ŠWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ‹PPL‹pŒĖ‘q’¬½*‹i°Ž@i0Ž@i@i(@i;@i@ ‹ i-~ ‹ i9@ ‹i- ‹k-¾6‹WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ŒPPLŒoć‚ˆäŒS½ŒiˆŒ@iŒ@ Œi-½Œ i,@i6@i$@ Œ i-½Œ i&@iš?k*@¾6ŒWWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ PPLp¬•zŽ{’¬½i0@ič€@ i-½ i"@i,@i@  i-~  i"@ i- k-¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ŽPPLŽp‚ŽR‘ŗ½Ži°v@i`v@ Ži-½Ž i@i @i@ Ž i-½Ž i@iš?k*@¾6ŽWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ PPLo‰ŗ‚ˆäŒS½i€‘@i4‘@ i-½ i3@i$@iš?  i-~  i"@ i-~ kĄa@¾6WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ PPLpŽRƒm“ą’¬½iŲ…@i˜…@ i-½ i @i@iš?  i-~  i@ i-~ kY@¾6WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ‘PPL‘p–Ų“‡•½‘ŗ½‘i m@i m@ ‘i-½‘ i@i@ ‘ i- ‘ i-~ ‘ i@ ‘i-~ ‘k7@¾6‘WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ’PPL’p –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½’ig@i f@ ’i-½’ i@i@ ’ i- ’ i-~ ’ i@ ’i-~ ’k3@¾6’WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ “PPL“oć…“ąŒS½“iŠ @i¬ @ “i-½“ i2@iG@i2@ “ i-½“ i7@i@kr@¾6“WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ ”PPL”pMBV’¬½”iąn@in@ ”i-½” i@i@i@ ” i-~ ” iš? ”i-~ ”kK@¾6”WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ •PPL•p–L–ģ’¬½•i@x@i0x@ •i-½• iš?i@iš? • i-½• i@iš? •k-¾6•WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ –PPL–pM”Z’¬½–i@{@i {@ –i-½– i@i1@i@ – i-½– i@i@kF@¾6–WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ —PPL—p–“—ē‘ŗ —i- —i- —i- — i- — i- — i- — i- — i- —i- —k-¾6—WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ˜PPL˜pŽO…‘ŗ½˜i؁@ix@ ˜i-½˜ i@i@ ˜ i- ˜ i-~ ˜ i@ ˜i-~ ˜k€K@¾6˜WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ™PPL™pŒĖ‰B‘ŗ½™iąk@iąk@ ™i- ™ i-½™ i @i@ ™ i-~ ™ i@ ™i-~ ™k€\@¾6™WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ šPPLšp‹S–³—¢‘ŗ½šiĄR@iĄR@ ši- š i-~ š iš? š i- š i- š i-½šiš?k@¾6šWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ›PPL›p¬ģ‘ŗ½›i€^@i^@ ›i-½› i@i@i@ › i- › i- ›i-~ ›k0@¾6›WWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ œPPLœp’†š‘ŗ½œiX@iX@ œi- œ i-~ œ iš? œ i- œ i-~ œ iš? œi-~ œk@¾6œWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ PPLo‰ŗ…“ąŒS½iĄt@i€t@ i-½ i@i&@i@  i-~  i@ i-~ kN@¾6WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWW`'¾ žPPLžp–L“c‘ŗ½žiąm@i`m@ ži-½ž i@i"@i@ ž i-~ ž i@ ži-~ žk0@¾6žWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'¾ ŸPPL Ÿr‰h‘ŗ½Ÿs@W@s@W@ Ÿs- Ÿ s-½Ÿ s@s@ Ÿ s- Ÿ s- Ÿs-~ ŸtF@¾6ŸWWWWWWWWWWWWWWW[WWWWWWWa'×D¤lŃŠŪ×Ä×ŪąŪŗŗæĘŅÄÓÓŚÜĘÓĖÄŽŲŲŁŠŻÓŃ  ” ¢ £ ¾  UUU¾ ”UUU¾ ¢UUU¾ £UUU× <]p< W )@$•¶Žš—ń 3“ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg=ń’X/ #8X> ¶«" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@nö.„•Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgž’’’ijklmnož’’’qrstuvwž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’SĻSummaryInformation(’’’’hDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’p