ŠĻą”±į>ž’ Zž’’’ž’’’Y’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą¶|Ą ą¶#|Ą ą8Ą @€I€@ ą¶#|Ą € ą8Ą @€ˆ@ ą8Ą Š€@ ą²#<Ą ą³<Ą €@ą8Ą @€@ąxĄ ąxĄ P@ ą¶|Ą € ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą¶#|Ą €€ą¶#|Ą €€€ ą °<Ą ą °|Ą ą °"|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą ¶|Ą ą ¶#|Ą € ą ² ,Ą ą ° ,Ą ą ¶#|Ą ą8Ą @€ €@ą8Ą @€€ą8Ą @€B€ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… W"Sheet1 T8Ķ  V&e7UMĀcAzq dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?MCanon BJ F300’’’’’’’ ”mJ€ š 4d’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’h’ū’’’’’’BJRSTR d;‘4š ;‘4š 4š ""2hh @ LPT1:é 4š ¦H€1‚l‚r ƒSƒVƒbƒNĄĄĄd’’’’’’’’d“”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} €E} E} H}   O} ą O} ą L} @L} $ L} % B  %%@%%%%%%%i@%i@ %i@ %x@ % %ŃĄK %ŃĄG%€G%ĄG%Ąn%Ąn%ĄG%%%%%%%%%%%%%A ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_166_H02.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH02¾ FFJ¾ FFB•½¬2”N¾BBBBBLBDŠw‹‰•Ņ§•ūŽ®•ŹŽ™“¶”E——R•Ź’·ŠśŒ‡ČŽ™“¶”‹y‚щ“‹——£’ŹŠwŽŅ”[¬ŠwZ]¾ [[¾ BEEES \‹ę•Ŗ pŠw‹‰•Ņ§•ūŽ®•ŹŽ™“¶”¾ qqr p——R•Ź’·ŠśŒ‡ČŽ™“¶”¾ qqqr Z‰“‹——£¾0 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$¾ BEEES] WŒv W’PŽ®Šw‹‰ W•”Ž®Šw‹‰ W 75š‚ĢŠw‹‰ WŒv W•a‹C W ŒoĻ“I——R W ŠwZ‚¬‚ē‚¢ W‚»‚Ģ‘¼ Y’ŹŠwŽŅ”iŒö—§j¾0 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN$¾IPP^_½U‘ĄU‘Ą U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) `(-)¾0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN$¾ngFFTa •½¬Œ³”N“x½*Uč`AUH4AU€R@U(•@UŠu@Ue@  U-½ Uąa@UC@XƼ@¾0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN$¾ghhij½k’Ąk’Ą k(-) k(-) k(-) k(-) k(-) k(-) k(-) l(-)¾0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm$¾GIhhij •½¬2”N“x½Bk°ĒAk žAkĄT@k|“@kąu@kĄc@kš?o€b@o€E@l¼@¾0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm$¾BEFFTa½U’ĄU’Ą U(-) U(-) U(-) U(-) U(-) V(-) V(-) X(-)¾0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN$¾ FFJ aŽsŒv½BVš3ł@VĄ’ų@V7@V`‰@Vo@VĄ\@Vš?VĄX@V€@@X, @¾FFJa½V…ĄV…Ą V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) X(-)¾ FFJb’·–ģŽs½*VĄŪŁ@VĄ®Ł@V @V€e@VL@V9@  V-½ V5@V$@Xp@¾FFJb½Vš|ĄVš|Ą V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) V(-) X(-)¾ FFJb¼–{Žs½*V€×Ź@V€„Ź@V@V€W@V€H@V4@  V-½ V6@V@X`f@¾ FFJbć“cŽs½VHĮ@VĮ@ V-½0 V€W@V:@V&@Vš?V$@V@X€U@¾ FFJb‰Ŗ’JŽs½V’°@UŲ°@ V-½ V€C@V,@V$@  V-~ V@ V-~ X@¾ FFJb”Ń“cŽs½*VĀŗ@VŸŗ@V@V@@V&@V@  V-½ V@V@X€F@¾ FFJbz–KŽs½V^­@V>­@ V-½ V0@V$@V@  V-½ V@V@XA@¾ FFJb{āŽs½V+±@V ±@ V-½ V?@V$@V@  V-½ V@Vš?X@¾ FFJb¬”Žs½VR«@V «@ V-½ VB@V(@V@  V-½ V@V@Xf@¾ FFJbˆÉ“ߎs½VĖ²@V²@ V-½ VG@V"@V@  V-½ V@Vš?XB@¾ FFJb‹īƒ–ŖŽs½V£@VĢ¢@ V-½ V<@V@V@  V-~ V@ V-~ XI@×D[lA:-% PĢÖµÖ£Ųf y yy—yŠŠŠŠ %!%"%#%$%€R%%&%'%(%)%*%+%,%-%.%/%0123456789:;<=>?¾ FFJ b’†–ģŽs½ V>«@VųŖ@ V-½ V€A@V@V@ V-½ V@Vš?X?@¾ !FFJ!b‘å’¬Žs½!Vv”@V(”@ !V-½! V€C@V@V@ ! V- ! V- !V-~ !XĄi@¾ "FFJ"b”ŃŽRŽs½"V.”@Vā @V@V@@ " V- " V- " V- " V- "V-~ "XĄb@¾#RPFFJ#bŠ–ģŽs½#Vč®@Vœ®@ #V-½# VC@V @V@ # V-~ # V@ #V-~ #X`g@¾$BEFFT$b‰–KŽs½$V¹°@V›°@ $V-½$ V>@V&@V@ $ V-½$ V@V@Xq@¾0$QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ$¾ %FFJ%bXūŽs½%VŠ¦@Vb¦@ %V-½% V4@V$@V@ % V-~ % V@ %V-~ %X€J@¾ &FFJ&b²‹vŽs½&V³@V³@ &V-½& V>@V@V@ & V-~ & V@ &V-~ &X r@¾ 'FFT 'aŒSŒv½*'Vą¶ģ@Vyģ@VN@V0{@V€Y@V€E@ ' V-½' V€H@V$@Xń³@¾ (FFJ(c“ģ²‹vŒS½(VR¬@V"¬@ (V-½( V8@V@Vš? ( V-½( Vš?Vš?Xy@¾ )FFJ)b‰P“c’¬½)V“@VŠ’@ )V-½) V*@V@Vš? ) V-~ ) Vš? )V-~ )X@¾ *FFJ*b²‹v’¬½*V؆@V€†@ *V-½* V@Vš? * V- * V- * V-½*Vš?X;@¾ +FFJ+b¬ŠC’¬½+V€~@V`~@ +V-~ + V@ + V- + V- + V- + V- +V-~ +Xc@¾ ,FFJ,bģć‘ŗ½,Vąv@Vąv@ ,V- , V- , V- , V- , V- , V- ,V-~ ,X6@¾ -FFJ-b“ģ–q‘ŗ½-V€s@V€s@ -V- - V- - V- - V- - V- - V- -V-~ -X@[@¾ .FFJ.b“ģ‘Š–Ų‘ŗ½.VS@VS@ .V- . V- . V- . V- . V- . V- .V-~ .X$@¾ /FFT/b–k‘Š–Ų‘ŗ½/V€Q@V€Q@ /V- / V- / V- / V- / V- / V- /V-~ /X7@¾ 0FFJ0b”Ŗē•ä‘ŗ½0V0w@Všv@ 0V-~ 0 V@ 0 V- 0 V- 0 V- 0 V- 0V-~ 0X€K@¾ 1FFJ1a–k²‹vŒS½*1V,²@V²@V @VB@V(@V@ 1 V-~ 1 V @ 1V-~ 1X z@¾ 2FFJ2bŒyˆä‘ņ’¬½2Vų’@VĒ@ 2V-½2 V*@V@ 2 V- 2 V-~ 2 V@ 2V-~ 2XĄ_@¾ 3FFJ3b–]ŒŽ’¬½3V‰@VĄˆ@V @V@ 3 V- 3 V- 3 V- 3 V- 3V-~ 3XL@¾ 4FFJ4bŒä‘ć“c’¬½4V0@V@ 4V-½4 V@V@Vš? 4 V-~ 4 Vš? 4V-~ 4X@¾ 5FFJ5b—§‰Č’¬½5Vˆ„@V`„@ 5V-½5 V@V@V@ 5 V- 5 V- 5V-~ 5XL@¾ 6FFJ6bó‰Č‘ŗ½6Vą@VĄ@ 6V-½6 V@V@Vš? 6 V-~ 6 Vš? 6V-~ 6X5@¾ 7FFJ7b–kŒä–q‘ŗ½7V{@V z@ 7V-½7 V@V@ 7 V- 7 V-~ 7 V@ 7V-~ 7X@c@¾ 8FFJ8a¬Œ§ŒS½*8Vš¶@V¶¶@V@V€K@V(@V@ 8 V-~ 8 V@ 8V-~ 8XŠ~@¾ 9FFJ9bŠŪŽq’¬½9V0@V @ 9V-½9 V"@V@V@ 9 V-~ 9 V@ 9V-~ 9X@U@¾ :FFJ:b’·–å’¬½:VĄv@VPv@ :V-~ : V@ : V- : V- : V- : V- :V-~ :X@a@¾ ;FFJ;b“Œ•”’¬½*;V@V¬œ@V@V2@V@V@ ; V-~ ; V@ ;V-~ ;X@P@¾ <FFJ<b^“c’¬½<V0@VąŒ@ <V-~ < V$@ < V- < V- < V- < V- <V-~ <X€Z@¾ =FFJ=b•Ī‘ŗ½=V t@V`t@ =V-~ = V@ = V- = V- = V- = V- =V-~ =X€C@¾ >FFJ>b˜a“c‘ŗ½>Vg@V€f@ >V-~ > V@ > V- > V- > V- > V- >V-~ >X*@¾ ?FFJ?bĀ–Ų‘ŗ½?Vu@VŠt@ ?V-½? V@V@ ? V- ? V-~ ? V@ ?V-~ ?X€G@×DØlŠ–“›Ā——wŒ—˜¢””££¤ˆ “™–— †—¢†¢¢¢@ABCDEFGHIJKLMNOP%Q%R%€RS%T%U%V%W%X%Y%Z%[%\%]%^%_%¾ @FFJ@az–KŒS½@VjŖ@V*Ŗ@ @V-½@ V@@V@V@ @ V-~ @ Vš? @V-~ @X€]@¾ AFFJAb‰ŗz–K’¬½AVōš@Vؚ@ AV-½A V3@V@V@ A V-~ A Vš? AV-~ AXB@¾ BPPJBb•xŽmŒ©’¬½BVō‘@VŠ‘@ BV-~ B V"@ B V- B V- B V- B V- BV-~ BX7@¾ CPPJ CbŒ“‘ŗ½CV°@Vp@ CV-~ C V@ C V- C V- C V- C V- CV-~ CX€M@¾ DPPJDcćˆÉ“ߌS½DVØ»@Vl»@ DV-½D VN@V&@V@ D V-½D V@Vš?Xąx@¾ EPPJEb‚‰“’¬½EV€@VŠ@ EV-½E V@Vš? E V- E V-~ E Vš? EV-~ EX@U@¾ FPPJFb’C–ģ’¬½FV@V œ@ FV-½F V8@V@V@ F V-~ F Vš? FV-~ FXW@¾ GPPJGb–„—Ö’¬½GVž@Vܝ@ GV-½G V0@V@Vš? G V- G V-½GVš?X@¾ HPPJHb”Ń“‡’¬½HV˜‰@Vh‰@ HV-½H V@V@V@ H V- H V- HV-~ HX€D@¾ IPPJIb“ģ–„—Ö‘ŗ½IV`‡@V8‡@ IV-~ I V@ I V- I V- I V- I V- IV-~ IX:@¾ JPPJJb’†ģ‘ŗ½JV€|@V€|@ JV- J V- J V- J V- J V- J V- JV-~ JX@S@¾ KPPJKb’·’J‘ŗ½KVc@Vc@ KV- K V- K V- K V- K V- K V- KV-~ KX@R@¾ LPPTLb‹{“c‘ŗ½LVų‚@Vą‚@ LV-½L V@Vš? L V- L V-~ L Vš? LV- LX-¾ MPPJMa‰ŗˆÉ“ߌS½*MVNø@Vø@V9@VA@V@V@ M V-~ M Vš? MV-~ MX@¾ NPPJNb¼ģ’¬½NVȐ@V¬@ NV-~ N V@ N V- N V- N V- N V- NV-~ NXT@¾ OPPJOb‚X’¬½OVx@V8@ OV-½O V @Vš?Vš? O V- O V- OV-~ OX(@¾ PPPJPbˆ¢“ģ’¬½PVpy@V y@V@ P V- P V- P V- P V- P V- PV-~ PXJ@¾QRPPPJQbć‹½’¬½$QV’@Vš‘@V@V@Vš? Q V- Q V-~ Q Vš? QV- QX-¾RBEPPJRb““ą˜H‘ŗ½RVJ@VJ@ RV- R V- R V- R V- R V- R V- RV-~ RX*@¾0RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ$¾ SPPJSbˆ¢’q‘ŗ½SV@VĄ~@V@V@ S V- S V- S V- S V- SV-~ SX7@¾ TPPJTb˜Q‡‘ŗ½TV€F@V€F@ TV- T V- T V- T V- T V- T V- TV-~ TX@¾ UPPJUb•½’J‘ŗ½UVA@VA@ UV- U V- U V- U V- U V- U V- UV- UX-¾ VPPJVbŖ‰H‘ŗ½VVĄY@VĄY@ VV- V V- V V- V V- V V- V V- VV-~ VX(@¾ WPPJWb‰ŗš‘ŗ½WV`m@V`m@ WV- W V- W V- W V- W V- W V- WV-~ WX€J@¾ XPPTXb”„–Ų‘ŗ½XV€A@V€A@ XV- X V- X V- X V- X V- X V- XV- XX-¾ YPPJYb“V—³‘ŗ½YV@`@VĄ\@V.@ Y V- Y V- Y V- Y V- Y V- YV-~ YX6@¾ ZPPJZb‘וŒ‘ŗ½ZV@_@V@_@ ZV- Z V- Z V- Z V- Z V- Z V- ZV-~ ZX@¾ [PPJ[b‹Ŗ–Ų‘ŗ½[Vˆ€@Vx€@ [V-½[ V@V@V@ [ V- [ V- [V-~ [X€I@¾ \PPJ\b–L‹u‘ŗ½\V°@V`@ \V-~ \ V$@ \ V- \ V- \ V- \ V- \V-~ \XĄ^@¾ ]PPJ]b‘厭‘ŗ½]V€P@V€P@ ]V- ] V- ] V- ] V- ] V- ] V- ]V-~ ]X€@@¾ ^PPJ ^bć‘ŗ½^VL@VL@ ^V- ^ V- ^ V- ^ V- ^ V- ^ V- ^V-~ ^X>@¾ _PPJ_b“ģM”Z‘ŗ½_V`e@V@e@ _V-½_ Vš?Vš?Vš? _ V- _ V- _V-~ _X€G@×D%l—™¤ Œž—‘–¤””ˆ¢–šŪ“” ”” š”–¢”Ÿ`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¾ `PPT`a–Ų‘]ŒS½`V©@VāØ@ `V-~ ` V:@ ` V- ` V- ` V- ` V- `V-~ `X`{@¾ aPPJab –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½aVųƒ@VŠƒ@ aV-~ a V@ a V- a V- a V- a V- aV-~ aX€G@¾ bPPJbbć¼’¬½bV~@VŠ}@ bV-~ b V@ b V- b V- b V- b V- bV-~ bXH@¾ cPPJcb“ģ–Ų‘]’¬½cV{@VŠz@ cV-~ c V@ c V- c V- c V- c V- cV-~ cXĄQ@¾ dPPJdb“čģ‘ŗ½dVąq@V q@ dV-~ d V@ d V- d V- d V- d V- dV- dX-¾ ePPJeb–Ų‘c‘ŗ½eVt@VĄs@ eV-~ e V@ e V- e V- e V- e V- eV-~ eX\@¾ fPPTfb“ś‹`‘ŗ½fV@d@VĄc@ fV-~ f V@ f V- f V- f V- f V- fV-~ fX>@¾ gPPJgbŠJ“c‘ŗ½gV@_@V@_@ gV- g V- g V- g V- g V- g V- gV-~ gXĄR@¾ hPPJhbŽOŠx‘ŗ½hVąa@Vąa@ hV- h V- h V- h V- h V- h V- hV-~ hX€C@¾ iPPTib‰¤‘ź‘ŗ½iVV@VV@ iV- i V- i V- i V- i V- i V- iV-~ iX@¾ jPPJjb‘åŒK‘ŗ½jV`v@V0v@ jV-~ j V@ j V- j V- j V- j V- jV-~ jX&@¾ kPPJkbŽRŒū‘ŗ½kV@f@V@f@ kV- k V- k V- k V- k V- k V- kV- kX-¾ lPPTla“Œ’}–€ŒS½lVÆ@VÖ®@ lV-½l VB@V"@V@ l V-~ l V@ lV-~ lXąv@¾ mPPJmb–¾‰Č’¬½mV@…@Vų„@ mV-~ m V"@ m V- m V- m V- m V- mV-~ mXG@¾ nPPJnb”g“c’¬½nV˜‘@Vˆ‘@ nV-½n V@V@Vš? n V-~ n V@ nV-~ nX€`@¾ oPPTobŽl‰ź‘ŗ½oVP{@VP{@ oV- o V-~ o V@ o V- o V-~ o V@ oV-~ oX"@¾ pPPJpb–{é‘ŗ½pVg@V`f@ pV-~ p V@ p V- p V- p V- p V- pV-~ pX(@¾ qPPJqbā–k‘ŗ½qV`f@VĄe@ qV-~ q V@ q V- q V- q V- q V- qV-~ qX€D@¾ rPPJrb–ƒŃ‘ŗ½rV k@V`k@ rV-~ r V@ r V- r V- r V- r V- rV-~ rX:@¾ sPPTsbāˆä‘ŗ½sV\@VĄZ@ sV-~ s V@ s V- s V- s V- s V- sV-~ sX6@¾ tPPJtb¶ā‘ŗ½tVąb@Vąb@ tV- t V- t V- t V- t V- t V- tV-~ tXĄR@¾ uPPJubŽRŒ`‘ŗ½uV‚@Vš@ uV-½u V@V@V@ u V-~ u V@ uV- uX-¾ vPPJvb’©“ś‘ŗ½vVĄs@Vs@ vV-~ v V@ v V- v V- v V- v V- vV-~ vX@¾ wPPJwc“ģˆĄ“ÜŒS½wVb¹@V5¹@ wV-½w V€F@V*@V@ w V-½w V@V@X ‚@¾ xPPJxb–L‰Č’¬½xV`›@V0›@ xV-½x V(@V@ x V- x V-½x Vš?Vš?Xc@¾ yPPJyb•ä‚’¬½yV„ @Vb @ yV-½y V1@V@V@ y V-½y V@Vš?XĄ^@¾ zPPJzb“Žģ‘ŗ½zV@Q@V@Q@ zV- z V- z V- z V- z V- z V- zV-~ zXD@¾ {PPJ{bˆĄ“Ü‘ŗ½{V d@V d@ {V- { V- { V- { V- { V- { V- {V-~ {X@@¾ |PPJ|bˆ²ģ‘ŗ½|Vš†@VȆ@ |V-½| V@V@ | V- | V- | V-½|V@X`b@¾ }PPT}bŽO‹½‘ŗ½}V„‘@Vd‘@ }V-½} V @V@ } V- } V-~ } V@ }V-~ }XY@¾ ~PPJ~b–x‹ą‘ŗ½~V@V@ ~V-~ ~ V@ ~ V- ~ V- ~ V- ~ V- ~V-~ ~X@¾ PPJa–kˆĄ“ÜŒS½*VŒ¤@V|¤@V@V@V@V@  V-~ V@ V-~ XŠ}@×D7l¢¦¢¤”¢¢”””¢ ™¢—£¢¢¢¢”–¢Œ‘Š””˜ž¢€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¾ €PPJ€b’r“c’¬½€Včˆ@Včˆ@ €V- € V-~ € V@ € V- € V-~ € V@ €V-~ €X€O@¾ PPJb¼ģ‘ŗ½VX„@VX„@ V-  V-½ V@V@  V-~  Vš? V-~ XI@¾ ‚PPJ‚b”Ŗā‘ŗ½‚V€X@V€X@ ‚V- ‚ V- ‚ V- ‚ V- ‚ V- ‚ V- ‚V-~ ‚XO@¾ ƒPPJƒb”ü–ƒ‘ŗ½ƒV€V@V€V@ ƒV- ƒ V- ƒ V- ƒ V- ƒ V- ƒ V- ƒV-~ ƒX€N@¾ „PPJ„b”’”n‘ŗ½„V…@Vx…@ „V-~ „ V@ „ V- „ V- „ V- „ V- „V-~ „XĄQ@¾ …PPJ…b¬’J‘ŗ½…Vs@V°r@V@ … V- … V- … V- … V- … V- …V-~ …X@e@¾ †PPJ†aX‹‰ŒS½†V€@Vx€@ †V-½† V@Vš?Vš? † V- † V- †V-~ †XD@¾ ‡PPJ‡bćŽR“c’¬½‡Vš|@VĄ|@ ‡V-½‡ V@Vš?Vš? ‡ V- ‡ V- ‡V- ‡X-¾ ˆPPJˆb‘å‰Ŗ‘ŗ½ˆVĄP@VĄP@ ˆV- ˆ V- ˆ V- ˆ V- ˆ V- ˆ V- ˆV-~ ˆXD@¾ ‰PPJ‰aū‰ČŒS½‰V¶¤@V†¤@ ‰V-½‰ V8@V&@V@ ‰ V-½‰ V@Vš? ‰X-¾ ŠPPJŠbāé’¬½ŠVč“@Vؓ@ ŠV-½Š V0@V@Vš? Š V-½Š V@Vš? ŠX-¾ ‹PPJ‹bŒĖ‘q’¬½‹V„•@Vd•@ ‹V-½‹ V @V@V@ ‹ V-~ ‹ V@ ‹V- ‹X-¾ ŒPPJŒać‚ˆäŒS½ŒV(™@VŠ˜@ ŒV-½Œ V6@V@V@ Œ V- Œ V- ŒV-~ ŒX€L@¾ PPJb¬•zŽ{’¬½V€Ž@VŽ@ V-½ V.@V@V@  V-  V- V- X-¾ ŽPPJŽb‚ŽR‘ŗ½ŽVŠƒ@V˜ƒ@ ŽV-~ Ž V@ Ž V- Ž V- Ž V- Ž V- ŽV-~ ŽX€L@¾ PPJa‰ŗ‚ˆäŒS½VÖ @V° @ V-½ V3@V@  V-  V-½ Vš?V@X[@¾ PPJbŽRƒm“ą’¬½V •@VŠ”@ V-½ V.@Vš?  V-  V-~  Vš? V-~ XP@¾ ‘PPJ‘b–Ų“‡•½‘ŗ½‘V|@VĄ{@ ‘V-½‘ V@V@ ‘ V- ‘ V- ‘ V-½‘V@X5@¾ ’PPJ’b –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½’V€v@V€v@ ’V- ’ V- ’ V- ’ V- ’ V- ’ V- ’V-~ ’X7@¾ “PPJ“ać…“ąŒS½*“VźÆ@V®Æ@V3@V&@V$@V@ “ V-½“ V@Vš?Xȁ@¾ ”PPJ”bMBV’¬½”V}@V`}@ ”V-½” V@V@Vš? ” V-~ ” V@ ”V-~ ”XĄ[@¾ •PPJ•b–L–ģ’¬½•VX‡@VH‡@ •V-½• V@Vš? • V- • V-~ • Vš? •V- •X-¾ –PPJ–bM”Z’¬½–VĄŠ@VŠ@V3@V@ – V- – V- – V- – V- –V-~ –X€Q@¾ —PPJ—b–“—ē‘ŗ½—V‚@V‚@ —V- — V-½— V@Vš? — V-~ — V@ —V-~ —X`c@¾ ˜PPJ˜bŽO…‘ŗ½˜V@~@V ~@ ˜V-~ ˜ V@ ˜ V- ˜ V- ˜ V- ˜ V- ˜V-~ ˜X0@¾ ™PPJ™bŒĖ‰B‘ŗ½™V w@V w@ ™V- ™ V- ™ V- ™ V- ™ V- ™ V- ™V-~ ™X@P@¾ šPPJšb‹S–³—¢‘ŗ½šV a@V a@ šV- š V-~ š Vš? š V- š V- š V-½šVš?XD@¾ ›PPJ›b¬ģ‘ŗ½›V n@V`n@ ›V-½› V@Vš?Vš? › V- › V- ›V-~ ›X@T@¾ œPPJœb’†š‘ŗ½œV g@V g@ œV- œ V- œ V- œ V- œ V- œ V- œV-~ œX?@¾ PPJa‰ŗ…“ąŒS½Vpƒ@VHƒ@ V-~  V@  V-  V-  V-  V- V-~ XP@¾ žPPJžb–L“c‘ŗ½žV|@V°{@ žV-~ ž V@ ž V- ž V- ž V- ž V- žV-~ žX4@¾ ŸPPJ Ÿd‰h‘ŗ½ŸeĄe@eĄe@ Ÿe- Ÿ e- Ÿ e- Ÿ e- Ÿ e- Ÿ e- Ÿe-~ ŸfF@×Dčl£ž””¢š–—”‘‘–˜—¢“ š„{™“ž¢”Ÿ–”¤¢=ń’X/ #8X> ¶«" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@ģŹ?@ABCDEFGHž’’’JKLMNOPž’’’RSTUVWXž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’‘SummaryInformation(’’’’IDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’Q