ŠĻą”±į>ž’ sž’’’ž’’’r’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą8Ą @€‰€@ ą8Ą @€P@ ą³<Ą R€@ ą¹ń|Ą Q€@ ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą ° ,Ą ą °<Ą ą °|Ą ą °"|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą #xĄ ą #xĄ € ą ² ,Ą ą#xĄ ą#xĄ € ą#xĄ €€ą#xĄ €€€ ą8Ą @€J€@ ą³<Ą @€J€@ ą²#<Ą ą²<Ą @€J€@ ą²<Ą @€Š€@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… "Sheet1 T8Ķ šżBŠWsk<«ŽĮ dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700’’’’’’’œPG š 4dXXA4’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H}   O} O} L} 1 L} 2 B š22@2222222i@2i@ 2i@ 2x@ 2 2YĄK 2ļĄG2ĄG2Ą^2222222222222222€RA ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_03_H10.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH10¾ FFJ¾ FFB•½¬10”N¾BBBBB&BŽs’¬‘ŗ•ŹŻ’uŽŅ•ŹŠwZ”[¬ŠwZ] l i’PˆŹFZj l¾ BEEES X‹ę•Ŗ k‘”¾ jj j‘—§ j jŽs—§ j m’¬—§ j j‘ŗ—§ j m‘g‡—§¾F nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1¾ IEESW UŒv U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z V•ŖZ¾D NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN1¾^_FFTY •½¬9”N“x½fz@fpy@f$@f@  f-½0 fĄi@f@fĄX@fš?fĄX@f@fš? g-¾DNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN1¾BE``ab •½¬10”N“x½cz@cpy@c$@c@  c-½0 cĄi@c@cĄX@cš?cĄX@c@cš? d-¾Deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee1¾ FFJ ZŽsŒv½f j@fj@f@f@  f-½ fĄi@f@  f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[’·–ģŽs½f€J@fI@f@fš?  f-½ f€H@f@  f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[¼–{Žs½f8@f7@fš?fš?  f-½ f6@fš?  f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[ć“cŽs½f0@f0@ f- f- f-~ f0@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[‰Ŗ’JŽs½f @f @ f- f- f-~ f @ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[”Ń“cŽs½f1@f1@ f- f- f-~ f1@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[z–KŽs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[{āŽs½f&@f&@ f- f- f-~ f&@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[¬”Žs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[ˆÉ“ߎs½f(@f(@ f- f- f-~ f(@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[‹īƒ–ŖŽs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[’†–ģŽs½f"@f"@ f- f- f-~ f"@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[‘å’¬Žs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[”ŃŽRŽs½f"@f @fš? f- f-½ f @fš?  f- f- f- f- f- g-¾RPFFJ[Š–ģŽs½f"@f"@ f- f- f-~ f"@ f- f- f- f- f- f- g-¾BEFFT[‰–KŽs½f @f @ f- f- f-~ f @ f- f- f- f- f- f- g-¾DQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1×D/l@:-& *"*įā³µµČČČČČČČŹČČ¼Ģ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?¾ FFJ [XūŽs½ f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ !FFJ![²‹vŽs½!f$@f$@ !f- ! f- ! f-~ ! f$@ ! f- ! f- !f- !f- !f- !f- !g-¾ "FFT "ZŒSŒv½"f€i@fąh@f@ " f- " f- " f- " f-½$" fĄX@fš?fĄX@f@fš? "g-¾ #FFJ#\“ģ²‹vŒS½#f0@f0@ #f- # f- # f- # f- # f-~ # f"@ #f-~ #f@ #f- #f- #g-¾ $FFJ$[‰P“c’¬½$f@f@ $f- $ f- $ f- $ f- $ f-~ $ f@ $f- $f- $f- $f- $g-¾ %FFJ%[²‹v’¬½%f@f@ %f- % f- % f- % f- % f-~ % f@ %f- %f- %f- %f- %g-¾ &FFJ&[¬ŠC’¬½&f@f@ &f- & f- & f- & f- & f-~ & f@ &f- &f- &f- &f- &g-¾ 'FFJ'[ģć‘ŗ½'f@f@ 'f- ' f- ' f- ' f- ' f- ' f- 'f-~ 'f@ 'f- 'f- 'g-¾ (FFJ([“ģ–q‘ŗ½(f@f@ (f- ( f- ( f- ( f- ( f- ( f- (f-~ (f@ (f- (f- (g-¾ )FFJ)[“ģ‘Š–Ų‘ŗ½)fš?fš? )f- ) f- ) f- ) f- ) f- ) f- )f-~ )fš? )f- )f- )g-¾ *FFT*[–k‘Š–Ų‘ŗ½*fš?fš? *f- * f- * f- * f- * f- * f- *f-~ *fš? *f- *f- *g-¾ +FFJ+[”Ŗē•ä‘ŗ½+fš?fš? +f- + f- + f- + f- + f- + f- +f-~ +fš? +f- +f- +g-¾ ,FFJ,Z–k²‹vŒS½,f(@f(@ ,f- , f- , f- , f- , f-~ , f$@ ,f-~ ,f@ ,f- ,f- ,g-¾ -FFJ-[Œyˆä‘ņ’¬½-f@f@ -f- - f- - f- - f- - f-~ - f@ -f- -f- -f- -f- -g-¾ .FFJ.[–]ŒŽ’¬½.f@f@ .f- . f- . f- . f- . f-~ . f@ .f- .f- .f- .f- .g-¾ /FFJ/[Œä‘ć“c’¬½/f@f@ /f- / f- / f- / f- / f-~ / f@ /f- /f- /f- /f- /g-¾ 0FFJ0[—§‰Č’¬½0fš?fš? 0f- 0 f- 0 f- 0 f- 0 f-~ 0 fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0g-¾ 1FFJ1[ó‰Č‘ŗ½1fš?fš? 1f- 1 f- 1 f- 1 f- 1 f- 1 f- 1f-~ 1fš? 1f- 1f- 1g-¾ 2FFJ2[–kŒä–q‘ŗ½2fš?fš? 2f- 2 f- 2 f- 2 f- 2 f- 2 f- 2f-~ 2fš? 2f- 2f- 2g-¾ 3FFJ3Z¬Œ§ŒS½3f0@f0@ 3f- 3 f- 3 f- 3 f- 3 f-~ 3 f*@ 3f-~ 3f@ 3f- 3f- 3g-¾ 4FFJ4[ŠŪŽq’¬½4f@f@ 4f- 4 f- 4 f- 4 f- 4 f-~ 4 f@ 4f- 4f- 4f- 4f- 4g-¾ 5FFJ5[’·–å’¬½5fš?fš? 5f- 5 f- 5 f- 5 f- 5 f-~ 5 fš? 5f- 5f- 5f- 5f- 5g-¾ 6FFJ6[“Œ•”’¬½6f@f@ 6f- 6 f- 6 f- 6 f- 6 f-~ 6 f@ 6f- 6f- 6f- 6f- 6g-¾ 7FFJ7[^“c’¬½7f@f@ 7f- 7 f- 7 f- 7 f- 7 f-~ 7 f@ 7f- 7f- 7f- 7f- 7g-¾ 8FFJ8[•Ī‘ŗ½8fš?fš? 8f- 8 f- 8 f- 8 f- 8 f- 8 f- 8f-~ 8fš? 8f- 8f- 8g-¾ 9FFJ9[˜a“c‘ŗ½9fš?fš? 9f- 9 f- 9 f- 9 f- 9 f- 9 f- 9f-~ 9fš? 9f- 9f- 9g-¾ :FFJ:[Ā–Ų‘ŗ½:fš?fš? :f- : f- : f- : f- : f- : f- :f-~ :fš? :f- :f- :g-¾ ;FFJ;Zz–KŒS½;f@f@ ;f- ; f- ; f- ; f- ; f-~ ; f@ ;f-~ ;fš? ;f- ;f- ;g-¾ <FFJ<[‰ŗz–K’¬½<f@f@ <f- < f- < f- < f- < f-~ < f@ <f- <f- <f- <f- <g-¾ =PPJ=[•xŽmŒ©’¬½=f@f@ =f- = f- = f- = f- = f-~ = f@ =f- =f- =f- =f- =g-¾ >PPJ >[Œ“‘ŗ½>fš?fš? >f- > f- > f- > f- > f- > f- >f-~ >fš? >f- >f- >g-¾ ?PPJ?\ćˆÉ“ߌS½?f4@f4@ ?f- ? f- ? f- ? f- ? f-~ ? f*@ ?f-~ ?f@ ?f-~ ?fš? ?g-×DwlČČ„ĖČČČČČŹŹŹĖŹČŹČČŹÉČČČČČČČÉŹŹĘ@2A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2€RM2N2O2PQRSTUVWXYZ[\]^_¾ @PPJ@[‚‰“’¬½@f@f@ @f- @ f- @ f- @ f- @ f-~ @ f@ @f- @f- @f- @f- @g-¾ APPJA[’C–ģ’¬½Af@f@ Af- A f- A f- A f- A f-~ A f@ Af- Af- Af-~ Afš? Ag-¾ BPPJB[–„—Ö’¬½Bf@f@ Bf- B f- B f- B f- B f-~ B f@ Bf- Bf- Bf- Bf- Bg-¾ CPPJC[”Ń“‡’¬½Cf@f@ Cf- C f- C f- C f- C f-~ C f@ Cf- Cf- Cf- Cf- Cg-¾ DPPJD[“ģ–„—Ö‘ŗ½Df@f@ Df- D f- D f- D f- D f- D f- Df-~ Df@ Df- Df- Dg-¾ EPPJE[’†ģ‘ŗ½Ef@f@ Ef- E f- E f- E f- E f- E f- Ef-~ Ef@ Ef- Ef- Eg-¾ FPPJF[’·’J‘ŗ½Ffš?fš? Ff- F f- F f- F f- F f- F f- Ff-~ Ffš? Ff- Ff- Fg-¾ GPPTG[‹{“c‘ŗ½Gfš?fš? Gf- G f- G f- G f- G f- G f- Gf-~ Gfš? Gf- Gf- Gg-¾ HPPJHZ‰ŗˆÉ“ߌS½Hf€A@f?@f@ H f- H f- H f- H f-½H f"@fš?f6@f@ Hf- Hg-¾ IPPJI[¼ģ’¬½If@f@ If- I f- I f- I f- I f-~ I f@ If- If- If- If- Ig-¾ JPPJJ[‚X’¬½Jf@f@ Jf- J f- J f- J f- J f-~ J f@ Jf- Jf- Jf- Jf- Jg-¾KRPPPJK[ˆ¢“ģ’¬½Kf@f@fš? K f- K f- K f- K f-½K f@fš? Kf- Kf- Kf- Kg-¾LBEPPJL[““ą˜H‘ŗ½Lfš?fš? Lf- L f- L f- L f- L f- L f- Lf-~ Lfš? Lf- Lf- Lg-¾DLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1¾ MPPJM[ˆ¢’q‘ŗ½Mf@f@ Mf- M f- M f- M f- M f- M f- Mf-~ Mf@ Mf- Mf- Mg-¾ NPPJN[˜Q‡‘ŗ½Nfš?fš? Nf- N f- N f- N f- N f- N f- Nf-~ Nfš? Nf- Nf- Ng-¾ OPPJO[•½’J‘ŗ½Ofš?fš? Of- O f- O f- O f- O f- O f- Of-~ Ofš? Of- Of- Og-¾ PPPJP[Ŗ‰H‘ŗ½Pfš?fš? Pf- P f- P f- P f- P f- P f- Pf-~ Pfš? Pf- Pf- Pg-¾ QPPJQ[‰ŗžŠ‘ŗ½Qfš?fš? Qf- Q f- Q f- Q f- Q f- Q f- Qf-~ Qfš? Qf- Qf- Qg-¾ RPPTR[”„–Ų‘ŗ½Rfš?fš? Rf- R f- R f- R f- R f- R f- Rf-~ Rfš? Rf- Rf- Rg-¾ SPPJS[“V—“‘ŗ½Sf@f@fš? S f- S f- S f- S f- S f- Sf-½Sf@fš? Sf- Sg-¾ TPPJT[‘וŒ‘ŗ½Tf@f@fš? T f- T f- T f- T f- T f- Tf-½Tf@fš? Tf- Tg-¾ UPPJU[‹Ŗ–Ų‘ŗ½Uf@f@ Uf- U f- U f- U f- U f- U f- Uf-~ Uf@ Uf- Uf- Ug-¾ VPPJV[–L‹u‘ŗ½Vf@f@ Vf- V f- V f- V f- V f- V f- Vf-~ Vf@ Vf- Vf- Vg-¾ WPPJW[‘厭‘ŗ½Wfš?fš? Wf- W f- W f- W f- W f- W f- Wf-~ Wfš? Wf- Wf- Wg-¾ XPPJ X[ć‘ŗ½Xf@fš?fš? X f- X f- X f- X f- X f- Xf-½Xfš?fš? Xf- Xg-¾ YPPJY[“ģM”Z‘ŗ½Yf@f@ Yf- Y f- Y f- Y f- Y f- Y f- Yf-~ Yf@ Yf- Yf- Yg-¾ ZPPTZZ–Ų‘]ŒS½Zf3@f3@ Zf- Z f- Z f- Z f- Z f-~ Z f@ Zf-~ Zf(@ Zf- Zf- Zg-¾ [PPJ[[ –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½[f@f@ [f- [ f- [ f- [ f- [ f-~ [ f@ [f- [f- [f- [f- [g-¾ \PPJ\[ć¼’¬½\f@f@ \f- \ f- \ f- \ f- \ f-~ \ f@ \f- \f- \f- \f- \g-¾ ]PPJ][“ģ–Ų‘]’¬½]f@f@ ]f- ] f- ] f- ] f- ] f-~ ] f@ ]f- ]f- ]f- ]f- ]g-¾ ^PPJ^[“čģ‘ŗ½^f@f@ ^f- ^ f- ^ f- ^ f- ^ f- ^ f- ^f-~ ^f@ ^f- ^f- ^g-¾ _PPJ_[–Ų‘c‘ŗ½_fš?fš? _f- _ f- _ f- _ f- _ f- _ f- _f-~ _fš? _f- _f- _g-×D”lČÉČČŹČČČ°ČČĄČČČČČČ¼¼ČČČŗŹÉĢČŹČ`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¾ `PPT`[“ś‹`‘ŗ½`fš?fš? `f- ` f- ` f- ` f- ` f- ` f- `f-~ `fš? `f- `f- `g-¾ aPPJa[ŠJ“c‘ŗ½afš?fš? af- a f- a f- a f- a f- a f- af-~ afš? af- af- ag-¾ bPPJb[ŽOŠx‘ŗ½bfš?fš? bf- b f- b f- b f- b f- b f- bf-~ bfš? bf- bf- bg-¾ cPPTc[‰¤‘ź‘ŗ½cfš?fš? cf- c f- c f- c f- c f- c f- cf-~ cfš? cf- cf- cg-¾ dPPJd[‘åŒK‘ŗ½df@f@ df- d f- d f- d f- d f- d f- df-~ df@ df- df- dg-¾ ePPJe[ŽRŒū‘ŗ½ef@f@ ef- e f- e f- e f- e f- e f- ef-~ ef@ ef- ef- eg-¾ fPPTfZ“Œ’}–€ŒS½ff,@f,@ ff- f f- f f- f f- f f-~ f f@ ff-~ ff&@ ff- ff- fg-¾ gPPJg[–¾‰Č’¬½gf@f@ gf- g f- g f- g f- g f-~ g f@ gf- gf- gf- gf- gg-¾ hPPJh[”g“c’¬½hfš?fš? hf- h f- h f- h f- h f-~ h fš? hf- hf- hf- hf- hg-¾ iPPTi[Žl‰ź‘ŗ½if@f@ if- i f- i f- i f- i f- i f- if-~ if@ if- if- ig-¾ jPPJj[–{é‘ŗ½jfš?fš? jf- j f- j f- j f- j f- j f- jf-~ jfš? jf- jf- jg-¾ kPPJk[ā–k‘ŗ½kfš?fš? kf- k f- k f- k f- k f- k f- kf-~ kfš? kf- kf- kg-¾ lPPJl[–ƒŃ‘ŗ½lfš?fš? lf- l f- l f- l f- l f- l f- lf-~ lfš? lf- lf- lg-¾ mPPTm[āˆä‘ŗ½mfš?fš? mf- m f- m f- m f- m f- m f- mf-~ mfš? mf- mf- mg-¾ nPPJn[¶ā‘ŗ½nfš?fš? nf- n f- n f- n f- n f- n f- nf-~ nfš? nf- nf- ng-¾ oPPJo[ŽRŒ`‘ŗ½ofš?fš? of- o f- o f- o f- o f- o f- of-~ ofš? of- of- og-¾ pPPJp[’©“ś‘ŗ½pfš?fš? pf- p f- p f- p f- p f- p f- pf-~ pfš? pf- pf- pg-¾ qPPJq\“ģˆĄ“ÜŒS½qf(@f(@ qf- q f- q f- q f- q f-~ q f@ qf-~ qf@ qf- qf- qg-¾ rPPJr[–L‰Č’¬½rf@f@ rf- r f- r f- r f- r f-~ r f@ rf- rf- rf- rf- rg-¾ sPPJs[•ä‚’¬½sf@f@ sf- s f- s f- s f- s f-~ s f@ sf- sf- sf- sf- sg-¾ tPPJt[“Žģ‘ŗ½tfš?fš? tf- t f- t f- t f- t f- t f- tf-~ tfš? tf- tf- tg-¾ uPPJu[ˆĄ“Ü‘ŗ½uf@f@ uf- u f- u f- u f- u f- u f- uf-~ uf@ uf- uf- ug-¾ vPPJv[ˆ²ģ‘ŗ½vfš?fš? vf- v f- v f- v f- v f- v f- vf-~ vfš? vf- vf- vg-¾ wPPTw[ŽO‹½‘ŗ½wfš?fš? wf- w f- w f- w f- w f- w f- wf-~ wfš? wf- wf- wg-¾ xPPJx[–x‹ą‘ŗ½xfš?fš? xf- x f- x f- x f- x f- x f- xf-~ xfš? xf- xf- xg-¾ yPPJyZ–kˆĄ“ÜŒS½yf$@f$@ yf- y f- y f- y f- y f-~ y f@ yf-~ yf @ yf- yf- yg-¾ zPPJz[’r“c’¬½zf@f@ zf- z f- z f- z f- z f-~ z f@ zf- zf- zf- zf- zg-¾ {PPJ{[¼ģ‘ŗ½{fš?fš? {f- { f- { f- { f- { f- { f- {f-~ {fš? {f- {f- {g-¾ |PPJ|[”Ŗā‘ŗ½|fš?fš? |f- | f- | f- | f- | f- | f- |f-~ |fš? |f- |f- |g-¾ }PPJ}[”ü–ƒ‘ŗ½}fš?fš? }f- } f- } f- } f- } f- } f- }f-~ }fš? }f- }f- }g-¾ ~PPJ~[”’”n‘ŗ½~f@f@ ~f- ~ f- ~ f- ~ f- ~ f- ~ f- ~f-~ ~f@ ~f- ~f- ~g-¾ PPJ[¬’J‘ŗ½f@f@ f- f- f- f- f- f- f-~ f@ f- f- g-×D‰lČČČČČČĖČČČČČČČČČČĖČČČČČČČĖČČČČČ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™ ¾ €PPJ€ZX‹‰ŒS½€f@f@ €f- € f- € f- € f- € f-~ € fš? €f-~ €fš? €f- €f- €g-¾ PPJ[ćŽR“c’¬½fš?fš? f-  f-  f-  f-  f-~  fš? f- f- f- f- g-¾ ‚PPJ‚[‘å‰Ŗ‘ŗ½‚fš?fš? ‚f- ‚ f- ‚ f- ‚ f- ‚ f- ‚ f- ‚f-~ ‚fš? ‚f- ‚f- ‚g-¾ ƒPPJƒZū‰ČŒS½ƒf@f@ ƒf- ƒ f- ƒ f- ƒ f- ƒ f-~ ƒ f@ ƒf- ƒf- ƒf- ƒf- ƒg-¾ „PPJ„[āé’¬½„f@f@ „f- „ f- „ f- „ f- „ f-~ „ f@ „f- „f- „f- „f- „g-¾ …PPJ…[ŒĖ‘q’¬½…f@f@ …f- … f- … f- … f- … f-~ … f@ …f- …f- …f- …f- …g-¾ †PPJ†Zć‚ˆäŒS½†f@f@ †f- † f- † f- † f- † f-~ † fš? †f-~ †fš? †f- †f- †g-¾ ‡PPJ‡[¬•zŽ{’¬½‡fš?fš? ‡f- ‡ f- ‡ f- ‡ f- ‡ f-~ ‡ fš? ‡f- ‡f- ‡f- ‡f- ‡g-¾ ˆPPJˆ[‚ŽR‘ŗ½ˆfš?fš? ˆf- ˆ f- ˆ f- ˆ f- ˆ f- ˆ f- ˆf-~ ˆfš? ˆf- ˆf- ˆg-¾ ‰PPJ‰Z‰ŗ‚ˆäŒS½‰f"@f"@ ‰f- ‰ f- ‰ f- ‰ f- ‰ f-~ ‰ f@ ‰f-~ ‰f@ ‰f- ‰f- ‰g-¾ ŠPPJŠ[ŽRƒm“ą’¬½Šf@f@ Šf- Š f- Š f- Š f- Š f-~ Š f@ Šf- Šf- Šf- Šf- Šg-¾ ‹PPJ‹[–Ų“‡•½‘ŗ½‹f@f@ ‹f- ‹ f- ‹ f- ‹ f- ‹ f- ‹ f- ‹f-~ ‹f@ ‹f- ‹f- ‹g-¾ ŒPPJŒ[ –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½Œf@f@ Œf- Œ f- Œ f- Œ f- Œ f- Œ f- Œf-~ Œf@ Œf- Œf- Œg-¾ PPJZć…“ąŒS½f3@f2@fš?  f-  f-  f-  f-~  f"@ f-½f"@fš? f- g-¾ ŽPPJŽ[MBV’¬½Žf@f@ Žf- Ž f- Ž f- Ž f- Ž f-~ Ž f@ Žf- Žf- Žf- Žf- Žg-¾ PPJ[–L–ģ’¬½f@f@ f-  f-  f-  f-  f-~  f@ f- f- f- f- g-¾ PPJ[M”Z’¬½f@f@ f-  f-  f-  f-  f-~  f@ f- f- f- f- g-¾ ‘PPJ‘[–“—ē‘ŗ½‘f@f@ ‘f- ‘ f- ‘ f- ‘ f- ‘ f- ‘ f- ‘f-~ ‘f@ ‘f- ‘f- ‘g-¾ ’PPJ’[ŽO…‘ŗ½’f@f@ ’f- ’ f- ’ f- ’ f- ’ f- ’ f- ’f-~ ’f@ ’f- ’f- ’g-¾ “PPJ“[ŒĖ‰B‘ŗ½“f@f@fš? “ f- “ f- “ f- “ f- “ f- “f-½“f@fš? “f- “g-¾ ”PPJ”[‹S–³—¢‘ŗ½”fš?fš? ”f- ” f- ” f- ” f- ” f- ” f- ”f-~ ”fš? ”f- ”f- ”g-¾ •PPJ•[¬ģ‘ŗ½•fš?fš? •f- • f- • f- • f- • f- • f- •f-~ •fš? •f- •f- •g-¾ –PPJ–[’†š‘ŗ½–fš?fš? –f- – f- – f- – f- – f- – f- –f-~ –fš? –f- –f- –g-¾ —PPJ—Z‰ŗ…“ąŒS½—f@f@ —f- — f- — f- — f- — f- — f- —f-~ —f@ —f- —f- —g-¾ ˜PPJ˜[–L“c‘ŗ½˜f@f@ ˜f- ˜ f- ˜ f- ˜ f- ˜ f- ˜ f- ˜f-~ ˜f@ ˜f- ˜f- ˜g-¾ ™PPJ ™]‰h‘ŗ½™h@h@ ™h- ™ h- ™ h- ™ h- ™ h- ™ h- ™h-~ ™h@ ™h- ™h- ™i-×8ZōÉŹČČČČĖŹČĖŹŹĢæŹČČČČ¼ŹČČŹČ=ń’X/ #8X> ¶«" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@€‘ž%Ż”Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`až’’’cdefghiž’’’klmnopqž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’{ĀSummaryInformation(’’’’bDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’j