ŠĻą”±į>ž’ tž’’’ž’’’s’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶįĮæĄā\p Administrator B¤œ=ń’X/ #8X@"·Ś1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1x’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€ ‚l‚r –¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r –¾’©1Ü’€–¾’©1Ü’¼€ ‚l‚r ƒSƒVƒbƒN1h6€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1,6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN16¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü6¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü<€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü>€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü?¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü4€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü ¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü’€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܼ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1Ü €‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1ܐ€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN1@¼€‚l‚r ‚oƒSƒVƒbƒN"?"#,##0;"?"\-#,##0"?"#,##0;[Red]"?"\-#,##0"?"#,##0.00;"?"\-#,##0.00!"?"#,##0.00;[Red]"?"\-#,##0.005*2_ "?"* #,##0_ ;_ "?"* \-#,##0_ ;_ "?"* "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ =,:_ "?"* #,##0.00_ ;_ "?"* \-#,##0.00_ ;_ "?"* "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\)\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)# \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) °#,##0_ ± #,##0.0_ ²#,##0.00;"¢ "#,##0.00³#,##0;"¢ "#,##0“0.0_);[Red]\(0.0\)µ#,##0_);[Red]\(#,##0\)¶0_);[Red]\(0\)·0_ ø* #,##0;* \-#,##0;* "-";@¹* #\ ##0;* \-#\ ##0;* "-";@ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’“› ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“š ąõ’“Æ ąõ’“Ŗ ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“Æ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“« ąõ’“¬ ąõ’“ ąõ’“– ąõ’“« ąõ’“± ąõ’“¹ ąõ’“± ąõ’“µ ąõ’“· ąõ’“³ ąõ’“¾ ąõ’“¹ ą õ’ōĄ ąõ’”· ¶æąõ’“« ą õ’ ųĄ ąō’ōĄ ąõ’œš A,I, ąõ’ŌĄ €iąõ’“­ ąõ’”‰ A.I.— ąõ’ōĄ ą&õ’ ųĄ ą(õ’ ųĄ ą õ’ŌĄ @cą õ’ŌĄ @Yąõ’ŌĄ €Xąõ’ōĄ ąõ’ŌĄ €cbąõ’”‰ A~I~æąõ’ōĄ ąõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ąõ’”« A.I.— ąõ’ Ą ą )õ’ Ą ąõ’“Ŗ ą°|, A€I€@ ą° Ą ą°"|, A€I€@ ą°|, A€I€@ ą°Ą ą°|Ą ą° ,Ą ą°"<Ą ą°<Ą ą°"|Ą ą°<Ą ą² Ą ą²<Ą ą² ,Ą ą³ Ą ą°\Ą ą² LĄ ą° LĄ ą8Ą ą°"|Ą ą8Ą @€I€@ ą8Ą @€‰€@ ą8Ą @€P@ ą³<Ą R€@ ą¹ń|Ą Q€@ ą¹ń|Ą P@ ą¹ń|Ą P@ ąį"xĄ P@ ą¹ń|Ą €€P@ ą °"|Ą ą ° ,Ą ą °<Ą ą °|Ą ą ¹ń|Ą P@ ą #xĄ ą #xĄ € ą ² ,Ą ą#xĄ ą#xĄ € ą#xĄ €€ą#xĄ €€€ ą8Ą @€J€@ ą³<Ą @€J€@ ą²#<Ą ą²<Ą @€J€@ ą²<Ą @€Š€@ “20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 efŻė÷’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’"’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 efüäÖ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’&’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 efķķķ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’*’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ef’ņĢ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’.’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 efŁįņ’ ’%“20% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’2’ 20% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 efāļŚ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 ĢL½×ī’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’#’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 ĢLųĖ­’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’'’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 ĢLŪŪŪ’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’+’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 ĢL’ę™’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’/’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 ĢL“Ęē’ ’%“40% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’3’ 40% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 ĢLĘą“’ ’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’M’ ’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 1 23›Āę’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’M’$’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 2 23ō°„’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’M’(’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 3 23ÉÉÉ’ ’’’’%“60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’M’,’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 4 23’Łf’ ’’’’%“ 60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’M’0’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 5 23Ž©Ū’ ’’’’%“!60% - ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’M’4’ 60% - ¢0Æ0»0ó0Č0 6 23©ŠŽ’ ’’’’%“" ƒAƒNƒZƒ“ƒg 1’A’’¢0Æ0»0ó0Č0 1 [›Õ’ ’’’’%“# ƒAƒNƒZƒ“ƒg 2’A’!’¢0Æ0»0ó0Č0 2 ķ}1’ ’’’’%“$ ƒAƒNƒZƒ“ƒg 3’A’%’¢0Æ0»0ó0Č0 3 „„„’ ’’’’%“% ƒAƒNƒZƒ“ƒg 4’A’)’¢0Æ0»0ó0Č0 4 ’Ą’ ’’’’%“& ƒAƒNƒZƒ“ƒg 5’A’-’¢0Æ0»0ó0Č0 5 DrÄ’ ’’’’%“' ƒAƒNƒZƒ“ƒg 6’A’1’¢0Æ0»0ó0Č0 6 p­G’ ’’’’%“ (ƒ^ƒCƒgƒ‹’/’’æ0¤0Č0ė0 DTj’%“) ƒ`ƒFƒbƒN ƒZƒ‹’y’’Į0§0Ć0Æ0 »0ė0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“*‚Ē‚æ‚ē‚Å‚ą‚Č‚¢’A’’i0a0‰0g0‚0j0D0 ’’ėœ’ ’œe’%“+€’’ ’’Ń0ü0»0ó0Č0“,ƒnƒCƒp[ƒŠƒ“ƒN’$’’Ļ0¤0Ń0ü0ź0ó0Æ0“-ƒƒ‚’^’ ’į0ā0 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“. ƒŠƒ“ƒN ƒZƒ‹’A’’ź0ó0Æ0 »0ė0 ’ś}’%’’€’“/ˆ«‚¢’7’’Ŗ`D0 ’’ĒĪ’ ’œ’%“0ŒvŽZ’o’’Š—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ 1Œx•¶’-’ ’f‹JT‡e ’’’%“2€’’’’Ah:SRŠ0“3€’’,’’ Ah:SRŠ0 [0.00]“ 4Œ©o‚µ 1’?’’‹‰śQW0 1 DTj’%[›Õ’“ 5Œ©o‚µ 2’?’’‹‰śQW0 2 DTj’%’?¬Ģź’“ 6Œ©o‚µ 3’?’’‹‰śQW0 3 DTj’%23›Āę’“ 7Œ©o‚µ 4’1’’‹‰śQW0 4 DTj’%“8WŒv’G’’ʖŠ ’%[›Õ’[›Õ’“9o—Ķ’o’’śQ›R ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“ :ą–¾•¶’-’5’¬Šf‡e ’’%“;€’’’’ØŒ“<€’’(’’ ØŒ [0.00]“=“ü—Ķ’o’’eQ›R ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“€’’’’j–n“> •W€_Sheet1“?•W€_•\‚Q@¬ŠwZŽs’¬‘ŗ•Ź“@—Ē‚¢’7’’o‚D0 ’ĘļĪ’ ’a’%’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’ććć3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333… {"Sheet1fNfš8š@ń’’’€€€÷ T8Ķ ›qC-XĢs؏m«ÄĀ dü©ńŅMbP?_*+‚€%ŒQQĮƒ„&č?'č?(š?)š?M RICOH IPSiO NX700šœPG š 4dXXA4Ģ’’ff’€€fĢĢĢ’€’priv ''''@A­?›:d­?’œ’’’œ’œ’’’œ’’’œ’œ’’dš ‰C:\WINNT< < <Ždd”" d,,ü©ńŅMbą?ü©ńŅMbą?U} € B} E} E} H}   O} O} L} 1 L} 2 B ›22@2222222i@2i@ 2i@ 2x@ 2 2YĄK 2ļĄG2ĄG2Ą_2222222222222222€RA ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼DM_1_03_H02.xls¾ FFJA“Œv–¼D ŠwZŠī–{’²ø¾ FFJ C”N DH02¾ FFJ¾ FFB•½¬2”N¾BBBBB&BŽs’¬‘ŗ•ŹŻ’uŽŅ•ŹŠwZ”[¬ŠwZ]¾ ll¾ BEEES X‹ę•Ŗ kŒv¾ jj j‘—§ j jŽs—§ j m’¬—§ j j‘ŗ—§ j m‘g‡—§¾F nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1¾ IEESW UŒv U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z U•ŖZ U–{Z V•ŖZ¾D NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN1¾_`FFTY •½¬Œ³”N“x½f€z@fy@f.@f@  f-½0 f i@f@fĄY@f@f€X@f@fš? g-¾DNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN1¾BEaa^b •½¬2”N“x½c`z@c€y@c,@c@  c-½0 c€i@c@cĄY@c@c€X@c@cš? d-¾Deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee1¾ FFJ ZŽsŒv½f€j@fĄi@f@f@  f-½ f€i@f@  f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[’·–ģŽs½f€J@f€H@f@fš?  f-½ fH@f@  f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[¼–{Žs½f8@f7@fš?fš?  f-½ f6@fš?  f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[ć“cŽs½f1@f1@ f- f- f-~ f1@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[‰Ŗ’JŽs½f @f @ f- f- f-~ f @ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[”Ń“cŽs½f0@f0@ f- f- f-~ f0@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[z–KŽs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[{āŽs½f&@f&@ f- f- f-~ f&@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[¬”Žs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[ˆÉ“ߎs½f(@f(@ f- f- f-~ f(@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[‹īƒ–ŖŽs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[’†–ģŽs½f"@f"@ f- f- f-~ f"@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[‘å’¬Žs½f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ FFJ[”ŃŽRŽs½f"@f @fš? f- f-½ f @fš?  f- f- f- f- f- g-¾RPFFJ[Š–ģŽs½f"@f"@ f- f- f-~ f"@ f- f- f- f- f- f- g-¾BEFFT[‰–KŽs½f @f @ f- f- f-~ f @ f- f- f- f- f- f- g-¾DQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1×Dl@:-% **āį³µµČČČČČČČŹČČ¼Ģ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?¾ FFJ [XūŽs½ f@f@ f- f- f-~ f@ f- f- f- f- f- f- g-¾ !FFJ![²‹vŽs½!f$@f$@ !f- ! f- ! f-~ ! f$@ ! f- ! f- !f- !f- !f- !f- !g-¾ "FFT "ZŒSŒv½"f@j@f@i@f @ " f- " f- " f- " f-½$" fĄY@f@f€X@f@fš? "g-¾ #FFJ#\“ģ²‹vŒS½#f0@f0@ #f- # f- # f- # f- # f-~ # f"@ #f-~ #f@ #f- #f- #g-¾ $FFJ$[‰P“c’¬½$f@f@ $f- $ f- $ f- $ f- $ f-~ $ f@ $f- $f- $f- $f- $g-¾ %FFJ%[²‹v’¬½%f@f@ %f- % f- % f- % f- % f-~ % f@ %f- %f- %f- %f- %g-¾ &FFJ&[¬ŠC’¬½&f@f@ &f- & f- & f- & f- & f-~ & f@ &f- &f- &f- &f- &g-¾ 'FFJ'[ģć‘ŗ½'f@f@ 'f- ' f- ' f- ' f- ' f- ' f- 'f-~ 'f@ 'f- 'f- 'g-¾ (FFJ([“ģ–q‘ŗ½(f@f@ (f- ( f- ( f- ( f- ( f- ( f- (f-~ (f@ (f- (f- (g-¾ )FFJ)[“ģ‘Š–Ų‘ŗ½)fš?fš? )f- ) f- ) f- ) f- ) f- ) f- )f-~ )fš? )f- )f- )g-¾ *FFT*[–k‘Š–Ų‘ŗ½*fš?fš? *f- * f- * f- * f- * f- * f- *f-~ *fš? *f- *f- *g-¾ +FFJ+[”Ŗē•ä‘ŗ½+fš?fš? +f- + f- + f- + f- + f- + f- +f-~ +fš? +f- +f- +g-¾ ,FFJ,Z–k²‹vŒS½,f*@f(@fš? , f- , f- , f- , f-½, f$@fš?f@ ,f- ,f- ,g-¾ -FFJ-[Œyˆä‘ņ’¬½-f@f@ -f- - f- - f- - f- - f-~ - f@ -f- -f- -f- -f- -g-¾ .FFJ.[–]ŒŽ’¬½.f@f@fš? . f- . f- . f- . f-½. f@fš? .f- .f- .f- .g-¾ /FFJ/[Œä‘ć“c’¬½/f@f@ /f- / f- / f- / f- / f-~ / f@ /f- /f- /f- /f- /g-¾ 0FFJ0[—§‰Č’¬½0fš?fš? 0f- 0 f- 0 f- 0 f- 0 f-~ 0 fš? 0f- 0f- 0f- 0f- 0g-¾ 1FFJ1[ó‰Č‘ŗ½1fš?fš? 1f- 1 f- 1 f- 1 f- 1 f- 1 f- 1f-~ 1fš? 1f- 1f- 1g-¾ 2FFJ2[–kŒä–q‘ŗ½2fš?fš? 2f- 2 f- 2 f- 2 f- 2 f- 2 f- 2f-~ 2fš? 2f- 2f- 2g-¾ 3FFJ3Z¬Œ§ŒS½3f0@f0@ 3f- 3 f- 3 f- 3 f- 3 f-~ 3 f*@ 3f-~ 3f@ 3f- 3f- 3g-¾ 4FFJ4[ŠŪŽq’¬½4f@f@ 4f- 4 f- 4 f- 4 f- 4 f-~ 4 f@ 4f- 4f- 4f- 4f- 4g-¾ 5FFJ5[’·–å’¬½5fš?fš? 5f- 5 f- 5 f- 5 f- 5 f-~ 5 fš? 5f- 5f- 5f- 5f- 5g-¾ 6FFJ6[“Œ•”’¬½6f@f@ 6f- 6 f- 6 f- 6 f- 6 f-~ 6 f@ 6f- 6f- 6f- 6f- 6g-¾ 7FFJ7[^“c’¬½7f@f@ 7f- 7 f- 7 f- 7 f- 7 f-~ 7 f@ 7f- 7f- 7f- 7f- 7g-¾ 8FFJ8[•Ī‘ŗ½8fš?fš? 8f- 8 f- 8 f- 8 f- 8 f- 8 f- 8f-~ 8fš? 8f- 8f- 8g-¾ 9FFJ9[˜a“c‘ŗ½9fš?fš? 9f- 9 f- 9 f- 9 f- 9 f- 9 f- 9f-~ 9fš? 9f- 9f- 9g-¾ :FFJ:[Ā–Ų‘ŗ½:fš?fš? :f- : f- : f- : f- : f- : f- :f-~ :fš? :f- :f- :g-¾ ;FFJ;Zz–KŒS½;f@f@ ;f- ; f- ; f- ; f- ; f-~ ; f@ ;f-~ ;fš? ;f- ;f- ;g-¾ <FFJ<[‰ŗz–K’¬½<f@f@ <f- < f- < f- < f- < f-~ < f@ <f- <f- <f- <f- <g-¾ =PPJ=[•xŽmŒ©’¬½=f@f@ =f- = f- = f- = f- = f-~ = f@ =f- =f- =f- =f- =g-¾ >PPJ >[Œ“‘ŗ½>fš?fš? >f- > f- > f- > f- > f- > f- >f-~ >fš? >f- >f- >g-¾ ?PPJ?\ćˆÉ“ߌS½?f3@f3@ ?f- ? f- ? f- ? f- ? f-~ ? f*@ ?f-~ ?f@ ?f-~ ?fš? ?g-×DWlČČ„ĖČČČČČŹŹŹ·Ź¼ŹČČŹÉČČČČČČČÉŹŹĘ@2A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2M2€RN2O2PQRSTUVWXYZ[\]^_¾ @PPJ@[‚‰“’¬½@f@f@ @f- @ f- @ f- @ f- @ f-~ @ f@ @f- @f- @f- @f- @g-¾ APPJA[’C–ģ’¬½Af@f@ Af- A f- A f- A f- A f-~ A f@ Af- Af- Af-~ Afš? Ag-¾ BPPJB[–„—Ö’¬½Bf@f@ Bf- B f- B f- B f- B f-~ B f@ Bf- Bf- Bf- Bf- Bg-¾ CPPJC[”Ń“‡’¬½Cf@f@ Cf- C f- C f- C f- C f-~ C f@ Cf- Cf- Cf- Cf- Cg-¾ DPPJD[“ģ–„—Ö‘ŗ½Dfš?fš? Df- D f- D f- D f- D f- D f- Df-~ Dfš? Df- Df- Dg-¾ EPPJE[’†ģ‘ŗ½Ef@f@ Ef- E f- E f- E f- E f- E f- Ef-~ Ef@ Ef- Ef- Eg-¾ FPPJF[’·’J‘ŗ½Ffš?fš? Ff- F f- F f- F f- F f- F f- Ff-~ Ffš? Ff- Ff- Fg-¾ GPPTG[‹{“c‘ŗ½Gfš?fš? Gf- G f- G f- G f- G f- G f- Gf-~ Gfš? Gf- Gf- Gg-¾ HPPJHZ‰ŗˆÉ“ߌS½HfB@f@@f@ H f- H f- H f- H f-½H f$@fš?f6@f@ Hf- Hg-¾ IPPJI[¼ģ’¬½If@f@ If- I f- I f- I f- I f-~ I f@ If- If- If- If- Ig-¾ JPPJJ[‚X’¬½Jf@f@ Jf- J f- J f- J f- J f-~ J f@ Jf- Jf- Jf- Jf- Jg-¾ KPPJK[ˆ¢“ģ’¬½Kf@f@fš? K f- K f- K f- K f-½K f@fš? Kf- Kf- Kf- Kg-¾LRPPPJL[ć‹½’¬½Lfš?fš? Lf- L f- L f- L f- L f-~ L fš? Lf- Lf- Lf- Lf- Lg-¾MBEPPJM[““ą˜H‘ŗ½Mfš?fš? Mf- M f- M f- M f- M f- M f- Mf-~ Mfš? Mf- Mf- Mg-¾DMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1¾ NPPJN[ˆ¢’q‘ŗ½Nf@f@ Nf- N f- N f- N f- N f- N f- Nf-~ Nf@ Nf- Nf- Ng-¾ OPPJO[˜Q‡‘ŗ½Ofš?fš? Of- O f- O f- O f- O f- O f- Of-~ Ofš? Of- Of- Og-¾ PPPJP[•½’J‘ŗ½Pfš?fš? Pf- P f- P f- P f- P f- P f- Pf-~ Pfš? Pf- Pf- Pg-¾ QPPJQ[Ŗ‰H‘ŗ½Qfš?fš? Qf- Q f- Q f- Q f- Q f- Q f- Qf-~ Qfš? Qf- Qf- Qg-¾ RPPJR[‰ŗš‘ŗ½Rfš?fš? Rf- R f- R f- R f- R f- R f- Rf-~ Rfš? Rf- Rf- Rg-¾ SPPTS[”„–Ų‘ŗ½Sfš?fš? Sf- S f- S f- S f- S f- S f- Sf-~ Sfš? Sf- Sf- Sg-¾ TPPJT[“V—³‘ŗ½Tf@f@fš? T f- T f- T f- T f- T f- Tf-½Tf@fš? Tf- Tg-¾ UPPJU[‘וŒ‘ŗ½Uf@f@fš? U f- U f- U f- U f- U f- Uf-½Uf@fš? Uf- Ug-¾ VPPJV[‹Ŗ–Ų‘ŗ½Vf@f@ Vf- V f- V f- V f- V f- V f- Vf-~ Vf@ Vf- Vf- Vg-¾ WPPJW[–L‹u‘ŗ½Wf@f@ Wf- W f- W f- W f- W f- W f- Wf-~ Wf@ Wf- Wf- Wg-¾ XPPJX[‘厭‘ŗ½Xfš?fš? Xf- X f- X f- X f- X f- X f- Xf-~ Xfš? Xf- Xf- Xg-¾ YPPJ Y[ć‘ŗ½Yf@fš?fš? Y f- Y f- Y f- Y f- Y f- Yf-½Yfš?fš? Yf- Yg-¾ ZPPJZ[“ģM”Z‘ŗ½Zf@f@ Zf- Z f- Z f- Z f- Z f- Z f- Zf-~ Zf@ Zf- Zf- Zg-¾ [PPT[Z–Ų‘]ŒS½[f5@f5@ [f- [ f- [ f- [ f- [ f-~ [ f"@ [f-~ [f(@ [f- [f- [g-¾ \PPJ\[ –Ų‘]•Ÿ“‡’¬½\f@f@ \f- \ f- \ f- \ f- \ f-~ \ f@ \f- \f- \f- \f- \g-¾ ]PPJ][ć¼’¬½]f@f@ ]f- ] f- ] f- ] f- ] f-~ ] f@ ]f- ]f- ]f- ]f- ]g-¾ ^PPJ^[“ģ–Ų‘]’¬½^f@f@ ^f- ^ f- ^ f- ^ f- ^ f-~ ^ f@ ^f- ^f- ^f- ^f- ^g-¾ _PPJ_[“čģ‘ŗ½_f@f@ _f- _ f- _ f- _ f- _ f- _ f- _f-~ _f@ _f- _f- _g-×D”lČÉČČŹČČČ°ČČ¼ĢČČČČČČ¼¼ČČČŗŹÉĢČŹ`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¾ `PPJ`[–Ų‘c‘ŗ½`fš?fš? `f- ` f- ` f- ` f- ` f- ` f- `f-~ `fš? `f- `f- `g-¾ aPPTa[“ś‹`‘ŗ½afš?fš? af- a f- a f- a f- a f- a f- af-~ afš? af- af- ag-¾ bPPJb[ŠJ“c‘ŗ½bfš?fš? bf- b f- b f- b f- b f- b f- bf-~ bfš? bf- bf- bg-¾ cPPJc[ŽOŠx‘ŗ½cfš?fš? cf- c f- c f- c f- c f- c f- cf-~ cfš? cf- cf- cg-¾ dPPTd[‘å‘ź‘ŗ½dfš?fš? df- d f- d f- d f- d f- d f- df-~ dfš? df- df- dg-¾ ePPJe[‘åŒK‘ŗ½ef@f@ ef- e f- e f- e f- e f- e f- ef-~ ef@ ef- ef- eg-¾ fPPJf[ŽRŒū‘ŗ½ff@f@ ff- f f- f f- f f- f f- f f- ff-~ ff@ ff- ff- fg-¾ gPPTgZ“Œ’}–€ŒS½gf,@f,@ gf- g f- g f- g f- g f-~ g f@ gf-~ gf&@ gf- gf- gg-¾ hPPJh[–¾‰Č’¬½hf@f@ hf- h f- h f- h f- h f-~ h f@ hf- hf- hf- hf- hg-¾ iPPJi[”g“c’¬½ifš?fš? if- i f- i f- i f- i f-~ i fš? if- if- if- if- ig-¾ jPPTj[Žl‰ź‘ŗ½jf@f@ jf- j f- j f- j f- j f- j f- jf-~ jf@ jf- jf- jg-¾ kPPJk[–{é‘ŗ½kfš?fš? kf- k f- k f- k f- k f- k f- kf-~ kfš? kf- kf- kg-¾ lPPJl[ā–k‘ŗ½lfš?fš? lf- l f- l f- l f- l f- l f- lf-~ lfš? lf- lf- lg-¾ mPPJm[–ƒŃ‘ŗ½mfš?fš? mf- m f- m f- m f- m f- m f- mf-~ mfš? mf- mf- mg-¾ nPPTn[āˆä‘ŗ½nfš?fš? nf- n f- n f- n f- n f- n f- nf-~ nfš? nf- nf- ng-¾ oPPJo[¶ā‘ŗ½ofš?fš? of- o f- o f- o f- o f- o f- of-~ ofš? of- of- og-¾ pPPJp[ŽRŒ`‘ŗ½pfš?fš? pf- p f- p f- p f- p f- p f- pf-~ pfš? pf- pf- pg-¾ qPPJq[’©“ś‘ŗ½qfš?fš? qf- q f- q f- q f- q f- q f- qf-~ qfš? qf- qf- qg-¾ rPPJr\“ģˆĄ“ÜŒS½rf(@f(@ rf- r f- r f- r f- r f-~ r f@ rf-~ rf@ rf- rf- rg-¾ sPPJs[–L‰Č’¬½sf@f@ sf- s f- s f- s f- s f-~ s f@ sf- sf- sf- sf- sg-¾ tPPJt[•ä‚’¬½tf@f@ tf- t f- t f- t f- t f-~ t f@ tf- tf- tf- tf- tg-¾ uPPJu[“Žģ‘ŗ½ufš?fš? uf- u f- u f- u f- u f- u f- uf-~ ufš? uf- uf- ug-¾ vPPJv[ˆĄ“Ü‘ŗ½vf@f@ vf- v f- v f- v f- v f- v f- vf-~ vf@ vf- vf- vg-¾ wPPJw[ˆ²ģ‘ŗ½wfš?fš? wf- w f- w f- w f- w f- w f- wf-~ wfš? wf- wf- wg-¾ xPPTx[ŽO‹½‘ŗ½xfš?fš? xf- x f- x f- x f- x f- x f- xf-~ xfš? xf- xf- xg-¾ yPPJy[–x‹ą‘ŗ½yfš?fš? yf- y f- y f- y f- y f- y f- yf-~ yfš? yf- yf- yg-¾ zPPJzZ–kˆĄ“ÜŒS½zf&@f$@fš? z f- z f- z f- z f-~ z f@ zf-½zf @fš? zf- zg-¾ {PPJ{[’r“c’¬½{f@f@ {f- { f- { f- { f- { f-~ { f@ {f- {f- {f- {f- {g-¾ |PPJ|[¼ģ‘ŗ½|fš?fš? |f- | f- | f- | f- | f- | f- |f-~ |fš? |f- |f- |g-¾ }PPJ}[”Ŗā‘ŗ½}fš?fš? }f- } f- } f- } f- } f- } f- }f-~ }fš? }f- }f- }g-¾ ~PPJ~[”ü–ƒ‘ŗ½~fš?fš? ~f- ~ f- ~ f- ~ f- ~ f- ~ f- ~f-~ ~fš? ~f- ~f- ~g-¾ PPJ[”’”n‘ŗ½f@f@ f- f- f- f- f- f- f-~ f@ f- f- g-×D}lČČČČČČČĖČČČČČČČČČČĖČČČČČČČæČČČČ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š ¾ €PPJ€[¬’J‘ŗ½€f@f@fš? € f- € f- € f- € f- € f- €f-½€f@fš? €f- €g-¾ PPJZX‹‰ŒS½f@f@ f-  f-  f-  f-  f-~  fš? f-~ fš? f- f- g-¾ ‚PPJ‚[ćŽR“c’¬½‚fš?fš? ‚f- ‚ f- ‚ f- ‚ f- ‚ f-~ ‚ fš? ‚f- ‚f- ‚f- ‚f- ‚g-¾ ƒPPJƒ[‘å‰Ŗ‘ŗ½ƒfš?fš? ƒf- ƒ f- ƒ f- ƒ f- ƒ f- ƒ f- ƒf-~ ƒfš? ƒf- ƒf- ƒg-¾ „PPJ„Zū‰ČŒS½„f@f@ „f- „ f- „ f- „ f- „ f-~ „ f@ „f- „f- „f- „f- „g-¾ …PPJ…[āé’¬½…f@f@ …f- … f- … f- … f- … f-~ … f@ …f- …f- …f- …f- …g-¾ †PPJ†[ŒĖ‘q’¬½†f@f@ †f- † f- † f- † f- † f-~ † f@ †f- †f- †f- †f- †g-¾ ‡PPJ‡Zć‚ˆäŒS½‡f@f@ ‡f- ‡ f- ‡ f- ‡ f- ‡ f-~ ‡ fš? ‡f-~ ‡fš? ‡f- ‡f- ‡g-¾ ˆPPJˆ[¬•zŽ{’¬½ˆfš?fš? ˆf- ˆ f- ˆ f- ˆ f- ˆ f-~ ˆ fš? ˆf- ˆf- ˆf- ˆf- ˆg-¾ ‰PPJ‰[‚ŽR‘ŗ½‰fš?fš? ‰f- ‰ f- ‰ f- ‰ f- ‰ f- ‰ f- ‰f-~ ‰fš? ‰f- ‰f- ‰g-¾ ŠPPJŠZ‰ŗ‚ˆäŒS½Šf"@f"@ Šf- Š f- Š f- Š f- Š f-~ Š f@ Šf-~ Šf@ Šf- Šf- Šg-¾ ‹PPJ‹[ŽRƒm“ą’¬½‹f@f@ ‹f- ‹ f- ‹ f- ‹ f- ‹ f-~ ‹ f@ ‹f- ‹f- ‹f- ‹f- ‹g-¾ ŒPPJŒ[–Ų“‡•½‘ŗ½Œf@f@ Œf- Œ f- Œ f- Œ f- Œ f- Œ f- Œf-~ Œf@ Œf- Œf- Œg-¾ PPJ[ –ģ‘ņ‰·ņ‘ŗ½f@f@ f-  f-  f-  f-  f-  f- f-~ f@ f- f- g-¾ ŽPPJŽZć…“ąŒS½Žf5@f3@f@ Ž f- Ž f- Ž f- Ž f-½Ž f$@fš?f"@fš? Žf- Žg-¾ PPJ[MBV’¬½f@f@ f-  f-  f-  f-  f-~  f@ f- f- f- f- g-¾ PPJ[–L–ģ’¬½f@f@ f-  f-  f-  f-  f-~  f@ f- f- f- f- g-¾ ‘PPJ‘[M”Z’¬½‘f@f@fš? ‘ f- ‘ f- ‘ f- ‘ f-½‘ f@fš? ‘f- ‘f- ‘f- ‘g-¾ ’PPJ’[–“—ē‘ŗ½’f@f@ ’f- ’ f- ’ f- ’ f- ’ f- ’ f- ’f-~ ’f@ ’f- ’f- ’g-¾ “PPJ“[ŽO…‘ŗ½“f@f@ “f- “ f- “ f- “ f- “ f- “ f- “f-~ “f@ “f- “f- “g-¾ ”PPJ”[ŒĖ‰B‘ŗ½”f@f@fš? ” f- ” f- ” f- ” f- ” f- ”f-½”f@fš? ”f- ”g-¾ •PPJ•[‹S–³—¢‘ŗ½•fš?fš? •f- • f- • f- • f- • f- • f- •f-~ •fš? •f- •f- •g-¾ –PPJ–[¬ģ‘ŗ½–fš?fš? –f- – f- – f- – f- – f- – f- –f-~ –fš? –f- –f- –g-¾ —PPJ—[’†š‘ŗ½—fš?fš? —f- — f- — f- — f- — f- — f- —f-~ —fš? —f- —f- —g-¾ ˜PPJ˜Z‰ŗ…“ąŒS½˜f@f@ ˜f- ˜ f- ˜ f- ˜ f- ˜ f- ˜ f- ˜f-~ ˜f@ ˜f- ˜f- ˜g-¾ ™PPJ™[–L“c‘ŗ½™f@f@ ™f- ™ f- ™ f- ™ f- ™ f- ™ f- ™f-~ ™f@ ™f- ™f- ™g-¾ šPPJ š]‰h‘ŗ½šh@h@ šh- š h- š h- š h- š h- š h- šh-~ šh@ šh- šh- ši-×:¼ÉŹČČČČĖŹČĖŹŹĢ°ŹČ¼ČČ¼ŹČČŹČ]p< Ž )@$•¶Žš—ń 3’ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg]p < Ž )@$•¶Žš—ń 5’ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg]p < Ž )@$•¶Žš—ń 7’ƒ`ƒFƒbƒN—pƒV[ƒg=ń’X/ #8X> ¶«" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0øHP\t Œ ˜ ¤°¤AdministratorMicrosoft Excel@€l)•ęMæ@€’„"¶ż»@ńÜ”Óž’ÕĶ՜.“—+,ł®0”8@ LT \ o¤ Sheet1 ƒ[ƒNƒV[ƒg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abž’’’defghijž’’’lmnopqrž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ĄFž’’’Book ’’’’’’’’’’’’æÄSummaryInformation(’’’’cDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’k